Pest Megyei Hirlap, 1958. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

PEST MEGYEI világ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! M S Z M P P E S T MEGYEI B I Z Q T T S A C A É S A:' M t G.Y E J TANÁC S L A P,j A II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ára 50 fim.fr 1958. JANUÁR 1. SZERDA SZÁMVETI Irta: SZÁNTÓ MIKLÓS E gy orvosismerősömmel beszélgettem a napokban. Művelt, széles érdeklődésű, hi­vatását rajongásig szerető ki­tűnő szakember, akivel 1956 keserves karácsonyán késhe­gyig menő vitákat folytattunk. Akkor politikai és erkölcsi válságba került; a revizioniz- mus szellemi fertőzése ellen nem véd meg az orvosi hiva­tás és úgy látszik gyenge volt az elméleti és gyakorlati vé­dőoltás. Tartozom az igazság­nak azzal, hogy annak idején leperegtek róla érveim, nem sikerült őt meggyőznöm. Most, hogy összehozott bennünket a véletlen, feltettem a kérdést, hogyan látja a helyzetet, egye tért-e a párt politikájá­val? „Nehéz nem egyetérteni” — mondta kicsit elvörösödve és sietve hozzátette: „Az egyetér­tés persze csak a fő kérdések­re vonatkozik, mert a kisebb jelentőségű dolgokban, mód­szerekben sok minden van, amit véleményem szerint, más­képp kellene csinálni.” És az­után emlékezve múlt évi ösz- szecsapásainkra, még ennyit mondott: „Nem hittem volna, hogy egy év alatt itt fogunk tartani." Ezek a gondolatok kimond­va, vagy kimondatlanul ismét­lődnek ma ezer és ezer ember fejében, üzemben és falun, la­boratóriumban és hivatalban. A ,.nem hittem volna” refrén' szerűen tér vissza. Elhangzik örömteli elismeréssel bará­taink szájából, hallhatjuk el­lenséges hangszerelésben, kép­telen és ostoba álmagyaráza­tokkal fűszerezve. A nyugal­mat a jólétet, a csendes al­kotó '.unkát áhító milliók egy­szer1 •; és o -ömmel tudomásul véí k a helyzetet. Hálásak ér­te és legtöbben csak mint sú­lyos betegségre, lázálomra, a ,,politika,- óij kívület” érthetet­len rohamaira emlékeznek Vissza az ellen.. : r rád alom >- tét napjaira. Van ebben j- s, rossz is. A népek általában gyorsan felejtenek, a mi né­pünk meg különösen egészsé­ges, fiatal nép. Van ereje. Mi­lyen hamar kiheverte a nem­zet a két világháború szörnyű csapásait, veszteségeit is! De az ellenforradalom utáni azon­nali talpraállás úgynevezett csodája elsősorban annak kö­szönhető, hogy a szocialista rendszer iránti bizalom lénye­gében egy pillanatra sem in­gott meg. Az elégedetlenség, a bizalmatlanság egy hibás irányzatnak szólt és ez adott alapot arra, hogy a másik irányzat, az árulók egy cso­portja egy időre félrevezesse, szembeállítsa a dolgozók széles rétegeit önmaga létérdekeivel. A tények logikája, a helyes politika láttán azért kereke­dett felül a józan belátás olyan hihetetlenül rövid idő alatt, mert ez a politika fejezte ki a magyar dolgozó nép mindig vallott igazi akaratát, hitét a torzítások nélküli szocializmus építésében. És azért tért olyan gyorsan napirendre népünk a veszélyes betegség felett, mert megtálálta önmagát, az évek óta keresett helyes utat. A fe­ledés az egészséghez tartozik, ez a népekre is áll, nemcsak az egyes emberekre. De a túl- gyors feledés már az emléke­zet megromlása. Nem elég tehát • tudomásul venni a helyzetet. Az embert a gondolkodó megértéi, a „miértek” kutatása és a vála­szoknak a gyakorlatban való kipróbálása, a világ arculatá­nak megváltoztatása tette em­berré. Az új esztendei szám­vetést ezért nemcsak a hagyo­mány követeli meg, kötelessé­günk is. Minek köszönhető te­hát az ellenforradalom utáni gyors talpraállás? E lsősorban és mindenek­előtt az újjászületett pártnak, amely a külső és bel­ső ellenség elleni harcot, az élet csatáját szervezte és ve­zette. Párt nélkül nincs prole­tárdiktatúra, nincs szocializ­mus. Ezt jól tudta az osztály­ellenség is, ezért fordult olyan állati gyűlölettel, pusztító düh­vei a párt, a kommunisták el­len. Az ellenforradalom rohama akkor indult meg, amikor a pártot már aláaknázták, belül­ről szétrobbantották az árulók- Az egészséges kibontakozás útját akarjuk megrajzolni? Kezdetben volt a párt. Az erő­forrást keressük, amely olyan mélyről ilyen rövid idő alatt felhozott egy már-már elesett nemzetet? A párt volt a motor. A nemzet első eszmélése á párt eszmélésével indult. A párt volt a szív, amelynek do­bogása megindította az áléit test vérkeringését. Az MDP-t széjjel marták az egymással harcoló szélsőséges csoportok, de nemcsak a baloldali túlzók és a jobboldali árulók életha­lálharca tette tehetetlenné a pártot. Emlékeznünk kell ar­ra, hogy milyen szakadék tá­tongott a vezetők és a párt tömegei között is. A párt- demokrácia elsorvadása sok­szor tehetetlenségre kárhoztat­ta a lelkes aktivistákat is. Ho­vatovább ismeretlen fogalom lett a rendszeres pártmunka. Aki partot mondott, rendsze- " rint apparátust értett. Ezt a lehetetlen helyzetet nyergel- hették meg azután az árulók. Az MSZMP kisebb, de erősebb, mert harcrakészebb, egysége­sebb párt, mint a régi volt. Nemcsak azért, mert a revi- zionizmus lelepleződött, nem­csak azért, mert a szektaria- nizmus megbukott, nemcsak azért, mert helyes politika mellett nincs talaja a frakció­harcnak. A személyi kultusz elvtelen korszakának egyik fő bűne az. hogy közömbössé tette a tag­ságot az elmélet iránt. Minek tanulmányozni a tényeket? Miért kell vesződni a materia­lista dialektika alkalmazásá­val? Minek kell napról napra éberen figyelni a gyakorlati élet tényeit és mérni rajtuk az elmélet igazságát, ha egyszer úgy is csalhatatlanok a veze­tők, akarnak, tesznek, gondol­kodnak és határoznak a szürke tagság helyett? Az MSZMP ve­zetői talán kevésbé látványos elméleti koponyák, de gyűlölik a szubjektivista zsonglőrmu­tatványokat. Az elméletet arra használják, amire kell. Nélkü­lözhetetlen szerszám, műszer és harci fegyver az elmélet és őszintén akarják, hogy a párt­tagság egészének kollektív böl­csessége vezesse az országot. Olyanná akarják tenni, olyan­nak álmodják a mi pártunkat, amely a tömegek valódi, igazi vezetője. Nem ura és paran- csolója, hanem a dolgozó nép esze, szíve, becsülete és lelki­ismerete. T alán nem tekintik ünnep­rontásnak, ha azt is hoz­záteszem: ettől a helyzettől még sok munka Választ el ben­nünket. Előttünk van még a feladat oroszlánrésze. Az új esztendőben kell megolda­nunk — e nélkül nem lehet komoly előrehaladás —, hogy minden párttagnak legyen az alapszer nézetétől kapott, ellen­őrzött állandó pártmegbizatá- sa. Az elméleti elmaradás fel­számolása terén is csak az első lépéseket teltük meg. b A magyar munkásmozga­lomnak sohasem volt erős ol­dala az elmélet. És a felsza­badulás után sem sikerült pó­tolnunk az elméleti lemara­dást, amely egyik fő oka lett politikánk eltorzulásának. Az ellenforradalom leverése után tagságunk nagy érdeklődéssel fordult az elméleti munka felé. De az utóbbi idők tapasztala­tai nem a legmegnyugtatób- bak. Nagy a lemorzsolódás és bizony sok helyen az elemi is­meretek is hiányoznak. A mai taglétszám parancsolóan köve­teli tőlünk, hogy az egyes párt­tagok önállóan tájékozódjanak, kezdeményezzenek munkate­rületeiken. Ezt a feladatot megoldani csak elméletileg erős, képzett tagsággal lehet, amely éppen képzettsége révén helyesen töltheti be az élcsa- patszerepből adódó vezetés feladatait. Megerősödött a tömegek bi­zalma a párt iránt. Ezzel a bizalommal, a legértékesebb tőkével azonban sok helyen nem tudnak mit kezdeni szer­vezeteink. A tömegszerveze­tekkel való foglalkozást vala­miféle ráadás feladatnak te­kintik. Az új esztendőben el kell érnünk azt, hogy szerveze­teink tagságunk számára a tö­megszervezetek ne nélkülöz­hetetlen rosszat jelentsenek, hanem a tömegmuüka termé­szetes terepét, a kommunisták életelemét. A párt — a dol­gozó nép szíve, de nem maga a test. A nemzet testét a szé­les tömegek jelentik és a szív feladata, hogy életadó vérrel, a szocialista építés iránti lel­kesedéssel, kezdeményező erő­vel. energiával fel s test. minden rostját. ' ' ÍH és él a magyar prole- -í* tárdiktatúra.. A munkás- hatalom nélkül nem szilárdít­hattuk volna meg a helyzetet. Az ellenforradalom a munkás­hatalom karhatalmi szerveit, állami apparátusát igyekezett szétverni, felbomlasztani, szét­zülleszteni. Az árulók segítsé­gével a szakadék legszélére vitték a magyar munkáshatal­mat. De abban, hogy az ese­mények idáig fajulhattak, ré­sze van a proletárdiktatúra eltorzításának is. Az újjászüle­tett proletárdiktatúra vaskéz­zel töri le az ellenség minden próbálkozását, az árulók ak­namunkáját és ugyanakkor mindent elkövet a torzítás nél­küli. a tömegek bizalmára épülő munfcásihatalom meg­szilárdítására. Az élet min­den területén meg kell való­sítanunk a lenini alapelvet: a proletárdiktatúra akikor erős, ha a dolgozó tömegek magu­kénak érzik, ha mindenről tudnak és mindenről megvan a véleményük. Az ellenforradalom a nacio­nalizmus feszítővasával for­dította ki sínéiből fejlődő életünk vonatát. Hosszú évek, sőt évtizedek internacionalis­ta nevelését akarták semmivé tenni. Annak, hogy az ellen- forradalom múló enizód lett csupán népünk életében, hogy a helyzet oly gyorsan kon­szolidálódott nálunk, orosz­lánrésze van az internaciona­lizmus gyakorlattá vált esz­méjének. A Szovjetunió és a szocialista országok testvéri segítsége, támogatása révén sikerült elkerülnünk a tel­jes pusztulást, az infláció ré­mét, a nyomort. A naciona­lizmus maradványainak ki­égetése azonban ■szintén a jövő feladata még. ű' elbizrkodottak. se tfl­^ relmetlenek nem va­gyunk. Büszkék vagyunk ar­ra, hogy ellenségeink bánatá­ra. barátaink örömére.a sza­kadék mélyéből kivezettük az országot. Naev eredmé­nyek áUnak mögöttünk. Van mire építeni. Megérő--dött h:ttel. szilárd biz"! orr mat. for­radalmi optimizmuz'al né­zünk az új esztendő elé. fii®Isi István újévi rádióbeszéde Dobi István elvtárs, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke a követke­ző újévi rádióbeszédet in­tézte az ország népéhez: — Kedves Barátaim! — Elvtársak! — Magyarország dolgozó né­pe! — Szívből üdvözlöm önöket a most beköszöntő új esztendő alkalmából. — A búcsúzó 1957-es esz­tendő nagy fontosságú volt hazánk jövő fejlődését, egész népünk életét illetően. Mind­annyian élénken emléke­zünk még, hogy egy eszten­dővel ezelőtt milyen nehéz politikai és gazdasági hely­zetben köszöntött ránk az új év. Súlyos gondok emésztettek bennünket az ellenforradalom által okozott károk és a ter­melési kiesés miatt. Erőfeszí­téseinket az év elején a ter­melés beindítására és népgaz­daságunk helyreállítására kel­lett összpontosítanunk. Súlyos volt a helyzet és elmondhatom, hogy mikor a fegyveres har­cok véget értek, sok embert bizonytalanság gyötört, ho­gyan sikerül megbirkóznunk a károkkal és az előttünk ál­ló feladatokkal? Meg kell mondanom, egymagunkban VvOpít: fri'ík lettifnk volna rá. — De tudtuk? — és ez a tu­dat erőt adott munkánkhoz —, hogy a becsületes ff?agyar dol­gozók akarata és a Szov­jetunió, az egész szocialista tábor segítsége, lehetővé te­szi számunkra a gazdasági ka­tasztrófa elkerülését. Mégis számolnunk kellett a mun­kanélküliség, az infláció fe­nyegető veszélyével és az el­kerülhetetlenül vele járó nél­külözéssel. Bár számítottunk népünk szorgalmára, igyeke­zetére, ettől a veszedelemtől mégis félnünk kellett. — Egész dolgozó népünk erőfeszítéseit: a munkások, a bányászok, az állami gazda­sági dolgozók, a termelőszövet­kezeti és az egyéni parasztok és értelmiségi dolgozóink szorgalmas termelő, alkotó munkáját dicséri, hogy a gaz­dasági bajok nem következtek be. A Ma,gyár Szocialista Mun­káspárt és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány történel­mi érdeme, hogy eredménye­sen szervezte és vezette né­pünk erőit, a nehéz és bonyo­lult feladatok megoldásában. — De az új, 1958-as eszten­dőbe lépve, nemcsak a sike­rekre kell gondolnunk, hanem azokra a tennivalókra is, ame­lyeket a még meg nem oldott feladatok és a szocialista épí­tés folyamata állít elénk. Erőink megsokszorozására, többtermelésre, az önköltség csökkentesére takarékosságra vkn szükség áiJhoz, hogy tel­jesen eltakarítsuk az elién- forradalom nyomait, tovább­fejlesszük népgazdaságunkat aiz iparban és a mezőgazda­itiiitHiiiimwimiiiii Ságban egyaránt. Szélesítsük a nép jóiét növelését szolgáló árutermelést, emeljük a mun­ka teíShelékenységét, növel­jük .népünk kulturális és anyagi jólétét! E tennivalóik sikeres megoldásának alap­ját az elmúlt évben leraktuk, további sikereink, biztosítékát pedig dolgos népünk szorgal­mas munkája nyújtja. — Továbbhaladásunk alap­vető feltétele: a béke bizto­sítása. Egyes nyugati, impe­rialista körök — nem szá­molva a népek béketörek}- véseivel és azzal az erővel, amelyet a Szovjetunióval együtt harcoló egész szocia­lista tábor képvisel — 1956 őszén a békés Egyiptom meg­támadásával és a magyaror­szági ellenforradalom kirob­bantásával veszélybe sodorták a béke ügyét. A béke hívei azonban erősebbeknek bizo­nyultak. A Szovjetunió és a többi békeszerető ország rendíthetetlen békepolitikájá­nak eredménye, hogy az el­múlt esztendő — a békeszerető emberiség, benne a mi né­pünk, asszonyaink, leányaink, gyermekeink szerencséjére és örömére — a béke esztendeje volt. — Hazánk az elmúlt 1957-ea esztendő folyamán az elleti^ forradalomban érdekéit nyu­gati kapitalista vezető körök támadásainak középpontjában (Folytatás a második oldalon) mn<h»nimminimnnnnmnnnnutWMWwmnmtinninma» CÜCSÜ AZ ÓÉVTŐL »

Next

/
Oldalképek
Tartalom