Pest Megyei Hirlap, 1961. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-01 / 1. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGY ESÜLJETEK f V. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM ARA 80 FILLER 1961. JANUÁR 1, VASÁRNAP Eredményekben gazdag esztendőt zártunk - nagy jelentőségű újat kezdünk Hcrvtíth András elvtársnak, a megyei pártbizottság első titkárának nyilatkozata Eredményekben, tapasztala­tokban igen gazdag esztendőt zártunk. Iparunk, mezőgazda­ságunk, kulturális életünk jól vizsga,zott 1360-ban. Ám nem­csak 1960-tól búcsúzunk, egy­úttal le is zárunk népgazdasá­gunk életében egy nagyon je­lentős három esztendőt, a há­roméves terv időszakát, s meg­indulunk az újabb felemelke­dést jelentő ötéves terv útján, lerakjuk hazánkban a szocia­lizmus alapjait. E gondolatok­nak a jegyében kerestük fel >Horváth András elvtársat, a megyei pártbizottság első tit­kárát, az MSZMP Központi Bizottságának póttagját. Pest megye országgyűlési képvise­lőjét. s megkértük arra: fejtse ki véleményét az elmúlt évek sikerekben gazdag tevékeny­ségéről és az újabb munkás esztendők feladatairól. — Mindenekelőtt köszönete- met szeretném kifejezni párt- bizottságunk és a magam ne­vében is megyénk valamennyi ipari dolgozójának azért az igen lelkes hathatós munkáért, amit kifejtettek a magyar nép, számára sorsdöntőén fontos hároméves terv végrehajtása es sikeres túlteljesítése *nrén. Jói alátámasztják ezt a köszö­net eme t azok a számok '£■ amelyek arról tanúskodnak, hogy megyénk ipari munká­sai, dolgozói munkája nyomán _ ide értem természetesen a m űszaki értelmiségieket is 1933-ban 18 százalékkal nőtt a termelés 1957-hez képest. 19o9- ben 12 százalékkal és 1960 el­ső háromneavedévében 13—14 százalékkal. Összességében azt jelenti ez. hogy a hároméves terv időszaka alatt mintegy 45 száza­lékkal növekedett me­gyénk ipari termelése! Ez a szám tehát önmagáért beszél és munkásosztá** lyunk lankadatlan erőfe­szítéseiről tanúskodik a szocializmus építése, és erősítése érdekében. — Megmutatkozik ez a nagyszerű munka sok más té-, nyezőben is. A .pártunk kong­resszusa tiszteletére indított munkaversenyben megyénk munkásai, ipari dolgozói 180 millió forint értékű felajánlást tsf+gV, pzzsl szemben c*akn?m 300 millió forint, pontosabban 296 mil’ió forint volt a tény­leges teljesítés. At 1960. év. munkaversenv során 174 millió forint értékű munka volt a vállalás, s bár nincsenek vég­leges adataink az idei teljesí­tésről. nyugodtan mondhatom, hogy alaposan túl fogják ezt szá-nvalni. hiszen csak az év első felében 166 milbő forint értékű vá!loTáet Nemesítettek. — E sikeres, lelkes munka nyomán bizonyá­ra megnőtt a vásári ó- ■ erő. amely az életszínvo­nal egyik mutatója? —• Igen. valóban így van. Nasvon tanulságos dolog néha e'mí’vedni egynéhány szám­adatban. 1957-ben 2469 millió forint volt megyénk kereske­delmi hálózatának forgalma, ez a szám már 1958-ban 2572 mill'd forint volt. 1959-ben pe­dis 2847 millió. S 1960-ban még nagyobb arányú ugrásra számíthatunk, hiszen csak a félévi statisztika szerint 1508 millió forint volt a tényleges vásárlás a megye dolgozói ré­széről. Az életszínvonal emel­kedését természetesen nem szabad pusztán a vásárlóerő i növekedésén keresztül nézni, hiszen annak még jó néhány egyéb forrása is van a szocia­lizmust építő társadalomban, ám. mégis, az a tény, hogy az elmúlt három esztendő alatt mint­egy 23 százalékkal növe­kedett megyénk lakosságá­nak vásárlóereje, biztos mutatója életszínvonalunk egyenletes fejlődésének. Ehhez még azt is hozzávehet- jük, hogy például az iparcik­kek forgalmában a nem feltét­lenül szükséges cikkek vásár­lási aránya a 72 százalékot tff- szi ki, s ezek között olyan áruk szerepelnek, mint a rá­dió, televízió, motorkerékpár, hűtőszekrény, mosógép sib. Mindjárt szeretném azt is hoz­zátenni: megyénk lakossága nemcsak vásárol, de igen te­kintélyes összeg erejéig taka­rékoskodik. ami a forint iránti jogos bizalmat támasztja alá. Míg 1959-ben 191 százalék volt a takarékbetétek száma, ha 1958-at 100-nak, vesszük, addig 1960-ra ez éppen 400-ra (!) emelkedett. — Hogyan emelkedett üzemeinkben a szocia­lizmus építése szempont­jából annyira jelentős termelékenyseg és mik az ezzel kapcsolatos fel­adatok? — Ipari üzemeinkben a ter­melés növekedésének 45—46 százaléka a termelékenység emelkedéséből adódott. Ez az arány azonban megítélésem szerint javításra szorul. Ter­mészetesen sok példát mutató üzem van ezen a téren is, köz­tük a váci Forte-gyár, ahol a termelésnövekedés 100 száza­lékát a termelékenység eme­lésével érték el. A Finompa- mutfonó ugyancsak hasonló eredményt ért el 1960-ban. A megyei átlagot azok az üze­mek gyengítik, ahol nem for­dítanak kellő figyelmet erre a döntő jelentőségű kérdésre, s ‘ lényegében miattuk nem tudtuk elérni a kongresszus határozatában megszabott két­harmados arányt, azt, hogy a termelés növekedése kéthar­mad részben a termelékeny­ségből adódjon. Ezt a kérdést állandóan na­pirenden kell tartani, de ter­mészetesen ne, úgy oldják meg üzemeinkben a termelékeny­ség állandó fokozását, hogy a munka intenzitását igyekezze­nek növelni, hanem elsősorban a technikai fejlesztésre, a munka jobb megszervezésére, stb. for­dítsanak nagyobb gondot. Éppen ezzel kapcsolatos me­gyénk iparának egyik sarkala­tos. mondhatnám érzékeny problémája. Nálunk ugyanis az ipari üzemeknek cs,ak 17 százalékában van hárommű­szakos munka. 19 százaléká­ban kétműszakos. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, 'hogy a megye üze­meiben levő gépek többsége naponta '8—16 órán át áll tel­jesen kihasználatlanul. Azt hiszem, a gyorsabb előrehala­dás meg fogja követelni üze­meinktől az ezen a téren való jelentős változást. Üzemeinkben már hozzál kezdtek az évek során rend­kívül lazán, liberálisan kezelt normák helyes és szükség- szerű rendezéséhez, amelyről meg kell mondani őszintén, hogy korántsem jelentett vol­na olyan problémát, mint most. ha a gazdasági vezetők idejében alkalmazták volna a 1 párt Központi Bizottsága és a kormány útmutatásait. Miután erre nem figyeltek fel idejé­ben. bizonyos aránytalansá­gok következtek be iparunk­ban. Ezt igyekszünk most he­lyes mederbe terelni úgy. hogy a lehető leggyorsabban emeljük a dolgozók keresetét először a régi szintre, majd éppen az ösztönző normaren­dezés hatására annál maga­sabbra. Örömmel nyugtázhatom, hogy üzemeinkben felkészül­tek az ötéves ten7 feladataira, az 1961. évi terv teljesítésére. Ehhez természetesen sok se­gítséget adnak majd az elmúlt évi tapasztalatok. Dolgozóink öntudatának növekedését mu­tatják azok a számok, ame­lyek arról tanúskodnak, hogy nem elégednek meg jelenlegi tudásukkal, hanem magasabb szakmai, politikai és általános ismereteket akarnak elsajátí­tani. Az 1959 60. tanévben 1400 üzemi dolgozó járt az esti általános iskolába, 1500 pedig technikumba és kö­zépiskolába. 218 egye­temre. vag\ főiskolára, míg 10 682 különféle szak- tanfolyamra. Az új ötéves terv fontos válto­zásokat hoz a megyének. Ná­lunk épiii fel a tervidőszak két legjelentősebb ipari léte­sítménye: a százhalombattai erőmű, valamint a Dunai Ce­ment- és Mészmű. Ezenkívül számos községben alakulnak ki kisebb ipartelepek, első­sorban a Budapestről kitele­pülő ipari vállalatok nyorhán. Gyors ütemben iparosodik tehát Vovább Pest megye. — Hogyan látja Hor­váth elvtárs megyénk mezőgazdaságának hely­zetét és mire számítha­tunk az elkövetkezendő időben? — Csak a legteljesabbb el­ismeréssel adózhatok dolgozó parasztságunk zömének, akik állandóéin javuló termelési eredményeikkel segítik az or­szág élelmezését, s ezzel javít­ják saját helyzetüket is. Ete- kintetben mindenekelőtt a ter­melőszövetkezeti mozgalom nagyszerű térhódításáról kell megemlékeznem. Az ellenfor­radalom nálunk nem tudta szétverni a termelőszövetke­zeteket, s így 1957-ben mint- 9gy 10—12 százalék volt a sta­bil tsz-terülei a megyében. Innen indultunk el. Már 1959 tavaszán és őszén sok tízezer parasztcsalád lett tsz-tag. s akkor 51 százalék volt Pest megyében a termelőszövetke­zeti terület. Ám az élet, a fejlődés mindenütt utat tör magának előre és éppen az 1960-as esztendő utolsó hetei­ben, december 3 és 20-a kö­zött. közel 20 000 parasztcsa­lád irta alá a 'belépési nyi­latkozatot a tsz-be] mintegv 100 000 kát. holddal. Szilárd meggyőződésem, hogy a jelenleg még egyéni gazdálkodási foly­tató parasztemberek ■ túl­nyomó többsége rövid ;*7őn belül ugyancsak rá­fér a megye parasztjai többségének útjára. — Sokszor vetődik fel napjainkban is a kérdés: miért vált szinte életszükségletté a ter­melőszövetkezeti moz. qalom teljes kibonta­koztatása hazánkban, s ezen belül Pest megyé-f ben? í — Az általánosan ismert fj érvek mellett — hogy a gépe- í sítést nem lehet kellően ki-í használni a kisparcePás- me- ^ tógazdaságban, ez az egyet­len útja a nagyobb termés­hozamnak stb. — Pest megyé­ben speciális jelenséggel is találkozunk. Itt szinte min­den családból dolgozik va­laki az iparban, sőt, legtöbb helyen maga a csa’ádfő. Így alakult ki az a helyzet, hogy i ezek a kéttaki dolgozók csak j mellékjövedelemnek tekintik a maguk kis földjét, és nem törekszenek magas termés­átlagok elérésére. Egészen kiáltó ellentétekkel találkoz­hatunk a megyében. A tsz- ben ugyanannyi hold terü­letről 25 000—30 000 forint ér­téket is termelnek, a mellette levő parcellát (ahol a csa­ládfő az iparban dolgozik) be­vetik rozzsal, és az 3—4 má- ! zsás termést hoz. 6—700 forint ! értékben. Világos, hogy ez j nemzetgazdasági szempontból is nagyon káros. Talán az j előbb említett példához lia- I sonlíthatnám. amikor a gé­pelt, bár ott vannak az üze­mekben. mégis csupán égy j műszakban vannak kihasznál- j va. | Az élet sokszorosan be­bizonyította: csakis a me­zőgazdasági nagyüzem képes alapvető változás­ra a termelésben. Számos helyen kiváló ered­ményeink mutatják, hogy he­lyes úton járunk. A tsz-be tömörült nagykőrösiek ubor­kája világhírű, s ugyanez mondható el a kertészeti ter­mékekkel hírnevet szerzett inárcsi tsz-ről. Itt ragadom meg az alkal­mat. hogy beszéljek egy. a fiatalságot és sok mást érintő fontos kérdésről. A magam részéről nem látom túlságo­san nagy veszélynek a falusi ifjúság elvándorlását szülő­földjéről az iparba. Itt is érvényesül a számok törvé­nye. hiszen csakis annyi fia­tal falusi vándorol el otthon­ról. amennyi az iparban7 el tud helyezkedni, s végtére is 5—6 holdra ndm lehet lövőt alapozni. Mi á magunk ré­széről nem várjuk azt, hogy ezek a fiatalok visszajöjjenek a falujukba, miután tudjuk, hogv lényegében átmeneti je­lenségről van szó. Hiszen nem minden fiatal megy el ott­honról. amit mutat az is. hogy igen nagy számban ' jelentkez­nek a most meginduló trak­toros-képző tanfolyamokra Ugyanakkor az állandóan fo­kozódó gépesítéssel lényege­sen csökkenni fognak a mai munkaerő-sondak. s új. fiatal generáció nő fel a jelenleg’ mögött, amelynek jelentős része a falun érzi majd a leg- ióbban masát. — Megyénknek nagyszerű oarásztsága van. harcos múlt- fal rendelkező. földszerető pa­rasztsága: amely most is meg­mutatta • Odaadását a nép: rendszer iránt. Hadd említ­sem mee:egyetlen példaként azt. hogv csupán ebben az év­ben több mint 50 millió forin­tot'fektették" be saját erőből beruházásra tsz-parasztjaink. — Milyen eredmé­nyek • tapasztalhatók a megye kulturális éle­tében? — A kérdezett terület anv- ovira széles, az eredmények oedis olyan sokatmondóik (Folytatás a 2. oldalon) iztenclöl ! Öouloij új eiz ^*X\XXXXXXXXN\XXXVC^XX\XXXX\X>N\>^NXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXVXXXXXX\XXV\\XXXXXXXXXVXX>^\X\S DOlil ISTVÁN ÚJÉVI LEVELE Elvtársak! Barátaim! Betegségemből gyógyuló- ban, de dolgaim végzésében még mindig korlátozottan, ez­úttal levélben fordulok újév ! alkalmából dolgozó népünk­höz, szocialista építésünk munkásaihoz, minden honfi­társamhoz. Az esztendő fordulója a j számadásnak és a feladatok I felmérésének .ideje, az embe- \ ri életben. Visszatekintünk i végzett munkánkra, örülünk a sikereknek, megpróbálunk tanulságokat levonni tévedé­seinkből és gondos gazda módján terveket készítünk a jövőre. Mindnyájunk öröme, hogy az 1960-as évről jó zár­számadást készíthetünk és 1961-re a lehetőségeknek az eddiginél is szélesebb távla­tai állnak nyitva előttünk. ■ Hazánkban tovább erősödött a munkás-paraszt hatalom. Közéletünkben széleskörű po­litikai bizalom uralkodik. Népünk munkájával és állás­foglalásával támogatja a pár­tot, a kormányt, a közigaz­gatást, részt vesz a hatalom gyakorlásában. A menet köz­ben adódott nehézségeket a tömegek együttműködésével győztük le. Népünk szor­galmának és a belső egység­nek köszönhetjük, hogy 1960- ra. mint a lendületes szocia­lista fejlődés évére, mint a hároméves terv sikerekben