Pest Megyei Hirlap, 1961. szeptember (5. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

Aka :>» hi.i.ér VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK í 1961. SZEPTEMBER 1. PÉNTEK PEST MEGYEI \. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Burgonyából, zöldségből, gyümölcsből, borból többet, tejből kevesebbet vásároltak fel Pest megyében A Pest megyei felvásárlási operatív bizottság ülése Csütörtökön délután tar­totta ülését a Pest megyei fel­vásárlási operatív bizottság. A megyei tanács elnökhelyet­tese, dr. Dajka Balázs elnök­letével megtartott ülés napi­rendjén ezúttal az első félévi burgonya-, zöldség-, bor-, gyü­mölcs- és tejfelvásárlás ered­ményei szerepeltek. Az ülésen szereplő napirendi pontok elő­adói Máday József, a Tejipari Vállalat, Farkas Gábor, a Pest megyei Állami Pincegaz­daság képviselője és Egri Ist­ván, a MÉK igazgatója vol­tak. Az első napirendi pontként szereplő tejfelvásárlás helyze­tét ismertető Máday József elmondotta, hogy jelentős hiány mutatkozik az első fél­éves terv teljesítésében. A vállalat 83,6 százalékra teljesítette félévi tervét, s ez azt jelenti, hogy a tsz-ek és egyéni tejtermelő gazdasá­gok mintegy 20 000 literrel kevesebb tejet adtak el az ál­lamnak a tervezettnél. Az el­maradásnak több alapvető oka van, köztük a gyengébb tavalyi talMrmányiermés, va­lamint a termelők szabadpiaci tevékenységének átmeneti fel- élénkülése. Az idei jobb ta­karmánytermés eredménye­ként azonban javulás várható a második félévben, amelynek eredményeként a vállalat biz­tosan számít a második félévi terv teljesítésére. Kedvezőbben alakult a ter­vezettnél az első félévi bor­felvásárlás. Farkas Gábor el­mondotta beszámolójában, hogy Pest megyében a tervezett 6590 hektoliter helyett 8149,33 hektoliter bort vásároltak fel és így 123,7 százalékra teljesítet­ték a tervet. Ez az eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy a vál­lalat a korábbinál kedvezőbb átvételi feltételeket támasz­tott a termelőkkel szemben, így például a minőségileg ki­emelkedő bortételeket külön elbírálás alapján, fajtisztasági és csúcsminőségi felárral dí­jazták. A második félévi must- és borfelvásárlási kilátások álta­lában jónak mondhatók, mi­vel jó közepes termésre szá­míthatunk Pest megyében. Több helyen azonban a bor- kimérési engedéllyel rendel­kező termelőszövetkezetek nem alkalmazkodnak a törvé­nyes lehetőségekhez, hanem a törvényszabta 30 százaléknál nagyobb arányban kívánják visszatartani bortermésüket. A legjobb eredményt a burgonya-, zöldség- és gyümölcsfelvásárlásban ér­ték el a felvásárlási szer­vek. A MÉK helyi szervei összesen 400 vagon burgonyát, 1318 vagon zöldséget és 614 vagon gyümölcsöt vásároltak fel az első félévben. A nagyarányú tervtúltelje­sítésre elsősorban a kedvező tavaszi időjárás nyújtott lehe­tőséget. A felvásárlási cikkek bősége mellett kedvező hatás­sal volt a felvásárlás alaku­lására az a tény is, hogy az idén általában két-három hét­tel korábban kerültek piacra az áruk, mint máskor. Mind­ezeken felül a megye termelő- szövetkezeteiben tapasztalható kedvező árupolitikai változás is a felvásárlási terv túltelje­sítését segítette elő. A megye tsz-einek nagy része a meg­kötött értékesítési szerződé­seknek megfelelően végezte az árutermelést és a jótékony hatás nem is maradt el. Az előterjesztett napirendi pontok felett élénk vita volt, amelynek eredményeit több határozati pontban rögzítet­ték. így például megfelelő ha­tározatok születtek a felvá­sárlási tevékenység megjaví­tására és a több helyütt ta­pasztalható piaci spekuláció letörésére. (n. i.) Megadta magát a szumátrai lázadó kormány Az indonéz hadsereg fő­parancsnoksága szerdán köz­leményt adott ki, amely be­jelenti, hogy Praviranegara, a szumátrai lázadók „kor­mányának” vezetője és több „minisztere” — közöttük Bruhanuddin Harahap, aki 1956-ban rövid ideig Indo­nézia miniszterelnöke volt — a hét elején megadta magát a Nyugat-Szumátrában állo­másozó kormánycsapatoknak. Kezdődik az őszi idény a gépállomásokon Ma érkezik Magyarországra a Román Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság kormányának küldöttsége A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány baráti látogatásra hívta meg a Ro­mán Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság kormányának küldöttségét, hogy viszonozza a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségé­nek a Román Népköztársa­ságban 1958-ban tett látoga­tását. A román párt- és kormány- küldöttség ma érkezik ha­zánkba. A küldöttség veze­tője Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Román Népköztársa­ság Államtanácsának elnöke. A küldöttség tagjai: Ion Gheorghe Maurer, a Román Munkáspárt Központi Bizott­sága Politikai Bizottságának tagja, a Román Népköztársa­ság Államtanácsának alelnöke, a Minisztertanács elnöke, Emil Bodnaras, a Román Munkáspárt Központi Bizott­sága Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Mogyorós Sán­dor, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Ale­xandra Birladeanu, a Román Munkáspárt Központi Bizott­ságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Corne- liu Manescu külügyminisz­ter, Mihail Rosianu. a Román Munkáspárt Központi Bizott­ságának tagja, a Román Nép­köztársaság budapesti nagy­követe. A különvonat ma reggel ér­kezik a lökösházi határállo­másra, ahol a baráti látoga­tásra érkező küldöttséget ün­nepélyesen fogadják. A kü­lönvonat 11.20 órakor fut be a Nyugati pályaudvarra, ahol Gheorghe Gheorghiu-Dejt és a küldöttség tagjait katonai díszpompával köszöntik. (MTI) Négyezer magyar turista látogatta meg a Szovjetuniót a két nyári hónapban Júliusban és augusztusban az IBUSZ társasutazásaival öt különböző útvonalon mint­egy négyezer magyar turis­ta kereste fel a Szovjetuniót. Egyes csoportok Moszkvát, mások Szocsit látogatták meg, a többi csoport pedig á Kijev —Moszkva, Moszkva—Lenin­grad—Varsó, illetve a Moszk­va—Riga—Varsó útvonalat járták végig, több mint 600 falusi dolgozó pedig a kár­pátaljai kolhozok gazdálko­dását tanulmányozta. Az eddigi szovjet utak si­kerére való tekintettel az IBUSZ újabb kirándulások szervezését határozta el. Az első őszi különvonat október 21-én indul 14 na­pos leningrádi és moszkvai lá­togatásra. Ezt a kirándulást az IBUSZ és a Hazafias Népfront közösen szervezte meg. Ezenkívül az IBUSZ még két különvonatot indít — november 28-án és decem­ber 11-én — ugyanezen az útvonalon. Novemberben és december­ben kilencnapos társasutazá­sok is lesznek a menetrend­szerű vonatokon. Ezeknek a kirándulásoknak a részvevői Moszkvát keresik fel. Opsra- és balettelőadásokat, panorá­ma és cirkoráma filmszínhá­zakat látogatnak meg, s megnézik a Kremlt és az ál­landó össz-szövetségi mező­gazdasági kiállítást, ha azon­ban az ilyen hatvan tagú' csoportok egy-egy szakma dolgozóiból kerülnek ki, szá­mukra külön programot állít össze az IBUSZ. A menetrend- szerű vonatokkal lebonyolí­tott .társasutazásokon a vas­úti dolgozók érvényesíthetik bel- és külföldi menetdíj- kedvezményüket. A Hazafias Népfront kü- lönvonatán kívül a többire még lehet jelentkezni az IBUSZ bármelyik irodájánál. Új továbbtanulási lehetőség az érettségizett fiataloknak Szocialista brigádvezetők tanácskozása a Ganz Árammérőben Tanévnyitó (Gábor Viktor felv.) A brazil kongresszus nagy többséggel megszavazta Goulart beiktatását Jelentések a brazíliai helyzetről Vasárnapi program: honvédelmi sportnap Torbágyon Hallottuk, hogy vasárnap nagy esemény színhelye lesz a torbágyi iharosi sportpá­lya. Mi igaz belőle? Érdeklő­désünkre Földesi István, a budai járás MHS-szervezeté- nek elnökhelyettese ad fel­világosítást. — Igen, vasárnap járási honvédelmi sportnapot ren­dez Torbágyon, az iharosi sportpályán a budai járási MHS, a KISZ, a Hazafias Népfront és a Sporttanács. Mintegy 300 versenyző vonul fel. Lesz járőrverseny, akro­batikus motoros bemutató, műrepülő verseny, rendőrsé­gi kutya bemutató, majd kul­túrműsor és tánc. — A délelőtt 10 órakor kez­dődő honvédelmi sportnap alkalmából mintegy 5—6 ezer érdeklődőre számítunk. A vendégek ellátásáról a Torbágyi Földművesszövet­kezet gondoskodik. Remél­jük, hogy a bemutatók és versenyszámok megnyerik a közönség tetszését, s minden érdeklődő kellemes emlékek­kel gondol majd vissza a va­sárnapi honvédelmi sport­napra. A brazil kongresszus két háza szerdán este túlnyomó többséggel 296 szavazattal 14 ellenében megszavazta, hogy Goulart alelnököt iktassák be az elnöki tisztségbe. A kong­resszus által a reakciós kato­nai vezetők tiltakozása elle­nére megszavazott határozat kiemeli, hogy a jelenleg ér­vényben levő Választási tes­tületeket tiszteletben kell tar­tani, ami más szóval azt je­lenti, hogy Goulart, Quadros alkotmányos utóda lesz az el­nök. A határozat elvben el­fogadja az alkotmány módo­sítására vonatkozó javasla­tot amelynek célja megvál­toztatni a kormány jelenlegi formáját. A csütörtöki nap folya­mán a kongresszus to­vábbi tanácskozásokat folytatott az elnöki ha­táskör módosítása részle­teinek kidolgozásáról. New Yorkból keltezett hír- ügynökségi jelentések szerint Goulart álelnök szerdán este 'repülőgépen New Yorkból Buenos Airesbe indult. Út­közben érintette Miamit. Pa­namát és Limát is. A^ New York-i repülőtéren újságírók­nak kijelentette, hogy Buenos Airesből tovább utazva ..a legmegfelelőbb helyen” lép Brazília földjére. Az újság­írók kérdéseire válaszolva a többi között elmondotta, azért tér vissza, hogy gondoskod­jék a törvényesség, és a rend fenntartásáról Brazíliában. Kifejezte azt a véleményét, hogy a kongreszus feladata dönteni a kormányforma mó­dosításáról és válság megol­dását magának a brazil nép­nek kell megtalálnia. Az alkotmány rendelkezé­seiből világosan kitűnik, hogy a törvényes államfő én va­gyok — mondta. Amikor meg­kérdezték hogy folytatja-e Quadros politikáját, azt felel­te, túlságosan sok gondot okoznak neki az ország bel- ügyei, és külpolitikai kérdé­sekkel még nem foglalkozott. Amikor Braziliába érkezésé­nek időpontja felöl kérdezték, Goulart kijelentette, hogy Pa­namából telefonösszeköttetést vesz fel Brazíliával és e be­szélgetés után dönt véglege­sen. A brazíliai katonai vezetők — annak ellenére, hogy a szerdai nap folyamán elfo­gadták a kongresszus javasla­tát Goulart beiktatásáról —. közbeeső állásfoglalásukat megváltoztatva szerdán este kiáltványt adtak ki, amelyben ismét erélyesen tiltakoznak az alelnök visszatérése el­len. Kifogásul azt hozzák fel, hogy Goulartnak „túlságosan sok a kommunista kapcsolata” ahhoz, hogy az ország veze­tője legyen. Denys hadügyminiszter szer­dán este rendeletet adott ki a Rio Grande Do Sul tarto­mányban állomásozó 3. had­sereg feloszlatására. Lopes tábornok, a hadsereg parancs­noka azonban elutasította a rendelet végrehajtását. A had­ügyminiszternek szerdán este küldött üzenetében megismé­telte, hogy nem hajlandó al­kotmányba ütköző utasításait teljesíteni. A tábornok egy helyi lapnak nyilatkozva kije­lentette, amennyiben Cordeiro De Farias tábornok, akit utódjaként kineveztek, Porto Alegrébe érkezik, akkor letar­tóztatják. Brizzola, Rio Grande Do Sul állam kormányzója rádiőfelhívást intézett a lakossághoz és fegyverbe szólitotta őket. Bejelentette, hogy a mozgósí­tásra vonatkozó első intézke­déseket Lopes tábornokkal egyetértésben hozta meg. A brazil hírügynökség szer­dán megbízható forrásra hi­vatkozva közölte, hogy Lacer- da, Guanabara állam kor­mányzója — Quadros lemon- datásának egyik kezdeménye­zője — lemondott kormány­zói tisztségéről. Később azon­ban — mint az AP i denti — Lacerda cáfolta a visszavonu­lásáról terjesztett híreket. Rio (Folytatás a 2. oU-alon\

Next

/
Oldalképek
Tartalom