Pest Megyei Hirlap, 1957. december (1. évfolyam, 183-203. szám)

1957-12-01 / 183. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI . A Z >1 S Z M P PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA t. S ;■ A MEGYEI TANÁCS LAPjA I. ÉVFOLYAM, 183. SZÁM Ara 50 fillér A 1957. DECEMBER 1. VASÄRNAP Hasznos tanácskozást! Porból — vaskarika « Értékes gyártmányok készülnek új módszerrel a budaörsi KÉSZÜL A KISÜSTI 300 000 liter gyümölcspárlatot készít a Ceglédi Városi Ta- = nács szeszfőzdéje. Lesz mit leeregetni a disznóölésekkor. A szeszfőzde látképe Szakszervezeteink készül­nek II. országos kongresszu­sukra, amely több évre előre meghatározza majd a felada­tokat. A KPVDSZ mai megyei tanácskozása arra hivatott, hogy az elvégzett munka alap­ján a dolgozók észrevételeit, valódi érdekeit tolmácsolhas­sa a kongresszusnak. Értek el eredményeket szak- szervezeteink az elmúlt esz­tendőben. A kereskedelmi és pénzügyi dolgozók is sokat tet­tek a lakosság áruval való el­látásáért. Kormányunk elis­meréseképpen az iparhoz ha­sonlóan a kereskedelemben és a vendéglátóiparban is ren­dezte a béreket. Tavaly és az azt megelőző évben 49 „ki­váló vállalat’'-ot avattak, az idén további kettőt. Megala­kultak a közgazdasági bizott­ságok, amelyek a szakszerve­zeti bizottságok irányításával jól dolgoznak. Munkájúit nyo­mán egyre inkább érvényesül a munkásdemokrácia, a válla­latoknál és az üzemekben. És még lehetne sorolni a jó pél­dákat. Az eredmények azonban nem tehetnek elbizakodottá senkit. Sok javítanivaló van még a munkában. Hangsúlyoz­zuk, hogy a szakszervezet tag­ságának többsége becsületes és jól dolgozik munkahelyén. De akadnak még olyanok, akik felelőtlenül bánnak a nép va­gyonával, akiknél leltárhiány, indokolatlan többlet vagy súlycsonkítás tapasztalható. Ezek ellen szigorúan lépjenek fel az illetékesek. Beszéljünk arról is, hogy a vállalatok között még nincs meg az igazi versenyszellem. Bizonyítja ezt, hogy az idén csak két kiváló vállalatot avattak, pedig biztos, hogy nemcsak a farm ősi és a kőbá­nyai földművesszövetkezetnél voltak meg e megtisztelő cím és a velejáró jutalom elnyeré­sének feltételei, hanem má­sutt is. Emlékezzünk a tavalyi és tavalyelőtti munkaverseny­re és hasznosítsuk az akkori tapasztalatokat. A szakszervezeti bizottságok segítsék jobban a földműves­szövetkezetek és vállalatok munkáját. E munka módsze­reiről is hasznos eszmecsere alakulhat ki a mai tanácsko­záson. Gyenge még a nevelőmun­ka. Igaz, hogy van a KPVDSZ- nek 40 megyei kultúrcsoporí- ja, amelyek szórakozva taní­tanak, de ez kevés. A nevelés sokrétű és korántsem lia znál- ják ki minden formáját. Nem­csak az alkalmazottakat kell tanítani, kulturált emberré formálni, hanem a fogyasztó­kat is. Vajon látja-e a tagság, hogy a szakszervezet az egyik leg­nagyobb politikai tömegszer­vezet? A többség igen. De so­kan még mindig „kiszámol­ják”, érdemes-e szakszerve­zeti tagnak lenni. Ezek az em­berek o?ak azt látják, kap- n.ak-e üdülést vagy sem? Ami még n:ncs meg, azért a szak­szervezetet teszik felelőssé. Nem látják, hogy a szakszerve­zet nemcsak a vezetőkből áll, hanem kétmillió emberből és j a szakszervezeti tagság nem­csak „jó befektetés”, hanem politikai állá foglalás is. Az ingadozókat győzzük me«, ami persze nem könnyű fel­adat. Viszont a nevelőmurik'! csak akkor lesz eredményes, j ha .ió példával, meggyőző szó­val sikerül megnyerni a szak- j szervezeti tagság zömét a moz- | galom számára. Ezekkel a gondolatokkal kő- | szörst,iük a KPVDSZ megyei j aktívaértekezletét. Kívánjuk, horv m»n*en tekintetben gyü- mö1<v=özö legyen ez a tanács­kozás. Jó erős lesz — mondja Csorna Sándor bácsi A Vasas S&aksfzerve&et XXIIm kongr esssasa távirat érftoezett Prágából, amelyben a Vasipari Nemzet­Bár sok olyan üzemünk len­ne, mint a budaörsi Kemény­fémipari Vállalat. Az, hogy minden hónapban teljesítik, sőt túlteljesítik a tervet, ma­gától értetődő valami ebiben az üzemben. Ennek így kell lenni. így volt januárban is, amikor bizony sok gyárunkban pangott az élet. A második negyedévihez vi­szonyítva duplájára emelte a KGM az jizem termelési ter­vét. Bizonyára szitkozódtak — gondolhatná valaki. Ellenke­zőleg. Kérték, hogy a felemelt tervet még további, körül­belül 15 százalékkal emel­jék meg. Tudják-e teljesíteni? Min­den jel arra mutat, hogy igen. Hisz a minisztérium által elő­írt tervet még november hó­napban teljesítik. Módszereik sem ördöngősek. Azt tették, amit minden gyár­ban meg kellett volna, de meg is kell tenni. Tanácskozásra hívták össze a párt- és a szak- szervezeti aktivistákat. Meg­beszélték velük a tennivaló­kat. Az aktivisták a vállalat által meghatározott termelési szintet is felül akarják múl­ni. Ennek érdekében elbeszél­getnek a többi dolgozóval és segítik egymást a munká­ban. Ezek után bizonyára különö­sen érdekli az olvasót, hogy mit gyártanak ebben az üzemben. Az írás cí­me már utal a gyártmányok­ra. Porból vaskarikát. Nem túlzás. Természetesen nem az út porából, hanem vas­porból,. Hogyan? Az ócskavasat, vashulladé­kot porrá őrlik. A vasport szemcsenagyság szerint osztá­lyozzák, különböző formák­ba sajtolják, izzítják, majd védőgázzal zsugorítják. Iz- zítás után olajjal, vagy para- finnal átitatják a sajtolt da­rabokat. Ha valaki úgy kíván­ja, pontos méretre készítik a préselt tárgyat. Keményfémipari Vállalatnál Az Autóvillamossági Gyár részére például a motorkerék­párokhoz és gépkocsikhoz szükséges mágneses pólussaru­kat készítenek. Azelőtt leme­zekből vágták ki és szegecsel­ték össze ezeket. Most prése­léssel készülnek, de a célnak ugyanolyan tökéletesen meg­felelnek, mint a régiek. Az eddigiekből világosan ki­tűnik, hogy érdemes volt kü'- földi tapasztalatok alapján el indítani az alkatrészgyártás ilyen formáját. Hisz a préseléssel készült al­katrészek minden utólagos megmunkálás nélkül azon­nal beépíthetők. Nagy méretpontosságuk és felületi finomságuk vetekszik a köszörülési technikával el­készített munkadarabokéval. Porózus, olajjal itatott önke­nő csapágyaikat, ahogy nevük is mutatja, nem kell olajozni, mert használat közben „kiiz­zadják” a felszívott olajat, ezáltal önmagukat kenik. Ilyen csapágyakat szerelnek többek között a kerékpár di­namókba. A másik gyártási ág a kemény fémbefétes szerszámok készítése. Csinálnak kemény- fémbetétes acéOihúzógyűrűket, színesfém húzógyűrűket, rúd-, cső- és profilihúzógyűrűiket, ál­lítható húzószerszámokat és így tovább. Készülnek ezenkí­vül keményfémbetétes kivágó- és sajtolószerszámok, eszterga­csúcsok, papírvágókések, sze* lepülésefc, fúróbetétek, forgá­csoló lapkák, homokfúvók. Ezek a keményfémbetétes szerszámok nagy élettarta- múak. Kopásellenállóságuk. mé­retazonosságuk révén tíz­től százszorosán több ideig használhatók, mint az acélszerszámok. Ide tartozik a bányaszerszá­mok készítése. Szénfúró vil­lákból, egy-, három- és négy- élű kőzetfúrófejekből jelentős inkább bekapcsolódik Jugo I szlávia is. E gyártási ág érdekességei a i mikrőlapkás fútékoronák. i Ezekkel sikerült megközelíteni § a hasonló célt szolgáló gyé-1 mántbetétes szerszámok ke-1 ményiségét. Ügy készülnek, § hogy keményfém szilánkokat | ágyaznák be fém kötőanyagba. \ A legkeményebb kőzetek fú- | rására alkalmas szerszámokat | állítanak így elő. önélező ko- | rónáknak nevezik e szerszá-§ mókát, mivel a teljes elhasz-1 Halódásig tartják az élüket. A mikrolapkás fúrókoroná- kat Sinoros Szabó Loránd és Krupár Géza, a Mélyfúrási Központi Javító Vállalat kí­sérleti osztályának mérnökei, Barsi István, a Kemónyfém- ipari Vállalat mérnöke és a gyár kísérleti osztályának kollektívája alkotta. A szakemberek tudomása szerint sehol a világon nem készítenek ilyen szer­számokat. Az alkotók készítményükkel a Találmányi Hivatalhoz for­dultak. Még nem dóit el, hogy elfogadják-e találmánynak a mikrolapkás fúrókoronákat. Mint érdekességet említhet­jük meg, hogy a híradástech­nika számára nélkülözhetetlen mágneseket is gyártanak hazai alapanyagból, bárium- ferritből. Egyelőre csak fél­üzemi gyártásban készülnek e cikkek, jövőre azonban már a mágnesek teljes üzemi gyártá­sára térnek át A hazai szerszámgyártás ilyen irányú fejlődése Hor­niak Nándor KGM iparigaz­gató, Hajós György iparigazga­tósági főmérnök, Bátkai Ist­ván főelőadó, Tóth András üzemi igazgató. Matyasovszky Béla vállalati főmérnök, a kí­sérleti osztály és nem utolsó­sorban az üzem műszaki és fi­zikai dolgozóinak eredményes munkáját dicséri. Farkas István A Vasas Szakszervezet XXII, kongresszusa szombaton foly­tatta munkáját. A központi vezetőség beszámolója és a számvizsgáló bizottság jelenté­se felett megkezdődött a vita. A szombati ülésen megjelent Foók Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára is. Több felszólaló után Me ki® József elnök bejelentette, hogy A lottóban néhány hét óta jelentősen emelkedik a játék­ban részvevő szelvények szá­ma. Ezen a héten például több mint százezer volt a növeke­dés. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztató jelen­tése szerint a 39. játékhétre 2 675 746 szelvényt küldték be a fogadók. így hosszabb szü­net után ismét egymillió fo­rint fölött van az egy osztály­ra jutó nyeremény. A lottó-1 szerencse ezúttal is szeszélyes­nek bizonyult, hiszen „nehéz” számok kerültek ki a gömb­ből. Ezzel magyarázható, hogy aránylag kevés a találatok közi Szövetség tízmillió dolgo­zó nevében üdvözölte a kong­resszust. Cseterki Lajosné szé­kesfehérvári küldött felszóla­lása után Sz. Sz. Retivoj, a Szovjet Gépipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke üd­vözölte a kongresszust. Ezután folytatódott a vita. száma, s magasabb a nyeremé­nyek összege. Telitalálafos szelvény ezúttal sem akadt, s így a négytalálatosok kapják az ötösre járó összeget is. Négy találatot mindössze öt fogadó ért el. s nyereményük egyenként 401 362 forint. A néigytalálatos szelvények sor­száma a következő: 195 555, 517 758, 868 099, 1 653 935, 2 722 359. Háromtalálatos szel­vény 1111 akadt, amelyekre egyenként 903 forint nyere­mény jut. A kéttalálaitos szel­vények száma 40 155, a nyere­mény egyenként 25 forint, Több mint százezerrel emelkedett a szelvényszám Nagy nyeremények a lottón Ezzel az eljárással — egy hőkezeléssel — acélszi­lárdságú anyagot képesek előállítani. Különleges hőkezelés nélkül egyébként a temperöntésnek megfelelő szilárdságú az anyag. Préselnek csapágyfedeleket, játékautó-lendkerekeket, ön­kenő csapágyperselyeket, ke­rékpárdinamó- és mosógép­csapágyakat, textilgép-alkat­részeket, padlókefélőgép-al- katrészeket és így tovább. exportmegrendelése is van a gyárnak. Az érc- és olajbányá­szat számára készülő fúróko­ronákból a hazai szükséglet legnagyobb részét fedezik. Azelőtt e cikkekből hazánk behozatalra szorult. Most mi szállítunk belőlük külföldre. Egyiptom, Törökország, Mongólia, Brazília, Kína, Lengyelország gyáraiban használják a Keményfém­ipari Vállalat készítmé­nyeit. Az export-hálózatba egyre ÚJ MOZI ÉPÜL MONORON Sok baj volt Monoron a mozi­val. A jó filmek gyakran elkerül­ték a községet, s ha egyiket-mási- kat mégis bemu­tatták közülük, azt is kevesen látták. Régi pa­nasz az Monoron, hogy kicsi a mozi és kicsisége mel­lett is elhanya­golt, nem sokat törődött vele gaz­dája, a MOKÉP. Nemrég azon­ban történt vala­mi; a községi ta­nács megkapta a mozit. Most már a falu gondja az elhanyagolt épü­let, a kevés — 270-es — férőhely. A gond terve­ket sző. így tör­tént ez Monoron is. Megszületett a terv, s már meg­kezdték megvaló­sítását. A községi tanács 20 évre bérbe vette a régi legényegylet épü­letét és itt rende­zik majd be az új mozit. Százhúsz­ezer forintot köl­tenek az átalakí­tásra, de lesz szép filmszínházuk és száz emberrel több nézheti meg egy-egy előadá­son a filmet, mint most. A fiatalok és az öregek is segítenek az új mozi építésénél. Sok gazda ingyen fuvart ajánlott fel, nem lesz prob­léma az építő­anyag szállítása. Az új mozi a jövő évben, má­jus elsején nyitja meg a kapuit, ugyanakkor a ré­gi helyiségbe be­költöznek a kisze- sek, ott lesz az ifjúság háza. Megéri hát a munkát és a pénzt az úi mozi az új gazdáknak (f. m.) A Vasas végig fölényben volt, de csak egy góllal győzött Vasas-Young Boys 2:1 (2:0) Népstadion, 28 000 néző. Vezette: Liverani (Olaszország). Góllövők: Csordás (2), illetve Schneiten Vasas: Kovalik — Kárpáti, Kon- tha, Teleki — Szilágyi II, Berendi — Raduly, Csordás, Szilágyi I, Bárfi, Lenkei. Young Boys: Eich — Zahnd, Steffen, Bigler — Hauptli, Schnei- ter — Spycher, Üey, Allemann, Meier, Gütter. Szombaton .délután a Népstadion­ban került sor a Vasas—Young Boys labdarúgó Európa Kuipa visszavágó mérkőzésre. Az első lövést gyors svájci tá­madás után Meier küldte a Vasas­kapura, de a labda elkerülte a célt. Idegesen játszott mindkét csapat, sok volt a rossz átadás. A Young Boys a várakozással ellen­tétben teljesen nyíltan játszott s így érdekes és változatos küzde­lem alakult ki. A svájciak tetsze­tősen adogatták a labdát, átgon­doltan játszottak, de csak a me­zőnyben, mert a 16-osnál meg el­fogyott a tudományuk. A 8. perc­ben a Vasas szerezte meg a veze­tést: Szilágyi II labdájával Raduly elfutott, mintaszerű beadására Csordás kitűnő ütemben ugrott s négy méterről félrna-rasan a hálóba fejelte a labdát: (1:0). Fölényben játszott a Vasas. A svájciak még mindig kissé idege­sek voltak. A 11. percben Bárfi- i nak volt jó helyzete. 14 méteres j lövését azonban Eich szögletre | mentette. A 12. percben született • meg a Vasas 2. gólja. Kárpáti előír eadott labdájára Steffen és Csordás futott. A svájci játékosnak több méter plőnye volt, Csordás azonban „kirobbant”, előbb érte el a labdát s a kétségbeesetten ki­futó Eich mellett a balsarokba vágta: (2:0). A 16. percben nagy gólhelyzetük volt a svájciaknak is: szögletrúgás után Allemann labdáját Meier sa­rokkal továbbította kapura, Kova­lik azonban a helyén volt. Ezután erősen esett a játék irama. A Vasas támadott többet, rohamait első-sorban szélsői révén vezette, akiket a svájciak nem tudtak tar­tani. A 38. percben Bárfi előtt nyí­lott kitűnő gólhelyzet, már csak a kapussal állt szemben, de kivárt s Így a védőknek időt adott a közbe­avatkozásra. Az utolsó percekben Kinek kötelező biztosítási dijat fizetni ? A községi tanácsok adóügyi osztályának problémát okoz az, hogy többen nem akarják fizetni az elmaradt biztosítási Összeget. Az idevonatkozó ren­dé’ et értelmében ez év március 31-ig kötelező a biztosítási díj mind a házak, mind pedig a földterületek után, ha az ér­dekelt fél március 31-ig ön- lent nem biztosított. a svájciak kapuja élőt1 folyt a játék. Vasas rohamokkal indult a má­sodik 45. perc, azután egyre in­kább eseménytelen lett a játék, nagymértékben esett az iram és a színvonal is. A Vasas támadott ugyan, a csatárok azonban ebben az időszakban igen gyengén ját­szottak. Unalmas volt a játék. A svájciak szinte egyetlen al­kalommal sem veszélyeztették Kovalik kapuját^ alig-alig vál­lalkoztak lövésre. Csak az utolsó 10 perc élénkült meg ismét. A 89. percben érték el a svájciak egyetlen góljukat. Szögletrúgás után a Vasas védők tétováztak és az előre húzódott Schneller a hálóba talált: (2:1). Nem sokkal utána vége volt a mérkőzésnek. E' kellett ha’asztani egy amerikai interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését A San Diego Union című lap jelentése szerint egy Atlas típusú interkontinentális bal­lisztikus rakéta megsérült és ezért szombatra kitűzött kilö­vését elhalasztották. A lap szerint nem lehetett értesülést szerezni a rakéta megsérülésé­nek természetéről, de hozzátet­te hogy a javítári munkálat eltarthat több mint két hé­tig is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom