Pest Megyei Hirlap, 1961. augusztus (5. évfolyam, 179-205. szám)

1961-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f PEST MEGYE! V. ÉVFOLYAM. 179. SZÄM. Ál*A 50 FILLÉR 1961. AUGUSZTUS 1, KEDD A kommunista társadalom felépítésének programja A TASZSZ kivonatos ismertető/e a Szovjetunió Kommunista Pártja új programjának tervezetéről Július 30-án közzétették a Szovjetunió Kommunista Párt­ja programjának tervezetét. Az SZKP Központi Bizottságának júniusi plénuma egy­hangúlag jóváhagyta a program tervezetét. A plénum határo­zatának értelmében a programtervezetet a Szovjetunió min­den kommunistája, valamennyi dolgozója elé terjesztik szé­leskörű megvitatása végett, s végső megtárgyalásakor figye­lembe veszik a vita eredményeit. A párt új programját az SZKP XXII. kongresszusa elé terjesztik megvitatás és jóváhagyás végett. A programtervezet bevezetésből és két részből áll Az alábbiakban közöljük a tervezet tartalmi összefoglalóját. Bevezetés A megyei párt-végrehajtóbizottság ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Végrehajtó Bizottsága hétfőn, július 31-én ülést tartott. Megtárgyalta és elfogadta a KISZ Pest megyei Végrehajtó Bizottságának az Ifjúság a szocializmusért mozgalom első félévi tapasztalatai­ról szóló jelentését, továbbá különböző tájékoztató jelentése­ket. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatosan megfelelő határozatokat hozott a végrehajtó bizottság. „A kommunizmus nem háborúval, hanem példaadással diadalmaskodik“ Az SZKP programtervezetének világvisszhangjából Mi már megérjük „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete.” így kezdődik a Kommunista Kiálltvány. Marx Károly és Engels Frigyes halhatatlan műve, a dolgozó emberiség forradalmi katekizmusa. A több mint száz éves kommu­nista szózat amely megvilágí­totta az emberiség célját és utat mutatott a munkásnak, ma már így hangzik: ..A szov­jet emberele mai nemzedéke már a kommunizmusban fog élni!” Erről van szó. Arról, hogy korunk legtöbbet szenvedett, kizsákmányolástól sújtott, szó és kenyér ínségben sínylődött, jogtalanságtól kínzott osztálya, a munkásosztály a kommu­nizmus küszöbéhez ért Azt a programot, amely ezt meghir­dette. vasárnap tették közzé Moszkvában. A nagv formátu­mú moszkvai lapok piros cím­mel. kilenc oldalon közölték az SZKP iúniusi ülésén elfo­gadott programot, amelyről ma már az egész földgolyó be­szél. A távírógépek szakadatlanul ontják, kopogják a program szavait, amelyékből kibontako­zik előttünk a közeli jövő ké­pe. A nagy fontosságú okmány első része a mai kapitalizmus helyzetét elemzi és megállapít­ja. ho.°v ez a rendszer telje­sen megérett a proletárforra­dalomra. Rámutat arra a tény­re. hogv a jelenlegi világhely­zetben az imperializmus az alkony és a pusztulás szaka­szába lépett, amikor a mun­kásosztály szívesen venné át a hatalmat békés úton. de ha a burzsoázia támad, nem riad vissza a harctól sem. A program második része a kommunista társadalom építé­sét. az SZKP hazai feladatait ismerteti. Eszerint 1961—70-ig a Szovjetunió a kommuniz­mus anyagi, műszaki alapjai­nak építése közben felülmúl­ja az Egy sült Államokat az egy főre jutó termelésben. Ennek eredményeként meg­szűnik a nehéz fizikai munka, áttérnek a 34—36 órás mun­kahétre. kétszeresére emelke­dik a dolgozók reáljövedelme és megoldódik a lakáskérdés a Szovjetunióban. Ez azonban csak az első lépés a kommu­nista társadalmi rendszer épí­tésében. A második lépés 1971- től 1980-ig tart, amikor létre­jön a kommunizmus anyagi, műszaki alapja. Ez az alap biztosítja az egész lakosság számára az anyagi és a szelle­mi iavak bőségét és fokozatos fejlődés indul az össznépi tu­lajdon felé. tehát lényegében felépül a kommunizmus. Mint ismeretes, ez a prog­ram már a harmadik az SZKP történetében Az első progra­mot a bolsevikók II. kongresz- szusa hagyta jóvá 1903-ban. Ez a program a cárizmus meg­döntését a szocialista forra­dalmat tűzte ki célul és 1917- ben valósult meg. A második programot 1919-ben a VIII. kongresszus fogadta el a szo­cialista társadalom felépítésé­ről Mint az egész világ tudja, ez a program is élő valóság. Ilyen nagyszerű tapasztalatok után a szovjet emberek előtt ecm viüo”n‘ia sem kétséges. hogy az SZKP harmadik prog­ram iá rak szavai is megvaló­sulnak. A programtervezet beveze­tése elöljáróban hangsúlyoz­za: a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom új korszakot nyitott meg az emberiség tör­ténetében: a kapitalizmus pusztulásának és a kommuniz­mus megszilárdulásának kor­szakát. A tervezet bevezető része a továbbiakban rámutat, hogy a nemzetközi forradalmi mozga­lom középpontja a XX. század elején Oroszországba tevődött át. Oroszország hősi munkás- osztálya, a Vlagyimir Iljics Lenin-vezette Bolsevik Párt irányításával e mozgalom él­csapatává vált. A tervezet ezzel összefüg­gésben kiemeli: az 1903. évi II. pártkongresszuson elfoga­dott első program, amely Oroszország munkásosztályát és valamennyi dolgozóját harcba hívta a cári önkény- uralom megdöntéséért, majd Az emberiség világtörténel­mi jelentőségű fordulata a ka­pitalizmustól a szocializmus felé, amelyet az Októberi For­radalom indított el, a társada­lom fejlődésének törvényszerű eredménye. A tervezet első része hang­súlyozza: a kapitalizmus be­lépett utolsó szakaszába: a monopolkapitalizmus, az im­perializmus szakaszába. Az imperializmus rothadó és hal­dokló kapitalizmus, a szocia­lista forradalom előestéje. A kapitalista világrendszer egészben véve megérett a proletariátus szocialista forradalma számára. A tervezet ezután taglalja az Októberi Forradalom vi­lágtörténelmi jelentőségét, mélyrehatóan elemzi azt az utat. amelyet a szovjet nép a szocializmus győzelméig a Szovjetunióban megtett, s le­vonja ez út legfőbb tanulsá­gait. A tervezet megállapít­ja: a Szovjetunió tapasztala­ta bebizonyította, hogy a né­pek csupán a szocialista for­radalomnak, és a proletár- diktatúra megvalósításának eredményeként juthatnak el a szocializmusba. A Szovjet­unió tapasztalata teljesen igazolta azt a marxista—leni­nista tanítást, amely a kom­pedig a burzsoá-rendszer meg­szüntetéséért és a proletár- diktatúra megteremtéséért, megvalósult. Ugyancsak valóra vált a párt 1919. évi VIII. kong­resszusán elfogadott má­sodik program is, amely kitűzte a szocialista tár­sadalom felépítésének fel­adatát. A Szovjetunió Kommunista Pártja napjainkban fogadja el harmadik programját: a kommunista társadalom felépí­tésének programját. A kommunizmus történelmi hivatást teljesít: mentesít min­den embert a társadalmi egyenlőtlenségtől, az elnyomás és kizsákmányolás minden formájától, a háború szörnyű­ségeitől, s a földön békét, munkát, szabadságot, egyenlő­séget és boldogságot teremt minden nép számára. munista pártnak a szocialis­ta társadalom megteremtésé­ben és építésében betöltött szerepéről szól. A tervezet ezután leszöge­zi: a Szovjetunió a kommu­nista építés feladatait nem egyedül, hanem a szo­cialista országok testvéri családjában oldja meg. A német fasizmus és a ja­pán militarizmus szétzúzása a második- világháborúban a Szovjetunió döntő szerepével — kedvező feltételeket terem­tett ahhoz, hogy sok európai és ázsiai ország népei meg- döntsék a kapitalisták és föl­desurak- hatalmát. A szocializ­mus építésének útjára léptek, Albánia. Bulgária Magyaror­szág. a Német Demokratikus Köztársaság. Kína, „ Koreai Népi Demokratikus Köztársa­ság, Lengyelország Románia. Csehszlovákia, s még koráb­ban a Mongol Népköztársaság népei, s a Szovjetunióval együtt megalapították a szo­cialista tábort. A szocializ­mus útjára lépett Jugoszlávia is. A jugoszláv vezetők azon­ban revizionista politikájuk­kal szembeállították Jugosz­láviát a szocialista táborral és a nemzetközi kommunista mozgalommal, s előidézték azt a veszélyt, hogy a jugoszláv nép elveszti forradalmi vív­mányát. Kialakult a szocialista világrendszer Az európai és ázsiai orszá­gok szocialista forradalmai újabb hatalmas csapást mér­tek az imperializmus állá­saira. Különösen nagy je­lentőségű volt a forradalom győzelme Kínában. Az euró­pai és ázsiai országok forra­dalmai 1917 októbere után a világtörténelem legnagyobb eseményét alkotják. A társadalom politikai szer­vezetének új formája kelet­Dr. Kwame Nkrumah, a Ghánái Köztársaság elnöke és kísérete, háromnapos hi­vatalos látogatás után hét­főn délelőtt elutazott Magyar- országról. A ghanai államfőt ünne­pélyesen búcsúztatták a zász­lódíszben pompázó Ferihe­gyi-repülőtéren. Á repülőtér betonján több ezer fővárosi dolgozó gyűlt össze, hogy bú­csút vegyen a kedves vendég­től. A ghanai elnök búcsúzta­tására megjelent Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke, valamint Kállai Gyula, a Miniszterta­nács első elnökhelyettese, Kiss Károly, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Ró­nai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai, dr. Sík Endre külügyminiszter. Ott volt az Elnöki Tanács és a Minisztertanács számos más tagja, a politikai élet több más vezető személyisége. Je­len volt a búcsúztatásnál a budapesti diplomáciai kép­viseletek számos vezetője és tagja. Eljöttek a Budapesten tanuló afrikai diákok kép­viselői is. A díszőrség parancsnoka jelentést tett Nkrumah elnök­nek. Felcsendült a magyar és a ghanai himnusz, s közben 12 ágyú h'iszonegy össztüze búcsúztatta az elnököt. Nkru­mah elnök Dobi István tár­saságában ellépett a díszőr­ség előtt és üdvözölte azt. Ezután Nkrumah elnök bú­csúbeszédet mondott. Beszédében köszönetét fe­jezte ki a magyar kor­mánynak és a magyar népnek a baráti fogad­tatásért. A továbbiakban nagy elisme­réssel szólt azokról a hasz­nos tapasztalatokról, amelye­ket Magyarországon szerez­tek. Az SZKP Moszkvában va- sárnan nyilvánosságra hozott programtervezete világszerte az érdeklődés középpontjába került. A hírügynökségek, a rádió- és televízióállomások híranyagában első helyen sze­repel ez a történelmi doku­mentum. és minden számot­tevő újság kivonatokban is­merteti. sok lap pedig kom­mentárt is fűz hozzá. „A béke és bőség gigászi terve”, „Oroszország megren­díti a világot” —ilyen címek­kel első oldalán közli a Daily Worker, az angol dolgozók lapja, az SZKP programter­vezetét, jelenti a TASZSZ. A nagyformátumú újság egész második oldalát betölti a prog­Befejezésül Magyarország és Ghana barátságát, a nem­zetek közti békét és barát­ságot éltette. A ghanai elnök után Dobi István, az Elnöki Tanács el­nöke mondott búcsúbeszé­det. Elöljáróban örömét fe­jezte ki, hogy Nkrumah el­nök és a ghanai küldöttség ellátogatott Magyarországra. Kérte az elnököt, hazá­jába visszatérve adja át a magyar nép és a ma­gyar kormány baráti üd­vözletét a hős ghanai népnek, amely töretlenül és követke­zetesen harcol a gyarmati rendszer mielőbbi teljes fel­számolásáért. Engedjék meg — mondotta —, hogy a dolgozó nép nevé­ramtervezetből készült rész­letes kivonat. Más londoni lapok is ha­sábokat szentelnek az ok­mánynak. A Times erről szóló híranyaga több mint fél újságoldalra terjed. A Daily Worker vezércik­kében egyebek között a követ­kezőket emeli ki: „A kom­munizmus nem háborúval, ha­nem példaadással diadalmas­kodik”. A programtervezet vi­lágos bizonyítéka ennek. Ang­liában senki sem lehet biztos a jövőről, de legkevésbé kon­zervatív kormányférfijaink — folytatja a lap. A Szovjetunió­ban viszont a nép tudja, hogy (Folytatás a 2. oldalon) ben szolidaritásunkról bizto­sítsam önöket és arról, hogy a magunk részéről továbbra is mindent megteszünk a két nép barátságának szorosabbá tételéért. A nagy tapssal fogadott be­szédek után úttörők nemzeti­színű szalaggal átkötött vi­rágcsokrokkal kedveskedtek az elnöknek és kísérete tag­jainak. A ghanai államfő és kí­sérete ezután elbúcsúzott a megjelent magyar ál­lamférfiaktól, majd a diplomáciai képviseletek vezetőitől, s az afrikai diákoktól. A diszőrség díszmenete után Nkrumah elnök Dobi István (Folytatás a 3. oldalon) I. RÉSZ A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet — az emberiség fejlődésének útja (Folytatás a 2. oldalon) A magyar—ghanai közös nyilatkozat VAuíaaatt dr. Mtruntr \krunttah ghanai kaaíarsastigi rínak A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársa­ság és a Ghanai Köztársaság közötti együttműködés és a. baráti kapcsolatok fejlesztésében, valamint a nemzetek kö­zötti egyetértés, a kölcsönös bizalom légkörének elősegíté­sében, a nemzetközi béke- és biztonság érdekében kifej­tett tevékenységében, továbbá a gyarmati népek elnyo­mása elleni állhatatos küzdelemben elért kimagasló érde­meinek elismeréséül a Magyar Népköztársaság Zászló­rendjének a gyémántokkal ékesített első fokozatát adományozta Nkrumah elnöknek (MTI foto: Bartal felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom