Pest Megyei Hirlap, 1962. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1962-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK» PEST MEGYEI A Z MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEG Y E 1 TANÁCS LAP JA VI. ÉVFOLYAM. 17. SZÁM Ama 70 FILLÉR 1962. ÁPRILIS 1. VASÁRNAP \ ff Milánul sok jelentik Április 4-ig befejezik a szántást — Vasárnap is dolgoznak a gépek Hungazinnal irtják a gyomot — Abonyban már vetnek Mintha a felfrissült tava­sza napfény csalogatná elő szérűzugaikból a gépeket, úgy elevenedik meg a határ. Traktorral, ekével, fogasok­kal és vetőgépekkel vonul­nak ki a földekre az embe­rek, hogy a tél okozta hát­rányt mielőbb megszüntes­sék. Sok mezőgazdasági üzem­ben akad még szántani va­ló és ezt most a lehető leg­rövidebb idő alatt kell elvé­gezni. A kissé megkésett ko­ra tavaszi munkák irányítói, a mezőgazdasági szakembe­rek az alábbiakban szá­molnak be az első sikerek­ről. BALOGH ISTVÁN, a Ceglédi Gépállomás főmezőgazdásza: Az első, valóban tavaszi­nak nevezhető napon, teg­nap délelőtt negyvennégy erőgépünk látott munkához. Korábban Is dolgozott né­hány erőgépünk, de az idő­járás miatt nem érhettünk el számottevő teljesítményt. Az idén végzett jelentősebb talajmunkák közül a szőlő- telepítések előtti mély talaj­forgatást érdemes megemlí­teni, amelyből eddig 140 holddal dicsekedhetünk. Mély talajforgatást fő­ként az albertirsai tsz-ek bem végeztünk, a Szabad­ság Tsz-ben például hat­van holdon. Jelentős területen végeztük el ezt a munkát az albertir­sai Dimitrov és a csemői Rákóczi termelőszövetkezet­ben is. Negyvennégy dolgozó erő­gépünk közül most huszon­öt traktor végzi a szántást, amelyet április négyig telje­sen befejezünk a körzetünk­ben. A legjobb eredményt ebben a munkában a ceg­lédi Táncsics és Alkotmány termelőszövetkezet mutathat­ja fel, ahol már minden talpalatnyi szántóföldet meg­forgatott az eke. Nem sok­kal maradt el mögöttük a Petőfi Termelőszövetkezet I sem, ahol szombaton már csak öt holdnyi terüiettel kellett megbirkózniuk a szántógépeknek. A város termelőszövetke­zeteiben összesen mint­egy 30—40 hold szántás­hoz kell még élezni az ekevasakat. A szántógépeken kívül munkában álló erőgépek végzik a műtrágyaszórást, fo­gasolást és a mezőgazdasági szállító munkákat. A talaj fizikai állapota még nem en­gedi meg a vetést, de ha nem romlik el az időjárás, hétfőn már megindulhatnak az árpa- és a borsó-vetőgépek. Előreláthatóan a ceglédi Al­kotmány és Táncsics terme­lőszövetkezetekben kezdjük meg először ezt a munkát. ACSÁDI ISTVÁN, a Dánszentmiklósi Állami Gazdaságból; Bár az időjárás minket is gátol a munkában: az idősze­rű feladatok egy részét már megoldottuk. A mélyszántást már az ősszel befejeztük, ezért i nálunk az őszi véséséit—tej t;a- gyázása volt a legsürgősebb munka. Az őszi gabonák fejtrá­gyázását teljesen befejez­tük, 1319 holdon egyszer, Az Elnöki Tanács ülése Szombatig negyvenhat hold tavaszi árpát és huszonhat hold borsót vetettünk el vál­tott lófogatokkal, amelyek va­sárnap is folytatják ezt a munkát. Vasárnapi munkával si­ettetjük az őszi vetések fejtrágyázását is. amely­ből hétszáz holdat már befejeztünk, de még öt­száz hold van hátra. Hétfőn kezdjük meg a 100 hol-; das kapás- és ötvenholdas ta­karmánylucerna vetésének j magágykészítési munkáit. j Nagy ütemben halad a ta-: karmányrépa-dugványok váló-; gatása. ami igencsak sok! munkáskezet kíván. . Negyven : férfi és 15 női tsz-tag végzi a: válogatást. A 21 vagon nyi dugványból eddig 14 vagonnyit; válogattunk ki. Tervünk sze­rint harminc hold maghozó ta­karmányrépát vetünk, amely­nek magiágykészítési munká­it — a fcgasolást — már meg­kezdtük. Szövetkezetünk úgy igyekszik behozni a tél okozta inuiikaKiesák, fafey a gépek számára még járhatatlan szán­tóföldeken lófogatokkal vég­zi el a talajmunkákat. N. I. Ikádár János elvtárs látogatása A KULICH GYULA KOLLÉGIUMBAN Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára — Orbán Lászlónak, az MSZMP Központi Bizottsága osztályvezetőjének társaságában — március 30-án, pénteken délután meglátogatta a Kulich Gyula kö­zépiskolai fiú-kollégiumot. A vendégeket Csorna Gyula igazgató, a kollégium nevelői és az ifjúság önkormányza­tának vezetői fogadtak. A kepén: Kádár János elvtárs nyilatkozik Bögöthi Árpádnak, a kollégium hangostijságja főszerkesztőjének, a Puskás Tivadar technikum IV. osztályos tanulójának í (MTI foto — Vigovszki felv.) Türelem, lelkiismeretesség, gyors ügyintézés - a lakosság érdekében /Jí'vs«nio/ó a fíö&alkulinaaottak Saaksaorroaoto Post ntofjtfoi Biaottsúffa IV. kiiltlii^tkiisgytíI#».*»éróI A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ülést tartott. Meg­tárgyalta és elfogadta az ál­lami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának évi rendsze. rés ellenőrzéséről és bankel­lenőrzésről szóló 1955. évi 29. számú törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek módo­sításáról szóló törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács Czinege Lajos altábornagy honvédelmi minisztert vezérezredessé ki­nevezte. Ugrai Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyet­test és Köteles Jenő vezérőr­nagyot al tábornaggyá, Her- sitzky Lajos, Kálazi József, Penczi József, Reményi Gyula, Szűcs László ezredeseket ve- vezérőrnaggyá és dr. Korom Mihály határőr-ezredest, ha­tárőr-vezérőrnaggyá kinevez­te. Az Elnöki Tanács Galam­bos József rendőrezredes bel­Tegnap újra Százhalombat­tán jártunk és abban a re­ményben nyitottunk be az élelmiszerboltba, hogy a pol­cokon kenyeret találunk, hi­szen több mint egy hete ír­tunk gondjaikról, a késedel­mes kenyérszállításról és ha­tározott ígéretet kaptunk a Pest megyei Tanács kereske­delmi osztályától: a legrövi­debb időn belül elintézik a kér­dést. — Miért nem történt semmi azóta? — kérdezzük Nieder­mann Mártontól, a Pest me­gyei Tanács kereskedelmi osz­tálya anyag- és áruforgalmi csoportvezetőjétől. — Múltkori beszélgetésünk­re hivatkozom. Ügy jártunk el, ügyminiszterhelyettest rendőr­vezérőrnaggyá kinevezte. Az Elnöki Tanács Beck Ist­ván rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert fel­mentette a Magyar Népköztár­saság hágai követségének ve­zetésére kapott megbízatása alól, s ezzel egyidejűleg Ré­vész Gyulát rendkívüli követ­té és meghatalmazott minisz­terré kinevezte és megbízta a Magyar Népköztársaság hágai követségének vezetésével. Az Elnöki Tanács elren­delte a bácsalmási járás meg­szüntetését. A megszüntetett járás községei közül: Bácsal­más, Madaras, Katymár, Má- tételke, Tataháza községeket a bajai, Bácsszőllős, Csikéria, Kunbaja és Mélykút községe­ket a kiskunhalasi járáshoz csatolták. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) ahogy megbeszéltük. Felvettük a kapcsolatot a tanács ipari osztályával és a budaörsi Sütő­ipari Vállalattal. „Azonnal in­tézkednek" — mondták. — De a Dunamenti Hőerő­mű építői még mindig nem vásárolhatnak a korszerű élel­miszerboltban reggel kenyeret. — Mi is értesültünk róla — mondja Niedermann elvtárs —, hogy még nem rendeződött a dolog. Most beszéltünk újra a budaörsiekkel és a Sütőipari Vállalat igazgatóhelyettese a jövő hét közepére ígérte a vál­tozást. Reméljük ez most már nemcsak ígéret marad, hanem az április 4-e után időben meg­érkezik a kenyér Százhalom­battára. (t. t.) 890 holdon pedig kétszer. Rövidesen kiszórjuk a nitro­gén műtrágyát a borsóvetések alá js, hogy hétfőn megkezd­hessük a vetést. Ugyancsak hétfőn kezdjük a tavaszi árpa- vetést és a tavaszi istállótrá­gya letárcsázását. A homoko­sabb területeken vasárnap is dolgoznak a gépek hogy mi­előbb befejezhessük a magágy- készítést. A jelenlegi munkák közül még kiemelkedő a vegyszeres gyomirtás, amelynek munká­latait ugyancsak hétfőn kezd­jük. Tegnap már megkísérel­tük ugyan ezt a munkát, de a kukoricaföld még nem bírja el a gépet. Arra törekszünk, hogy a 220 holdnyi területen (ennyi van még (hátra az ötszázból) mielőbb befejezhessük a Hun- gazinos permetezést. A szőlő- és gyümölcs- iizeniág munkái közül a gyökeres szőlővesszők „ki­iskolázását”, az új szőlőis­kola-telepítést és a gyü­mölcsfák téli permetezé­sét kívánom kiemelni. A szőlőiskola tavalyi vesszői­nek kiforgatását házilag ké­szített, s újítással javított gép­pel végezzük, mind a tizenkét holdon. A jövő héten kezdjük meg az új, negyvenholdas sző­lőiskola telepítését, amelyben négymillió vesszőt gyökerez- tetünk. örömmel jelentem, hogy traktorosaink a tőlük megszo­kott lendülettel és lelkesedés­sel dolgoznak. Felajánlották, hogy a gépi talajmunkákat nemcsak vasárnap, hanem áp­rilis 4-én is teljes erővel vég­zik. ha kedvez az időjárás. VARGA BÉLA, az abonyi Lenin Tsz mezőgazdásza: Nálunk már. megkezdődött a tavaszi árpa és a borsó vetése. Szombaton reggel a megyei tanácsháza nagytermében megkezdte tanácskozását a Közalkalmazottak Szakszerve­zete Pest megyei Bizottságá­nak küldöttközgyűlése. A megnyitó után Holló János, megyei titkár emelkedett szó­lásra. — Nehéz feladatra vállal­koztunk, amikor két év mun­káját tettük mérlegre — kezd­te beszédét, majd rátért az államigazgatási apparátus munkatársainak legfontosabb: segítő tevékena szo­cialista mezőgazdaság témá­jára. A mezőgazdaság megvál­tozott helyzete új munka­stílust követelt a közal­kalmazottak minden réte­gétől. A tanácsapparátus mindenfé­le szakágban segítheti, s többnyire segítette is a nagy­üzemi mezőgazdaság ügyvite­lét. A pénzgazdálkodás, a munkaegységrendszer kidol­gozása, a könyvelés, de a kultúrmunka szervezése is jól ment a tanácsi dolgozók hoz­záértő segítségével. A hivatali munkáról szólva jelentős sikerként könyvelte el a közalkalmazottak megye­titkára, hogy a munka rend­szerességét általában sikerült biztosítani. Egyre inkább je­lentkezik az őszinte bíráló hangnem, a bátor kiállás. Az ilyen munkaértekezletek nem válnak egyoldalúvá és segí­tik a vezetőt a munka körül­tekintőbb és, eredményesebb intézésében. Erre szükség is van, mert a második ötéves terv a közalkalmazottak részére alapvető feladatként je­löli meg a beruházások, felújítási tervek jó elké­szítését, s a vezetés színvonalának emelését. Az ügyintézés lelkiismere­tes és emberséges lebonyolí­tásával kapcsolatban a beszá­moló aláhúzta annak fontos­ságát, hogy az igen sok em­berrel foglalkozó közalkal­mazottak hogyan viselkednek, s hogyan beszélnek ügyfeleik­kel. Ma már természetes je­lenségszámba megy, hogy a közigazgatási apparátus mun­katársai rendreutasítják azo­kat, akik társadalmunkat becsmériik, vagy támadják. Valamennyi közalkalmazottól elvárható, hogy hasonló hatá­rozottsággal segítse — adott alkalommal — a jóirányú ne­velést. Ám, aki bort iszik, nem pré­dikálhat vizet.. Ezért a közal­kalmazottak életének is példa, mutatónak kell lennie. A föl­mérő, az állatorvos, a bíró, a tanácsi dolgozó, az ügyész ma­gánéletében is a figyelem kö­zéppontjában áll. Ha valame­lyikük élete, viselkedése kifo­gásolható, azt nemcsak sze­mély szerint ítélik el, de úgy is, mint a szocialista állam- apparátus képviselőjét. Ezután szó esett a közalkal­mazottak bérgondjairól, utalt a még fennálló hiányos, vagy rossz munkakörülményekre, de felhívta a figyelmet a papír­munka. a túlzott jelentésigény veszélyére is. Végül kifogá­solta, hogy a dolgozók sérel­mes ügyeinek tárgyalásakor kényesebb ügyek esetében az egyeztető bizottságok nem foglalnak állást, hanem a te­rületi egyeztető bizottsághoz irányítják azt döntés végett. Az elnökség ezután megnyi­totta a vitát a beszámoló fö­lött. Megemlítjük Fát község tanácsa vb-ti tikárának, Huss Károlynak felszólalását, aki a váci küldöttgyűlés üzenetét tolmácsolta. Kérte az illetéke­seket. hogy a tanácsokhoz jut­tatandó jogszabályok közért- hetőek és félreérthetetlenek legyenek. A küldöttközgyűlés elé ter­jesztették a megválasztandó új vezetőség programját, a hatá­rozati javaslatot. Ennek értel­mében. elő kell segíteni a szocialis­ta törvényesség, munka- erkölcs, állami fegyelem megszilárdítását és a veze­tés nívójának folytonos emelkedését. Az aránytalan munkaterhelé­seket egyenletesen kell szét­osztani. Minden eszközzel a t&z-ek további megerősödésé­nek szolgálatába kell állítani a szakszervezeti alapszervek munkáját. Fontos feltétel a munkaértekezletek őszinte bí­ráló hangjának, a bátor kez­deményezéseknek és ésszerű javaslatoknak elősegítése. A határozati javaslat felhívja valamennyi szakszervezeti ak­tíva és tag figyelmét arra, hogy az emberek panaszaival figyelmesen foglalkozzanak és a lehetőségek ésszerű figye­lemben tartásával intézzék azok ügyesbajos dolgait. A Közalkalmazottak Szak. szervezete Pest megyei Bizott­ságának IV. küldöttközgyű­lése ezután megválasztotta az új vezetőséget. Ismét a battai kenyérről

Next

/
Oldalképek
Tartalom