Pest Megyei Hirlap, 1962. március (6. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? Cegléd A Z M S Z M P P E S T M E G Y E I. B I Z O T T S A G A É S A M E G Y E l TANÁCS LAPJA VL ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ARA 50 FILLÉR 1962. MÁRCIUS 1, CSÜTÖRTÖK Ha konkrét a feladat, nem marad el az eredmény A megyei tanács végrehajtó bizottságának és a Hazafias Népfront megyei elnökségének együttes ülése A Pest megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága és a Ha­zafias Népfront Pest megyei elnöksége szerda délelőtt a megyeháza dísztermében együttes ülést tartott, hogy megtárgyalja a helyi taná­csok és népfront-bizottságok együttműködésének kérdé­seit. Az ülésen megjelent és felszólalt Kállai Gyula mi­niszterelnökhelyettes, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának elnöke, ott volt Harmati Sándor, a népfront országos tanácsának tit­kára és részt vettek az ülé­sen Somogy, valamint Veszp­rém megye tanácsának és népfront-bizottságának veze­tői is. Az ülést kilenc óra után nyitotta meg Csala László, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának elnöke. A vendégek üdvözlése után dr. Farkas Mihály, a Pest megyei Tanács vb-titkára és Török György, a népfront megyei bizottságának titká­ra, részletes tájékoztatót adott a tanácsok és a tanácsi szer­vek, valamint a Hazafias Népfront helyi szerveinek kapcsolatáról, együttműködé­séről és beszámolt az e téren szerzett tapasztalatok­ról. A tanácsok és a nép­front-mozgalom együtt­működésének egyik leg­fontosabb területe az államhatalmi szervek vá­lasztásának előkészítése és lebonyolítása. Pest megyében jelenleg nyolc- ezer-száznyolcvannyolc vá­lasztott tanácstag van, akik közül 2422 munkás, 3100 pa­raszt, 730 értelmiségi és 948 alkalmazott. A tanácstagok összessége igen fontos sze­repet tölthetne be az állami mimikában, ha jelentős ré­szüket nem terhelné túl a rájuk hárított, vagy általuk elvállalt közéleti tisztség. Fő­leg a községekben igen szűk a közéletben szereplő szemé­lyek köre. Akadálya a de­(Folytatás a 3. oldalon.) Derűlátás az algíri egyezmény kérdésében Tovább gyilkol az OAS - Francia lapok az egyezmény részleteiről Azt a Tripoliból érkezett hírt, amely szerint az Algé­riai Nemzeti Forradalmi Ta­nács jóváhagyta a francia és algériai kormány képviselői között létrejött megállapodást, megkönnyebbüléssel fogadtál: Franciaországban. A francia sajtó örömmel üdvözli az algériai nép képviselőinek döntését. A francia kormány szer­dán De Gaulle elnökletével ülést tartott, amelyen a fran­cia—algériai zárótárgyalások előkészítésével és az aggasztó algériai helyzettel foglalkozott. Tuniszból érkezett jelentések szerint az algériai ideiglenes kormány ugyancsak szerdán, legkésőbb csütörtökön ül ösz- sze tuniszi székhelyén. Párizsi politikai körökben úgy vélik, hogy a francia- algériai zárótárgyalásokra — amelyeknek színhelye még nem ismeretes — a március 5-e körüli időpontban kerül­het sor. Mivel a tárgyaláso­kon még több nyitott kérdés vár tisztázásra, főleg a fegy­verszünetet követő átmeneti időszakkal, valamint az ideig­lenes végrehajtó hatalom ösz- szetételével kapcsolatban, a fegyverszüneti egyez­mény aláírására csak már­cius 10-e és 15-e között lehet számítani. A fegyverszünet közeli megkötésének reményével szemben az algériai városok­ban a helyzet egyre aggasz- tóbbá válik. Az OAS folytat­ja féktelen terrorját annak ellenére, hogy Algírban és Oranban is a karhatalmi erő­ket katonai járőrökkel erő­sítették meg. Az elmúlt 24 órában 24 halálos és közel hatvan sebesült áldozata volt a merényleteknek. A francia demokratikus közvélemény a kormány egyértelmű, erélyes fellépé­sét követeli a fasiszta ultrák­kal szemben. Az Humanité rámutat: a hadsereg vezetősége szabotál­ja a fegyverszünet létrehozá­sát. Az Algériában álilomá- sozó sorkatonák zöme anti­állam a megállapodás sze­rint a frankövezethez tarto­zik majd. Az egyezmény rész­letesen szabályozza a pénz­ügyi, gazdasági és kulturá- 1 lis együttműködés formáit. Befejezték a fejtrágyázást - szántanak Kialakították a nagyüzemi gazdálkodást a tápiógyörgyei lóid Mező Tsz-ben Amilyen szeszélyes volt az elmúlt nyár, épp olyan kiszá­míthatatlan a most már vé­ge felé közeledő tél. A hirte­len beköszöntött fagyok bi­zony nem használtak az őszi vetéseknek, helyenként felfa­gyás is mutatkozik. Tápiógyör- gyén — ott jártunk tegnap — ugyancsak komoly gondot okoz a Zöld Mező Tsz vezetői­nek a rosszul áttelelt vetés. Ennek ellenére nem esnek kétségbe, mert mint mondot­ták — s erről meg is győződ­tünk — sokat tudnak tenni az idei jó gabonatermésért. Mihelyt az idő enyhébbre fordul, nyomban megkezdik a hengerelést. Készenlétben várja a kez­dést 25 fogatoshenger és három garnitúra gyűrűs- henger. Emellett a gépállomás is se­gít a termelőszövetkezetnek. Nagy gondot fordít a Zöld Mező Termelőszövetkezet a talajerő utánpótlásra. Az őszi gabonák alá jelentős mennyi­ségű műtrágyát szórtak, hol­danként 110 kiló szuperfoszfá­tot és 40 kiló pétisót. Az elmúlt hetekben két­ezernegyven hold vetést fejtrágyáztak. Holdanként hatvan kiló mű­trágya jutott a hazai búzafaj­tákra, míg a külföldiekre 140 kilót szórtak. Ezt a munkát már befejezték, nemsokára az istállótrágya kihordásával is végeznek. A tavaszi alászán- táshoz már kihordták a trá- gát, a többit a háztáji gazdasá­gokból trágyaszarvasokban tá­rolják majd kint a határban a nyár végi szántáshoz, összesen körülbelül 290—300 vagonra való trágya kerül ki a földek­re. Muzsik Tibor főmezőgaz­Északról délre halad az influenza — Egészségügyi- osztály? — Itt a Pest megyei Tanács vb egészségügyi osztályáról, dr. Kádár Tibor főgyógysze­rész. — Pillanatnyilag hol a leg­több az influenzás beteg a megyében? .. — Északról délre vonul a betegség. Északon csökken, a fő góc áttevődött a déli ré­szekre. Most értesüléseink és jelentéseink szerint Nagykőrö­sön és Cegléden legtöbb az influenzás beteg. — Milyen megterhelést okoz r az influenza az egészségügyi á hálózatnak? y 4 — Többszörös a munka a | szokásosnál. Nemcsak a be­tegségek száma miatt, hanem gazért is, mert az influenzától »nem mentesek az egészség­ei ügyi hálózat dolgozói sem. ^Előfordul, hogy ők is megbe- tegszenek és éppen ezért az ^egészségesekre többszörös fel- adat vár. Nem túlzás, ha azt ^ állítom, hogy az egészségügyi í dolgozók ezekben a napokban | hősies munkát végeznek. A | hálózatnak mindig a járvány 4 az igazi erőpróbája. A mun- 4 ka jelentős, már csak azért is, gmert immár harmadik hete 4 dühöng az influenza Pestme- | gyében. ­i — Milyenek a kilátások, | meddig tart még? | — Bízom benne, hogy tíz Tf nap alatt vége lesz. Egyéb- í ként a déli megyékben is szű- |nik a járvány. Természetesen |nem olyan egyszerű a baci- |lusok nyomát a térképen kö- | vetni, hogy milyen égtáj felől * jönnek és merre távoznak, I pedig ez izgalmas feladat | lenne. Az is érdekes, hogy 4 akadnak községek, amelyek »csodálatos módon kimaradtak |a járványból, egyes helyeken »kevesen járnak el a községből | máshová dolgozni. Ezek ta- 4 pasZtalataink szerint a vi­szonylag védett helyek. Vé- ígül pedig egy figyelmeztetés: ? szeretném felhívni a betegek I figyelmét arra, hogy nem I minden esetben az influenzát I kapták meg. gyakori a szoká- | sós meghűlés is. Természetes I egyébként, hogyha a járvány | lezajlik, a szokásos, vagyis az | egyéb meghűlés után is. tehát 4 tíz nap múlva is előfordulhat. y I ' — Tehát a járvány a végé­hez közeledik? — Bízunk benne, hogy igen. Szerencsére szövődmények, , komplikációk nem nagyon for- jjí dúlnak elő. á (mk) Kádár János Tihanyi Rudolf 66 éves dolgozóval beszélget a formázó üzemben (MTI foto, Vigovszki felv.) dász szerint még soha nem jutott ki ennyi trágya a györ- gyei határba. A szövetkezet tagjai közül sokan a téli hónapokban is dolgozhattak. Jónéhány gazdának bizto­sított munkát a fakiter­melés, az asszonyok legin­kább a fejtrágyázást vé­gezték, kukoricát mor­zsoltak. Sokan találtak elfoglaltságot a kertészetben. Az idén 73 holdon folytat szárazkertész­kedést a tsz: főleg paprikát, paradicsomot és káposztát ter­mel. Eddig 240 melegágyi ab­lakkeretet készítettek el a pa­lántaneveléshez. A paradi­csom már kikelt, elvetették a paprika és a káposzta magot is. Nem a szövetkezeten, hanem az időjáráson múlik, hogy a visszalevő 1400 hold földet minél előbb felszántsák. Bár a homokosabb részen — az Ebeczky dűlőben — jelenleg is szánt három univerzál trak­tor, tegnap estig 65 holdat szántottak fel. A Teleki részen is hozzáfogott a szántáshoz hat körmöstraktor, de abba kel­lett hagyniok a munkát. Egye­lőre tehát fokozottabb ütem­ben nem tudnak szántani, a györgyeiek is nagyon várják a kedvezőbb időt. Ha az eső nem akadályozza a traktorokat a munkában, akkor március kö­zepéig — a gépállomás maxi­mális segítséget ad — napi száz holdat tudnak felszántani, s ezzel be is fejezik a szántást. Tavaly ilyenkor még több mint ezer parcellán kezdett a közös gazdálkodáshoz a györ- gyei Zöld Mező Termelőszö­vetkezet. Ez nagyon megnehe­zítette a munkát, nemcsak a tagoknak okozott több gondot, hanem a szövetkezet vezetői­nek is. Azóta túljutottak az indulás kezdeti nehézségein a györgyeiek, kialakították a nagyüzemi táblás gazdálko­dást, most osztják fel a több­ezer holdas gazdaságot, két üzemegység kilenc brigádja között. Bajnóczi István az I- es üzemegység vezetője nagy reménykedéssel néz az idei esztendő elé. Csakúgy mint a II- es üzemegység vezetője Ra­dies Lajos. Az elmúlt évben még éppen a kisparcellás gazdálkodás rend­kívül megnehezítette az ered­ményességi munkaegységrend­szer bevezetését. A talajkülönb- ségek és a területek sokfélesé­ge miatt megduzzadt az el­számolás adminisztrációja; Leszűrve a tanulságokat, a szövetkezet sajátosságait fi- gyelembevéve, bevezették a nádudvari módszert. Eddig a 900 holdnyi ka­pásnövényből körülbelül 650 holdat osztottak ki a tagok között, ' vállalás alapján. A naprafor­gó — 297 hold — már gazdá­ra talált, a cukorrépából még száz hold vár kiosztásra. Az elkövetkezendő napokban a kukorica felosztását kell a györgyeieknek meggyorsíta- niok. A tápiógyörgyei Zöld Meze Termelőszövetkezetben tehá jó gazda módjára nem tétlc kedtek sem a vezetők, sem tagok az elmúlt hetek sor; Mint a fentiek is bizonyítja felkészültek a küszöbön & tavaszi munkákra. (sp) fasiszta. Az OAS felszámo­lásához szükséges fegyveres erők készen állnak, csak ténylegesen be kellene őket vetni. A párizsi lapok újabb rész­leteket közölnek az algériai kérdés tervezett megoldásá­ról. A megállapodás főbb pontjai a következőkben fog­lalhatók össze: Az átmeneti időszak nem lenne hosszabb hat hó­napnál, sőt valószínű, hogy már májusban, vagy júniusban megtartják a népszavazást. Az átmeneti periódusban Al­géria francia fennhatóság alatt marad. A fegyverszü­net bejelentése után azon­ban már megalakul az ideiglenes végrehajtó szerv és egy, főleg arabokból ál­ló, körülbelül negyvenezer főnyi karhatalmi erő. Az Algéria függetlenségé­ről szóló népszavazás után a francia hadsereg még há­rom évig Algériában marad. A Mers el Kebir-i francia katonai támaszpont fennma­radását 15 évig szerződés biztosítja. Megőrzi Franciaország támaszpontjait a Szaha­rában is. Ugyancsak három évben szabják meg azt a határidőt, amelyen belül az európai la­kosság eldöntheti, hogy i francia vagy algériai állam­polgár akar-e lenni. A hároméves időszakban ugyanazokat a politikai és személyi jogokat élvezhetik az európaiak, mint az algé­riai arabok és megfelelő kép­viseletet kapnak az önkor­mányzati szervekben. A francia anyagi érde­keket, beleértve a Sza­harái olajérdekeltséget is, biztosítja a megállapodás. A francia kormány ezzel szemben kötelezi magát, hogy az algériai gazdasági fej­lesztésre kidolgozott constan- tinei terv szerint három éven át továbbra is folyó­sítja az Algériának szánt kölcsönöket és beruházási összegeket. Az új algériai * l Kádár János elvtárs ... i . < j , . j látogatása az Ikarusban Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának \ első titkára, a Minisztertanács elnöke — amint arról hírt ad- i tunk — kedden ellátogatott az Ikarus Karosszéria- és Jármű- ■ gyárba. A látogatás befejezésekor Kádár János a művelődési \ ház klubtermében szívélyes eszmecserét folytatott a gyár ve- zetőivel, dolgozóival, a helyi szervezetek képviselőivel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom