Pest Megyei Hirlap, 1959. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI Megyei sporteredmények (6. oldalon) ni. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1959. JÚNIUS 2. KEDD HÉTFŐN ZÁRT ÜLÉST TARTOTTAK A KÜLÜGYMINISZTEREK Hétfőn délután 15,30 órakor a szovjet küldöttség villájában megkezdődött a külügyminisz­teri értekezlet hétfői zárt ülé­se. Az ülésen Gromiíko szovjet külügyminiszter elnökölt. Ezt megelőzőleg, — mint er­ről a hírügynökségek beszá­molnak — a három nyugati nagyhatalom külügyminiszte­rei Brentano nyugatnémet kül­ügyminiszterrel együtt hétfőn délben a francia küldöttség szállásán megbeszélést tartot­tak, s megvizsgálták a szakér­tők által múlt héten kidolgo­zott jelentést a berlini kérdés­ről. Mint ismeretes, a nyugati négyhatalmi munkacsoport londoni ülésszakán szintén ké­szített egy tervezetet, ezt azon­ban a külügyminiszterek nem találták kielégítőnek és ezért adtak megbizást a szakértők­nek újabb jelentés előterjesz­tésére. Megbízható források szerint ebben a legújabb jelen­tésben egy bizottság felállítá­sát javasolják, _amelynek fel­adata lenne a Berlinre vonat­kozó ideiglenes megoldás vég­rehajtásának ellenőrzése. A bi­zottság tagjai lennének az Egyesült Államok, a Szovjet­unió, Anglia, Franciaország, továbbá Kelet- és Nyugat- Berlin hatóságainak képvise­lői. Lankadatlanul kell dolgoznunk továbbra is a béke megszilárdításáért mm mondotta Hruscsov a vlorai nagygyűlésen Aláírták az albán—szovjet közös nyilatkozatot A TASZSZ különtudósítója jelenti: N. Sz. Hruscsov, az Albá­niában tartózkodó szovjet kor­mányküldöttség vezetője, va­lamint Malinovszkij szovjet lianvédelmi miniszter és Iva­nov tiranai szovjet nagykövet — a szovjet küldöttség tagjai — Enver Hodzsa, Mehmet She- hu, Hyshni Kapó és más albán vezető személyiségek kíséreté­ben vasárnap Vlorába érke­zett. A városban, az albán és a szovjet lobogókkal díszített Zászló téren, a város és a kör­nyező falvak lakosainak rész­vételével nagygyűlést tartot­tak. A gyűlésen Enver Hodzsa és Hruscsov mondott beszédet. — A kommunizmus, amely felváltja a kapitalizmust — mondotta többek között Hrus­csov —, elkerülhetetlenül győzni fog, mert a társadalmi fejlődés újabb, magasabb fo­kát jelenti, kiküszöböli a kapi­talizmusban rejlő ellentmon­dásokat, sohasem látott teret nyit a tudomány és a techni­ka fejlődésére, a társadalom összes éltető erőinek felvirág­zására. A kommunizmus minden ember számára a leg­jobb életet, a legmagasabb életszínvonalat hozza. A kom­munizmus a dolgozók régi hő vágya, az emberiség boldog jövője. A düledező kapitalizmus igyekszik meghosszabbíta­ni létét, de hiába minden próbálkozása, pusztulás vár rá, mert az új, győzel­mes rendszer, a kommu­nizmus már közeleg, hogy felváltsa. Az imperialisták táborában egyes őrültek atom és hidro- génbombáikkal fenyegetik aj világot, erejükkel fenyegetőz- J nek. Esztelen politikájukkal J közelebb hozzák a kapitalista J világ végét, azt az időt, amikor J az emberiség mélyen eláshatja J a kapitalizmust. J — Ma, amikor nálunk, a ^ Szovjetunióban felépült a szó- ^ cializmus és sikeresen épül a £ kommunizmus — mondotta ^ Hruscsov — amikor számos ^ európai és ázsiai ország halad ^ a szocialista fejlődés útján. ^ meggyőzően világossá vált. mi- ^ re képes a munkásosztály, a ^ dolgozó parasztság, mit jelent ^ a marxizmus—leninizmus el- ^ méletán alapuló társadalom ^ felépítése. ^ Hruscsov a továbbiakban £ kijelentette, hogy a sikeres ^ előrehaladáshoz munkára ^ van szükség. Ahhoz pedig. £ hogy az emberek nyugodtan ^ dolgozhassanak, biztosítani £ kell a békét. A béke ügye ^ szempontjából a helyzet szi- íj lárdabb, mint azelőtt. Ez ^ azonban nem jelenti azt — í hangsúlyozta Hruscsov —, hogy most már nyugodtan él­hetjük világunkat. Lankadatlanul kell dol­goznunk továbbra is, hogy megszilárdítsuk a békét. Hruscsov ezután a Szovjet­unió és a szocialista orszá­gok gazdasági erejének gya­rapodásáról beszélt. — Ha az imperialisták támadást kísé­relnek meg ellenünk — je­lentette ki — mi olyan csa­pást tudunk rájuk mérni, hogy nem heverik ki. Az im­perialisták ismerik erőnket. Minket megtámadni egyenlő az öngyilkossággal, ilyet csak őrült követhet el. Hruscsov hangsúlyozta, hogy a szocialista országok né­peinek nagy szervező ereje a marxista—leninista párt. A sikeres előrehaladáshoz még- jobban erősíteni kell a kom­munista és munkáspártok so­rait, s még' szorosabban tö­möríteni kell a népeket e pártok körül. Következetesen harcolni kell a marxista és le­ninista elmélet tisztasá­gáért, az opportunizmus, a revizionizmus ellen. Ébereknek kell lennünk. Befejezésül Hruscsov újabb, még nagyobb sikereket kí­vánt az albán népnek; amely az Albán Munkapárt veze­tésével sikeresen halad a szo­cializmus építésének útján. ★ Az Albán Népköztársaság minisztertanácsának székhá­zában szombaton aláírták a Szovjetunió és az Albán Nép- köztársaság párt- és kormány- küldöttségeinek tárgyalásai­ról szóló közös közleményt. Szovjet részről a közös közleményt aláírta N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke, albán részről pe dig Enver Hodzsa, az Albán MP Központi Bizottságának első titkára és Mehmet Shehu, az Albán Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Készülnek a gyümölcsszállító ládák A Csepel Autógyár és a taksonyi Lenin Tsz szocialista szerződése A Csepel Autógyár egyik pártalapszervezete szocialista szerződést kötött a taksonyi Lenin Termelőszövetkezettel. A szerződés legfőbb célja a tsz gazdasági és politikai A szovjet párt- és kormányküldöttség több tagja hazatéri Albániából Vasárnap Tiranából vissza­tért Moszkvába az Albániá­ban járt párt- és kormány­küldöttség és több tagja: N. A. Muhitgyinov, N. P. Firjubin, A. A. Bulgakov, F. D. Dum- badze, D. Raszulov, Sz. A. Vezirov, I. T. Vinogradov; N. Sz. Hruscsov, a küldött­ség vezetője és R. I. Mali­novszkij marsall, még néhány napot Albániában tölt. A tiranai repülőtéren a szovjet vendégek búcsúztatá­sára megjelentek Enver Hod­zsa, Mehmet Shedu, Hadzsi Leshi, valamint más albán vezető személyiségek. A szovjet küldöttség tagjai­nak említett csoportja vasár­nap visszaérkezett Moszkvába. Nagyüzemi borsótermesztés Taksonyban és Nagykőrösön Tegnap megkezdődöff a betakarítás gépekkel A Taksonyi Állami Gazda­ságban hétfőn megkezdték 250 hold borsó betakarítását Magyar vendégek Varsóban gépekkel. A borsót Mählader traktorral szárral együtt sze­dik fel, majd a gazdaságban felállított fejtőgéppel dolgoz- zák fel. A gép kiválasztja és ^ felbontja a hüvelyeket, és a ^ borsószemeket nagyság sze- ^ rint osztályozza. Alkalmazása ^ lehetővé teszi, hogy a nagy- ^ üzemekben ne csak 20—30 ^ holdon termeljenek borsót, § mint eddig, hanem a kézi ^ munkaerőt teljesen kiküszö­bölve, több száz holdról egyön­tetű termést szállítsanak 'a $ konzerviparnak. Az új gép ^ alkalmazása nemcsak nagy­arányú munkamegtakarítást | jelent, hanem azzal az előny- ^ nyel is jár, hogy a zöldborsó ^ szára, levele és hüvelye takar­ni mányozásra és silözásra azon­nal felhasználható. A szo- $ kottnál korábban felszabadu- ^ ló területre másodvetésként $őszi karfiolt és káposztát vet­tnek. A Taksonyi Állami Gaz­daságon kívül Nagvkőiösön ^ is 250 holdon alkalmazzák az ^ idén a borsótermesztés új. í nagyüzemi módszerét, munkájának megjavítása, s hogy a szerződő „felek” eközben szoros barátságot kössenek egymással. Az autógyáriak — többek között — vállalták, hogy az újonnan alakult tsz- pártcsoport munkáját ta­pasztalataikkal segítik s minden taggyűlésen részt- vesz egy-egy elvtárs. A pártnapokra előadót külde­nek s ősszel megszervezik az időszerű kérdések szemináriu­mát. Június 13-án közös gyárlá­togatást szerveznek. A tsz tagsága megnézi az üzemeket s utána ismerkedési esten szórakoznak együtt a gyári munkásokkal. A könyvelési munka meg­javítására a jövő héten két pénzügyi szakember látogat el Taksonyba és tanácsokat ad majd az ottani könyvelőknek. Máris bebizonyosodott, hogy a szerződés sok hasz­nos tapasztalatot ad mind­két „félnek”. Egyik nap a soroksári tan­gazdaságba kísérték el az autógyáriak a tsz tagjait. A termelőszövetkezet elnöke. Madácsy László, így ír erről az eseményről: .......Tagságunk rendkívül nagy érdeklődéssel hallgatta a szakemberek magyarázatát a nagyüzemi gazdálkodás módszereiről. Megnéztük a nagyüzemi kertészetet, amely­nek minden munkáját — ül­tetéstől a betakarításig — gép végzi. Mindez számunkra eddig hihetetlen volt, éppúgy, mint az itatásos borjúnevelés rentabilitása. A látott korsze­rű tejház és takarmányelőké­szítő mind, mind megnyugta­tóan támasztotta alá a szocia- lista mezőgazdasági nagyüzem hatalmas fölényét...” A Lenin Termelőszövet­kezet jövőre egy zöldség- és baromfiárusítá boltot akar építeni a gyár mel­lett. Bizonyos, hogy olcsó és jő minőségű áruval látják el majd az autógyári asszonyo­kat. B. Kőszegi Ibolya A lottó pénteki jutalomsorsolása A lottó pénteki jutalom- sorsolásán a 19. hét szelvé­nyeire — a visszamaradt nye­reményekkel együtt — össze­sen 516 jutalomtárgyat sor­solnak ki. A főnyeremények száma — az át nem vett sze­mélygépkocsival és egy gar­zon öröklakással — hatra emelkedett. A legértékesebb nyeremé­nyen, a két szoba hallos, gar- derobos öröklakáson kívül bárhol felépíthető családi ház, két garzon öröklakás és két Skoda-Spartak személygépko­csi jut a legszerencsésebb lot­tózóknak. Uj nyeremény lesz a teljes lakásberendezés, amely szoba-, konyha- és előszoba- bútorból és háztartási felsze­relésből, gépekből áll. Kisor­solnak egy teljes szoba- és égy teljes konyhaberendezést. 15 külföldi társasutazást stb. * Értekezletet tartott az Országos Földművesszövetk ezeti Tanáes Hétfő délután az új városhá­za tanácstermében megkezdő­dött az Országos Földműves­szövetkezeti Tanács kétnapos ülése. Az első napi tanácsko­záson részt vett Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja. Tömpe István, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a földművelés- ügyi miniszter első helyette­se. Tisza József, a Terme­lőszövetkezeti Tanács tit­kára. Dégen Imre, az Or­szágos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Erdős József, az OKISZ elnöke, valamint Constantin Filorianu, a Ro­mán Fogyasztási Szövetkeze­tek Központi Szövetségének Magyarországon tartózkodó el­nökhelyettese. A tanácskozást Nyers Re­zső. a SZÜVOSZ elnöke, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja nyitotta meg. A földművesszövetkezeti ke­reskedelem időszerű felada­tairól Molnár Károly, a SZÖVOSZ elnökhelyettese számolt be; Elkészült a gyümölcstermő tájak beosztása A Fajtaminősítő Tanács szakemberei a megyei szakbi­zottságok javaslatai alapján elkészítették az egész ország területére a gyümölcstermő tá­jak beosztását és az egyés termőtájakon telepíthető áru­gyümölcsfajták jegyzékét. A szőlő-, gyümölcs- és borgazdál­kodásról szóló törvényerejű ren­delet értelmében az állami gaz­daságok. termelőszövetkezetek és egyéni termelők a jövő­ben csupán a termőtájak faj­tajegyzékében szereplő gyü­mölcsfafajták szaporítóanya­gát használhatják fel az áru­gyümölcsösök telepítésénél. A gyümölcstermő tájak megha­tározásával az a cél. hogy az eddigieknél egységesebb, mi­nőségileg jobb, a belföldi fo­gyasztásra és exportra egy­aránt megfelelőbb gyümölcs- fajták terjedjenek el. a ke­vésbé értékes gyümölcsfajtá­kat pedig fokozatosan kiszorít­sák a köztermesztésből. A házikertekben továbbra is tetszés szerinti fajtákat ül­tethetnek a termelők. ; A Szövetkezetek Pest megyei Központjának dabasi kirendelt­ségének udvarán sok tízezer gyümölcsssállító láda várja a szezon indulását. A kijavított és raktározott ládákon kívül az exportszállítások zavartalan lebonyolításához is készítenek új ládákat. A kirendeltség udvarán két brigád már hosszú he­tek óta foglalkozik az új ládák készítésével, s előre láthatóan csak akkor hagyják abba a munkát, ha legalább 15 ezer jó minőségű, exportszállításra alkalmas rekeszt készítettek. Ké­pünk munka közbeni ábrázolja az egyik brigádot. (Tenkely felv.) IA napokban magyar parlamenti küldöttség utazott a Lengyel : Népköztársaságba. Képünkön: a küldöttség tagjai a varsói : ismeretlen katona emlékművénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom