Pest Megyei Hirlap, 1959. május (3. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-01 / 101. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A Z M S Z M P P F. S T M E GYE I B I Z 0 T T S ÁGA MEGYEI TANÁCS LAPJA III. ÉVFOLYAM 101. SZÁM AHA 70 FILLER 1959. MÁJUS 1. PÉNTEK A tizenötödik szabad május elseje írta: Horváth András, a megyei pártbizottság első titkára M a, amikor tizenötödször ün­nepeljük szabadon május elsejét, néhány pillanatra visz- 6zaemlékezünk a régi, harcos május elsejékre. Ez a vissza­emlékezés nemcsak tisztelet- adást jelent, nemcsak kiállást a múlt harcos hagyományai mellett, hanem a megtett út folytatásának vállalását is. Visszatekintünk a tegnapra és még nagyobb lendülettel, hí- vebb odaadással építjük a hol­napot, a szocialista jövőt Sok évtized telt el azóta, amióta a munkásosztály elhatározta, hogy nemzetközi harcos ünneppé teszi május elsejét. Azóta sok győzelmet aratott már a munkásság, sok tapasztalatra tett szert. A har­ci feltételek azonban az évek folyamán megváltoztak. Az 1917-es győztes proletárforra­dalom, a Szovjetuniónak a második világháborúban be­töltött szerepe, győzelme a hit­lerista fasiszta hadsereg fö­lött, az a tény, hogy egy sor országban — nálunk is — a forradalmi átalakulás követ­keztében a munkásosztály vette kezébe a hatalmat, új fel­adatokat rótt a munkásokra. 1945 után, a felszabadulást követő években a magyar dol­gozók lerázták magukról a kapitalizmus és a feudalists nagybirtokosok jármát, hozzá­láttak saját társadalmi rend­jük, a szocializmus alapjainak lerakásához. Az azóta eltelt másfél évtizedben a magyar nép már a saját maga által megteremtett szociális vívmá­nyokat, a társadalmi és gazda­sági haladás útján elért ered­ményeket védi. Büszke arra, hogy tagja a szocialista népek táborának és meg tudta vál­toztatni életkörülményeit: kul­túrált, gazdag jelent teremtett. Büszke arra. hogy ezt a sza­bad, boldog életet meg is tudta védeni az imperialisták és ha­zai csatlósaik támadásától. Az ellenforradalom során a nemzetközi imperializmus, szö­vetkezve a hazai ellenséggel, a munkásmozgalom árulóival, népi hatalmunk megdöntésére tört. Azt hitték ellenségeink, hogy tort ülhetnek a mi vere­ségünk felett, de a magyar munkásosztály legjobbjai, ba­rátaink, elsősorban a Szovjet­unió segítségével szétverték az ellenség fegyveres támadását. Az elmúlt két és fél év alatt helyreállítottuk a társadalmi és gazdasági rendet. Megszer­veztük a termelést, eltüntettük a pusztítások nyomait. Emel­tük népünk életszínvonalát és megteremtettük, megszilárdí­tottuk a párt és a nép közötti bizalmat. Ma nyugodtan elmondhat­juk, hogy a párt és a nép egyet akar: békében építeni, az em­beriség javára. A magyar nép, a magyar munkásosztály büszke ba­rátaira, azoknak eredményei­re. Az a szédítő tempó, amely- lyel a szovjet nép építi hazá­ját. az elmúlt öt-hat esztendő óriási eredményei az ipar, a mezőgazdaság, a technika és tudomány területén, minden becsületes embert tiszteletre késztetnek a szovjet nép iránt. Az SZKP XXI. kongresszu­sán elfogadott tervszámok méltán keltik fel minden dol­gozó figyelmét, méltán fordít­ják valamennyi dolgozó tekin­tését a Szovjetunió felé,-amely számtalan dokumentummal, ténnyel bizonyítja társadalmi rendje fölényét a régi rend, a kapitalizmus felett. A Szovjetunió mellett a Kí­az úgynevezett „polgári . sza­badság” hazájában a munkás- osztály május elseje előtt egy­két nappal még nem tudta, vajon szabadon ünnepelheti-e eme nagy ünnepét, vagy erő­szakkal kell kiverekedn e az ünnephez, a felvonuláshoz, a tüntetéshez való jogát. A kapitalista államok nem egységesek. A felelőtlen po­litika nem kovácsolhat egy séget. A túloldalon vannak kalandorok és vannak józa­nabb emberek. A dolgozók nem kívánják követni ezeket a kalandorokat. Az angol kormány érzi, hogy a józan angol nép nem követné az atomháborúra uszítókat. Az angol kormány a nép nyo­mására kénytelen bizonyos józanabb politikát követni. Ez jó jel, s meg vagyunk győ­ződve, hogy a történelem út­ja a kijózanodás felé vezet. A népek békét kívánnak, békében akarnak dolgoz­ni és ezért készek harcolni is. Egyre szaporodik azoknak a száma, akik fellépnek kor­mányukkal szemben, hogy azokat kalandorpolitikájuk megváltoztatására kényszerít sék. Meg vagyunk győződve, hogy azok, akik ma a hala­dás útjában állnak, meg akar­ják akadályozni a szabad ki­bontakozást, az előrehaladást, előbb vagy utóbb kénytele­nek lesznek félreállni. Az előrehaladást azonban nem adják ingyen. Ezért kemé­nyen meg kell küzdenünk. Tudnunk kell, hogy milyen nagy kincs nekünk a kivívott szabadság, hogy azt ezer ve­szély fenyegeti a nemzetközi imperializmus, az ellenség, az árulók, a opportunisták ré­széről egyaránt­Bízunk Igazunkban, saját erőnkben, bízunk az egész vi­lág népeinek békeakaratában és élniakarásában és hala­dunk tovább az igazság, a szabadság, az egyetlen helyes út, a szocializmus építése út­ján. Tudatában vagyunk an­nak, hogy ez az út nem min­dig sima, sok nehézséget kell leküzdeni, de ügyünk feltar­tóztathatatlanul halad előre és nincs távol az idő. ami­kor az emberiség túlnyomó többsége szabadon ünnepli velünk együtt május elsejét. A Minisztertanács > ülése A kormány Tájékoztatási § Hivatala közli: | A Minisztertanács csütörtö- ^ kön ülést tartott. Elfogadta és ^ az Elnöki Tanács elé terjeszti^ a mezőgazdasági nagyüzemi § gazdálkodásra alkalmas terű $ letek kialakításáról szóló tör- ^ vényerejű rendelet tervezetét. ^ Rendeletet hozott az újítások-§ ról és találmányokról. Meg- ^ hallgatta és jóváhagyólag tu- ^ domásul vette . a nemzetközi § vízügyi egyezmények alapján § 1958. évben tett intézkedések- ^ ről szóló beszámoló jelentést,« majd folyó ügyeket tárgyalt. S------------------ ^ $ Május 23-25: Pest megyei borverseny | Pest megye kiváló borászai 5 újabb vetélkedésre készülőd-1 - nek: május 23—25-én rende-s ^ ' i zik meg a Pest megyei bor-§ * versenyt. A nagy találkozóra^ ; ■ j eddig már 83 egyéni gazda, S hat termelőszövetkezet és egy 8 állami gazdaság jelentkezett,^ * mintegy 140-féle borral. A ^ í ' szakemberek szerint az idei ^ ' versenyen a bírálóknak mnt-§ ' ' egy kétszáz borfajta közül kell J majd kiválogatni a legjobba- s kát. 5i Szélesvásznú mozi nyílik Dunaharasztin Május 1-én érdekes ese­mény színhelye lesz Dunaha- raszti. Ezen a napon nyílik meg a másfél milliós költség­gel épített szélesvásznú Béke Filmszínház a községben. A korszerű, háromszázhetven személyes Béke Mozi Pest megye egyik legmodernebb filmszínháza. A május 1-én megrendezésre kerülő dísz­előadáson a Fekete szem éj­szakája című szélesvásznú színes játékfilm kerül bemu­tatásra. .xXXXNVÍV^XXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXYS.XlWlXXXXC.XX’^XVCXVlXlXXXX'vXXXXXXXXXXXXWXXXXVXXXXXV Május elsejei ünnepség a Dunakeszi Járműjavítóban Gáspár Sándor elv társ beszéde A Dunakeszi Járműjavító Üzemi Vállalat dolgozói teg­nap délután bensőséges kere­tek között emlékeztek meg a dolgozók nemzetközi összefo­gásának napjáról. A zsúfolásig megtelt kültúrotthonban . Be­csei István köszöntötte a meg­jelenteket, majd Gáspár Sán­dor elvtárs, a SZOT főtitkára mondott ünnepi beszédet. Rendelet az építési kölcsönök összegének felemeléséről A pénzügyminiszter és az épí­tésügyi miniszter együttes rende­letet adott ki, amely módosítja az építési kölcsönökre vonatkozó eddigi előírásokat. Az új rende­let szerint az építési kölcsönök egyes fajtáinak összege megvál­tozik, nagyobb lesz. Ennek értelmében fokozottabban támogatják el­sősorban a munkások társas­ház építkezéseit. Ilyen célra az egy-egy lakásra adható kölcsön összegét 70 000 fo­rintból 90 000 forintra emelték. Az eddiginél nagyobb kölcsön­ben részesítik a esaládiház-építö- ket is' abban az esetben, ha há' zukat csoportosan építik fel. Cso­portos esaládiház-építkezéseknél a kölcsön összege az eddigi 60 000 forinttal szemben 70 000 forintig térj edhét. A lakásmegosztások, vagy más helyiségek lakássá való át­alakítására folyósítható köl­csönök felső határa 10 000 fo­rinttal növekedett: 35 000 he­lyett 45 000 forint. Üj feltételeket állapítottak meg a vállalatok, intézmények által szervezett emeletráépítéseknél, padlástér beépítéseknél is. Az ilyen építések költségeit ugyanis eddig az állam és a lakástulaj­donosok egyenlően megosztva vi­selték. Most a költségeknek a 60 százalékát téríti az állam, s 40 százalék jut a bérlőre. Ezzel lakásonként 20 000 forinttal emel­kedett az állami támogatás mér­téke. Például egyszobás lakásnál az állami hozzájárulás felső hatá­ra 33 300 forint helyett 55 000, két­szobásnál 60 000 forint. Az építési költségeken kívfll, a fennmaradó kiadások fede­zésére is adnak kölcsönt. amelynek összege 10 000 forinttal magasabb lehet, mint eddig. Így például emelet-ráépítésnél, ha két­szobás lakás ára 110 000 forint, a költségekből az állam visel 60 000 forintot, a fennmaradó ösz- SKeg 75 százalékára építési köl­csön adható. E'-pen az esetben tehát 12 500 forint készpénz ele­gendő a íakásfcoz. A fővárosi ta­nács intézményesen összegyűjti az összes ilyen építési lehetőségeket és a Budapesti Városépítési Ter­vező. Iroda útján szükség szerint gondoskodik a tervezési munkák elvégzéséről is. nai Népköztársaság, valamint más népi hatalmak eredmé­nyei bizonyítják, hogy a 69 évvel ezelőtt kibontott ün­nepi harci zászló magasan lobog és ha egyes országok­ban ezt a zászlót a burzsoá hatalom képviselői ki is akar­ják tépni kezükből, az többé nem sikerülhet nekik. Május elseiét egyre többen érzik sa­ját ünnepüknek, egyre többen csatlakoznak a felvonulók nagy csoportjához. Ünnepünk­re és örömünkre azonban bi­zonyos árnyékot vet az, ho"v amíg a szabad népek elért eredményeik, békés céljaik tudatában készülnek erre a napra, addig a másik oldalon egyes imperialista csoportok azon törik a fejüket, hogyan lehetne a fejlődést megakadá­lyozni, hogyan lehetne a dol­gozók szabadságát rabsággá változtatni. Még attól sem riadnának vissza, hogy atom­háborúval pusztítsák el az emberiség többségét, akár sa­ját népüket is beleértve. A Szovjetunió, a szocialista országokkal együtt, minden ! békeszerető ember nevében számtalan javaslatot tett a le­szerelés, az atomfegyverek be- ' tiltása, a kísérleti robbantások, Berlin háborús státusának megszüntetése érdekében. A válasz azontrarr'-a másik ol- 1 dalról általában elutasító. A Szovjetunió tettekkel bi­zonyította, hogy javaslatai ko­molyak. Az elmúlt két észtén- ' dobén hadseregének jelentős 1 réstót leszerelte, egy időre beszüntette a kísérleti atom- robbantásokat. A berlini kér­dés rendezésére tett javasla- ‘ taival is bizonyítja, hogy . megvan a lehetőség a békés ' egymás mellett élésre és ■ szükség van a két rendszer ■ békés termelési versenyére. '• TTgy látszik, ha nem is ér- tik, de a gyakorlatban ! érzik már a túloldalon, hogy abban a korban élünk, ami- 1 kor minden, ami történik, a ' kapitalizmus hatalmát ássa ‘ alá és a szocializmus győzel- 1 mének elkerülhetetlenségét ■ hirdeti. A haladást nem le- 1 hét megállítani! Sem Dulles, ■ sem Adenauer nem állíthat­ják meg a 'fejlődési, ezt bi- 1 zonvítja a közelmúlt történe- ! te is. S ők ugyan félreáll- J tak a népek nyomására, de szellemük ott van, ott él, nap mint nap jelentkezik. Mi sem ^ bizonyítja ezt jobban, mint§ azok a hírek, hogy különböző^ nyugatnémet neofasiszta szer- & vezetek nyíltan követelnek lengyel és cseh területeket $ Bonn részére, 5 s Ausztriában a hadseregen $ belül neofasiszta fegyveres $ összeesküvést lepleztek le. § akik magyar dissz'densektől $ szerzett fegyverekkel ren- ^ delkeztek. Amerikai táborno- ^ kok sűrűn tesznek nyilatkoza- $ tot, hogy mennyi idő alatt és^ hogyan tudják elpusztítani S atomháborúval a szabad né- 5 pékét, azok városait, iparte- $ lepeit. Ma már azonban min- ^ den józan ember tudja, hogy § egv atomháború nem kímél né az imperialista országok § népeit sem, hogy a szociális- " ta tábor birtokában van azoknak az eszközöknek, ame- ^ lyekkel visszavágva, súlyosan \ megtorolná az imperialista | agressziót. Ezek az urak azon- % ban nem törődnek saját né- % pükkel, országuk értékeivel $ sem. Elvakult militarista í szemléletükkel. gőgjükkel í vagy veszélyt jelentenek az j: emberiségre, a békére. Másutt. Franciaországban, ^ A nemzetközi munkásosztály ünnepén. Elöljáróban Gáspár elvtárs a nemzetközi munkásosztály év­tizedes harcairól emlékezett meg, majd arról beszélt, hogy amíg mi szabadon ünnepelhet­jük május elsejét, addig a ka- 'Halista országok dolgozói tő­kés elnyomás alatt sínylőd­nek. — A Szovjetunió XXI. kong­resszusa — mondotta a to­vábbiakban Gáspár elvtárs —■ a kommunizmus építésének szakaszát nyitotta meg. Né­hány esztendő múlva a Szov­jetunióban lesz a világon a legrövidebb munkaidő és a legmagasabb életszínvonal. Ma már nálunk, Magyarországon is minden feltétel - adva van, hogy életünket napról napra szebbé tehessük. Nincs messze az idő, amikor a világon min­denütt felszabadultan ünnep­ük majd május elsejét. Gáspár elvtárs ünnepj be­széde után fővárosi színészek adtak kultúrműsort, ezt köve­tően pedig a gyár vezetői a május 1 tiszteletére indított munkaverseny legjobbjait lát­ták vendégül. ‘ Emlékoszlopot avattak a hűvösvölgyi Nagyrétén Csütörtökön emlékoszlopot avattak a hűvösvölgyi Nagy­réten, ahol 1919 és 1945 kö­zött nagyszabású munkásün­nepélyeket és illegális talál­kozókat rendeztek. Az emlék­oszlopot a pesthidegkúti Di­mitrov úti iskola II. Rákóczi Ferenc-úttörőcsapatának kez­deményezésére és közreműkö­désével állíttatta a fővárosi tanács népművelési osztálya. Az emlékmű felavatásakor Bonyhádi Jenő, a MUOSZ munkatársa, a nagyréti talál­kozások egyik rendezője mon­dott beszédet. Az ünnepségen új kisdobosokat is avattak, több új úttörőnek pedig át­adták a tagsági igazolványt. 1 4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom