Pest Megyei Hirlap, 1957. október (1. évfolyam, 130-156. szám)

1957-10-01 / 130. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! ARANY MÚZEUM ■I i I HI ■ MSZMP PEST ME GYEI BIZOTTSÁGA MEGYEI T AN A C S L A P J A I. ÉVFOLYAM, 130. SZÄM ÁRA 50 FILLÉR 1957. OKTOBER 1. KEDD Hat hónappal ezelőtt hősök — ma becstelenek TTpFZ: ffÁM­A Pest megyei irányító szer. Tek vezetői és a kereskedelmi vállalatok igazgatói hétfőn dél­előtt a Kereskedelmi Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete Pest megyei bi­zottságánál Ruíf József elnök­lésével fontos ülést tartottak. Igen sok, a kereskedelem kö­rébe vágó probléma került fel­színre és megvitatásra. Ezek között szinte első helyen állt a szakszervezet érdekvédelmi munkája. A felszólalók egyöntetűen megállapították, hogy a keres­kedelem dolgozóival az utóbbi fél évben sokat foglalkoztak elég ellentétes formában. Az ellenforradalom alatt megálla­pították hősies helytállásukat. Elismerték, nekik köszönhető, hogy a város lakossága nem szenvedett szükséget a közel- Játás terén, ugyanakkor szá­mos felszólaló élesen elítélte azokat a megnyilatkozásokat, amelyek szerint egyes kereske­delmi dolgozók hibái vagy visszaélései miatt általánosító rossz véleményt mondanak ál­talában a kereskedelem dolgo­zóiról. — Hiba — mondta Zalczer elvtárs, a Nyugat-Pest megyei Népbolt Vállalat igazgatója —, hogy a szakszervezeti érdekvé­delmi munkának csak az anya­gi részét látjuk, de a becsület­be vágó részét nem. Igaz, hogy nagy, bajok vannak a kereske­delmi dolgozóknál az udvarias­ság terén, de még nagyobb baj, hogy a sajtó általánosít. Az ilyen pedagógiai módszer bal­fogás. Állandóan ütik a keres­kedelem dolgozóit. Aránytala­nul kevesebb elismerő cikk je­lent meg róluk, mint vádoló. — Illene a kereskedelemről néha elismerően, is beszélni, nemcsak elítélően — mondta Ipacs elvtárs, a Budapesti TÜZÉP Vállalat igazgatója. — Nagyon nagy a különbség az ipari és a kereskedelmi dolgo­zók megbecsülése között. He­lyes ha a sajtó megírja a hibá­kat. de előbb mindig győződje­nek meg a valóságról. Becste­len embert az újság ne védjen, de becsületes embert ne vádol­janak becstelenséggel. Könnyű egy embert beszennyezni, de nehéz tisztára mosni. Róna Béla elvtárs, a Nem­zeti Bank 2-es számú területi irodájának vezetője is foglal­kozott a kereskedelmi dolgo­zók ügyével. Az ellenforrada­lom alatt mondotta — a ke­reskedelmi dolgozók udvaria­sak voltak. Most oda kell hat­nunk. hogy olyan kulturált ki­szolgálásban részesítsük a vá­sárlóközönséget, (hogy ezen ke­resztül is megnyerjük őket. Szakszervezeti feladatnak tar­tóm a társadalmi tulajdon vé­delmének kérdését. Az ellen- forradalom után ez a kérdés súlyosabbá vált, az emberek egy része demoralizálódott. Nem lehet tűrni olyan hely­zetet, hogy az emberek lopja­nak és csaljanak. Ebből áz egész rendszerre károsan visz- szakövetkeztetnek. Rendet kell tehát csinálni. Az embereket meg lehet győzni az igazság­ról. De ha nem beszélünk ve­lük nyíltan és főleg őszintén, akkor nem tudjuk meggyőzni őket. Komor elvtárs, a Pest me­gyei Tanács kereskedelmi osz­tályának vezetője is felszó­lalt. — A szakszervezet munká­jának eredményeként sikerült komoly és pozitív bérrendezést elérni. De a szakszervezet mintha megpihent volna és az azóta jelentkező problémákkal nem olyan aktívan és fürgén foglalkozik, mint ahogy elvár­juk. Három évvel ezelőtt a kereskedelem megyei tervszá­ma kétmilliárd alatt volt, most úgy látszik, hogy a -megye áru­forgalmi tervszáma meghalad­ja a hárommiiliárdot. A ke­reskedelmi dolgozókra tehát Sikeresen zajlottak le a tanácstagi pótváiasztások Vasárnap tanácstagi pótválasztásokat tartottak a me­gye 32 községében és egy városában, összesen négy me­gyei, 15 járási, 10 városi és 127 községi tanácstagot vá­lasztottak meg. A választásokat mindenütt jelölőgyűlések előzték meg, amelyeken a választók alaposan megvitat­ták a jelölteket. Több helyen, így például a dabasi járás hat községében nem fogadták el a népfront javaslatát, hanem alkalmasabb személyt jelöltek tanácstagnak. Vasárnap a választók többsége már a kora délutáni órákban leadta szavazatát. A váci járás 12 községében délután 2 óráig befejeződött a szavazás, Cegléden pedig az Eötvös tér és Árpád utca lakói délelőtt 10 óráig lead­ták szavazatukat. nagyobb feladat hárul. A na­gyobb forgalmat ugyanolyan munkaidő alatt kell lebonyolí- taniok. Az el lenforr ada lom alatt és után a kereskedelmi dolgozók nagy feladatot haj­tottak végre, a párt és kor­mány részéről a legnagyobb el­ismerés bérrendezésük volt. Nem lehet elfogadni a dolgo­kat úgy, ahogy egyes újságok ma a kereskedelem dolgozói­ról beszélnek. Meg kellene gondolni jobban, hogy mit írunk. Erre az ellenforrada­lom elóg sok tanulságot szol­gáltatott. A színtiszta igazsá­got írják meg és a való hely­zetről tájékoztassák a lakossá­got. Nálunk az embereket akikor veszik észre, hogy éveken ke­resztül jól dolgoztak, amikor kiviszik a temetőbe. Míg a ke­reskedelemben egy dolgozói kitüntetnek, más szakmában százszámra tüntetik ki a dol­gozókat. Végül Ruff József elnök foglalta össze a vitát. Decemberben ül össie a Síöietkeietek Országos Szövetsége IV. kongresszusa Az Országos Földművesszö­vetkezeti Tanács határozata értelmében ez év decemberé­ben összehívják a Szövetkeze­tek Országos Szövetsége ne­gyedik országos kongresszu­sát. Ezt megelőzően a földmű­vesszövetkezetek járási és me­gyei gyűléseket tartanak, ahol a részvevők megvitatják az igazgatóság beszámolóját a végzett munkáról és felada­tokról, valamint megválaszt­ják a járási, illetve megyei és kongresszusi küldötteket. Földművesszövetkezeteink életében ezeken a gyűlése­ken jó alkalom kínálkozik a szövetkezeti demokrácia, a de­mokratikus centralizmus elvi és gyakorlati megvitatására, a földművesszövetkezetek ter­melést segítő áruellátás! és felvásárlási tevékenységének bemutatására és a földműves- szövetkezetek tömegszervezeti i munkájának ismertetésére; Tizennégy új védőnő Kedves ünnepség keretében üdvözölte a megyei tanács el­nökhelyettese Szabó Sándor, valamint Meskó Károly, az Orvosegészségügyi Szakszerve. zet területi bizottságának tit­kára és dr. Békék Zoltán me­gyei főorvos, az október else­jén muínkába lépő új fiatal védőnőket, hétfőn délelőtt a megyei tanács épületében. A kilenc új állásra és öt eddig betöltetlen állásra neveztek ki védőnőket, kik közül hat most végzett. Ezzel a megyei védő­nők száma 166-ra növekedett. Importált bányafa helyett új hidraulikus gép Tanfolyamok a megyei kórházban Általános asszisztensnőképző­í. tanfolyam indult a megyei kórházban. Az üzemek első­segélynyújtói. a tanácsi üze­mek nővérei, kiknek nincs meg a képesítésük, vesznek részt ezen. Ugyanakkor labora­tóriumi asszisztens-tanfolyam is indult a megyei kórházban. Szénbányászatunk súlyos bányafahelyzete arra késztet, hogy a legtöbb bányafát igény­lő frontfejtésekben a bánya­fáit olyan biztosító szerkezettel helyettesítsük, mely a valu­táért importált bányeía teljes használatát kiküszöböli, a munkahelyeket biztonságo­sabbá teszi, kíméli a munka­erőt, és. jelentősen növeli a teljesítményt, csökkenti a ter­melési költséget. Uj HKV—1000 típusú hid­raulikus gépet szerkesztettek a ‘közelmúltban, mely előnyö­sem különbözik a külföldi gé­pesített vándorúi ztosítósok1 tói, mert szerkezete egyszerű, a fejtésben nincs hidraulikus ve­zeték, mivel minden gépnek egyedi szivattyúja van. A hidraulika csupán, az előíeszí- iés és a tehermentesítés cél­ját szolgaija. Ennék következ­tében nem forog fenn a ve­szély. hogy a szeletek, illetve tömítések megrongálódása ese­tén a szerkezet önkényesen tehermentesül a kőzetnyomás alól. A hidraulikát a szerkezet előíeszítése után menetes rög- zítőhűvely segítségével leve­szik, utána az emelők me­chanikusan veszik fel a terhe­lést, ezáltal biztosított a hid­raulikus emelő hosszú élettar­tama. Az előrelépésnél újból felnyomják a hidraulikus emelőt, lecsavarják a menetes rögzítőhüvelyt; és a hidrauli­kus emelő • leeresztésével te­hermentesítik a szerkezetet. Fúró tornyok, vikendbázak alumíniumból Az Alumíniumtervező Inté­zet a közelmúltban sokat fog­lalkozott a hazai nagymennyi­ségű alumínium szélesébbkörű felhasználásával. így a közelmúltban elkészül­ték a világon egyedülálló alu­mínium fúrótornyok tervei. A gyártást a közelmúltban meg is kezdték. Az alumínium fú­rótorony előnye, hogy a nehéz­kesen szállítható vastomyokat helyettesíti .:: könnyebb. Könnyűszerrel össze- és szét­szerelhető. A hatalmas fúróto­Értekezlet Törökbálinton Szombaton Törökbálinton a Pest megyei tüdőgondozó inté­zetek értekezletet tartottak a tüdőkórházban. A kórházat a megye ez évben kapta meg. Az értekezleten megjelent Szabó Sándor, a megyei tanács elnökhelyettese, dr. Békés Zol­tán megyei főorvos, valamint 12 járás egészségügyi osztály­vezetője, a járási tbc gondo­zó vezetők, védőnők és asz­rony szállításához elegendő mindössze egy 1 tonnás teher­autó. Sokan foglalkoztak — gon­dolatban — az összeszerelhető alumínium vikendházak problémájával. Az ADUTERV házipályázatot hirdetett, mely­nek eredményeképpen gyö­nyörű, olcsó alumínium vi­kendházak tervei születtek meg. Jövőre az összeszerelhető alumíniumházat Pest megye kirándulóhelyeire is könnyű­szerrel leszállíthatják és pár óra alatt összeállíthatják. A vikendházak úgy vannak onts mái va, hogy több össze­szerelhető, így akár egy válla­lat részére is összeállíthatnak egy kisebbfajta üdülőt. Az'új találmány iránt már külföld­ről is nagy az érdeklődés. Az eddigi eredmények el­érésével azonban még nem állt meg a kutatómunka. A szakemberek tovább kísérle­teznek alumíniumból készült daruk és bányafát helyettesít­hető rúdtömbök kivitelezésén'. Szocialista építésünk feladatait tárgyalja az MSZMP újabb politikai előadássorozata Néhányhónapos nyári szünet Után új előadássorozat indult az MSZMP politikai aka­démiája keretében. A nagy érdeklődéssel fogadott tavaszi előadássorozat után. amely az ellenforradalom által felvetett ideológiai és politikai kérdé­seket tisztázta, most a szocia­lizmus építésének feladatairól szóló tájékoztatók következ­nek. Az első előadást hétfőn dél­után a Néphadsereg Központi Tiszti Házában tartották. A megnyitón megjelentek; Apró Antal, Biszku Béla, Kállai Gyula, Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, továbbá az MSZMP Központi Bizottságá­nak és a forradalmi munkás­paraszt kormánynak több tag­ja, a politikai, a gazdasági és a társadalmi életünk számos vezető személyisége. Kállai Gyula művelődésügyi miniszternek, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága titkárának megnyitó beszéde után Friss István, a Központi Bizottság tagja tartott előadást Népgaz­daságunk vezetésének néhány gyakorlati és elméleti kérdé­séről címmel. szistensnők. Örömmel üdvözöl­ték, mint vendégeiket a sza­badsághegyi tbc gyermek- j kórház igazgatóhelyettesét, dr. \ Görgényí Oszkárt és munka-j társait. j Dr.- Stark Janka, megyei tüdőfőorvos beszámolt az el­múlt év eredményeiről és is­mertette a jövő feladatait. A megye tbc-s hálózata jó mun­kájáért az Egészségügyi Mi­nisztérium illetékes osztályá­nak elismerését vívta ki. Dr. Görgényi Oszkár ismer­tette az értekezlet előtt a cseh és lengyel tbc-s kongresszus eredményeit, melyen pár hét­tel ezelőtt részt vett. Dr. Bor­sai János főorvos pedig a semmeringi extrapulmonáris tbc-s kongresszusról számolt be. Az értekezleten bemutatták a megye röntgen vándorszűrő autóját, melyet az Egészség- ügyi Minisztérium ajándéko­zott a megyének. Az országban ez az első agregátoros autó, mely nagymértékben emeli majd a megyei egészségügyi szervek munkáját. Dr. Stark Janka főorvostól megtudtuk, hogy a törökbá­linti 200 ágyas kórház, jövőre tenyésztési decentrima is lesz Nagykőrös Város Tanácsa és a nagykőrösi Hazafias Nép­front Arany János születésének 140., halálának 75., a gim­názium fennállásának 400., a „Walesi bárdok” megírásának 100. évfordulója alkalmából 1957. szeptember 14-től 22-ig Arany János emlékünnepségeket rendezett. Részlet a gim­náziumban elhelyezett Arany János múzeumból Harc a szilikózis ellen LESZ ELEGENDŐ KISGÉP! A Mosonmagyaróvári Mező- gazdasági Gépgyárban ez év­ben sok kisgépet gyártottak, amelyek már az őszi munkák­hoz is nagy segítséget adnak a kisparaszti gazdaságoknak; Hiányt pótol a ragyogó pi­ros-kék színre festett fogatos : eke, amelyből 3000 szerepel a ; negyedévi tervben. 2200 már i kikerült a gyárból és a töb- : bi 800 is elkészül a hónap vé- i gére. A Búzakalász nevű, jól be- ; vált, tolóhengeres kis vető- i gébből 700-at gyártottak. Az | új típusú, korszerű, tizenöt | soros, bütykös-hengeres ve- I tőgép mintapéldányait is : próbálják. Ezek már köny- i nvebb traktorokhoz is hasz- ; nálhatók. Az 500 fogatos fűkaszából az ! utolsó darabok most kerül- ! nek elszállításra. Kukorica- j morzsolóban sem lesz hiány, ! 5000 találhat gazdára. [ Nagy érdeklődésre számít- jhat, nemcsak itthon, hanem I külföldön is, a hazai tervezé- |sű. egysoros kis kukoricákon*« I bájn, amelynek mintapélda” [ nyát októberben próbálják ki; 1 Nagy fejlődést jelent majd I a kisebb gazdaságok gépes íté- i seben a Kismotor- és Gép- ! gyárban készülő magyar I gyártmányú kis kerti traktor, | Ehhez a jövő év elején füg­geszthető munkagépeket, ekét, | fűkaszát gyártanak a Moson« 1 magyaróvári Mezőgazdasági i Gépgyárban. mim ......iiiiiillllilllimitimiiillllliniimiiiimnumillllimiimiiniililliniillilllimilllllllllllllllllilimiililiiiiiniimllillllllliilliiiiii T anuljunk könnyen, gyorsan magyarul! A kőbányában dolgozóknak, valamint a meddő kőzétű egyéb bányák munkásainak, az üzemekben a homokos öntvények tisztítóinak egész­ségét a legveszélyesebben tá­madják meg a szilikózisos megbetegedések. A Munka- egészségügy! Intézet szilikó­zis autóbusza a múlt hó végé­től már a Pest megyei bánya­vidékeket is látogatja. Az üzemorvosok igénylése alap­ján keresik fel a megye veszélyeztetett községeit, szű­rő és időszakos ellenőrzése­ket és vizsgálatokat folytat­I va. Dunabogdány, Visegrád, I Szentendre, Szob és a Csepel j Autógyár dolgozóinak egész­ségére vigyáz a vándorautó, melynek új fajta filmberen­dezése (mely az eddig ismert 24x36-os kép helyett 70x70-es képet készít) a szakorvosi ki­értékelés szempontjából nagy előrehaladást jelent. jel jog ja használ-1 ni hamarosan a | világűrből érkező § kozmetikus ■ suga- | rakat is!“ „Péterről csaik | jót mondhatók. | Valóban korrupt, i igazi krakéler“. | „A rádióban ma\ közvetítés lesz a | stúdiumból“. „Van egy barát- | nőm, aki állan-1 dóan jár spiritusz | szeánszokra.“ „A választók | megkérdezése nél- | küt nem szabad | többé új tagokat f felvennünk, vagyis § kooptálnunk kell." \ Azt hiszem, elég f a felsorolásból.] Vonjuk le belőlük \ a „konkurrenciát“ \ s inkább tanul- { junk meg gyorsan \ magyarul beszélni. \ — m. m. — ! ben ott rejlik a veszély, hogy aki mondja, nem az odavaló helyen használja majd. Egy rosszul alkal­mazott idegen szó, helytelen kifeje­zés, s aki mondta, nevetség tárgya lett. Hát érdemes ezért csúfítani nyelvünket? Nem lenne okosabb csakugyan gyorsan megtanulni ma­gyarul? Elrettentő pél­dának ime néhány tévedés: „Komplikáljuk a helyzetet, hogy mindenki tisztán lásson!“ „Állítom, hogy nincs meg a har­monika a vezető és a munkások között!“ „A . tudomány Nézem a könyv­ikereskedésben a különböző nyelvek tanulására való felszólításokat egy-egy testes szó­tár, nyelvkönyv címlapján. Tanul­junk könnyen, gyorsan oroszul, másikon ugyanez a felszólítás az angol, majd a francia, a német nyelvet ajánlja. Ám hiába ke­restem: Tanuljunk könnyen, gyorsan magyarul című nyelvkönyvet, nem találtam. Pedig talán er­re lenne a legna­gyobb szükség. Mert sajnos, szép anyanyelvűnk las- san-lassan hem­zseg az idegen szavaktól. Pedig ezek mindegyiké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom