Pest Megyei Hirlap, 1959. december (3. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-17 / 296. szám

W59. DECEMBER 17. CSÜTÖRTÖK «ft Mer. K'fC í rí a p s ÜNNEP ELŐTTI HÍREK December 2 3-tói 28-ig 110—120 mentesítő vonatot indít a MÁV Finom ételek, italok várják a turistákat — Indul az „Utaz ismeretlenbe" Érkezik a narancs A jelentések arról számol­nak be, hogy az ország nagy­ban készülődik az ünnepekre. Természetesen a munka zöme a kereskedelemre és a közle­kedésre hárul. A MÁV kérése: az utasok lehetőleg elővételben váltsa­nak jegyet. — Gondos elő­készületek az ünnepi forga­lomra. Az idei hármas ünnepein — • MÁV számítása szerint — előreláthatólag még többen utaznak Budapestről vidékre, illetve vidékről a fővárosba, mint az előző esztendőkben, ennek megfelelően a MÁV sokkal jóban felkészül. A szá­mítások szerint a nagy kará­csonyi forgalom a pesti pálya­udvarokon december 23-án este kezdődik és december 27-én, illetve 28-án végződik. Az ünnepek előtt a MÁV a vidéki igazgatóságok segítsé­gével felmérte a várható szük­ségleteket. Ezek szerint az egész országban nagy lesz majd ezekben a napokban a forgalom. Az ünnepi időszak­ban — december 23-tól decem­ber 28-ig — a MÁV körül­belül 110—120 mentesítő vona­tot indít. A mentesítő vonato­kat az igénybevételtől függően állítják forgalomba. Az előkészülethez tartozik az is, hogy a pályaudvarokon megerősítik az irányító szol­gálatot, az eddiginél több, a forgalomban jártas vasutas tájékoztatja majd az utasokat arról, milyen szerelvényre szánjanak fel, mikor, melyik vonat indul. Gondoskodnak arról is, hogy a ruhatárak gyorsan bonyolítsák le a for­galmat. Rendkívül fontos azonban, hogy az utasok lehetőleg elő­vételben váltsák meg a jegye­ket, ugyanis csak így lehet élkörül ni a ' pénztárak előtti hosszadalmas és kellemetlen várakozást. A jegyeket min­denki már az utazást meg­előző (három nappal megvásá­rolhatja, mégpedig minden budapesti és nagyobb vidéki pályaudvaron és állomáson, továbbá az IBUSZ menetjegy­irodákban. A MÁV az ünnepi forgalomra megerősíti a pénz­társzolgálatot. Gondoskodnak arról is, hogy a nagy forga­lom idején a balesetvédelmi intézkedéseket a legmesszebb­menőkig betartsák a szolgálat- tevők. Csinosan díszített, fűtött ven­dégszobák a turistaházak­ban — hely azonban már nincs. A Turistaházakat Kezelő Vál­lalat tájékoztatása szerint az ünnepek előtt óriási volt az ér­deklődés a szállási lehetőségek iránt: rengetegen akarták ugyanis a hármas pihenőnapot a hegyekben, kellemes körül­mények között tölteni. Több mint negyven turistaház várja szépen feldíszítve, jól fűtve, otthoniasan a vendégeket. Saj­nos, most már nem fogadhat­nak el jelentkezőket, a turista- házak ugyanis a karácsonyi ünnepek idején teljesen meg­telnek. Akik azonban helyet kaptak, azok minden bizonnyal jól érzik majd magukat. Kitű­nő ételek, disznótoros vacso­rák, karácsonyi töltöttkáposz­ták, kocsonyák, halak kerül­nek majd az ünnepi asztalra, s hozzá tájborok. Akik csak látogatóként térnek majd be a turistaházakba, természete­sen azok is kapnak majd ezek­ből a finom ételekből, italok­ból. Vidéki városokba utazhat­nak az IBUSZ kirándulók A karácsonyi ünnepek ide­jén az IBUSZ elsősorban bel­földi idegenforgalmat bonyolít majd le. Három és félnapos kirándulásra indít járatot Hévízre, Balatonfüredre, Pécs­re, Aggtelekre, kétnapos ki­rándulásokat szervez a Mátra —Eger—Bükk, továbbá a Győr—Pannonhalma útvona­lakra, egynapos kirándulás lesz a Mátrába, a Dobogó­kőre. Karácsonykor indítják az „Üt az ismeretlenbe”-jára- tot, amely sok meglepetést, kedvességet-tartogat-- az uta­soknak. Természetesen az IBUSZ egyelőre nem árulja el, hogy merrefelé tart majd ez a járat, annyit azonban el­mondottak, hogy szórakozás­ban, nevetésben nem lesz hiány. Akik pedig szeretik a finom ételt, azok karácsony­kor elutazhatnak egy kis disznótorra.’ Ezekben a napokban kerül az üzletekbe a narancs. Néhol már kapható a na­rancs, a közeli napokban még nagyobb lesz a választék. Eb­ben a negyedévben ugyanis száz vagon narancsot hozunk be, s ezt zömmel karácsony Idején árusítják az üzletek. Kedden is tíz vagon érkezett a Nagyvásértelepre. A cse- megeboltök, a KÖZÉRT- üzletek árusítják, továbbá a piacokon a földművesszövet­kezetek. FILMHIREK A XXI. velencei filmfeszti­vált 1960. augusztus 21-től szeptember 4-ig tartják meg. Ezt megelőzően rendezik meg a XII. nemzetközi gyermek­film bemutatót (VII. 20—31.), a XI. nemzetközi dokumentum- film bemutatót (VII. 20—31.), a IV. nemzetközi filmhíradó be­mutatót (VII. 20—30.) és a VI. nemzetközi filmkör.yv és filmfolyóirat kiállítást (VIII. 13—IX. 15.) 1960-ban 17 szélesvásznú filmet készítenek a Szovjet­unióban. Az új filmek között olyan érdekes művek szerepel­nek, mint például a Dovzsenko forgatókönyve alapján készülő Lángoló évek, Gogol halhatat­lan regénye, a Holt lelkek és két gyönyörű színes balettfilm, a Zoluska és a Selkuncsik. Átadták a gyönyörűen újjáépített Vörös Csillag Films/,ínházat Szerdán történt az újjáépí­tett nagykörúti Vörös Csil­lag Filmszínház műszaki át­adása. A helyreállítás majdnem három évig tartott, mert be kellett illeszteni az erősen megrongált, ezen a részen te­temes égési kárt is szenvedett Royal Szálló épületének épí­tési programjába. A három­éves helyreállítási időtartam alatt a 41. számú Állami Építőipari Vállalat és alvál­lalkozói minden részletében új, a réginél korszerűbb filmszínházat építettek a régi helyére. A legnagyobb változás a teremben az, hogy a régi, normál méretű vászon he­lyett a terem egész szé­lességét átfogó széles­vásznat szereltek fel. Teljesen átalakították a lépcsőházat, a ruhatárakat, az előcsarnokokat és a büfét is. A legkorszerűbb átalakítás a gépészeti berendezésekben történt. Két legújabb típusú, négycsatornás, térhatású hangberendezéssel ellátott ve­títőgépet hoztak be az NDK- ból, mindkettő normál- és széles vetítésre is alkalmas. Felszereltek egy diavetítő­gépet is, amelyen a tudo­mányos előadások képeit mu­tatják be. Az új Vörös Csillag Mozi december 24-én nyílik meg a Szegény gazdagok című új magyar filmmel. Bejárata ideiglenesen a Hársfa utca felől lesz, amíg a szálloda- építkezés miatt egyelőre hasz­nálhatatlan nagykörúti főbe­járat el nem készül. A NATURALISTA Februárban rántani való csirkét szállít a városi piacokra az új kecskeméti „csibegyár“ A Baromfiipari Mezőgazda- sági Vállalat most felépített kecskeméti telepén megkezdő­dött az első keltetés. A ter­mekben hét, egyenként tíz­ezer férőhelyes, legújabb tí­pusú gépben a nyárig 350 000 csirkét keltetnek ki. Itt próbálják ki először a Ma­gyarországon még nem al­kalmazott automatikus párá­sító berendezést, amely az eddig alkalmazott berendezé­seknél tökéletesebben szol­gáltatja a keléshez szükséges, páradús levegőt. A január elején kikelő csibéket a tele­pen nevelik fel, s február végén már rántani való csir­két szállítanak a baromfifel­dolgozó vállalatoknak és a városi piacoknak. Iskolákat, óvodákat és bölcsődéket is építenek könnyubeton közép- és nagyblokkból Sikerrel járt a típusterv-pályázat Az Építésügyi Miniszté­rium, a Művelődésügyi és az Egészségügyi Minisztérium együttes országos tervpályá­zatot írt ki könnyűbetonos közép- és nagyblokkból épí­tendő nyolctantermes általá­nos iskola, 75 gyermeket be­fogadó óvoda és 40 csecsemő elhelyezésére alkalmas böl­csőde terveire. A bíráló bizottság most fe­jezte be a pályaművek érté­kelését. Megállapította, hogy a díjazásra és megvásárlásra javasolt tervek megfelelő fel­dolgozás után alkalmasak a könnyű betonból készítendő közép- és nagyblokkos iskola, óvoda és bölcsőde típuster­veinek kidolgozására. • Aki az Írást terjeszti Híre van an­nak, hogy a Vá­ci Kötszövöttáru- gyárban sokan olvasnak. A gyár kilencszeres él­üzem, ami azt tanúsítja, hogy az olvasás nem megy a munka rovásá­ra, sőt, nyugod­tan elmondhat­juk, összefüggés van a kettő kö­zött. Felkerestük Tóth Lajosnét, a szakszervezeti bi­zottság elnökét, aki lelkes ter­jesztője a sajtó­nak. Amíg be­szélgetünk, jó- néhányan nyit­nak be a kis szo­bába, különböző ügyes-bajos dol­gaikat intézik. Nagy türelemmel, kedvesen igazít­ja el ügyeiket Tóth elvtársnő. Társadalmi mun­kában terjeszti a különböző sajtó­termékeket. A Pest megyei Hír­lap váci számá­ból 200—250 pél­dány fogy el, de sokan olvassák a Nők Lapját, a Magyar Ifjúsá­got, a Ludas Ma­tyit és a többi sajtóterméket is. — Nálunk sze­retnek olvasni — mondja. — Ami­kor a tízper­ces uzsonnaszü­net van, jófor­mán mindenki­nek újság van a kezében. Külö­nösen a varrodá­ban. Rengeteg könyvet is vásá­rolnak az üzem dolgozói. Most, karácsony . előtt nem győzzük be­szerezni a külön­böző irodalmi műveket. Sokat kellett agitálni, hogy ol­vassanak, újsá­got vásároljanak? — kérdeztük. — Nem mond­hatnám — feleli mosolyogva. — Az ellenforradalom után néhány hé­tig volt egy kis nehézség, de ma, ha végigvisszük az újságokat a műhelyeken, per­cek alatt szét­kapkodják. Sőt, sokan egyenesen ide jönnek a szak- szervezeti irodá­ba és kérik. Tóthné maga is sokat olvas és ahogy mosolyog­va bevallotta, nem győzi fizet­ni a könyvszám­láját, mert a lá­nya még többet vásárol — termé­szetesen a ma­ma számlájára. A betű szerete- te készteti arra Tátimét, hogy terjessze az írást, S hogy nem hiábavaló a fá­radozása, arról meggyőznek a számok; a sok olvasó nő és férfi a Váci Kötött­árugyárban. M. B. Hétfő, december 21. Kossuth-rádió: 8.10: Zenekari hangverseny. — 9.00: Riportmti- sor. — 9.15: Könnyűzene. — 9.45: Lányok, asszonyok ... — 10.10; óvodások műsora. — 10.30: Szívesen hallgattuk... — 12.10: Magjar nóták. csárdások. — 12.50; Versek. ~ 13.00: Rádió- operettekből. — 13.45: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 15.10: Az Oszipov Együttes műsorából. — 15.30. Úttörő-híradó. — A Gyer­mekrádió műsora. — 16.10: Napi­renden ... — 16.15: Szív küldi... 17.15: ötórai tea. — 17.45: If­júsági őrjárat. — 18.00: Caru­so. Előadás. — 18.40: Munkáshét­köznapok. — 19.10: Népi muzsi­ka. — 20.30; Operettrészletek. —• 21.20: Az ideiglenes nemzetgyű­lés 15. évfordulója. — 21.40: A Magyar Rádió esztrádzenekara Játszik. — 22.15: Zenekari hang­verseny. — 0.10; Magyar nó­ták Petöfi-rádió: 14.15: A Gyer­mekrádió műsora. — 14.35: Dó- czy József dalaiból. — 15.00: Ba- lefctzene. — 15.40: Családi kör. Könyvismertetés. — 16.00: Kó­rusok. — 16.15: Külpolitikai ka­lauz. — 16.25: Hangverseny a stúdióból. — 17.00: Filmzene. — 17.15: A megvalósult ígéret. — 17.30: Zenekari muzsika. — 18.00: C hanai népdalok. — 18.00: An­gina. Elbeszélés. — 18.40: Fú­vószene. — 19.05: Erkel operái­ból. — 19.40: Falurádió. — 20.00: Zenekari muzsika. — 21.05: Bát- hy Anna énekel. — 21.27: Liszt műveiből. — 21.40: Régi ma­gyar mesterségek. — 22.00: Tánc­zene. Kedd, december 22. Kossuth-rádió: 8.10: Opera­részletek. — 9.00: A Gyermek­rádió műsora. — 9.20: Iskolai kórusok énekelnek. — 9.40: Hang­szerszólók. — 10.10: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 10.25: Verbunkosok. — 11.00: Imre. El­beszélés. — 11.20: Operettrész- letek. — 12.10: Zenés ajándék- műsor ipari üzemek dolgozóinak. — 13.00: Ezüstkalászos gazda­tanfolyam. — 13.20: Zenekari hangverseny. — 14.20: Ifjúsági sporthíradó. — 14.40: Népdalcso­kor. — 15.10: Uj Helikon Tár­saság. — 16.10: Egy falu — egy nóta. — 16.35: A barátság hul­lámhosszán ... — 16.45: A Mun­kásőrség énekkara szovjet dalokat énekel. — 17.15: Szív küldi . .. — 18.00: A Szabó-család. Foly­«J7 IffCftí tatásos rádiójáték. — 18.30: Ope- •> * * " rarészletek. — 19.05: Gyári szi­réna. — 19.25: Népszerű dalok. — 20.30: Becsületes Borbála. Víg­játék. — 21.45: Bartók müvei­ből. — 22.15: Mai szemmel . .. — 22.25: Népi muzsika. — 23.00: Harsány!: Vonóstrió. — 23.30: Operettrészletek. — 0.10: Pa­gony Lajos együttese játszik. Petöfi-rádió; 14.15: A Lipcsei Rádió fúvószenekara Játszik. — 14.45: Történetek gombból. — 15.00: Madrigálok. — 15.20; Népi muzsika, Pintér Margit és Küllei hangversenye a stúdióban. ... . , 16.20: Tanács - kezdő szülök- í “ 8'°°: Műsorismertetés. ­nek. - 16.35: Mascagni és Gior- g «r1f*L Lapszemle, rdo.iaras.elentes. ­dano operáiból. — 17.10: A bűcsú- í li00: Déif harangszó. Hírek. Időjárásjelentés. zó klasszicizmus. Előadás. — ^ — 15.00: Hírek. — 16.08: (döjárásjelentés. — 17.50: Mi újság a nagyvilágban? 2 17.00: Hírek. — 19.50: Jóéjszakát, gyerekek! _ 19.59: Időjelzés. — — 18.00: Mezei csokor. — 18.30: ? 20.00: Esti krónika, [döjárásjelentés. — 21.79: Időjelzés. — 22.00: Rádióegyetem. — 19.05: Beetho- g Hírek. Néhány perc külpolitika. Időjárásjelentés. — 24.00: Hírek, ven: B-dur zongoraverseny. — 2 Időjárásjelentés. — 0.30: Himnusz. Utána: Vízjelzőszolgálat. 1.9.40: Ezüstkalászos gazdatanfo- g PETÖFI-RADIÖ: 6.00—8.00-ig: Reggeli zene. — Közben: 6.20: lyam. — 20.00; Kamarazene. — g Színházak, mozik és tárlatok műsora. — 6.50: Torna. _ 8.00: 20.25: Tánczene. — 21.05: Kiasz- í Hírek, (döjárásjelentés. — 8.10: Műsorzárás _ 14.00: Időjárás- és s zikus operettekből. —• 21.45: Po- g vízállásjelentés. — 19.08: Hírek, Időjárásjelentés. — 21.00: Hírek, litikai műsor. — 22.00: Hangver- 22.00: Hírek, seny hallgatóink kívánságára. — g 1.43: Balassa P. Tamás zongora- ,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ k^Ciriup RÁDIÓMŰSORA 1959. december 21-től 27-ig ALIANDÚ MÜ SORSZÁMOK: KOSSUTH-RAdíO: 4.56: Rákóczi-induló. _ 5.00: Hírek, Idö- $ járásjelentés. — 5.05—7.58-ig: Vidáman — frissen! Zenés műsor. J “""tben: 5.30: Hírek. Időjárásjelentés. — 6.00: Falurádió. Utána: Állami Faluszínbáz és a vidéki színházak műsora. _ 6.35: lány perc tudomány. _ 6.59: Pontos időjelzés. _ 7.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 7.10: Üj könyvek. — 7.35: A budapesti szín- mozik és hangversenyek műsora. _ 7.45: Naptár. _ 7.59: i 9.59: Időjelzés. — g 11.59: Időjelzés. _4 — 14.59: Időjelzés. 2 16.59: Időjelzés. — Z I zik. Szerda, december 23. Kossuth-rádió-. 8.10: Könnyű­zene. — 9.00: Rádióegyetem. — 9.30: Népi muzsika. — 10.10: A Gyermekrádió műsora. — 10.30: A Pénzügyőrzenekar játszik. — 11.00: Pillantás a nagyvilágba, — 11.15: Tánczene. — 11.25: A Sza­bó-család. Folytatásos rádiójáték. — 12.10: Operarészletek. — 12.50: Regényismertetés. — 13.10; Nó-- tacsokor. — 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.00: Aján­dékhangverseny nyugdíjasoknak. — 14.30: Napirenden. — 14.35: Filmdalok. — 15.10: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.00: Élőszó­val — muzsikával. — 18.00: Fó­rum: A maradiságról. — 18.15: Szív küldi... — 18.40: Hazai körkép. — 19.00; Giuseppe de Luca énekel. — 19.20; A berch- tesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig. — 19.35: Népi muzsika. 20.30; Könnyűzene. — 21.10: Gyermeknevelés. — 21.25: Rácz Aladár cimbalmozik. — 21.45: A Jó ember. — 22.25: Szlmfónikus zene. — 23.40: Operettmuzsika. — 0.10: Népdalok. Petöfi-rádió; 14.15: A Gyer­mekrádió műsora. — 14.35: Népi muzsika. — 15.00: Zenekari hang­verseny. — 16.15: Lakodalom. El­beszélés. — 16.30: Operakettősök. — 16.u0: Operettegyvelegek. — 17.30: Milyen távol vannak az égitestek? — 17.45: Antal István hangversenye a stúdióban. — 18.15: Rádióegyetem. — 18.45; A Gyermekrádió műsora. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolya­ma. — 19.15: Tánczene. — 19.40: Falurádió. — 20.00: Operahang­verseny. — 21.05: A XX. század kórusmüvészete. — 21.30: Egy es­tém otthon. — 21.40: Testvérba­rátok vígaszsága. — 22.00: Köny- nyüzene. Csütörtök, december 24. Kossath-rádió: 8.10: Verbun­kosok, magyar nóták. — 8.45: Édes anyanyelvűnk. — 8.50: Dal­játék gyermekeknek. — 10.10: Rádióegyetem. — 10.40: Dalok. — 11.00: Köszöntő Éváknak. — 11.*0: Operarészletek. — 12.10: Könnyűzene. — 13.00: Ezüstka­lászos gazdatanfolyam. — 13.20: Népi muzsika. — 14.00: A Gyer­mekrádió műsora. — 14.10. Tánc­zene. — 14.30: A Pécsi Stúdió müso-á. — 15.10: Hajós énekek. — 15.25: Diákok a szünidőben. — 16.05: Napirenden ... — 16.10: Egy falu — egy nóta. — 17.15: A Gyermekrádió műsora. — 18.00­Könnyűzene. — 18.50: Dezséri László írása. — 19.00: Szép esti muzsika. — 19.50: A Gyermekrá­dió műsora. — 21.00; Én így sze­rettem volna élni. — 22.15: Né­pek karácsonya. — 22.55: A puszta télen. Petőfi verse. — 23.00: Ze­nekari hangverseny. — 0.10; Pász­tordalok, juhászdalok. Petöfi-rádió: 14.15: Hangver­seny a stúdióban. — 15.00: Nép­dalok. — 15.20: A külföldi sajtó hasábjairól. — 15.30: Operarész­letek. — 16.10: A nagyapa. El­beszélés. — 16.40: A Gyermekrádió műsora. — 17.00: Operettmuzsika. — 17.15: Tudományos híradó. — 17.30: Kamarazene. — 18.20: Krúdy Gyula két elbeszélése. — 18.40: Magyar népdalok. — 19.05: Vonós tánczene. — 19.40: Segí­tés. Elbeszélés. — 19.50: Bach müveiből. — 22.30: Betlehemi királyok. Vers. — 22.35: Könnyű, zene. Péntek, december 25. Kossu*h-;££*-ó; 8.10: Egy fa­lu — egy nóta. — 8.50: Falusi életképek. — 9.00: Szív küldi . .. — 10.00: A Gyermekrádió műso­ra. — 10.40: Yehudi Menuhin hegedül. — 11.10: Hanglemezpa­rádé. — 12.20: Jó ebédhez szól nóta... — 13.00: A kutya. El­beszélés. — 13,15: Operettrész­letek. — 13.45: Magyar tájak. — 14.15: Az Anderson-zenekar Játszik. — 14.35; Verdi: A truba­dúr. Opera. — 17.10: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. — 18.00: Régi karácsonyok. — 18.30: Híres prímások muzsikálnak. — 18.50: „A család kedvenc leme­zei“. — 20.10: Színes ünnepi mel­léklet. — 23.00: Tánczene. — 0.10: Csárdások. Petöfi-rádió: 8.00: A római katolikus egyház félórája. — 8.30: Virágh Endre orgonái. — 9.00; Dalok a télről. — 9.20; Mis­ka bácsi lemezesládája. — 10.00: Legszebb operalemezeinkből. — 10.40: Legenda a gyermekről. — 11.10: Salzburgi ünnepi Játékok. — 12.20: A világirodalom humo­ra. — 12.50: Müvészlemezek. — 14.15: A furfangos szabólegény. Mesejáték. — 14.55; Népdalcso­kor. — 15.40: Egy gyermek leve­le. — 16.00: Tánczene. — 16.40: Két vers. — 16.45; Fúvószene. — 17.00: Twist Olivér. Rádiójáték. — 17.56: Hanglemezek. — 18.00: Szórakoztató zenekari muzsika. — 18.30: Színház a világ. Rá­diójáték. — 19.00: Karácsonyi kantáta. — 19.30: Filmzene. — 20.00: Magyar népdalok. — 20.30: Operettrészletek. — 21.00: Asco­nai Zenei Hetek. — 21.42; Dezső naplója. Regényrészlet. — 21.57: Claudio Arrau zongora-estjének folytatása. Szombat, december 26. Kos8uth-rádió: 8.10: Magyar népdalok. — 9.00: Édes anya­nyelvűnk. — 9.05: Operettrész­letek. — 10.00: Csere-bogarasok. — gyermekrádió műsora. 11.00: Strasbourgi Fesztivál 1959. — 13.00: Szibinyáni Jank. Ballada. — 13.10: Népi muzsika. — 13.40: A város peremén. — 14.00: Wal­ter Gieseking zongorázik. — 14.25. A Gyermekrádió műsora. — 15.15: Szív küldi... — 16.00: Vihar­ban. Elbeszélés. — 18.10: Zene­kari muzsika. — 19.00; Aktuális jegyzet. — 19.10: Tánczene. — 20.10: A Rádiószínház bemuta­tója; A senki karácsonyfája. — 21.10: Josephine Baker hang­versenye. — 22.15: Táncoljunk. Petöfi-rádió: 8.00: Hände!: Jephta — oratórium részlet. — 9.00: Az Aranyrózsa. Elbeszélés. — 9.45: Fúvószene. — 10.00: Ko­runk operacsillagai énekelnek. — 11.00: Szív küldi... — 12.30: Aranyfüst. — 13.00: Művésziemé, zek. — 14.15: Hangverseny Of­fenbach operettjeiből. — 15.15: Rólunk szól a mese. — 15.45: Gluck: Armida. Opera. — 18.00: Hangszerszólók. — 18.10: Vidám gyermektörténetek. — 18.30: Könnyű zene. — 19.10: Téli esték. — 19.50: Verbunkosok, népdalok. — 20.20: Tánczene. — 21.10: Decemberi hangulatok. — 21.30: Chimai Fesztivál. Vasárnap, december 27. Kossuth-rádló: 8.10: Egy falu — Egy nóta. — 8.50: Falusi élet­képek. — 9.00: Egy óra nagy muzsikusokkal. — 10.10: Suzan­ne vagy Zsuzsi. Rádiójáték. — 10.50; Táncparádé. — 12.10; Jó ebédhez szól a nóta. — 13.00: Szív küldi ... — 13.30: Rádiólexi­kon. — 14.00; Zenekari hangver­seny. — 15.00: A szeretet forrá­sa. Elbeszélés. — 15.20: Egyveleg Abrahám Pál és Gyöngy Pál da­laiból. — 16.05: Vidám zenés irodalmi műsor. — 17.10: István- napi köszöntő. — 17.50: Gondo­lat. A Rádió irodalmi hetilapja. — 18.20: Tánczene. — 18.40; Két vers. — 18.45: Szvjatoszlav Rihfcer zongorázik. — 19.00: Kacsóh: Já­nos vitéz c. daljátéka. — 20.10: Emberek között... — 22.20: Sosz- takovics: Zongoraötös. — 22.50: Vasárnapéji Rádiószínház: A fur­fangos Dalila. Petöfi-rádió- 8.00: Szimfónikus hangverseny. — 9.00: A gyermek, rádió műsora. — 9.30: Operett­dalok. — 9.50: Gyermekzsarolók. Elbeszélés. — 10.00: Szív küldi... — 11.00: Twist Olivér. Rádió­játék. — 12.00: Kamarazene. —• 12.40: Szergej Jeszenyin ver­seiből. — 12.50: Müvészlemezek. — 14.15; Könnyű melódiák. — 14.55; Közvetités a Nemzeti Szín­házból: Peer Gynt. — 17.30: Magyar művészek operafelvéte- leiböl. — 18.00: Könnyű zene. — 18.20: Arcképek rivaldafényben. 18.40: Szovjet filmek zenéjé­ből. — 19.00: A Hamburgi Rá­dió szimfónikus zenekara Játszik. — 20.40: a Jávái nyelv. Elbeszé­lés. — 21.00; Kamarazene. — 22.00: Tánczene. — 22.30: Kosz­tolányi Dezső; En feleségem. — 22.35: Verbunkosok, népdalok. (A Magyar Rádió a műsorvál­toztatás jogát fenntartja.) .y r — — — — — ICUUbailiJiS,/-------­------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom