Pest Megyei Hirlap, 1962. július (6. évfolyam, 152-176. szám)

1962-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? VI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ARA 70 FILLER 1962. JULIUS 1, VASÄRNAP Ülést t a Magyar Szocialista Központi Bizottsága MINDEN ERŐT a növényápolásra, az aratás-cséplésre! A járási és városi tanácselnökök értekezlete A Magyar Szocialista. Mun­káspárt Központi Bizottsága június 28—29-én kibővített ülést tartott. Az ülésen tanács­kozási joggal mintegy nyolc­van elvtárs vett részt: a me­gyei és a budapesti kerületi pártbizottságok első titkárai, a tömegszervezetek vezetői, az ipari minisztériumok, a főha­tóságok vezetői, akadémiku­sok, tudományos kutatók, a nagy gépgyárak igazgatói, gépipari szakemberek, az or­szágos napilapok főszerkesz­tői és más meghívottak, kö­zöttük pártonkívülick. A Központi Bizottság ülésé­nek napirendjén négy kérdés szerepelt. 1. Az ülésen Apró Antal elv­társ beszámolt a KGST-ben részt vevő országok kommu­nista és munkáspártjai első titkárainak és ez országok mi­niszterelnökeinek moszkvai tanácskozásáról és a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csának XVI. ülésszakáról. A Központi Bizottság határozat­ban szögezte le egyetértését a magyar küldöttségnek az érte­kezleten, illetve az ülésszakon kifejtett tevékenységével és a tanácskozásokon kifejtett te­vékenységével és a tanácsko­zásokon hozott határozatokkal. 2. A kibővített ülés részve­vői Csergő János elvtárs kohó- és gépipari miniszter bevezető előadása után megvitatták „A gépipar helyzetéről és további feladatairól” szóló jelentést és határozati javaslatot. A napirenden szereplő két kérdés vitájában 34 elvtárs szólalt fel és tett kiegészítő javaslatokat. A vitát követően a Központi Bizottság a beter­jesztett javaslatot az elhang­zott kiegészítésekkel egyhan­gúlag elfogadta. 3. Kádár János elvtárs ja­vaslatára a Központi Bizottság úgy határozott, hogy a párt soron következő kongresszusa 1962. november 20-án nyílik meg. 4. Gáspár Sándor elvtárs, a Központi Bizottság titkára, ja­vaslatot terjesztett elő a Köz­ponti Bizottság 1962. második félévi munkatervére. A Köz­ponti Bizottság a javaslatot határozattá emelte. fl moszkvai leszerelési és béke-világkongresszus előtt: Országos békekonferencia a Parlamentben r^T Szakosíts Árpád referátuma, Kállai Gyula felszólalása Szombaton országos béke- konferenciát tartottak a Parla­mentben. A tanácskozáson megjelent és az elnökségben helyet foglalt Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, dr. Münnich Ferenc. az MSZMP Politikai Bizottságá­gának tagja, államminiszter, továbbá politikai és társadal­mi életünk számos ismert képviselője, s az országos bé­kekonferenciára hazánkba ér­kezett külföldi vendégek. Részt vett az országos békekonferen­cián az ország lakosságának mintegy ezer küldötte, munká­sok, dolgozó parasztok, értel­miségiek, művészek, írók, tu­dósok. Dr. Ortutay Gyulának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának üdvözlő szavai után Szakosíts Árpád, a Béke-világtanács irodájának tagja, az Országos Béketanács elnöke terjesztette elő referá­tumát, A magyar békemozga­lom a leszerelési és béike-világ- kongresszus sikeréért címmel. Szakasits Árpád referátumá­ban többi között a következő­ket mondotta: — Azzal, hogy az általános és teljes leszerelés kiharcolá­sa lehetséges és elérhető poli­tikai céllá vált, a békemozgalomra az a kötelesség hárult, hogy ha­tásosan megszervezze a vi­lág békeszerető erőinek egységes fellépését és egy­séges akcióját. A leszerelési világértekezlet összehívását 1961. decemberé­ben, a Béke-világtanács stock­holmi ülésén határozták el, s ennek nyomán látott napvilá­got az idén márciusban Bécs- ben a BVT elnökségének nagy­hatású felhívása. Ez többek között hangoztatta: „össze kell fognunk, hogy feltartóztassuk a fegyverkezési versenyt, vé­get vessünk a nukleáris fegy­verkísérleteknek. s kiküszöböl­jük az atomháború veszélyét. Küldje el ezért képviselőit minden nép a leszerelési és bé­ke-világkongresszusra. amely július 9-én ül össze a szovjet fővárosban — Népünk helyesléssel fo­gadta a felhívást, s a magyar békemozgalom is legjava erő­it mozgósította, hogy e nagy­szerű szavak mély tartalma át­hassa közvéleményünket. Szakasits Árpád nagy taps­sal fogadott beszéde után sor­ra szót kértek a konferencia résztvevői, a társadalom min­den rétegének képviselői. A szünet után Kállai Gyula lépett a mikrofon elé. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében köszöntötte az orszá­gos békekonferencia küldötte­it, a külföldi vendégeket, majd többed között ezeket mondotta: —■ A béke védelme — ko­runk legfontosabb feladata. Mi békében, nyugalomban akarunk élni ezért tisztán kell látnunk a világ helyzetét. Is­mernünk kell a béke ellen, s a béke mellett felsorakozó erőket. Az utolsó két évtized alatt gyökeresen megváltozott a világ. Napjainkban már nem elsősorban az imperializ­mus határozza meg a világpo­litika alakulását. A világ sorsára egyre na­gyobb befolyást gyakorol az egymilliárd embert számláló szocialista világ- rendszer, amely a fejlő­dés döntő tényezője. — Érdemes és szükséges számba venni a nemzetközi bé­kemozgalom erősödésének újabb és újabb tényeit, mert harcunk még nem ért véget, még újabb csaták várnak ránk. Figyelemmel kell kí­sérni az egész világ helyzetét és azonnali akciókkal kell válaszolni minden békeellenes próbálkozásra. A háború el­hárításáért most — békeidő­ben — kell minden embernek minden erejével küzdenie. Nem várhatunk ölhetett kéz­zel. Végül a következőket mon­dotta: — Engedjék meg, hogy be­fejezésül néhány szót szóljak azokhoz, akiket most küldött­nek választunk a moszkvai békekongresszusra, akik meg­kapják ehhez a nagy külde­téshez a magyar néptől meg­bízatásukat. Azt kérjük és várjuk tőlük, képviseljék méltóképpen a magyar nép békeakara­tát. Tevékenységükkel se­gítsék elő, hogy az álta­lános és teljes leszerelés meggyorsítása, a német békeszerződés megkötése, a gyarmati rendszer tel­jes és végleges felszámo­lása újabb és újabb tö­megek harci követelésévé váljék. Felelősségteljes küldetésükben érezzék maguk mögött kor­mányunk és egész népünk tá­mogatását. Abban a tudatban vegyenek részt a kongresszus munkájában, hogy a népek békemozgalmának újabb je­lentős fellendülését készítik elő, márpedig, ha a világ né­pei összefognak, a béke le­győzi a háborút! Éljen a béke! Ezután még számos felszó­lalás hangzott el, majd Teré- nyi Lászlónak, az Országos Béketanács elnöksége tagjá­nak javaslatára az országos békekonferencia részvevői megválasztották a magyar nép képviseletében a moszk­vai leszerelési és béke-világ- kongresszusra utazó delegá­ciót. A küldöttség vezetője Sza­kasits Árpád, a Béke-világ­tanács irodájának tagja, az Országos Béketanács elnöke. Az országos békekonferen­cia dr. Ortutay Gyula zár­szavával ért véget. Két fontos napirendi pontot tárgyaltak meg szombaton dél­előtt a megyei tanácson a já­rási és a városi tanácsok vég­rehajtó bizottságainak elnökei részére egybehívott értekezle­ten. Keleti Ferenc, a megyei tanács vb-elnöke a kormány titkárságán lezajlott legutóbbi értekezleten elhangzottakról adott tájékoztatást. Ismertette a KGST-be tartozó országok kapcsolatának új vonásait és perspektíváit, szólott a szocia­lista tábort érintő legfonto­sabb külpolitikai kérdésekről, majd a mezőgazdasági munka, erőhelyzet alakulásáról. Végül röviden ismertette Trautmann Rezső építésügyi miniszternek a kormány titkárságán el­hangzott nagyfontosságú tájé­koztatóját az építőipar hely­zetéről és jövőbeni tennivalói­ról. A tanácskozás következő na­pirendi pontjaként dr. Dajka Balázs vb-elnökhelyettes a növényápolásról szólva elmondotta, hogy annak ütemével a megyei tanács nem iehet megelégedve, mivel számos területen ki- sebb-nagyobb elmaradás mutatkozik. A továbbiban elmondotta, hogy a tavalyi tapasztalatokat felhasználva az érdekelt szer­vek az idén jobban készültek fel a nem egészen kéthónapos, nagy erőfeszítést kívánó kam­pányra. Közölte az értekezlet­tel, hogy az előzetes becslések szerint, a kedvezőtlen időjárás következtében húsz-huszonöt százalékos gabonatermés-ki­eséssel számolnak. E sajnálatos tényből viszont az is követ­kezik, hogy az aratás, cséplés munkájában nem lesz időbe­ni eltolódás, amit augusztus 20-ra el kell és el is lehet vé­gezni. Felhívta a tanácselnö­kök figyelmét, még egyszer vizsgálják meg az aratópárok helyzetét, valamint a gépek elosztását, hogy azok valóban mindenütt ott állhassanak munkába, ahol rájuk a leg­nagyobb szükség van. Szólott a közelmúltban lezajlott gép­szemlékről, s megállapította, hogy több helyen hiányossá­got észleltek. Név szerint em­lítette meg a váchartyáni, a monori és az aszódi gépállo­mást, ugyanakkor elismeréssel nyugtázta a Gödöllői Gépállomás ör­vendetesen jó felkészülé­sét. A cséplési csapatok megszer­vezéséről is részletes tájékoz­tatást' adott. Elmondotta, hogy ezen a téren is további erőfe­szítésre van szükség, rr. crt a Bugyi Gépállomás körzetében harmincnégy, a gödöllőiben ti­zenhat, a kiskunlacháziban ti­zenhét, a monoriban kilenc, a szentendreiben tizenkettő és a Vámosmikolai Gépállomás körzetében tizenkét cséplőcsa­pat megszervezésével adósak. Dr. Dajka Balázs kérte a ta­nácselnököket, fordítsanak nagyobb fi­gyelmet a tsz-tagok tűz­és baleset elleni oktatásá­ra ellenőrizzék, hogy en­nek mindenütt eleget tet- tek-e. Az elnökhelyettes a továbbiad­ban az aratást követő tarló­hántásról és nyári mélyszán­tásról beszélt. Minden tarlót fel kell szántani közvetlenül az aratás után, mondotta. A tervek szerint Pest megyében ötvenezer holdon végeznek közös gazdaságaink másodve­tést. A tarlót a homokos terü­leteken is fel kell szántani és takarmánynövénnyel bevetni, hogy a szél ne hordhassa el a laza talajt. Dr. Dajika Balázs a továb­biakban az aprómagcsépléssel foglalkozott. A tavalyi eszten­dőben már nyáron végeztünk vele — mondotta. Az idén ha­sonlóképpen nyáron kell elvé­gezni. Kívánatos, hogy ez a munka már az aratás alatt is folyjék, de természetesem ne kombájnnal. Részletesen fog­lalkozott az elnökhelyettes a terményfelvásárlás problémá­Izgalmas és látványos lesz a mai tűzoltóverseny — Megyei tűzrendészeti pa­rancsnokság? Mit láthatunk a mai megyei tűzoltóversenyen Vecsésen, reggel nyolc órától? — Itt Lékó László alezredes, megyei tűzoltóparancsnok be­szél. A verseny rendkívül lát­ványos és izgalmas lesz. Sok résztvevővel minden járásból, akik a legkülönfélébb bemuta­tókon adnak ízelítőt tudásuk­ból. — Kik vesznek részt a ver­senyen? — A járási versenyek győz­tesei, összesen kilencvennyolc raj, azaz közel ezer férfi és nő. Még úttörő fiúk és leányok is vannak köztük. Különféle fecskendőgyakorlatokat mutat­nak be. — Milyen látványosságra számíthatunk? — Az állami és az önkéntes tűzoltók ügyességi, mentési és tűzoltási bemutatóira. — Érdemes fényképezőgépet vinni? — De még mennyire! Ugyan­csak látványos lesz, amikor az üzemanyagtároló mesterséges tüzét oltják, továbbá az ugrás az épületek első, második és harmadik emeletéről, s nem kevésbé az a gyakorlat, amely­nek keretében egy füsttel telt égő ház harmadik emeletéről gyermeket mentenek ki. Eb­ben részt vesznek a mentők és a vecsési vöröskeresztesek is. — A győztesek milyen juta­lomban részesülnek? — A belügyminiszter négy kitüntetését, s huszonkilenc el­ső, második és harmadik díjat osztunk ki a legjobbak között, összesen mintegy félszáze'zer forint értékben. — A további program? — A tűzoltóbemutató déli egy óráig tart. Utána kultúr­műsor, majd éjfélig tartó tánc következik. — A belépődíj? — Belépődíj a délelőtti tűz- oltőversenyre nincs, minden­kit szeretettel várunk ... jával is. Minthogy bizonyos terménykieséssel kell számol­ni a tsz-terveklhez képest ezért javasolta, hogy a gépállo­mások és a felvásárlási kiren­deltségek ellenőrizzék a gabo­nafelvásárlási terv módosítá­sát. A cél az. hogy a termény­felvásárlás ne szenvedjen hiányt. A kiesést minden vo­natkozásiban arányosan kell fi­gyelembe venni a felvásárlás­nál. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vetőmagszükséglet biz­tosítása minden mást meg­előz. Kívánatos az is. hogy a gabo­nafejadag elosztásánál az ille­tékes szervek vizsgálják meg a tsz-családokban az eltartot­tak számát. Az előadó ezután az export­felvásárlásról szólott. Elmon­dotta. hogy az elmúlt évek szép eredményeivel szemben az idén bizonyos visszaesés van. Helytelenítette, hogy a ta­nácsi szervek gyakran megala­pozatlanul adnak ki igazolást arról, hogy a leszerződött ter­ményféleségben veszteség kö­vetkezett be. illetve kiesés tör­tént. Ezzel kapcsolatban fel­hívta a figyelmet arra is, hogy a termelőszövetkezetek — hí­ven az előíráshoz — negyven- nyolc órával előre jelezzék át­adási szándékukat a MÉK-nek. Dr. Dajka Balázs végezetül a szőlő- és gyümölcstelepítési programról, valamint a tsz- építkezések feladatairól be­szélt. A tájékoztatóhoz számos részvevő szólt hozzá, főleg az aratás-cséplés munkájá­val kapcsolatban. Az elnökök közül többen ve­tették fel a raktározás problé­máját. A felszólalásokra Ke­leti Ferenc vb-elnök válaszolt. Felhívta az ellenőrök figyel­mét a megye állategészség­ügyének gondjaira és kérte a részvevőket, fűzzék szorosabb­ra a kapcsolatot területük ál­latorvosaival. Végezetül az El­nöki Tanács által adományo­zott kitüntetéseket adta át ün­nepélyes továbbítás végett Cegléd város, valamint Vác város tanácselnökének. Szol­gálati Érdemérem kitüntetést kapott tízéves kiváló munká­jáért Abonyi Kálmán légoltal­mi százados Ceglédről, vala­mint Hártó István főhadnagy Vácról. Az elnökök részére tartott ülés a kora délutáni órákban ért véget. Dobi István és Kádár János távirata Nkrumah elnöknek Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke és Kádár János, a Minisztertanács elnöke a Ghá­nái Köztársaság nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban üdvözölte dr. Kwame Nkru- m&.i r .j - a Ghánái Köztársaság I ein (céh és miniszterelnökét. — Ott leszünk! (—iron) GORBACH LENINGRÁDBA ÉRKEZETT Alfons Gorbach osztrák kancellár a Szovjetunióban tett hivatalos látogatása során szombaton Leningrádba érke­zett, Szergej Kurasov egész­ségügyi és Ignatyij Novikov villamoserőmű építési minisz­ter kíséretében. á

Next

/
Oldalképek
Tartalom