Pest Megyei Hirlap, 1959. október (3. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! .1 jövö heti teljes rádinmüsor (2. oldalon) III. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ÁRA 50 FII LEI? 1959. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK Öröm és büszkeség hogy a hétszázmilliós barátságát vallhatjuk magunkénak" Ünnepség a Kínai Népköztársaság 10. évfordulója alkalmából A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa és Budapesti Bi­zottsága, valamint a Kínai— Magyar Baráti Társaság szer­dán a Csepeli Sportcsarnok­ban ünnepséget rendezett a Kínai Népköztársaság meg­alakulásának tizedik évfordu­lója alkalmából. A kínai és magyar zászlókkal díszített hatalmas csarnok zsúfolásig megtelt. Az elnökségben fog­lalt helyet dr. Münnich Fe­renc, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke. Ma­rosán György, Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttag­ja, Kiss Dezső, a Csepel Vas­es Fémművek pártbizottságá­nak első titkára, Szirmai Ist­ván és Szurdi István, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagjai. Révész Gyula honvédelmi miniszter, Benke Valéria művelődésügyi mi­niszter, dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, Szarka Károly külügymírjiszterhelyet- tes, Schütz Árpád, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsá­gának titkára, Galla Endre, a Kínai—Magyar Baráti Társa­ság főtitkára, Karsai Ferenc, a XXI. kerületi Pártbizottság első titkára, Végh Károly, a XXI. kerületi Tanács vb-elnö- ke, Komjáti László, a Csepel Vas- és Fémművek vezér- igazgatója. Az elnökségben foglalt helyet Hao De-cin, a Kínai Népköztársaság magyar- országi rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete. A kínai és a magyar him­nusz elhangzása után dr. Or­tutay Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára nyitotta meg az ünnepséget. A részvevők tap­sa közben üdvözölte a kínai nép képviselőjét, Hao De-cin nagykövetet. Ezután dr. Mün- nich Ferenc, a Miniszterta­nács elnöke mondot-t ünnepi beszédet. — A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 10. évfordulója — kezdte beszédét dr. Mün­nich Ferenc —, nemcsak a hatalmas kínai nép, hanem az egész szocialista tábor, az egész haladó emberiség nagy ünnepe. Fontos esemény egész Ázsia, az egész világ történetében, A Minisztertanács elnöke ezután a kínai nép gazdag, évezredes történelmi múltjá­ról szólt, rámutatva, hogy Kínának szünet nélkül harcolnia kellett függet­lenségéért, szabadságáért, a nép egyaránt küzdött a külső hódítók, s a belső ellenség, a rabszolgatartó, a hűbérurak, a császári méltóságok ellen. E hatalmas és természeti kincsekben gazdag ország­ban — folytatta — évezre­deken át sok százmillió em­ber tengődött leírhatatlan nyomorban. A továbbiakban a kínai nép legújabbkori szabadság- mozgalmainak történetével foglalkozott, amelyre óriási hatással volt mind az 1905-ös, mind az 1917-es oroszországi forradalom. A kínai nép — mondotta a továbbiakban — soha nem fogja elfelejteni azt, hegy sza­badsága kivíváséban milyen kiemelkedő szerepe volt a Szovjetunió vöröshadseregé- ne.k, amely a második világ­háborúban a Hitler-fasiszták és japán cinkosaik legyőzésé­vel hozzájárult a kínai nép szabadságának kivívásához is. A Szovjetunió világraszóló győzelme további lendületet adott a kínai vöröshadsereg katonáinak, az egész népnek, hogy befejezzék felszabadító harcukat. S amikor felvirradt 1949. október 1 nagy napja, be­(Folytatás az ötödik oldalon) Befejezőben a silókukorica betakarítása! Kétszázmillió liter tej termeléséhez elegendő takarmánytöbbletet adott az új módszer Ságok, mint a múlt évben ^ összesen. Ez a többlet körül- ^ belül 100 000 számosállat évi | 70 mázsányi adagjával egyenlő. í í Tízéves a testvéri Kínai Népköztársaság Kiváló eredmények a gépállomások és állami gazdaságok kongresszusi versenyében Az állami gazdaságok a 19022000 forint értékű felajánlásból 11643000 forintot teljesítettek eddig A MEDOSZ Pest megyei Területi Bizottsága a Pest me­gyei Gépállomások Igazgató­ságának és a Pest—Nógrád megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságának bevonásával tegnap értékelte a gépállomá­sok és az állami gazdaságok kongresszusi versenyben elért eddigi eredményeit. A megye gépállomásainak dolgozói több mint ötmillió fo­rint értékű felajánlást tettek a pártkongresszus tiszteletére, amelyből 2 259 800 forint az anyag és a különböző költsé­gek megtakarításából adódik. A megye 13 állami gazdaságá­ban összesen 19 022 000' forint értékű felajánlást tettek a dolgozók. Ebből az összegből tíz és félmillió forintot a ter­melési tervek túlteljesítésével, a többit pedig anyag és az általános költségek megtakarí­tásával érik el; A gépállomásoknál csupán a takarékosság terén elért eredményeket értékelték. A megye gépállomásai ez év augusztus 31-ig 1 549 700 forintot takarítottak meg. Megállapították azt is, hogy míg a kongresszusi verseny­ben három százalékos terv túl­PÉNTEKEN NAPFOGYATKOZÁS Magyarországon is megtekinthető lesz a ritka természeti tünemény Napsugaras ősz (Gábor felv.) hatóvá válnak. A teljes fo­gyatkozás övezetébe a csil­lagászok expedíciókat külde­nek, azzal a céllal, hogy ta­nulmányozzák a Nap koroná­jának állapotát és vizsgálják a Napból kitörő gáz-szökőku- tak viselkedését. Magyarországon a fogyat­kozás csak kismértékű ' lesz, ezért ilyen vizsgálatok nem lehetségesek. A hazai kutatók azt tervezik, hogy a fogyatko­zás tartama alatt megfigyelik a rádióhullámok terjedését, a íöldmágnesség esetleges válto­zásait és az égbolt elsötéte- désének mértékét. teljesítést ajánlottak fel a dolgozók, addig augusztus 31-ig a tavaszi-nyári idény­tervet 7,9 százalékkal teljesí­tették túl. Augusztus 31-ig mind a 16 gépállomás nyere­séggel gazdálkodott. A nyere­ség összege 7 650 700 forint. A kongresszusi versenyben eddig a legjobb eredményt a Bugyi Gépállomás érte el; éves tervét 85,8 százalék­ra teljesítette és 929 ezer forint nyereséget ért el. Az egy normálholdra jutó ön­költséget 18,61 forinttal csök­kentették. A kongresszusi ver­senyben 237 ezer forint értékű megtakarítást ajánlottak fel, s az eddigi megtakarítás 681 600 forint. Második a Budapesti Gép­állomás 79,9, míg harmadik a Tápiószelei Gépállomás 68,5 százalékos tervteljesítéssel. Noha a tervteljesítésben né­hány gépállomás megelőzi a tápiószeleit, mégis megilleti a harmadik hely, mivel 619 300 forint, nyereséget ért el* az egy normálholdra jutó önkölt­séget 12,08 forinttal csökken­tette és 158 ezer forintot ta­karított meg. A további sor­rend a következő: Érd, Vác- hartyán, Szentendre, Vámos- mikola, Szentmártonkáta, Gö­döllő, Aszód, Monor, Páty, Abony, Nagykőrös, Kiskunlac- háza és Cegléd. A Pest megyei állami gazdaságok a 19 022 000 fo­rint értékű kongresszu­si versenyfelajánlásból 11 643 000 forintot teljesí­tettek eddig. A kalászosok többlettermelé­sével 5 443 000 forinttal, az ál­lattenyésztési többlethozamból 4 millió forinttal, az általános és az egyéb költségek meg­takarításából 2 200 000 forint­tal javították a gazdálkodás eredményét. A kalászosok termelésében elért eredmények alapján az alábbi sorrendet állapították meg a kongresszusi verseny­ben: Első a Cifrakerti Állami Gazdaság, ahol 4236 mázsával termeltek több gabonát a ter­vezettnél, aminek értéke 832 ezer forint. Az Újszilvási Ál­lami Gazdaság 142,6 százalé­kos tervteljesítéssel a máso­dik, a Kiskunsági Állami Gaz­daság pedig 138,7 százalékos tervteljesítéssei a harmadik lett. Negyedik a dánszentmik- lósi, ötödik a törökbálinti, hatodik az alagi, hetedik a taksonyi állami gazdaság. Néhány állami gazdaság az állattenyésztés fejlesz­tésében és a termékhozam növelésében is szép ered­ményt ért el. A rántottcsirke nevelésben a taksonyi, az alagi, a felső- babádi és a kiskunsági gaz­daság halad az élen, míg a tejtermelésben a felsöbabádi, a kátai, a kiskunsági és az alagi gazdaságot illeti dicséret* Ünnepélyes orvosavatás Idős, nagy múltú orvosok, a magyar orvostudomány ve­zető személyiségei és az élet­be most induló fiatal orvosok százai találkoztak szerdán az Erkel Színházban, a Buda­pesti Orvostudományi Egye­tem orvosavató nyilvános rendkívüli tanácsülésén. Dr. Gegesi Kiss Pál rektor üdvözölte a megjelenteket és az egyetem tanácsa nevében átnyújtotta a vas, gyémánt és arany díszokleveleket a 65. 60, illetőleg 50 évvel ez­előtt doktorrá avatott orvo­soknak. Ezután következett az idén végzett fiatal orvosok és fog­orvosok avatása. Dr. Tarján Imre, az általános orvosi kar dékánja 261 fiatal orvost, dr. Balogh Károly, a fogorvosi kar dékánja pedig 37 fogor­vost avatott fel. A „summa cum laude” avatottak között volt a koreai Han Gén Uan is, aki hazánkban végezte ta­nulmányait. A doktorrá ava­tást a hagyományos rektori kézfogás fejezte be. Tömeg gyűlés Kubában \ a földreform mellett \ I A kubai Eliasban 15 000 ^ paraszt és munkás tömeggyű- ^ lést tartott. A részvevők kite- | jezésre juttatták, hogy tá- J mogatják a földreformot és a ^ többi forradalmi törvén3i;. ^ Hubert Matos. Cameguey ^ tartomány vezetője felszóla- ^ lásában elítélte a külföldi á •/ hírügynökségek, különösen ^ az Egyesült Államok hírügy- ^ nökségeinek Kuba ellen in- ^ dított rágalomhadjáratát. Ki- | jelentette, hogy a rágalom- ^ hadjárat nem érheti el cél- ^ ját, mert a nép bízik a kor- | mányban. ^-------------------------- ^ | Október 2-án, pénteken, ^napfogyatkozás lesz. A ritka ^ természeti tünemény hazánk- ^ ban is megfigyelhető. Sötét ^szemüvegen lehet majd lát- ^ ni. A napfogyatkozás 12 óra >40 perckor kezdődik és 14 óra ^ 20.3 percig tart. § A legerősebb 13 óra 31 $ perckor lesz, ekkor a ^ Hold a Napnak mintegy í 23 százalékát fedi el. s ^ Az októberi napfogyatkozás ^ Amerikában, Nyugat-, Kö- ^zcp- és Kelet-Afrikában lesz ^teljes. Ezeken a helyeken a ^ Hold teljesén eltakarja a Na- v pót. Az ég annyira elsötéte- •' dik, hogy a csillagok is lát­Kereken 150 000 holdon ter­mesztettek hazánkban az idén fő vetésű silókukoricát, ezenkívül nagy területeken vetettek silókukoricát a korán lekerülő takarmányok vagy gabonafélék után is. Országosan a fő vetésű silókukoricának 90 száza­lékát betakarították. A Földművelésügyi Minisz­tériumban értékelték a siló­kukorica-termesztés idei ta­pasztalatait. A szakemberek megállapították, hogy az új módszer szerint körülbelül 150 000 holdon termesztett és betakarított silókukorica 30 százalékkal több fehérjét és körülbelül 50 százalékkal több keményítőértéket adott azo­nos területről, mintha a régi módszer szerint sűrű kukori­cát, csalamádét termesztettek volna. A számítások azt mu­tatják, hogy az idei silótakar- mány-többlet — amit a több­nyire négyzetes fészkesen ve­tett és a csövek teljes-viaszos érésekor betakarított, elraktá­rozott silókukorica adott — legalább 200 millió liter tej termeléséhez elegendő. A hozamokra jellemző, hogy az élenjáró gazdasá­gok általában 250—300 mázsa silóknkoricát taka­rítottak be holdanként! átlagban, ;de szép számmal akadnak olyan gazdaságok is, amelyek : 300 mázsán felüli hozamokkal ! dicsekedhetnek, i Különösen nagy előrehala- idás tapasztalható az idén a termelőszövetkezetek silóta- íkarmány-alapjának megterem­etésénél. Az adatok szerint már [az eddigiekben egymiilió köb- ! méterrel több silótakarmányt | raktároztak el a közös gazda- í ____________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom