Pest Megyei Hirlap, 1961. március (5. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÍS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Fiú vagy lány? Megkezdték a naposcsibék ivar szerinti csoportosítását a Ceglédi Baromfikeltető Állomáson. Az MSZMP Központi Bizottságának távirata a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságához A Dunakanyar távlati képe Jk kihasználatlan vállalati üdülök dolgát a munkaügyi miniszter elé terjesztik V. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ARA 50 FILLER 1961. MÁRCIUS 1, SZERDA Az MSZMP Központi Bi­zottsága a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bizott­ságának és a mongol népnek a magyar kommunisták har­cos, testvéri üdvözletét fejezte ki a mongol Népi Forradalmi Párt megalapításának 40. év­fordulója alkalmából. Hruscsov Szverdlovszkban Kedden Szverdlovszkba. az Urál-vidék nagyvárosába érke­zett Nyikita Hruscsov minisz­terelnök, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának első titkára. Kísé­retében van Dmitrij Poljansz- fkij, az OSZSZSZK miniszter- elnöke. a pártelnökség tagja és Gennagyij Voronov, az elnök­ség póttagja. Hruscsov, Poljanszkij és Vo­ronov részt vesz az Urál-vidék kiváló mezőgazdasági dolgozói­nak értekezletén. A Dunakanyar Intéző Bi­zottságának vezetősége, Ta- usz János belkereskedelmi miniszter elnökletével, ked­den ülést tartott a megyei ta­nácsházán a különböző szak­minisztériumok és idegenfor­galmi szervek, valamint az érdekelt megyék képviselői­nek részvételével. Az ülésen Preisich Gábor, a DIB főépítésze ismertette a Dunakanyar fejlesztésének távlati tervét, amelyet egy lelkes mérnökgárda dolgo­zott ki. a szükséges előta­nulmányok elvégzése után. A terv három megye, Pest, Komárom és Nóg- rád megye területét érin­ti, számba veszi az adott­ságokat. a meglevő intézményeket és berendezéseket és a forgalom várható növekedése alapján felvázolja a kielégítésre vá­ró további szükségleteket, Preisich Gábor részletesen A megyei párt-végrehajtóbizottság ülése Az MSZMP Pest megyei Bizottságának Végrehajtó Bi­zottsága 1961. február 21-én ülést tartott. Megtárgyalta a Monori Gépállomás munkájáról szóló jelentést. Információs jelentés alapján megtárgyalta a végrehajtó bizottság a ta­vaszi mezőgazdasági munka előkészítésének helyzetét, az 1961. évre biztosított mezőgazdasági gépek elosztásáról szóló jelentést, az 1960. évi felvásárlási terv teljesítéséről és az 1961. évi felvásárlási feladatokról szóló beszámolót. A megyei párt-végrehajtóbizottság valamennyi napirendi pontban megfelelő határozatokat hozott. Eredményes volt a második félév A Szigetszentmárton és vi­déke Körzeti Földművesszö­vetkezet igazgatósága küldött- gyűlésen számolt be a tag­ságnak 1960. második félévi tevékenységéről. Az elmúlt küldöttgyűlésen még sok panasz merült fel a tagság részéről az áruhiányra és a gazdálkodással összefüg­gő hibák miatt, most viszont ilyen természetű kifogások már nem hangzottak el. A fel­szólalók örömmel állapították meg, hogy a földművesszövet-* kezet munkája évről évre ja­vul, ami kifejezésre jut a nyereség növekedésében is. A TIT megyei közgyűlésire készülnek Mint már hírt adtunk arról lapunkban, április 23-án ‘artja a TIT Pest megyei szervezete vezetőségválasztó közgyűlését. A TIT életében nem minden­napi eseményt jelentős előKé- szület előzi meg. Je’enleg a já­rási és városi vezetőségválasz­tó Közgyűlések folynak. Ma például 5 órakor Szentendrén kerül sor a járási vezetőségvá­lasztó közgyűlésre. Nagyivá tan pénteken délután 4 órakor, Vá- co't pedig vasárnap délután 3 órakor választják meg a TIT- vezetőséget. Március 14-től kezdve kerül sor a TIT szakosztályainak plenáris üléseire. Ezeken az üléseken értékelik a szakosz­tályok elmúlt három évi mun­kájának hibáit és eredményeit, megbeszélik az idei terveket, előkészítik a jövő év munká­ját, majd a szakosztályok veze­tőinek megválasztására kerül Mintegy 80 kismalaccal szaporodott a péceli Zöld Mező Tsz sertésállománya e kép elkészítéséig. Azóta ez a szám már valószínűleg megkétszereződött, hiszen akkor még csak 11 koca „tett eleget kötelességének” a 48 közül. Képünkön: Szmolica Jánosné és Bapik Jánosné két „új­szülöttel” foglalkozott azokkal a termé­szeti adottságokkal, amelyek ezt a vidéket szinte párat­lanná teszik egész Európá­ban. A terület mindenkép­pen alkalmas arra, hogy egyik legfontosabb központja legyen az idegenforgalomnak. Egyelőre azonban igen sok a hiányossága., A távlati terv programot ad azok pótlására. A tervezők a Dunaka­nyar huszonhét pont­ját találták alkalmasnak üdülőhely létesítésére. Ezek egy része már hivata­losan is üdülőhely, a többit ezután kell üdülőhellyé fej­leszteni. A Dunakanyarban jelenleg mindössze 5600 fé­rőhely van elszállásolások­ra, de —tekintettel az üre­sen tátongó vállalati üdülő-, házakra —. jelentős részük kihasználatlan. Legalább 30 ezer férőhelyről kellene a jövőben gondoskodni. Javí­tásra, rendezésre szarul a közlekedés is. A vác—szobi vasútvonal szintén diesele- sítésre vár. A HÉV szentend­rei vonala elavult itt vonal­korrekcióra. a pomázi kanya­rulat átvágására és a vonal meghosszabbítására lenne szükség, hogy a HÉV szerel­vényei megközelíthessék a Pilist, A meglevő útháló^?- tot 'korszerűsíteni kelt. Síi-* Ivos probléma a szállodahi­ány, A távlati tervbe« kije­lölték az építendő szállo­dák, motelek és vízi­szállók helyét. Preisich Gábor hatalmas térképeken mutatta be a bi­zottságnak a terveket, ame­lyekből a jövendő Dunaka­nyar valóban lenyűgöző képe bontakozik ki. Az érdekes ismertetés után Bebrits Lajos, az Országos Idegenforgalmi Tanács főtit­kára Visegrád jelentőségét hangsúlyozta. Itt nem a fel­legvár a legfőbb _ attrakció, hanem Mátyás ’ palotája, amelynek frontja 600 méter hosszú és a maga nemében páratlan építészeti érdekesség. Balassa Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság veze­tője örömmel támogatja azt a tervet, hogy a pilisi és börzsönyi erdőségeket természetvé­delmi területté nyilvá­nítsák. Mohácsi István, a Pénzügy­minisztérium osztályvezetője a perspektivikus terv és a köz­ségfejlesztési tervek egybe­hangolásának szükségességéről beszélt és bejelentette, hogy a Pénzügyminisztérium hatha­tósan kívánja támogatni a fejlesztési terveket. Fekete Sándorné, a megyei pártbi­zottság ipari osztályának ve­zetője, a pártbizottság támo­gatásáról biztosította az intéző bizottságot, dr. Lakatos Imre, a megyei tanács v. b. elnök­helyettese kijelentette, hogy a távlati tervet reálisnak tartja és lépcsőzetes megvalósítá­sára komoly lehetőséget lát. Tausz János foglalta össze a felszólalásokat és maga is hangsúlyozva a Dunakanyar nagy jelentőségét, köszönetét mondott a lelkes tervezőknek. A legfontosabb tennivaló most az ütemterv elkészítése, hogy az érdekelt megyei tanácsok az első ütembe felveendő ten­nivalókat beépíthessék máso­dik ötéves tervükbe. A függőben maradt rész­ietek tisztázása után az egész tervet jóváhagyás végett a kormány elé keli terjeszteni. Az intéző bizottság a távlati tervet ezután egvhangúlag el­fogadta, majd letárgyalta a kellőképpen ki nem használt vállalati üdülőkről szóló jelen­tést. Tausz János javaslatára a DIB úgy határozott, hogy a megyei tanácsot kéri fel a kérdés sürgős rendezésére. A megyei tanács a munkaügyi miniszter elé terjeszti ezt a kérdést azzal, hogy a minisz­ter kötelezze a kihasználatlan vállalati üdülők átadására az érdekelt vállalatokat. Ezeket az épületeket az idegenforgal­mi hivatalok és a vendéglátó- ipar igen jól felhasználhatja idegenforgalmi célokra. (m. 1.) Képünkön: Horváth Istvánné „szortírozza” jércéket és kakasokat a jövendő (Gábor felv.) Megfelelően ellátta áruval a kiskereskedelem a megye lakosságát 1961-ben kilenc és félmilliót fordítanak a bolthálózat bővítésére A megyei tanács kereskedel­mi osztálya a közelmúltban részletesen megvizsgálta a ta­nácsi kiskereskedelem ellá­tottságát, különös figyelem­mel arra, hogy a lakosság nö­vekvő szükségleteit maradék­talanul kielégítik-e, működé­sük mennyiben gazdaságos. Millió forintban számolva, 1955-ben a forgalom 1960 fo­rint volt, míg tavaly már elérte a 3101 forintot. Ezen be­lül a három főbb árucsopor­tot vizsgálva, míg 1955- ben élelmiszerből 485, ru­házatból 202 és vegyes iparcikkből 150 milliós volt, addig 1960-ban ugyanebben a sorrendben a forgalom már 696, 329, 330 millió forintot tett ki. Az áruforgalom belső ösz- szetételének változására az élelmiszer- és a vendéglátó- ipar forgalmának emelkedése a jellemző. Közelebbről meg­vizsgálva az élelmiszerüzletek áruellátottságát, azt tapasztal­juk, hogy 1960-ban az ál­lami kiskereskedelem 14,2 szá­zalékkal forgalmazott többet az előző évinél. Az ellátás a hús, húskészítmény, s a tejtermékek kivételével meg­felelő. Más áruféleségből fenn­akadás nem volt, bár szórvá­nyosan előfordult, hogy az igényeket egyes árufajtákból nem tudták folyamatosan ki­elégíteni. Az elmúlt években gondot okozott a lakosság zöldség- és gyümölcsellátása. Ennek ja­vítására a megyei tanács ke­reskedelmi osztálya, a MÉK, valamint a MÉSZÖV bevoná­sával operatív bizottságot ala­kított. Ez a bizottság már az év elején megszervezte a jobb ellátást és így ele­gendő gyümölcsöt és zöld­séget juttattak az üzletek­be. A ruházati cikkek forgalma 8,3 százalékos növekedést mu­lat, bár az ellátás így sem volt zökkenőmentes. Hiány mutatkozott fésűsszövetből, bútorszövetből, fehérneműből és cipőből. A hiányol', rész­ben az ipar nem kielégítő szál­lításából, részben elosztási hi­bából következtek. Például a Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat ceglédi és nagykő­rösi cipőboltjai Szolnokról és Kecskemétről olyan cipőket szereztek be, amelyet a bu­dapesti cipőnagykereskedelmi vállalat nem tudott biztosí­tani. A vizsgált időpontban 10.5 százalékos növekedést mutat a vegyesipari cikkek forgal­ma. Az emelkedés azonban még nagyobb lehetett volna, mert egyes nagyértékű cikkek­ben (motorkerékpár, kerékpár, villamossági cikkek, bútor- és építőanyag) az igények egy része kielégítetlen maradt. A télen javult a ;búlorellátás, azonban a megye részére biz­tosított mennyiség az egy KÖVETENDŐ PÉLDA Kis. kertek ölén apró házak húzód­nák meg az érdi Turul utca két ol­dalán. Ezejf egyi­kében kerestük Tárnoki Mihályné községi tanácsta­got, hogy egy ügy­ben felvilágosítást kérjünk tőle. Szobájában az ablak mellett idős bácsika üldögél. Újság a kezében, szemmelláthatólag nyugdíjas. A hiva­talos résszel ha­mar végeztünk. A cserépkályha mel­lől nagy zsivajgas. csivitelés hallat- izík. Elkerített he­lyen hatvan apró, sárgapelyhes csl- bécske tolakszik a fényt, meleget su­gárzó asztali lám­pa alá, amely a kotlóst hivatott pótolni. Tárnoki­né meglepődésün­ket látva szapora magyarázatba kezd: — Érdemes baj­lódni velük még akkor is, ha ezek­ben a hűvös na­pokban a szobá­ban kell tartanom őket. Minden év­ben rendszeresen hozatok naposcsi­bét a csirkekelte tőből. Leszerző­döm őket a ba romfibegyüjtőnél. Otven darabból 25 kilogramm súlyt kell beszolgáltat­nom. Ez reális mennyiség. Kellő gondozás után ha­mar elérem náluk, ezt a súlyhatárt. Nemcsak barom­fit, de sertést is nevelek. Tavaly három hízót ad­tam át, az idén már négyre szer­ződtem. Tárnoki Mihály­né hatvanöt éves, férje is, ő is nyug­díjasok. Szorgal­mas munkával, szerződött barom­fi- és sertésneve­léssel kikerekitik jövedelmüket. Rá is beszélik hasonló sorban élő isme­rőseiket, kövessék példájukat. nem bánják meg. lakosra jutó országos átlag­nál még így is alacsonyabb: A 'jelentés érdekes kimuta­tást közöl a bolthálózat fej­lesztéséről is. Az országos adatokkal összehasonlítva, lát­ható. hogy bár 1957 óta 64 új üzlet létesült, még ez sem elegendő. Az üzlethálózat nagy többsége elavult, kicsi, kor­szerűtlen. A boltok fele nem rendelkezik megfelelő raktá­rakkal, ez pedig nehezíti az áru kezelését és a társadalmi tulajdon védelmét. Még min­dig sok megyeszerte a nem kereskedelmi célra használt üzlethelyiség, annak ellenére, hogy minisztertanácsi rendelet szabályozza az üzlethelyiségek eredeti célokra való vissza­adását. A kiskereskedelmi vállala­tok a nagyobb forgalom le­bonyolítása érdekében 1959- ben kezdtek áttérni az új rendszerű kiszolgálási for­mákra. Ezek céljaira 132 bol­tot alakítottak át. A járási székhelyekéit és nagyobb helységekben érezhető üzlethiányt bi­zonyos mértékig csökken­tette az új kereskedelmi formák fokozottabb al­kalmazása. i 961-ben további 85 boltot alakítanak át hasonló cél­ból. Az elmúlt évben a Vác és Környéke Élelmiszerkiskeres­kedelmi Vállalat igazgatója versenymozgalmat indított, hogy a nagyobb helységek­ben átállítják a hagyomá­nyos módszerrel működő bol­tokat az új kereskedelmi formákra. A verseny ered­ményeként Vác városában az élelmiszerboltok már új mód­szerre] üzemelnek. A ver­senyfelhívást a Nyugat-Pest megyei Élelmiszerkiskereske­delmi Vállalat is magáévá tette és Szentendrén az összes élelmiszerboltokat en­nek megfelelően átalakítják. A kereskedelmi hálózat fej­lesztésére az Országos Terv­hivatal 1961. évre 440'ezer forint beruházási keretet ha­gyott jóvá. az elmúlt évben megkezdett beruházások befe­jezésére. Az új lakóházak földszintjén létesülő boltok berendezésének pénzügyi fe­dezetét a Belkereskedelmi Minisztérium biztosítja. Fen­tieket. valamint a vállalatok saját forrásait figyelembe vé­ve. a tanácsi kereskedelem fejlesztésére 1961-ben több mint 9 és félmilliót fordítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom