Pest Megyei Hirlap, 1959. november (3. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ni. Évfolyam, 257. szám ÁRA 70 FILLÉR 1959. NOVEMBER 1. VASÁRNAP Gyorsaiéiban elére a szocializmus építése alt ján! Tanacskosiíi a megyei pártériekeslet S zombaton mintegy háromszáz Pest menyei kommunista gyűlt egybe az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete székházának nagytermében, hogy meghallgassa a pártbizott­ság beszámolóját a végzett munkáról, a jövő feladatairól. Egybegyűltek a megye üzemi, termelőszövetkezeti, városi, községi és hivatali pártszervezeteinek küldöttei, hogy előre­mutató tanácskozásukkal segítséget nyújtsanak a megválasz­tandó pártbizottság jövőbeni tevékenységéhez. A küldöttértekezletre számos meghívott pártonkívüli dolgozó is eljött, hiszen amiről a kétnapos tanácskozáson szó esik, az a megye egész lakosságának — munkásnak, paraszt­nak és értelmiséginek — legszemélyesebb ügye. érdeke. A küldöttértekezletet Bori Rudolf, a budai járási párt- bizottság titkára nyitotta meg. Javaslatot tett az értekezlet elnöke, valamint az elnökség tagjainak megválasztására. A küldöttek a javasolt elvtársakat egyhangúlag megválasz­tották. Ezután Kurucz Béla, a gödöllői járási pártbizottság titkára, az értekezlet elnöke üdvözölte a tanácskozáson rész­vevő Bruttyó János elvtársat, a Központi Bizottság tagját, valamint Bárányos és Rappai elvtársakat, a Központi Bizott­ság helyettes osztályvezetőit és a küldötteket. Megnyitó be­szédében Kurucz elvtárs megemlékezett az ellenforradalom idején mártírhalált halt elvtársainkról. A küldöttértekezlet részvevői egyperces néma felállással adóztak emléküknek. Ezután az értekezlet megválasztotta a különböző bizott­ságokat és azok elnökeit. Kurucz elvtárs végül ismertette a tanácskozás napirendjét: 1. A megyei pártbizottság beszámolója a végzett mun­káról és a további feladatok; 2. a megyei revíziós bizottság beszártwlója a végzett munkáról; 3. a pártbizottság és a re­víziós (bizottság megválasztása. A napirendet a küldöttértekezlet egyhangúlag elfogadta. Ezután Horváth András elvtárs, az MSZMP Pest megyéi Bizottságának első titkára ismertette a pártbizottság alább közölt beszámolóját. A megyei pártbizottság beszámol áfa i- Pártunk Központi Bizott­sága összehívta a Magyar Szo­cialista Munkáspárt VII. kongresszusát. Ez a kong­resszus rendkívül fontos, po­litikai és gazdasági eredmé­nyekben gazdag időszakkal foglalkozik. Nagy érdeklődés­re tarthat számot mind a nemzetközi munkásmozgalom, mind hazánk dolgozó népe részéről. Horváth elvtárs ezután a nemzetközi kérdésekkel foglalkozott és többek között ezeket mondotta: — A nemzetközi helyzetre az a jellemző, hogy a Szovjetunió sikerei mellett a népi demokra­tikus országokban is gyors és eredményes fej­lődés ment végbe. E fejlődés következtében a szocialista tábor — figyelem­be véve a nemzetileg felsza­badult népek békét támogató magatartását, szem előtt tart­ja a népek érdekeit, békés céljait — olyan erőt képvisel a nemzetközi politikában, amit mindenkinek tudomásul kellett és kell vennie. Amikor az imperialisták úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a Szovjetunió, a szocia­lista tábor elszigetelése lehe­tetlen, hogy a fegyveres tá­madás a Szovjetunió ellen nagy kockázattal jár és sem­miféle sikerrel nem kecseg­tet, régi, ismert eszközeikhez nyúltak. Szövetségeseket ke­restek a szocialista országo­kon belül, a nép ellenségei között. Ebben a törekvésük­ben kedvezett nekik az, hogy néhány népi demokratikus országban az akkori pártve­zetők súlyos hibákat követ­tek el. Bár időlegesen, de meglazult a párt és a dolgo­zók közötti kapcsolat, csök­kent a bizalom a párt iránt. A nemzetközi imperializ­mus, támaszkodva a párton belül található revizionisták­ra, a nép más ellenségeire, ro­hamot intézett a munkás- mozgalom egységének, a kommunista pártok szövetsé­gének megbontására. Fegyve­res felkeléseket próbáltak szí­tani, kísérletet tettek a nyu­gati katonai beavatkozásra, a varsói szerződés szétrobban- tására. A mi hazánk is tagja a nagy sikereket elért szocia­lista tábornak. Méghozzá olyan tagja, amelyet az im­perialisták a közelmúltban gyenge láncszemnek tartottak és megpróbálkoztak annak el- szakításával, A Magyar Dolgozók Párt­jának vezetői által elkö­vetett hibák, valamint az először revizionista né­zetekét valló, később nyílt árulást elkövető Nagy Imre-féle csoport jó talajt teremtett az imperialis­táknak. Elősegítette a fegyveres el­lenforradalom kirobbantását Magyarországom A Magyar Dolgozók Pártjá­nak volt vezetői szavakban magukévá tették az SZKP XX. kongresszusának útmu­tatásait, irányelveit és lát­szólag elismerték hibáikat. A gyakorlatban azonban nem tudták és nem is akarták véglegesen felszámolni hely­telen, a párt és a tömegek kapcsolatára káros politikai nézetüket, vezetésüket. Ez az elvtelen, zűrzavaros politikai irányítás megbénította a kommunistákat és a népi hatalomhoz hű erőket abban, hogy azonnal fellépjenek és megsemmisítsék az ellenfor­radalmi erők viszonylag kis táborát. Kádár János elvtárs és több, a néphez hű kommu­nista, látva a párton és a kor­mányon belüli tehetetlensé­get, majd árulást, november 2-án elhatározták, hogy meg­alakítják a Magyar Szocia­lista Munkáspártot, majd a munkás-paraszt kormányt. Kérték és megkapták a var­sói szerződés értelmében a Szovjetunió fegyveres segít­ségét. 1956. november 4-én megkezdődött a fegyveres harc az ellenforradalmárok ellen. Néhány nap alatt ez a harc az ellenforradalmi fegy­veres erők vereségével vég­ződött. A fegyveres győzelem után hosszú és nehéz harcot kellett folytatni az ellenfor­radalmat megelőző, az ellen- forradalom alatt és után el­burjánzott zűrzavar eloszla­tásáéit. Nagy erőfeszítéseket kellett tenni a termelés meg­indítására, a gazdasági élet rendbehozására. A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes intéző bizottsága marxis­ta—leninista módon érté­kelte az ellenforradalom okait. Meghatározta ' a párt irány­vonalát, megtette intézkedé­seit, hogy az ellenforradalom okozta károkat mielőbb hely­rehozhassuk, a régi hibákat kijavíthassuk és helyreállít­suk a marxi—lenini pártnor­mákat. A kormány helyes intézke­dései következtében a ter­melés gyorsan megindult. 1957-ben lehetővé vált az or­szágos pártkonferencia össze­hívása, a pártélet ideiglenes­ségének megszüntetése. Az el­lenforradalom után kidolgo­zott hároméves terv időszaká­ban a nemzeti jövedelem az 1957. évi 102 milliárd forint­ról 115 milljárd forintra emelkedik. A termelésnek a három év alatt 22 százalék­kal kell emelkednie. Az ered­mények lehetővé tették gazda­sági életünk második ötéves tervének előkészítését. Mindez igen kedvező nem­zetközi helyzetben történik. A szocialista országok szövetségi összetartozása, egymás segítése jobb, mint ezelőtt bármikor volt. Erről tett tanúbizonyságot a szocializmust építő országok pártjainak valamennyi ve­zetője az 1957-ben megtartott moszkvai konferencián. A moszkvai értekezleten a szo­cializmust építő országok kommunista, illetve munkás­pártjai, s mintegy 60 más or­szág kommunista és munkás­pártja egyetértett az SZKP XX. kongresszusának határo­zataival. A kongresszust követően a Szovjetunió politikai és gaz­dasági élete rendkívül gyors fejlődést ért el. Megszüntet­ték a vezetés hibáit, lehetővé vált, hogy az 1959-ben össze­ülő XXI. pártkongresszus már olyan — az emberiség törté­netében példa nélkül álló — célt tűzzön maga elé, hogy egy óriási iparral rendelkező ország hét év alatt lényegében megkétszerezze ipari termelé­sét. Célul tűzhették, hogy az egy főre eső termelésben 7— 10 esztendő alatt utolérik és el is hagyják az Amerikai Egye­sült Államokat. Tervbe vehet­ték, hogy a következő 10 év­ben 10, illetve 15 millió la­kást épitenek és a munkaidőt is csökkentik. A Szovjetunió sikereivel egyidőben a népi demokra­tikus országok is nagy sikere­ket értek el. Meg kell emlí­teni azt az óriási eredményt is, amit a szovjet nép a raké­tatechnikában felmutat. Ma már a világ polgári tudósai is nagy elismeréssel nyilatkoz­nak a Szovjetunió technikai fel készültségéről. Nincs messze az az idő, amikor a szocializmust építő országok ipari ter­melésük volumenét és az egy főre eső termékmeny­nyiséget illetően utolérik és elhagyják a kapitalis­ta országokat. Óriási sikernek kell el­könyvelni, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára, Hruscsov elvtárs kör­utat tett az Amerikai Egye­sült Államokban. Mindez a szocializmus utol­érhetetlen. világméretű sikere. A Pest megyei pártbizottság működési területéről A megye politikai, gazda­sági eredményeit értékelve, Horváth András elvtárs a kö­vetkezőket mondotta: — Az ellenforradalmi ese­mények megyénkben is nagy károkat okoztak, mind esz­meileg, mind sze-vezetíleg és gazdaságilag. Az ellenforra­dalom bennünket. Pest me­gyei kommunistákat is várat­lanul és felkészületlenül ért. A Pest megyei pártbizott­ság az ellenforradalom előtt látta a vezetés hi­báit és harcolt azok ki­hatása ellen. Tagjai az ellenforradalom ide­jén együtt maradtak, meg­próbáltak szembeszállni az el­lenforradalommal, annak pusztításával. A pártbizottság — amíg erre fizikai lehetősé­ge volt — irányította a járási, illetve a városi bizottságokat. A Nagy Imréék által propa­gált és létrehozott nemzeti és forradalmi bizottságok, va­lamint a központi belügyi és más fegyveres testületek in­gadozó magatartása lehetet­lenné tette a vidéki pártszer­vezetek működését is. A párt feloszlatása, majd Nagy Im­réék által a fegyveres felke­lőknek nemzeti hősökké való nyilvánítása vigül a megyei pártbizottság felbomlásához vezetett. A pártbizottság Bu­dapesten élő tagjai együtt­maradtak és november 4-e után azonnal megalakították az ideiglenes intéző bizottsá­Horválh András elvtárs, az MSZMP Pest megyei Bizottságának első titkára a pártbizottság beszámolóját got, megkezdték tevékenysé­güket. Az a cél vezette őket, hogy a központi ideigle­nes intéző bizottság útmu­tatása aiapjan összegyujt- sék a Pest megyei kom­munistákat és megteremt­sék a partcletet, biztosít­sák a párt irányító, szer­vező, ellenőrző tevékeny­ségét. Ezt a feladatot rendkívül nehéz körülmények között kellett elvégezni. A Budapes­ten szétvert ellenforradalmi csoportok Pest megye területé­re húzódtak ki. Ebből adódott az, hogy Budapesten már vi­szonylag rend uralkodott, ami­kor megyénkben az ellenfor­radalmárok még mindig ga­rázdálkodtak. Dabason például december 10-én gyilkolták meg Biksza Miklós elvtársun­kat. Ilyen körülmények között viszonylag hosszú idő telt el, mire a megye területén hely­re lehetett állítani a normá­lis életet. Amikor már az el­lenforradalmárok kénytele­nek voltak visszavonulni, mert kilátástalanná vált szá­mukra a további fegyveres harc, még hosszú ideig politi­kai támadásban voltak. Az el­lenség politikai támadásával szemben csak lassan, lépésről- lépésre tudtunk előrejutni. A pártban meglevő eszmei zűr­zavar is nehezítette még ak­kor munkánkat. Sokan féltek attól, hogy a régi hibák meg­ismétlődnek. Mások a régi ve­zetés szektás álláspontját lát­ták igazolva és szükségesnek tartották annak visszaállítását. A revizionista és szektás né­zeteken kívül — a párton be­lül is — sok volt az intrika. Ez szintén bénította a párt erejét. A megyei pártbizottság ideiglenes intéző bizottsága szembeszállt a revizionista és szektás nézetekkel, az elvte­len vádaskodással. Szilárdan bízott a Központi Bizottság helyes politikai irányvonalá­ban, biztosította a pártélet normális kialakítását. Az ellenforradalom utáni első intézkedések A nehéz körülményeket eny­hítette, hogy a járási és a városi párt- bizottságok apparátusá­ban a vezető elvtársak 'íűek maradtak a párthoz, i mihelyt lehetőség volt, rend beszedték soraikat, a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom