Pest Megyei Hirlap, 1961. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? i • AZ MSZMP PEST MEGY El B IZOTTSÁG A . F. S- A M E. G Y El TANÁCS L • V. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM <%H.\ 7« I II.I.FR 1961. OKTÓBER 1, VASÁRNAP Budapestre érkezett Eugenie Cotton A Nemzetközi Demokrati­kus Nőszövetség tanácsülésé­re péntek este Budapestre ér­kezett Eugenie Cotton asz- szony, a Nemzetközi Demok­ratikus Nőszövetség elnöke, valamint Carmen Santi, a szö­vetség főtitkára. (MTI) Az országgyűlés munkaügyi és államigazgatási bizottságának ülése Szombat délelőtt ülést tar­tott az országgyűlés munka­ügyi, valamint államigazga­tási állandó bizottsága. A két bizottság a Munkaügyi Mi­nisztérium, illetve a tanácsok 1980. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelen­tést és a második ötéves nép­gazdaságfejlesztési tervről szóló törvényjavaslatot tár­gyalta. (MTI) Doktorráavatás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen Szombaton a Budapesti Or­vostudományi Egyetem taná­csának nyilvános rendkívüli tanácsülésen avatták doktorrá az 1961-ben végzett orvosokat és fogorvosokat. A tanácsülést dr. Issekutz Béla tudományos rektorhelyet­tes nyitotta meg, majd gyé­mánt, illetőleg arany-okleve­let nyújtott át a 60 és 50 év­vel ezelőtt doktorrá avatott orvosoknak. Nagy felelősség ítéletet mondani | Hatvan asszony - Szigetbecsén f Új iskola Kakucson Szigetújfalu és Taksony versenye Fejlesztik a zsámbéki baromfigyárat | Razzia az Örkényi bögrecsárdákban ^ Nemrég adták át rendeltetésének a kakucsi öttantermes % általános iskolát, amelyet a megyei tanács körülbelül másfél- % millió forint beruházással építtetett. A kakucsi iskola a leg- $ szebb, legmodernebb építkezések egyike a kisközségi iskolák -í között. ÜZEMEINKBŐL JELENTJÜK Kistarcsa, Milánó, Szenten áré - Légióim A főmérnök - Fedél alatt új otthonban elérte a Siemens-termékek | színvonalát. | — Szívesen hallott és gya-^ rapodó jó hír az ilyen. — Reméljük, hogy falaink ^ közül még útnak indíthatunk^ néhányat. í — A jelek? í — Ezt mutatják. S ha most? eszembe jutnak a két évvel í ezelőtti állapotok — alig hi-g szem el... A TV-képcső ferrit-g gyűrűjét kezdtük gyártani.« Volt olyan nap, hogy százból í száz használhatatlan lett... í — A mostani napok? — Akkor négy hónap alatt I értünk el annyit, mint ma j. egyetlen nap alatt. És ott tar- í tünk, hogy a TV-gyárak által j régebben megrendelt 90 fokos < képcsóeltérítő gyűrűk már : nem kellenek. A korszerűbb, ; 180 fokos képcső ferrit-alkat- ; részeit kérik. — A tempó csak gyorsul- \ hat... ! — Nincs kizárva, hogy né- \ hány hónap múltán ismét re- ! vízió alá kell venni a távlatig rendeléseket. A legújabb vál-g tozatú televízióhoz kell alkat- g részt adnunk. Meglesz! A gyors előrelépés terme-1 szetes — ez a mai tempó. A? váci szakembereké a tisztelet, g hogy évtizedes hátrányt meg-á futva készülnek arra, hogy a| szakma minden ágában egyen-| rangú világpartnerek lehesse-1 nek. í (tgy) I Ritka útvonal, de nem ön­kényesen jelölt. Két üzemből futja a hosszú utazásra, hír­ben és valóságban. Az első telefonnal kezdő­dik: — Halló! A főmérnököt ke­resem. — Nincs benn. — Hol találom? — A levegőben. — Hogy??! — Úton Milánóba, repülő­vel. S mindezt a legszigorúbb gyá­ri ügyben, a Kistarcsai Fésűs- fonó ügyében. Irigylésre méltó kötelezettség! A megelőző „gyalogtúra” annál verítékesebb volt. Ki­talpalta és a legapróbb részle­tekig elkészítette öreg üze­mének újjászületési tervét. Eszerint Kistarcsa a legkorsze­rűbb olasz gépekre cseréli ko­ros gépparkját. Ezzel egyidő- ben, az anyagi forrásoktól füg­gően maiabbá, sokkal ottho­nosabbá. modernebbé alakít­ják át az épületeket. Budapesten ülésezett a KOST regionális tervezési és városrendezési szekciója A KGST építésügyi állandó bizottságának regionális ter­vezési és városrendezési szekciója a közelmúltban Bu­dapesten ülésezett. Megfigye­lőként részt vettek a tanács­kozáson a Kínai Népköztár­saság és a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság kül­döttei is. A szekció sok vá­rosrendezési és regionális tervezési kérdésről tárgyalt. Többek között megállapítot­ta, hogy részletesen ki kell dolgozni majd a városok szo­cialista rekonstrukciójáról szó­ló ajánlásokat. E munkában különösen fontos feladat a ré­gi lakónegyedek átépítése és a rekonstrukció gazdaságos megvalósításának gondos meg­tervezése. Az ülésszakon a , tagországok távlati fejlesztési terveivel összhangban, meg­határozták a szekció további feladatait. (MTI) Kinevezések A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány Mód Pé­ter rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet a külügy-, miniszter első helyettesévé, Vályi Pétert, az Országos Tervhivatal elnökhelyettesét az Országos Tervhivatal elnö­kének első helyettesévé nevez­te ki. (MTI) Jó közepes bortermést várnak — Budaörsi Vörös Csillag Tsz? A főagronómus elvtár­sat kérem. — Tessék, itt János főagro­nómus. — Hallottuk, hogy termőre fordult már az új telepí­tésű szőlőjük. — Igen, most már mind a huszonhat hold terem, bár nem egyformán. Az ötéve­sek már bőven teremnek, de a három és kétéves telepíté­. sek még gyéren lógatják a fürtöket. — Milyen termésre számíta­nak? — Jó közepesnek mutatko­zik a szüret, ami azt jelenti, hogy a fiatal szőlőn mintegy 15 hektoliter lesz az átlagter­més. — Hány szőlőfajtájuk van és mikor szüretelnek? — Említésre méltó területen mi csak leánykát, olasz riz- linget, saszlát és piros szlan- kamenkát termesztünk. A ház­tájiban akad még számta’an más fajta, amelyek szürete­lését már meg is kezdtük. A közösben a jövő hét végén kezdünk. 0>. L) Most értek célhoz. Megér­keztek a jól csomagolt „csoda­gépek”. Még faládákban áll­nak az udvaron, de néhány hét múlva bemutatkoznak — tizenkétezre» fordulattal órán­ként. — Kivénült elődeik en­nek éppen a felét nyújtották. Nagy az öröm. a kistarcsai főmérnök ez ügyben lebegett néhány órát ég és föld, a kis magyar község és a világváros között. Teljes gőzzel - gőz nélkül Ilyen is meglesik. És nem is furcsaság, mert a kettő csak részben függ össze. Teljes gőzzel: így dolgoznak az elkészült új műhelyépüle­ten a szerelők. A Szentendrei Golyós- és Töltőtollüzem új szállása ez. Régóta várják, többször ígérték, végre meg­lesz. — Egy hónap múlva költö­zünk — ezt mondja Tímár Károly főmérnök. — Meglesz a böjtje. •— Semmilyen böjtje nem lehet. Nehéz hinni.. 1 Mégis így van. Először a frissen érkezettek foglalnak hont: négy nagyteljesítményű fröccsgép. A vállalat most lesz boldog tulajdonosuk. Irónal- katrészeket „fröccsölnek” ve­lük. Egyszerre tizet-tizenket- tőt, lehet, hogy tizenötöt! A szerény elődök ennek egytize- dét nrodukálták, azt is keze- lőjük nehéz fizikai munkájá- val. — Mi lesz a régiekkel? — „Tartalékállományba” vo­nulnak. Hogyha valamelyik nagy berendezés leáll, legyen kisegítőnk. Az apróbb forgá­csoló gépeket szombattól hét­főig áttelepítjük. Gőz nélkül — ez a második tétel. Ezt jelenti: novemberre már minden és mindenki új helyén lesz. Nem így a meleg. Novemberben hideg idők jár­nak, s a gőzfűtés nem készül el. Cserép- és vaskályhákat vonultatnak fel pótlásukra. Jövőre meglesz a központi fű­tés. A gőzt a papírgyár adja. Az új műhelytől jó tollakat várunk! Partnerek - egy rangban Kimondani könnyű, de je­lentőségét felmérni, már ko­molyabb ügy. Milyen témáról van szó? — Elértünk olyan „partne­reket”, akik nálunk jóval gaz­dagabb környezetben és elő­nyösebb körülmények között indultak. Gyarmati Gyula, a Híradás- technikai Anyagok Gyárának kutatómérnöke egycsapásra vi­lágosabbá teszi szavait: — A ferrit-alkatrészek gyár­tását a nagyhírű Siemens Mű­vek kezdték —• 1946-ban. Egy évtizeddel később láttunk munkához és' ma már van olyan gyártmányunk, amelyik frásóra az I. osztályban ÜÉÉF mtHnr' ■ nnnn Mt p««w mm mmt mZ­\ Bf H fi ff: jN«M mm mmt mm ÄhO Óraközti szünetben (MTI foto: Patkó Klára felv.) Közzétették a Szíriái kormány programját Kuzberí beszéde a damaszkuszi rádióban — Hírügynökségi jelentések a legújabb szériái eseményekről Dr. Mamun Kuzberi, a Szí­riái forradalmi parancsnok­ság által létrehozott kormány vezetője szeptember 29-én este ismertette kormányának programját és ígéretet tett arra, hogy négy hónapon be­lül visszaállítja az országban a közigazgatás alkotmányos formáját. A damaszkuszi rádióban közzétett nyilatkozatában dr. Kuzberi ismertette a kormány programjának egyes pontjait: 1. Az alapvető szabadságjo­gok visszaállítása és rend­kívüli törvények haladéktalan eltörlése. 2. A hadsereg „tökéletesíté­se”. 3. Szakszervezeti szabadság, a munkások részvétele az üze­mek igazgatásában és része­sedés a jövedelemből. 4. A gazdasági felvirágzás megvalósítása a pénz és ’ az árak stabilizációja útján, az életszínvonal eme’ése, a ter­melékenység növelése és a törvényes profit tiszteletben tartása. 5. Intézkedések a munkaké­pes államapparátus megterem­tésére. A nyilatkozat hangoztatja, hogy Kuzberi kormánya együtt fog működni az összes arab államokkal, „az arabok szabadságon és egyenlőségen alapuló reális és teljes egységének megvalósítá­sa céljából”. A kormány támogatni fogja a palesztínai arabok harcát, „az algériai harcot” és tiszte­letben tartja majd az Arab Liga alapokmányát. Szíria tiszteletben fogja tartani a nemzetközi szer­ződéseket, az ENSZ alapokmányát és arra fog törekedni, hory megjavítsa kapcsolatait mindazokkal az államokkal, amelyek baráti kezet nyújta­nak felé. Nyugati hírügynökségek je­lentései szerint Kuzberi ti­zenöt perces rádiónyilatkozata után sajtóértekezletet tartott. Bejelentette, hogy kormánya külön sajtóügyi minisztériu­mot szándékozik felállítani. Kuzberi ezután fogadta a Damaszkuszban működő kon­zulátusok képviselőit és kérte őket, tájékoztassák kormá­nyaikat a damaszkuszi kor­mány megalakulásáról. Az új damaszkuszi kor­mány érintkezésbe lépett a li­banoni hatóságokkal. Engedélyt kért, hogy Li­banonon keresztül vissza­szállítsák Kairóba a I.a- takinál eltogőtt százhúsz egyiptomi ejtőernyőst. Engedélyezték továbbá, hogy az a kilencven egyiptomi tiszt­viselő és tiszt, aki az EAK északi tartományában teljesí­tett szolgálatot, elhagyhassa Damaszkuszi. Ezt a lehetősé­get — hírügynökségi jelenté­sek szerint — megadják azok­nak a tisztviselőknek és (Folytatás a 9. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom