Pest Megyei Hírlap, 1960. június (4. évfolyam, 128-153. szám)

1960-06-01 / 128. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKf Rózsakiállítás % Rózsa-kiállítás nyílt a Kertészeti Kutató Intézet buda­it tétényi telepén (Budatétény, Vörös Hadsereg útja 42.). \ A kiállítási Tömpe István, a földművelésügyi miniszter első $ helyettese nyitotta meg. A kiállításon bemutatják az intézet $ 1500 fajtából álló rózsagyűjteményét. *4 A^MSZ-MjPíR.EST MEGYE I BIZOTTSÁGA. ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM ARA 50 FILLER 1960. június 1. SZERDA A gépek kihasználásáról, a gyógyszerellátásról és a vendéglátóipar helyzetéről folytatott vizsgálat tapasztalatait vitatta meg a Pest megyei NEB Három fontos vizsgálat ta- ' pasztalataival foglalkozott kedden délelőtt a megyei ta­nács székházában tartott ülé­sén a Pest megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság. Az egyik vizsgálatot a négy legnagyobb Pest megyei gyárban tartot­ták, hogy megállapítsák; az üzemek kellőképpen kihasz­nálják-e a drága pénzen be­szerzett új gépeket. Megvizs­gálták a népi ellenőrök a me­gye gyógyszerellátását, végül utóvizsgálatot tartottak az ál­lami és szövetkezeti vendég­látóipar üzemegységeiben. Az ülést reggel fél kilenc órakor nyitotta meg Forgács József, a Pest megyei NEB el­nöke. Az 1958—1959. években beszerzett gépek üzembe­helyezése és kapacitáskihasz­nálása című vizsgálat ered­ményéről dr. Horváth Ferenc, a vizsgáló csoport vezetője számolt be részletes jelentésé­ben. A vizsgálat kiterjedt a Csepel Autógyárra, a Diósdi Csapágygyárra, a gödöllői Ganz Árammérő­gyárra és a váci Híradás- technikai Anyagok Gyá­rára. A vizsgálat során megállapí­tották, hogy a vállalatok gépi beruházásai évről évre növe­kednek, így a megvizsgált négy vállalat 1958-ban 172 gé­pet szerzett be nem egészen 27 millió forint értékben, 1959-ben az újonnan beszer­zett gépek száma már 327 volt, értékük pedig meghalad­ta az 54 és fél millió forintot. A legtöbb gépet a Csepel Autógyár kapta, amelynek gépparkja tavaly 115-tel növekedett. A vizsgáló bizottság meg­állapította, hogy a géprende­lések nem készültek kielégítő műszaki megalapozottsággal és sokszor egészen ötletszerű gépigénylések történtek. A Csepel Autógyárnál például megtörtént, hogy a gépigény­lés, összeállítására a vállalat mindössze két napi időt ka­pott. Ez az oka annak, hogy a vállalatok sokszor nem is azokat a gépeket rendelték meg és kapták, amelyekre a fejlettebb gyártási technológia kialakításához leginkább szük­ségük lett volna. Megesett, hogy olyan gépeket is kaptak, amelyeket egyáltalában nem igényeltek. Ez a felügyeleti szervek mulasztását bizonyít­ja. Megállapította a bizottság azt is, hogy egyik-másik vállalat hosszú hónapokig kihasználatlanul hever- tette a leszállított új gépe­ket. Az üzembehelyezett új gépek kapacitásának kihasználása sem kielégítő, de ezen a téren állandó javulás mutatkozik. A néoi ellenőrzési bizott­ság több felszólalás után tu­domásul vette a jelentést, kö­szönetét mondott az alapos vizsgálat megejtéséért a vizs­gáló bizottság tagjainak és el­határozta, hogy az észlelt hi­bák kiküszöbölése érdekében megfelelő javaslatokat tesz a vállalatoknak és a felügyeleti szerveknek. A megye gyógyszerellátását Mátrahegyi István vezetésé­vel egy háromtagú szakbi­zottság vizsgálta felül. A vizsgálat célja annak megál­lapítása volt, hogy biztosítva van-e a lakosság gyógyszer- ellátása, érvényesül-e a gaz­daságosság követelménye a gyógyszerellátásban és gon­doskodnak-e az illetékesek kellőképpen a társadalmi tu­lajdon védelméről. A vizsgá­lat kiterjedt három nagyobb kórház, a gyógyszertári köz­pont, 30 közforgalmú és 7 kézi gyógyszertár működésére. A jelentés szerint a köz­forgalmú gyógyszertárak múlt évi tevékenysége el­len komolyabb kifogás nem merült föl. Megállapította a vizsgáló bi­zottság, hogy szükség van a megyei gyógyszertárhálózat megfelelő bővítésére és szá­mos községben a gyógyszertá­rak helyiségeinek korszerűsí­tésére. A hazai gyógyszerfé­leségeket a gyógyszertárak eléggé ismerik, használják is, népszerűsítésükre azonban nagyobb gondot kell fordí­tani. Növelni kell a kézi gyógyszertárak számát is. A megye központi gyógyszertára kisebb hiányosságoktól elte­kintve jól és szakszerűen gondoskodik a gyógyszerek kezeléséről. A kórházak gyógyszerel­látása kifogástalan, külö­nösen a Pest megyei Ta­nács Semmelweis Kórhá­zát illeti elismerés, amiért betegeit példásan el­látja a szükséges gyógysze­rekkel. A NEB tudomásul vette a jelentést és megtette a szük­séges javaslatokat az észlelt hibák kiküszöbölésére. A harmadik napirendre került jelentés arról az utó- vizsgálatról számolt be, ame­lyet az állami és szövetkezeti vendéglátóipar Pest megyei üzemegységeiben tartottak, hogy megállapítsák, a múlt évben észlelt fogyatékosságok megszüntetésére történtek-e megfelelő intézkedések. Az utóvizsgálat eredményéről Új­laki Kálmán vizsgálatvezető jelentése tájékoztatta a bi­zottságot. Jelentése szerint javulás észlelhető, de még mindig vannak bosz- szantó jelenségek a ven­déglátóiparban, sokszor egészen elemi hiányokat észleltek a vizsgálat so­rán, olyanokat, amelyeknek meg­szüntetése »nem is kerülne komolyabb pénzáldozatba. A NEB a jelentés tudomásul vétele után úgy határozott, hogy a vendéglátóipari vál­lalatok vezetőit az észlelt hi­bák sürgős kiküszöbölésére kéri fel, a felügyeleti szerve­ket pedig fokozottabb ellen­őrzésre. Meghosszabbították a magyar-francia árucsereforgalmi megállapodást Noha esős-borús, sőt hűvös napokat élünk, annyira derű­látók. vagyunk, hogy bízunk benne, rövidesen derűs napok viradnak ránk és visszavon­hatatlanul beköszönt a nyári meleg, amire majd annak idején panaszkodunk. Hogy a kétségkívül közelgő kánikulai melegben lesz-e elegendő hű­sítő, amivel párolgó bensőn­ket lehűthetjük, erre kérünk választ Niedermann Márton elvtárstól, a megyei tanács kereskedelmi osztálya árufor­galmi csoportjának vezetőjé­től. — Ami a fröccsöt illeti, azzal remélem a szódás borra vá­gyók igényeit kielégíthetjük — hangzik a válasz. — A sör­rel kapcsolatban nem mernék ilyen határozott kijelentést tenni, habár a tavalyinál lé­nyegesen nagyobb mennyisé­get sikerült az idén biztosítani megyénk vendéglátóipara szá­mára. Míg a múlt esztendő­ben a harmadik, a nyári ne­gyedévre 75 720 hektoliter ju­tott nekünk, ebben az évben ugyanerre az időre 79 964 hektolitert kapunk. Esős, hű­vös nyáron ennyi is elég len­ne, de valódi nyáron bizony százezer hektó is kevés. Re­ményünk van azonban arra, hogy még kellő időben pót­keretet sikerül biztosítani. Annyi sör mindenesetre lesz, 1 Az 1960. május 31-én lejárt ^ magyar—francia árucserefor- ^ galmi megállapodást levélvál- ^ tás útján további hat hónapra ^ meghosszabbították. Az intézet egyik dolgozója végigkísérte Tömpe Istvánt és Kádár Jánosnét az intézet tenyésztelepén. Lesz-e elég szeszes és szesz nélküli hűsítő a nyáron? Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok szabotálta a csúcsértekezletet A világsajtó Hruscsov nyilatkozatáról Űj kertészet „születik44 Isaszeg határában, a Damjanich Tsz földjén, a Tápió patak forrásvölgyénél hat kút fúrására kerül sor a közel­jövőben, s ezzel, valamint a rövidesen megvásárlásra ke­rülő öntözőberendezéssel 30 holdas öntözéses kertészetet létesítenek. Képünkön látható, amint a termelőszövetke­zet brigádja az első kutat fúrja. Hat és fél méter mély­ről hozza fel a fúrófej a talajmintát. Az eredmény ki­elégítő: lesz elegendő víz. Az indonéz sajtó és rádió bőven ismerteti Hruscsov fel­szólalását a kommunista mun­kabrigádok legjobbjainak ér­tekezletén. A lapok címben emelik ki Hruscsovnak azt a kijelentését, hogy a legköze­lebbi csúcsértekezletre meg kell hívni az ázsiai és afrikai országok — a Kínai Népköz­társaság, India, , Indonézia — képviselőit. Az Amrita Bazar Patrika című lap az amerikai agresz- szív cselekedeteknek a Biz­tonsági Tanácsban lezajlott vitájáról szólva szerkesztőségi cikkében megállapítja, hogy Gromiko nyomós érvei mellett Lodge védelmezése gyenge volt, nem meg­győző. Kockázatos — írja a lap — figyelmen kívül hagyni, mi­ként Eisenhower elnök és Lodge tette, hoey milyen ve­szélyes következményekkel járhatnak a kémrepülések. De még veszélyesebb, hogy az ilyen provokációs repülések téves számítás vagy félreértés következtében véletlenül atom. háborút robbanthatnak ki. A japán sajtó különös fi­gyelmet szentel a szovjet kor­mányfő azon figyelmeztetésé­nek. amelyet a provokációs repülésekhez területüket oda­adó országokhoz intézett. A Sankei Simbun felhívja a kor­mányt, vegye komolyan ezt a figyelmeztetést és a a legszigorúbban kísérje figyelemmel, teljesíti-e az amerikai kormány azt az ígéretét, hogy nem indíta­nak U—2 géneket japán területéről. Az Aszahi című burzsoá lap hasonló követelést intéz a ja­pán kormányhoz. A Daily Herald szerkesztő­ségi cikkében üdvözli Hrus­csovnak azt az eszméjét, hogy Kínát, Indiát, Indonéziát és esetleg más országokat is be kell vonni a csúcsértekezlet munkájába. A lap úgy véli, hogy a Kí­nai Népköztársaságnak vissza kell kapnia jogos helyét az ENSZ-ben is és Angliának „határozottan ragaszkodnia kell ehhez”. Malinovszkij beszédét komoly figyelmeztetésnek kell tekinteni- írják nyugati kommentátorok Az amerikai külügyminisz­tériumban és a Fehér Ház­ban hétfőn nem voltak haj­landók hivatalosan kommen­tálni Malinovszkij marsall­nak a kommunista brigádok kongresszusán elmondott be­szédét. Az amerikai külügy­minisztériumban dolgozó egyes szakértők azonban azt a vé­leményüket fejezték ki, hogy a beszéd „szokatlanul erős hangú figyelmeztetés volt” az Egyesült Államok ama szö­vetségesei számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az ame­rikai repülőgépek támasz­pontként használják fel az országuk területén levő repü­lőtereket. Mike Mansfield de­mokrata szenátor kijelentette, inkább névértékben fogadja el ezt a figyelmeztetést, semhogy lebecsülje. Az AP tokiói jelentése sze­rint Malinovszkij beszéde való­színűleg fokozni fogja a japán—amerikai katonai szerződés és a Kisi-kor- mány ellen folytatott kampány erősségét. Tokió közelében van egy amerikai repülőtámaszpont amelyen legalább három U—2 amerikai kémrepülőgép tar­tózkodik. A japán—amerikai katonai szerződés elleni tilta­kozó mozgalomban ez a kér­dés nagy szerepet játszik és Malinovszkij figyelmeztetése nyilván belekerül a kor­mányellenes tüntetések új hullámának jelszavai közé. A New York Herald Tri­bune szerint az Egyesült Ál­lamoknak fel kell készülnie minden eshetőségre, de az amerikai repülőgépek véletlen betévedéset szov­jet terület fölé úgy kell kerülni, mint a pestist. A Guardian azt a vélemé­nyét fejezi ki, hogy az angol kormány sokat tehet azért, hogy az U—2 kémrepülőgé­pek ne repüljenek fel és az Egyesült Államok ne kezdjen újra atomfegyverkísérleteket. A lap azt ajánlja, hogy ha a kormány nem akar beleke­rülni a provokációk és ellen­provokációk baljóslatú forga­tagába, akkor fogadja meg Gaitskell javaslatát és a mi­niszterelnök jelentse be hatá­rozottan, hogy az angol tá­maszpontokat nem szabad felhasználni a szovjet terület fölött végrehajtandó felderítő repülések kiinduló pontja­ként. hogy ezen a nyáron semmi­képpen sem lehet róla hiány­cikként beszélni. — Hűsítő italokból bősége­sek a készletek. Az a fontos, hogy a vendéglátóipar kellő időben felkészüljön és meg­felelő mennyiséget igényeljen,: annál is inkább, mert ezeket a szesz nélküli italokat egyre : szívesebben és nagyobb meny- : nyiségben fogyasztja a közön- \ ség. j (sze) i ! Ezekből a rózsákból állították össze a rózsakiállítást. (MTI-foto — Bereth Ferenc felv.) Dobi István üdvözlő távirata Habib Burgibához Dobi István, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke a Tunéziai Köz­társaság nemzeti ünnepe al­kalmából üdvözlő táviratot küldött Habib Burgiba köz- társasági elnöknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom