Pest Megyei Hirlap, 1961. november (5. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-01 / 258. szám

PEST MEGYEI Tíf \/l^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* v. Évfolyam, 258. szäm Aha 5» ui i t:» 1981. NOVEMBER 1, SZERDA A SZOVJETUNIÓBAN A KOMMUNISTA TÁRSADALOM FELÉPÍTÉSE GYAKORLATI FELADATTÁ VÁLT Hruscsov zárszavával befejezte munkáját az SZKP XXII. kongresszusa Az SZKP XXII. kongresszu­sa kedden moszkvai idő sze­rint délután 18.00 órakor Nyi­kita Hruscsov elnökletével zá­róülést tartott. Nyikita Hruscsov záróbe­szédében többek között kije­lentette: teljes joggal elmond - | hatjuk, hogy a XXII. kong­resszus fontos mérföldkő a párt és az ország éleiében, a kommunizmus felépítéséért folyó harcban. Az új program elfogadáséval a XXII. kong­resszus az egész világ előtt | meghirdette, hogy a Szovjet- ! unió népei, élükön a kommu- \ nista párttal, követve a mar- 1 xizmus—leninizmust, magas- • ra emeli a kommunista társa­dalom felépítésének harci ’ zászlaját. Hruscsov a XXII. kongresz- szus küldöttei, az egész párt és a szovjet nép nevében for­ró köszönetét mondott a test­véri marxista—leninista pár­tok küldötteinek a kong rész- szus munkájában való rész­vételükért és jókívánságai­kért Biztosítjuk barátainkat — mondotta —, hogy a lenini párt továbbra is fennen hor­dozza a kommunizmus, a pro­letár internacionalizmus zász­laját. Hruscsov szívből jövő kö­szönetét mondott az afrikai országok demokratikus párt­jai képviselőinek is. Nyikita Hruscsov leszögez­te: következetesen érvényesí­teni fogjuk a békés együttélés lenini elvét, tántorílhatatlanul harcolunk a világ békéjéért. A kongresszus záróülésén a központi bizottság beszámoló­jával kapcsolatos határozat kidolgozására alakított bizott­ság nevében felszólalt Leo- nyid Iljicsov küldött. Jóváha­gyás végett a kongresszus elé terjesztette az SZKP Központi Bizottságának beszámolójával kapcsolatos határozati javas­latot, Ezt egyhangúlag elfo­gadták. A határozat teljes egé­szében helyesli az SZKP Központi Bizottságának politikai irányvonalát, bel- és külpolitikai gya­korlati tevékenységét. Ezután Borisz Ponomarjov küldött határozattervezetet terjesztett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Em­lékeztetett. arra, hogy az SZKP programtervezetét jú­lius 30-án a sajtóban közzé­tették és ezzel országos vi­tára bocsátották. A szovjet nép — hangsúlyozta Ponomarjov — egyöntetűen helyeselte az SZKP új programját, a világ első kommunista társadalma felépítésének marxista—leni­nista harci programját. Az illetékes bizottság meg­vizsgálta a programtervezet­hez benyújtott összes javas­latokat és kiegészítéseiket, és jóváhagyás céljából a kong­resszus elé terjeszti az SZKP programjáról szóló határozat- tervezetet. A határozat kimondja: a% SZKP XXH. kongresz­szusa meghallgatta Nyi­kita Hruscsovnak az SZKP programtervezeté­ről szóló beszámolóját és elhatározza: elfogadja a Szovjetunió Kommunista Pártjának programját. A teremben perceken át zúg az ünneplés. A küldőitek és a vendégek felállnak he­lyükről. Hurrá-kiáltások hang­zanak. A XXII. kongresszus egy­hangúlag jóváhagyta a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak a párt központi bizott­sága által megvitatás végett a kongresszus elé terjesztett új szervezeti szabályzatát. Nyikita Hruscsov bejelenti, hogy a XXII. kongresszus va­lamennyi napirendi pontját megtárgyalták. A központi bizottság elnökségének meg­bízásából tájékoztatja a kong­resszusi küldötteket a köz­ponti bizottság plénumáról, amely megválasztotta a veze­tő szerveket. Az SZKP Központi Bizott­ságának elnökségébe a követ­kező tizenegy tagot választot­ták meg: Leonyid Brezsnyev, Nyikita Hruscsov, Alelcszej Koszigin, Frol Kozlov, Ottó Kuuszinen Anasztasz Miko- jan, Nyikolaj Podgornij, Dmit- rij Poljanszkij, Nyikolaj Sver- nyik, Mihail Szuszlov, Gen- nagyij Voronov. Az SZKP Központi Bizott­sága elnökségének póttagjai­vá a következőket választot­ták meg: Viktor Grisin, Ki­rill Mazurov, Vaszilij Mzsa> vanadze, Saraf Rasidov, Vla­gyimir Scserbickij. Megalakult á központi bi­zottság kilenctagú titkársá­ga: az SZKP Központi Bizott­ságának első titkára Nyi­kita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának titkárai pedig Pjotr Gye- micsev, Leonyid Iljicsov, Frol Kozlov, Otto Kuuszi­nen, Borisz Ponomarjov, Alekszandr Seljepin, Ivan Szpiridonov. Mihail Szusz- lov. Az SZKP Központi Bi­zottsága mellett működő párt-ellenőrzési bizottság el­nökévé Nyikolaj Svernyiket, az elnök első helyettesévé Zínovij Szergyukot válasz­tották meg. A központi revíziós bizott­ság elnökévé Nonna Murav- jovot választották. Az SZKP Központi Bizott­ságának elnöksége jóváhagy­ta az SZKP Központi Bi­zottságának tizenegy tagú OSZSZSZK-irodáját. Az iro­da elnöke Nyikita Hruscsov, az elnök első helyettese Gen- nagyij Voronov, az elnök helyettese Pjotr Lomako. Nyikita Hruscsov bejelen­ti, hogy befejeződött az SZKP XXII. kongresszusa. A Kreml kongresszusi palotája óriási termének boltívei alatt fel­csendül az Intemacionálé felemelő dallama. A kong­resszusi küldöttek és a ven­dégek állva éneklik a párt- himnuszt. Sokáig nem ül el a viharos taps. Üdvözlő kiáltások él­tetik a Szovjetunió Kommu­nista Pártját, a szovjet nép minden győzelmének szer­vezőjét és lelkesítőjét, a testvéri kommunista és mun­káspártokat, a népek barát­ságát. Az SZKP XXII. komgresz- szusánaik záróülése 40 percig tartott. Az SZKP XXII. kongresszusának határozata Mint már közöltük, az SZKP XXII. kongresszusá­nak küldöttei kedden egyhan­gúlag határozatot hoztak az SZKP Központi Bizottságának beszámolójáról. A határozat rámutat, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa teljes egészében helyeselte az SZKP Központi Bizottságának politikai irány­vonalát. valamint a bel- és külpolitikai gyakorlati tevé­kenységét. Mint a határozat rámutat, „az események menete megerősíti pártunk elmé­leti következtetéseinek és politikai irányvonalának helyességét. Teljes diadalt aratott a XX. kongresszus irányvonala, amelyet ma­ga az élet, a nép javáról való gondoskodás diktált, ! s amelyet lenini forradal­mi alkotó szellem hatott át." A XXII. kongresszus hatá­rozata megjegyzi, hogy „a je­lenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocia­lizmus. a demokrácia és a bé­ke erőinek további világmére- I tű növekedése.” „Az élet igazolta pártunk külpolitikai irányvonalának, a háború elhárítására és a béke megszilárdítására irá­nyuló vonalnak a helyességét. Ez az irányvonal megfelel a szovjet nép alapvető érdekei­nek és minden országban el­nyerte a békeszerető erők tá­mogatását.” A kongresszus — mondja a határozat — nagyra értékeli a Központi Bizottság és a szov­jet kormány külpolitikájának következetességét, rugalmas­ságát és kezdeményező jelle­gét, osztatlanul helyesli azo­kat az intézkedéseket, ame­lyeket a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális kap­csolatok erősítése céljából fo­ganatosítottak. „Abban a tényben, hogy a háborút sikerült elhárítani és a szovjet emberek, valamint a többi ország népei a békés élet javait élvezhetik, annak a munkának fő eredményét kell látni, amelyet a Központi Bizottság a szovjet állam ere­jének növelése, a lenini kül­politika megvalósítása érde­kében végzett. Ebben a tény­ben a szocialista országok testvérpártjai tevékenységé­nek, a világ békeszerető erői aktivizálódásának eredményeit (Folytatás a 2. Pldalon) A másodiBt «téve« terv sikeres teljesítéséért! . 1 fYBufftfur Saovialisia Miinluísjuirí Bpt»sl tnvtftfvi BBitsoíístkfftínah f&lhírtísti ti ntpf/f/a elnlf/nseíiltoa Második ötéves tervünk végrehajtásán dol­gozunk. Ehhez ad erőt és lendületet számunk­ra a Szovjetunió Kommunista Pártjának tör­ténelmi jelentőségű XXII. kongresszusa, amely már kommunista holnapunkat is mutatja. Má­sodik ötéves tervünk azt a teljesen reális cél­kitűzést tartalmazza, hogy hazánkban tovább emeljük a népjólétet, lerakjuk a szocializmus szilárd alapjait és tovább fejlesszük szocialista társadalmunkat. Tudjuk, a sikerekért keményen meg kell dolgozni. A magyar dolgozók — köztük Pest megye dolgozói — nagyszerűen teljesítették a hároméves tervet. Jelentős sikereket értek el a népgazdaság fejlesztésében, a szocialista termelési viszonyok kiterjesztésében, az élet- színvonal emelésében. Sok tekintetben túlszár­nyaltuk a hároméves tervben előírt célokat. Nagy győzelem ez! Népünk a Magyar Szo­cialista Munkáspárt felhívására 1960 elején, alapul véve az 1958. évi eredményeket, meg­gyorsította a szocializmus építését. Hozzájá­rult ehhez a nemzetközi gazdasági kapcsola­tok, elsősorban a Szovjetunióval, a testvéri szocialista , országokkal való kapcsolatok je­lentős kiszélesítéséhez. A hároméves terv időszakában hazánk ipari termelésének növekedése 40 százalékos volt. Pest megye ipari termelése a hároméves tervidőszak alatt 42 százalékkal nőtt, Hatalmas jelentőségű társadalmi átalakulás történt a mezőgazdaságban! Dolgozó paraszt­ságunk túlnyomó többsége a nagyüzemi gaz­dálkodás útjára lépett. Megyénk összterületé­nek 95 százaiéiba tartozik a szocialista szektor­hoz. Lényegében nálunk is befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, 85 ezer család dolgozik termelőszövetkezeteinkben. Megszilárdultak, jövedelmezően gazdálkod­nak és a nagyüzemi gazdaság mintái lettek az állami gazdaságok. Jövedelmező üzemekké váltak a gépállomások. Mindez annak eredménye, hogy a párt he­lyes iránymutatása, a kommunisták példa­mutató helytállása magával ragadta egész dolgozó népünket. A hároméves terv sikerét a munkások és a parasztok, a szakemberek, a gazdasági vezetők nagyszerű helytállása, ha­zafias munkalendülete biztositotta. Erre ala­pozzuk második ötéves tervünk megvalósítá­sát, a szocializmus alapjainak végleges lera­kását is. Milyen feladatokat tűzünk magunk elé a II. ötéves terv' során? Megyénkben épül fel a Dunai Cement- és Mészmü, Európa egyik legszebb és legnagyobb ilyen építkezése, valamint a Százhalombattai Erőmű és Kőolajfinomító. Ezek népünk büsz­keségei lesznek. Hozzá fognak járulni a la­kásépítési program végrehajtásához, a villa- mosenergia-szolgáltatás nagyfokú fejlesztésé­hez. E két nagy jelentőségű alkotás és az új terv több más, nagyszerű célkitűzéseinek megvalósítása ki fog hatni életünk minden területére. Természetes, hogy nagyszerű terveink csak áldozatos munkával, teremtő erővel hajthatók végre. Rendszeresen és minden vonatkozásá­ban teljesítsük az iparban a termelési tervet. A termelés emelkedését 70 százalékban a ter­melékenység növekedéséből biztosítsuk. Csök­kentsük a termékek önköltségét, javítsuk a gyártmányok minőségét, s fokozzuk expor­tunkat, főleg a munkaigényes cikkekből. E célok elérésének rendkívül fontos eszköze a műszaki fejlesztés és az új technológiai el­járások bevezetése. Valósuljon meg a gyártás folyamatossága. Gépesítsünk, s a lehetőséghez képest automatizáljuk a munkafolyamatokat. Széleskörű, a dolgozók többségére kiterjedő szakmai, műszaki továbbképzésre van szűk* ség. Minden vonatkozásban emelni kell a ve­zetés színvonalát! Az új technológiák alkal­mazásával párhuzamosan gondoskodni kell a normáik helyes alkalmazásáról, s minél több munkafolyamatnál a műszaki normák beve­zetéséről. Fokozni kell a dolgozók anyagi ér­dekeltségét a termelésben és növelni a telje­sítménybérben dolgozók számát. Feladataink sikeres megoldásához egyik l'sjp- fontosabb eszközünk a szocialista munkaver­seny szervezése és kibontakoztatása. Támogas­(Folytatás a 2. 'oldalon) Pártunk tevékenységének akpjts a marxizmus-leninizmushoz való hűség Kádár János látogatása a moszkvai Vlagyimir lljics gépgyárban Az MTI különtudósítója je­lenti; Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, a Minisztertanács el­nöke, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja XXII. kongresz- szusán részt vevő magyar párt­küldöttség vezetője. kedd délelőtt látogatást tett a moszkvai Vlagyimir lljics gépgyárban. Kádár János kí­séretében volt Révész Géza. a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága tagja, a Magyar Népköztár­saság moszkvai nagykövete és Usztyinov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága tagja, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. A magyar párt első titkárát el­kísérte a látogatásra Szem- jon Birkujov, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság el­nökhelyettese. Ivan Szali- mon. a Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság titkára és Ma­rija Fortusz őrnagy, akinek szerepe volt az Alba Regia című film alapjául szolgáló történetben. Kádár János moszkvai idő szerint pontban fél 10 órakor érkezett a gyárba, ahol Nyiko­laj Suvalov igazgatóval és Nyikolaj Galkin üzemi párt­titkárral az élükön, a gyár vezetői fogadták. Ezt köve­tően a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára a gyár előtti parkban megte­kintette azt az emléktáblá­val megjelölt helyet, ahol 1918 augusztus 30-án Fanni Kaplan ellenforradalmárnő merényletet követett el Vla­gyimir lljics Lenin ellen. Az emléktáblán ez a felirat áll: „Hadd tudják meg a világ elnyomottal, hogy ezen a he­lyen kísérelték meg az ellen- forradalmárok Vlagyimir 71- jics Lenin életének kioltását”. Lenin a szovjet hatalom el­ső éveiben többször ellátoga­tott a később róla elnevezett, de annak idején még a „Mi- halszon” nevet viselő g3'órba. 1918. nyarán és őszén Lenin többször mondott beszédet a gyár dolgozóinak gyűlésén. Nyikolaj Galkin, az üzemi pártbizottság titkára a gyár emlékmúzeum-szobáin végig­kísérve Kádár János elvtár­sat, ismertette a hatalmas kombinát történetét. Felejthe­tetlen epizódokat elvenített fel a munkáskollektiva Vla­gyimir lljics Leninnel fenn­tartott kapcsolatairól. így a többi között elmondotta, hogy néhány nappal azután, hogy Lenin ellen a merényletet el­követték. a dolgozók fából ké­szült emlékoszloppal jelölték meg a helyet. Lenin felgyó­gyulása után ellátogatott a g.várba és szemrehányást tett a munkásoknak az emlékosz­lop felállításáért. A munká­sok elnézést kértek azért, hogy az emlékoszlop igen sze­rény és fából készült, de kér­ték Vlagyimir lljics Lenintj hogy engedje meg az emlék­oszlop meghagyását Lenin szerénységére jellemző, hogy nem egyezett bele, a kíséreté­ben levő Lunacsarszkij azon­ban, amikor Lenin nem hal­lotta, megnyugtatta a kollek­tívát. hogy meghagyhatják az emlékoszlopot. Lenin szerénységére jellem­ző, hogy amikor a gyárat már róla nevezték el, a szovjet dolgozók nagy vezére a gyár kollektívájának címzett leve­leit „a volt Mihalszon gyár kollektívájának” címezte. A gyár emlékmúzeumában egész sor magyar emléktárgy is látható. Itt van a többi kö­zött a Kismotor- és Gépgyár ajándéka, a szolnoki MÁV ja­vító műhely KlSZ-szervezeté- nek zászlaja, egy fénykép, amely Kádár János elvtársat ábrázolja, amikor Sahov, a gyár igazgatóhelyettese 1960- ban magyarországi látogatása során átadta a magyar pórt vezetőjének a gyár emlékjel-, vényét. / gyár dolgozói kollekti­ven tagjai a Magyar—Szovjet Baráti Társaságnak. Kádár János a gyár emlékmúzeumá­nak megtekintése után üzem­(Folylatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom