Pest Megyei Hirlap, 1959. április (3. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI ni. ÉVFOLYAM. 76. SZÁM Án.% r»o fuj.#;« 1939. ÁPRILIS 1. SZERDA A Magyar Népköztársaság kormányának nyilatkozata az Észak-Atlanti Szövetség Tanátsának ülésszakával A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségének kor­mánya március 29-én nyilat­kozatot tett abból az alkalom­ból, hogy az Észak-Atlanti Szö­vetség Tanácsának rendes ülésszakát április 2-re össze­hívták Washingtonba. A Ma­gyar- Népköztársaság kormá­nya tanulmányozta a Szovjet­unió kormánya által a szóban- íörgó nyilatkozatban tett ja­vaslatokat, s álláspontját a következőkben összegezi. A Magyar Népköztársaság kormánya melegen üdvözli a szovjet kormány március 20-i ■nyilatkozatát, s úgy véli, hogy az abban foglalt javaslatok teljes egészükben alkalmasak a világ népei, köztük a ma­gyar nép érdekeinek megfele­lően a nemzetközi feszültség enyhítésére, az államok közti bizalom légkörének megte­remtésére és megerősítésére. A szovjet kormány őszinte békeakaratát bizonyítja az < Észak-Atlanti Szövetség tag­államainak kormányaihoz in­tézett. az elmúlt években már több ízben megtett javaslatá­nak megismétlése a varsói szerződés tagállamai és a NATO-országok közt kötendő megnemtámadási szerződés megkötéséről, valamint, hogy á két szerződés szövegébe iktassanak pontot: az ag- resszortól meg kell vonni minden nemzetközi támo­gatást. A magyar nép, amely egy emberöltő alatt két ízben vér­zett idegen érdekekért, átélte a horthysta ellenforradalmi rendszer minden nyomorúsá­gát, alig másfél évtizede vált valóban szabaddá, alig több mint két éve hárított el a lét­érdekeire törő ellenforradalmi kísérletet, békében és bizton­ságban kíván élni. Megmásít­hatatlan akarata, hogy a nép igazi otthonává lett hazájában felépíti a szocialista társadal­mat. hogy független államát megvédi. A szocializmust építő társadalomban — a nép tuda­tos ellenségeinek szánalmas csoportjától eltekintve — nincs egyetlen ember sem. aki érdekelt volna egy új világhá­ború kirobbantásában. A Ma­gyar Népköztársaság kormá­nya a nép érdekeitől és aka­ratától vezéreltetve, éppen ezért teljes súlyával támogatja a Szovjetunió kormányának a nemzet­közi biztonság megnövelé­sére, a tartós béke meg­teremtésére tett fenti kez­deményezését és a varsói szerződés tagállamaként kész a NATO-országokkal kötendő meg nem táma­dási szerződés a'áírására. A Magyar Népköztársaság kormánya egyetért azzal is. hogy e szerződések szövegébe iktattassék megfelelő rendel­kezés: az agresszoroktól meg kell tagadni minden nemzet­közi támogatást. A Magyar Népköztársaság kormányának véleménye sze­rint a varsói szerződés és az Észak-Atlanti Szerződés államai közti megnemtámadási Szerző­dés megkötése egyúttal kedve­ző talajt teremtene a világ­béke szempontjából legfonto­sabb, megoldásra megérett nemzetközi kérdések rendezé­sére békés tárgyalások útján. A magyar nép érdekei mindenekelőtt azt köve­telik. hogy a német kér­dés rendeződjék a konti­nens biztonságának, a tör­ténelmi tapasztalatoknak messzemenő figyelembe sek rendezését valóban elő­mozdító legfelsőbb szintű érte­kezlet összehívásáért, valamint azt a mély felelősségérzetről tanúságot tevő hajlékonyságot, hogy hajlandó részt venni a NATO-hatalmak által május 11-re javasolt külügyminiszteri értekezleten, a német békeszer­ződés és a nyugat-berlini hely­zet megtárgyalása céljából. A magyar nép békeakaratát ismerve, a Magyar Népköztársaság kormánya teljes erejével küzd a megoldásra meg­érett nemzetközi kérdések rendezéséért. s éppen ezért úgy véli, hogy a Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetségének kormánya által tett javaslatok, illetve .a NATO-hatalmak által esetleg teendő, hasonló eredménnyel kecsegtető előterjesztések elfo­gadása, a születendő megegye zés kedvező hatást "vakorolná- nak az egész nemzetközi hely­zetre és megteremtenék Euró-' pában az általános béke és biztonság korszakának előfel­tételeit. Véget ért Nagy-Britannia Kommunista Pártjának XXVI. kongresszusa Mint már jelentettük, hétfőn befejeződött Nagy-Britannia Kommunista Pártjának XXVI. kongresszusa. A hétfői, záróülésen a küldöt­tek egyhangúlag jóváhagyták a végrehajtó bizottság politikai beszámolója alapján előter­jesztett határozati javaslatot. Harry Pollitt, a végrehajtó bizottság elnöke Nagy-Britan­nia Kommunista Pártja egyik megalapítója zárószavában fel­hívta a küldötteket, hogy össz­pontosítsák minden erőfeszíté­süket a kongresszus határoza­tainak megvalósítására, ismer­tessék ezeket a határozatokat minden dolgozóval. Pollitt elv­társ hangsúlyozta, hogy az an­gol munkásmozgalom és az egész világ munkásmozgalma számára erőt adnak az SZKP XXI. kongresszusának törté-: nelmi nevezetességű határoza­tai, amelyek egy új korszak — a kommunizmus szélesen, ki­bontakozó építése korszakának — kezdetét jelentik. Harry Pollitt éltette a békét, a demokráciát és a szocializ­must. A kongresszus az Internacio- nálé hangjaival ért véget. A KGST építésgazdasági tagozatának illése Bukaréstben rendezték meg a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában működő építésgaz. dasági’ és tudományos-műszaiki együttműködési állandó bizott­ság építésgazdasági tagozatá­nak második tanácskozását. A tanácskozáson részt vett a Bolgár' Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, a Román Népköztársaság és a Szovjetunió küldöttsége. Megfigyelőként ott voltak a Kínai Népköztársaság képvise­lői is. Megvitatták a tagországok építőipari tevékenységének 1950—58. évi színvonalát, gaz­dasági mutatóit és a következő évek távlati kérdéseit. Több ja­vaslatot fogadtak el az építő­ipar gazdaságosságának, növe­lésére irányuló élenjáró ta­pasztalatok összegyűjtésére* felhasználásának előmozdítá­sára. Pontosan körvonalazták és kibővítették a tagozat 1959—< 1960. évi munikatervét, több témat^rv programját jóváhagy­ták. A tanácskozás a kölcsönös segítés és együttműködés szel­lemében zajlott le. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója az influenza-megbetegedésekről Az, Egészségügyi Miniszté­rium februárban közölte, hogy Magyarországon szaporodnak az influenzarmegbetegedések, s ezeket az 1957—1958.. évi in­fluenzajárványhoz hasonlóan az Á2 típushoz tartozó vírus okozza. A megbetegedések általában enyhe lefolyásúak és sokkal kevesebb személyre terjednek ki. mint az előző járványban. Míg a legutóbbi úgynevezett ázsiai influenzajárvány a la­kosságnak több mint a felét, érintette, addig a .mostani jár­4"'""""""""S"SSSSS//S/SSS/SSfSSSS*SSffS/SS/SfSSSSSSSSS/SSSSSSSSSS/SSfSSS*rS*SS/SMMffSSSSfSSSSfSSSSSSSSSSSS*SS, KÉSZÜLŐDÉS A DÍSZSZEMLÉRE •rsfsswfffs,; ványban a lakosságnak alig több mint tíz százaléka betege­dett meg. Sóikkal kevesebb a szövődményes megbetegedés is. A fővárosban, valamint a Dunántúl megyéinek többsé­gében csökken a megbetegedé­sek száma, s a járvány a jelek szerint túljutott csúcspontján. A Tiszántúlon, valamint a Du­na—Tisza közén még nem mu­tatkozik lényeges csökkenés. Legkésőbb jelentkeztek az in­fluenzás megbetegedések Bor­sod megyében. Itt még mérsé­kelt emelkedés észlelhető. A beteglátogatás biztosításá­ra tett intézkedések eredmé­nyeképpen nincsenek zavarok : a gyógykezelésben, a gyógy- i szerellátásban, s a szövődmé- í nyes betegek kórházi elhelye- > zése is kifogástalanul megtör- ; ténik. \ Köztudomású, hogy az influ- ! enza a beteg légutaiból köhö- í gés vagy beszéd közben a kör- ; nyezetbe kerülő nyálkacseppelk | útján terjed. Szövődmények fi főleg olyanoknál keletkeznek, fi akiknek ellenállóképessége va- fi lamilyen okból csölkíkent, ezért fi egyes területeken átme- fi netileg szüneteltetik a kórházi fi beteglátogatást. Enyhe influen- fi zában szenvedő látogatók fi ugyanis könnyen behurcolhat- í náik a fertőzést a kórházba, s fi az ott ápolt betegeket — csök- ! kent elleniá'Uóképességüik miatt í — súlyosan veszélyeztethetnék. t 'I' i * » • * , Az Egyesült Államok : Kommunista Pártja országos bizottságának nyilatkozata • Az Egyesült Államok Kom- : rnunista Pártjának országos bi- : zottsága nyilatkozatban tilta- : kozott az ellen, hogy az emeri- ; kai igazságügyminiszter nem : hajlandó érvényteleníteni a kommunista párt tiszteletbeli elnöke, William Foster ellen tíz évvel ezelőtt kiadott vádiratot. Foster, aki jelenleg 78 éves, 1957 októberében jobb karjára és jobb lábára megbénult. Je­lenleg óvadék ellenében van szabadlábon, viszont nem hagyhatja el New York déli kerületét. A vádirat visszavo­nása esetén a Szovjetunióban gondos gyógykezelésben része­sei lhetne. Mikrofon a szívüregben Szovjet szakemberek a szív­hangok tanulmányozására kis­méretű ultra-mikrofont szer­kesztettek. A műszert közvet­lenül a szívüregben helyezik el és a vénán keresztül, vagy operáció útján juttatják oda. A szívhangok rögzítésére a mikrofont erősítő berendezés­sel, dinamikus hangszóróval és magnetofonnal kapcsolják össze. A magnetofon segítsé­gével az oszcillográf görbék alakjában is kimutatja a szív­hangokat. Már csak néhány nap vá­laszt el bennünket április 4-től, felszabadulásunk 14. év­fordulójától. Néphadseregünk és a Belügyminisztérium ala­kulatai szorgalmasan készül­nek az immár hagyományos díszszemlére, hogy a nagy ün­nepen méltóan köszöntsék a dolgozó népet. ELSŐ KÉP: A díszelgésre készülődő határőrök MÁSODIK KÉP: Jókedvűen gyakorolnak a matrózok, az alig ötéves Bandikával együtt, aki ugyan még csak az 1975. évi díszszemlére készül, de annál nagyobb ambícióval HARMADIK KÉP: Zúgnak a motorok, dübörögnek a her­nyótalpasok. A harckocsizok is ott lesznek az április 4-1 dísz­szemlén (Korom—Bleich) vételével, az Európa né­peinek békéjét olyany- nyiszor feldúló német mi- liturizmus végleges meg­fékezésével. A Magyar Népköztársaság or­szággyűlése február 18-i ha-' tározatában felhatalmazta a kormányt, hogy vegyen részt a német kérdés rendezésére összehívandó konferencián; a kormány, tagjai és képviselői már ismételten síkraszálltak a Németország — akár egy eset­leges konföderáció, akár a történelem során kialakult két német állam — képviselőivel kötendő békeszerződés mellett. Tizennégy év telt el a hitlerista Németország szétzú­zása óta. Itt a legfőbb idő a háború maradványainak vég­ső felszámolására. A Magyar Népköztársaság kormányának szilárd meggyőződése, hogy a Szovjetunió kormányának a német kérdés rendezésére elő­terjesztett javaslatai reális alapot nyújtanak mind a bé­keszerződés megkötésére, mind Nyugat-Berlin státuszának ren­dezésére. E javaslatok elfoga­dása nem ellentétes egyetlen nép, egyetlen békeszerető kor- . mány érdekeivel sem. fi Ugyancsak Európa, a világ J népeinek érdekeit, a nemzet- fi közi biztonság javát szolgálná fi a szovjet kormány és más szc- fi eialista kormányok által már fi korábban is előterjesztett ja- fi vasiatok elfogadása: az atom- fi és hidrogénfegyverek törvény- fi telenné nyilvánítása és az fi államok fegyverzetéből való fi kiiktatása, az e fegyverekkel fi végzett kísérletek , örök időkre fi szóló eltiltása, a közép-európai fi atom-, hidrogén- és ráké- fi tafegyverektől mentes övezet. fi megteremtésére tett lengyel fi kormányjavaslat elfogadása, a fi hagyományos fegyverzet szint- fi jenek és a fegyveres erők lét- fi számának lényeges csökken- fi tése, az európai államok te- fi területén állomásozó külföldi fi csapatok létszámának csők- í kentése. fi fi A Szovjetunió és a var- ^ sói szerződés többi tagál- fi lámái nemcsak javasla- fi tokát tettek e tárgyban; ^ de egyoldalúan tettekkel fi is alátámasztották békés fi szándékaikat. fi fi A Szovjetunió több ízben ^ csökkentette fegyveres erőinek ^ létszámát és a varsói szerző- ^ dás értelmében egyes orszá- í gok területén tartózkodó csa- ^ patainak jelentékeny részét \ kivonta, a varsói szerződés ? többi • tagállamai — köztük ^ Magyarország — ugyancsak \ több ízben csökkentették sa- í ját fegyveres erőik létszámát. ^ A Szovjetunió egyoldalúan í felfüggesztette az atom- és J Midrogénfegyvereikkel végzett ^ kísérleteket es csak azután ^ kényszerült újabb kísérletek \ végzésére, hogy a nyugati ^ hatalmak tovább folytatták í kísérletsorozatukat. í y A sor most a NATO-orszá- fi gok kormányain van. fi fi A szovjet kormány békeszerető í javaslatainak elfogadásává] fi vagy hasonló célok elérését, fi szolgáló javaslatok tételével \ bebizonyíthatják, hogy a ma- fi guk részéről valóban készek a í hidegháború felszámolására és. f a vitás nemzetközi kérdések í békés rendezésére. ^ A Magyar Népköztársaság kormánya üdvözli. a Szovjet-; unió ^kormányának állhatatos; kiállását a nemzetközi kérdé- fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom