Pest Megyei Hirlap, 1959. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Z ■ MS.t M P P EST MEGYEI BIZOTTSÁGA t. S A MEGYEI TA N'ÁC SLAP III. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM ARA 80 FILLER 1959. JANUÁR 1. CSÜTÖRTÖK JCedms öhaiá!_Ma lépnek életbe az új termelői árak Ismét mögöttünk egy év. Sok munkával, fáradtság- f I Bál, gonddal és eredményekkel. Jogunk van a pihenésre, 1 | erőgyűjtésre. (Majdnem azt mondtam, öregebbek lettünk, f I de idejében visszaszivtanr... Nem is lenne igaz... A ma- | | gamfajta újság: napilap, azaz napról napra születik. Nem f I öregszik, hanem másnapra elavul. Az egyéves szám vi- { 1 szont már történelemmé válik... És ■a kedves olvasó 1 | sem öregszik, csak — hogy is mondjam — tapasztalatok- f | ban gazdagszik.) Beszélgessünk! Azt hiszem, ez nem lesz | | nehéz. Napról napra találkoztunk az elmúlt évben és re- | | mélem, nem tekinti önhitt hencegésnek, ha viszonyún- 1 | kát azzal jellemezném: barátokká váltunk. Nem hízelgés | | részemről, ha azt mondom: életem minden pillanatában | | a Kedves Olvasóra gondoltam. Igyekeztem válaszolni | | még kimondatlan kérdéseire is. | Együtt fürkésztük a világpolitika horizontján feltűnő i 1 árnyakat és együtt örvendeztünk, hogy a háború szaka- | | déka mellett tántorgó világ nem zuhant a mélybe, mert | | a béke híveinek erős kezei megvédtek a pusztulástól a § | libanoni vagy a kimoji válság idején. Lelkendezve újsá- I 1 goltam mindig: mi történt a nagyvilágban? Hűségesen I | beszámoltam a beteg Franciaország lázas napjairól, vagy | I a nyugatnémet revanslovagok fenyegető mozdulatairól. I | Es hírt adtam a béketábor következetes, szilárd lépései- 1 | röl, a Rapaczky-tervtől a Berlint illető szovjet javasla- | | tokig, vagy a hétéves szovjet béketervig. Beszámoltam az | | Ázsia- és Afrika-szerte beállott lélegzetelállító változá- 1 | sokról, hogy az olvasó tudjon a folyamatról, amelynek | | kortársa, tanúja: hogyan omlik össze a gyarmati rend- | | szer és hogyan változnak meg szinte kézzelfoghatóan az | | trőviszonyok a haladás seregének javára. Elmondtam mindazt — erőmhöz képest —, ami ha- \ | tankban végbement. Dicsekvés nélkül mondhatom, igye- | keztem sokoldalú lenni. (Sajnos, a hétköznapi hat oldal l bizony nem sok, ha annyi az esemény, a hír, az újság, I mint amennyi nálunk összezsúfolódik egy-egy napra.) Az I olvasó élete kitágult manapság. Ha hozzám fordul és azt I kérdezi, belémlapozva: mi újság? — nem illemből kérdi, | vagy mert társalogni akar, hanem őszintén érdeklődik I ezerféle dolog iránt... És én sem felelhetek azzal a frá>- 1 tissal; „Köszönöm kérdését, semmi különös nem tör- 1 tent”. Rengeteg különös dolog történik nálunk és az igaz- I mondás kötelez. Az olvasót érdekű, hogyan nő a term»* 1 lés, hogyan változik körülötte az étiét. Fontos számára, I hogyan dolgozik az ipar, mennyi és milyen az Am a? 1 Üzletekben. Tükör akartam lenni, amelyben visszalátja az olvasó 1 táját munkáját, vágyait, gondjait és gondolatait, egy alt I kötő közösség gondjaiként és azzal a megnyugtató tudat* \ tál, hogy problémáinak megoldásán egy szocializmust \ építő társadalom munkálkodik. Közvetíteni akartam hű* I ségesen a párt és a munkásosztály szavát, hogy felis- 1 merje és megértse saját érdekeit és választani tudjon jó I és rossz között. Akár a tanácsválasztás idején, akár 1 kertje, földje, háza és lakása dolgában. Szerettem volna I tanácsot adni a család kis és nagy ügyeiben és bővíteni I akartam ismereteit. Az volt a vágyam, hogy útbaigazít- i satn, ha szórakozni indul. Társa akartam lenni, nemcsak I utitársa. Krónikás és újság, irodalom és fegyver szeret* 1 tem volna lenni. Harcostárs és jóbarát. Végigtekintve egy esztendő lappéldányain, egyszerre t lehetünk büszkék és elégedetlenek. A jó szándékot nem 1 , mindig sikerült valóra váltani. Néha ügyetlen volt a kéz, I i homályos a szem. öröm helyett néha talán bosszúságot 1 : ts okoztam. Hiába kereste hasábjaimon az olvasó azt, I ■ amire leginkább kíváncsi volt, máskor meg kibicsaklott I a hangom, mint a mutáló kamaszé. | Az új esztendőben — mint mondani szokták — tiszta 1 z wppal indulunk.. Ugye, kedves olvasó, megkapjuk a biz- I | tatást: „csak így tovább, előre a megkezdett úton!” Ugye, 1 jogosan kérhetjük a további bizalmat, hiszen az er ed mi- I nyék dominálnak, felfelé ível az út. I i kérhetek még valamit? Olyan jólesne, ha beszédei I kapcsolatunk párbeszédes kapcsolattá bővülne egyre in- 1 kább. Ha az olvasó gyakrabban írna és én is olvashatnék, i Elárulom, nagyon kíváncsi vagyok (ez az egyik hivató- I som) és mindig szeretném tudni: mi újság az olvasó háza- I táján? | Elnézést kérek, amiért személyesebb térre terelem I kapcsolatunkat és kiléptem kissé a kötelező személyié- z lenségből. Üjév van és egyszer egy évben nekem is sza- i bad kirúgni a hámból. | Kívánok eredményes munkát, sok örömet és boldog- l sagot. | Igaz barátjuk, a meqjjel Jóirlap 1 Néhány kiskereskedelmi ár korrekciója évi 320 millió forint megtakarítást biztosít a lakosságnak A kormány Tájékoztatása Hivatala közli: A párt és a kormány hatá­rozata alapján 1959. január 1- től új ipari termelői áraik, új építőipari egységárak, új áru- szállítási díjtételek és kereske­delmi haszomkulcsök lépnek életibe, t Az árrendezés révén meg­változnak a vállalatok egy­más közötti forgalomban érvényesülő árak. A cél az, hogy az alapanyag- termelő iparágak — a bányá­szat, a kohászat, az építő­anyagipar — együttesen több milliárd forintos állami támo­gatására ne legyen többé szük­ség, s hogy a termelői árak jobban tükrözzék a termékek önköltségét. Azok az iparágak, amelyeket eddig az államnak támogatnia kellett, a tényleges önköltsé­gen aluli árakon adták el ter­mékeiket a feldolgozó ipar­ágaknak. Az állami ártámoga­tásnak az volt a következmé­nye, hogy a feldolgozó ipar­ágak önköltségében az alap­anyagok alacsony összeggel szerepeltek, ezért az ezeken alapuló termelői árak a feldol­gozó iparágakban sem tükröz­ték a tényleges önköltséget. Egyes gyártmányok termelői ára tehát jelentékenyen eltért | az előállítás tényleges költsé | igeitől. | Az új árrendszer a gazda- f ságosabb termelést szol- i gátja, mert megszünteti 1 ezeket a visszásságokat, | A termelőd árrendezés foly-1 tán szükségessé vált egyes fo-1 gyasztói árak emelése, ez | azonban a kiskereskedelmi | áruforgalomnak rendkívül | szűk körét, mindössze fél szá- | zalékát érinti és az áremelést p bőségesen ellensúlyozza az j egyes fogyasztási cikkeknél | végrehajtott kiskereskedelmi | (Folytatás a 2. oldalon.) I JQ MUNKÁT, ÖRÖMTELJES, BOLDOG ÜJ ESZTENDŐT! Dobi István áj évi köszöntője a rádiéban — Kedves hallgatóim! El­hangzott a' Himnusz, összecsen­dülnek a poharak. Szeretedet, barátságot és bizakodást fejez­nek ki a szavak, amelyeket egymáshoz intézünk, amikor 1959 megérkezését ünnepeljük. Az éjfélnek ezekben a percei­ben — amelyek az én, sok fá­Dobi István elvtárs kitüntetése Az MSZMP Központi Bizott­sága és a forra­dalmi munkás­paraszt kormány javaslatára a Nép- köztársaság El­nöki Tanácsa Dobi István elv­társnak, az El­nöki Tanács El­nökének 60. szü­letésnapja alkal­mából az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemel­kedő érdemei el­ismeréséül a Ma­gyar Népköztár­saság Érdem­rendje kitünte­tést adományoz­ta, A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, az MSZMP Politi­kai Bizottságá­nak tagja szer­dán délben, 12 órakor az Or­szágház Munkácsy-termében nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál je­len voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, állammi­niszter, dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt p' MA rádsággal és megpróbáltatás­sal teljes egyéni emberi éle­temben is évfordulót jelente­nek — meleg testvéri köszön­téssel üdvözlöm Magyarország népét, s azokat is, akiknek a határokon túl magyar érzések élnek a szívükben, de valami okból nem lehetnek közöttünk. — Köszöntőm népünknek az elmúlt évben végzett sok jó munkáját és — ami ebből kö­vetkezett — hogy ezt az évfor­dulót fejlődésünkkel és ered­ményeinkkel elégedetten ünne­pelhetjük. A sok baj után. amely bennünket ért, igen megnyugtató és felemelő tudat volt, hogy megint erősnek, egységesnek, politikai értelem­ben, emberi érzésekben és bi ■ /alomban összeforrottnak érez­tük és érezhetjük a nemzetet. Ennek hatása életünk minden területén megmutatkozott, újabb és újabb, bátor kezde­ményezésekre ösztönzött mind- annyiunkat. összefogtunk a népi hatalom megszilárdításá­ban, a termelésben, az építke­zésekben és a jövő öntudatos munkálatában. Szép sikerek jártak erőfeszítéseink nyomá­ban, kinek-kinek az egyéni életében és az ország általá­nos helyzetében. Mikor az óra éjfélt ütött, virágzó életünk kalendáriumá­ban új lapot nyitottunk. Töre­kedjünk, hogy a lap tartal­mában még szebb és gazda­gabb legyen, mint amit most lezártunk. Tőlünk függ, hogy ebből az elhatározásból nagy tettek szülessenek. Szorgal­munk, népünk tehetsége, or­szágunk gazdag adottságai, belső testvéri, emberi egyet­értésünk vezesse tovább fel- emelkedése utján a nemzetet a szocializmus csillaga felé, amely már szinte kézzelfogható közelségben ragyog előttünk. Ehhez kívánok mindannyiunk­nak jó munkát, friss egészsé­get, örömteljes, boldog új esz­tendőt. Sinka József, a Magyar Ürhajó- <si Bizottság titkára nyilatkozott űrhajózás elmúlt évi eredmé- yelről és idei terveiről. Elmon­dotta. hogy a felettünk keringő és átható szovjet mesterséges holdak ez első lépést jelentik az űr meg­hódításában. Most már a tudományos vilá­got a második lépés, a Holdba- jutás foglalkoztatja. Ez a jövő terveinek magva. A Hold másodpercenként 1 km-es sebességgel halad, éppen ezért a rakéta indításának idejét rend­kívül pontosan kell megállapítani. Ez a rohanó céltábla azonban egyéb nehézségeket is támaszt: Így például nem abban a síkban kering a Föld körül, mint a Föld • Nap körül. Ezért minden hónapban mindössze S—3 olyan nap van, amikor adott fc^yről el lehet végezni 'a kísérletet. A Hold megközelítése csak úgy biztosítható, ha az elindított rakéta a Hold pályájának síkjában mozog. A szakemberek idei kutatási ter­veiben szerepel a holdrákéta indl- tásidejének megállapítása is. Té­ves közlések folytán általánosan elterjedt az a vélemény, hogy a holdrakétát ezért indítják az Üj- hold körüli időpontban, mert ilven- kor van a Hold a Földhöz a 'leg­közelebb és ekkor eléréséhez ki­sebb sebesség fs elegendő. A való­ságban a kísérletet azért kell Cjhold- kor végrehajtani, mert Uyen­megismerese bombák a Holdra kor világítja meg a Nap a Holdnak tőlünk elfordult fél­gömbjét. Arra Is figyelemmel kell lenni, hogy ha a Hold közelében rakéta- hajtóművet üzemeltetnek, a ki­áramló gáztermékek megváltoztat­ják a ritka légkör összetételét és így lehetetlenné válik az eredeti összetétel meghatározása. Épper ezért először légmentesen záró. úgy­nevezett „mintavevő bombá­kat” kívánnak eljuttatni s Heldra. amelyek á vizsgálatok számára eredeti összetételű holdlégköri „mintát” őriznek meg. kormány elnöke, Apró Antal, a kormány első elnökhelyettese, Kállai Gyula és Marosán György államminiszterek, Biszku Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Rónai Sándor, az országgyű­lés elnöke, Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, Nagy Dániel, az El­nöki Tanács elnökhelyettese. Kristóf István, az Elnöki Ta­nács titkára, az Elnöki Ta­nács több tagja, a forradal­mi munkás-paraszt kormány tagjai, Vass Istvánná és Dinnyés Lajos, a országgyűlés alelnökei és más párt- és ál­lami vezetők. Dobi István elvtárs tiszte letére 60. születésnapja alkal­mából a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­sága szűkkörű baráti ebédet adott. Az ebéden Kádár Já­nos, áz MSZMP Központi -Bi­zottságának első titkára kö­szöntötte Dobi Istvánt, majd Dobi István elvfárs válaszolt a pohárköszöntöre. Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány üdvözlete Dobi István elvtárshoz — A Hfa gyár Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kor­mánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik Önt 60. szü­letésnapján, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnökét, a dolgozó parasztság hű fiát és népünk kiváló képviselőjét, a 1kommunisták hűséges harcostársát — így kez­dődik az az üdvözlet, amelyet az MSZMP Központi Bizottsága és a forradahnd munkás-paraszt kormány intézett Dobi István elvtárshoz, az Elnöki Tanács elnökéhez. — Az Ön életének dolgos és harcos évtizedeire a meg­becsülés és tisztelet érzésével tekint népünk mindén igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építő munkánk egyik legfontosabb alapjának igazát példázza: a harcot vezető munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság összeforrottságát. A magyar dolgozók a nép felszabadulásának és fel- emelkedésének ügyéért tántorithatatlanul küzdő igaz embert ismertek meg önben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának szentelte. — Ma, 60. születésnapján megérdemelten irányul ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszkodása, a kommunis­ták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése. Engedje meg, kedves barátunk és harcostársunk, hogy születésnapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt körmön nya, valamint egész dolgozó népünk nevében szívből köszönt- sük önt. Kívánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, vál­tozatlanul töretlen lelkesedéssel végezze egész népünk javát szolgáló munkáját. •k Üdvözlő táviratot küldtek Dobi elvtárshoz 60. születés­napja alkalmából Hruscsov, Vorosilóv és Mao Ce-tung elv- társak is­Az 1959-es év ferve: A Hold Új holdkor induló rakéta — Mintavevő

Next

/
Oldalképek
Tartalom