gazdag, befejező esztendejére tekinthetünk vissza. A világ, az emberiség elő­re halad. ^7960-ban tovább nőtt a Szovjetunió hatalma, a szocialista tábor ereje. to­vább növekedett minden szo­cialista ország, közöttük a Magyar Népköztársaság te­kintélye a világon. Az eszten­dő nemzetközi politikáját a leszerelésre, a béke biztosítá­sára, a gyarmati rendszer fel­számolására irányuló szovjet kezdeményezések határozták meg. A kommunista pártok történelmi jelentőségű moszk­vai értekezlete elvi és gya­korlati irányításával új len­dületet adott a szocializmus világméretű győzelméért foly­tatott küzdelemnek és a nép­tömegek harcának a tartós békéért. Az elnyomott népek egymás után rázzák le magukról a szolgaság láncait és keresik a szabad élet, a felemelkedés, a társadalmi igazság útját. A népek zsarnokok okozta szen­vedéseit látva, még értéke, sebbnek és drágábbnak érez­zük a magunk elnyert szabad­ságát. A: erős szocialista tá­borba n élve, népünk békes­ségben, biztonságban és nyu­godt alkotó munkában töltötte az esztendőt. Örvendetes, hogy már nemcsak a magunk bol­dogulásán tudunk teljes biz­tonságban és félelmek nélkül dolgozni, hanem hozzá tudunk járulni azokhoz a világot át­fogó mozgalmakhoz, amelyek­re a most felszabaduló népek új életük megalapozásában és védelmében támaszkodni tu­dunk. Az új esztendő küszöbén előre tekintünk: 1961-ben új tervek meg valósítása var ’ reánk. Iparunkkal szemben a növekvő belső fogyasztás és az ország külloereskedelrni mérlege növekvő igényeket támaszt. Fontos, hogy a ter­melékenység növelésével, a gyártás fejlesztésével, az ön­költség csökkentésével, taka­rékossággal 1961-ben még to­vább gazdagítsuk, erősítsük népgazdaságunkat. Mezőgazdaságunkban befe­jezéshez közeledik a szocia­lista átalakulás. Egymásba kapcsolódva jelentkeznek a szövetkezeti nagyüzemek meg­szervezésének és megszilárdí­tásának, az új szövetkezeti ta­gokkal való széleskörű beszél­getéseknek. a szakmai és po­litikai tájékoztatásnak, a szö­vetkezeti demokrácia - kialakí­tásának különböző problémái. Ezekkel már a legközelebbi hetekben komolyan szembe kell néznünk. Szocialista építésünkben mindnyájunkra nagy felada­tok várnak az 1961-es eszten­dőben. de érdemes vállalni minden fáradságot és áldoza­tos munkát Jó reménnyel né­zünk előre, mindenki önma­gáért. családjáért, népünk bol­dog szocialista jövőjéért dol­gozik. azt építi minden alkotó tett ma az országban. E nagy­szerű — munkához sok sikert, jó egészséget kívánok min­denkinek. . Boldog új esztendőt kívánok minden magyar munkásnak, parasztnak, értelmiségnek, a haza minden hű fiának és leá­nyának. Budapest, I960 december 31. Dobi István Sok sikert 1961-ben! Mihail Solohov üzenete a magyar népnek Mihail Solohov, a világhírű szovjet író magánlátogatás so­rán családjával tíz napot töl­tött Angliában. A Csendes Don. az Uj baráz­dát szánt az eke. az Embm «őrs. a szovjet irodalom im­már klasszikusnak számító re­mekműveinek szerzője eluta­zása előtt a Magyar Távirati Iroda londoni tudósítóját a kö­vetkező üzenet továbbítására kérte fel: ..A legjobb kivánsá- mlmoi '-iiiriöm a magyar nép­nek az úi *s~‘ohdőre! Sok si­kert 1961-benf”

Next

/
Oldalképek
Tartalom