Pest Megyei Hirlap, 1960. december (4. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK ? AZ MSZMP PEST IV. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM ZOTTSÁGA tS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ARA 50 IIIJ.ER lít«0. DECEMBER I. CSÜTÖRTÖK Dobi István távirata a Közép- Afrikai Köztársaság elnökéhez Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke a Közép-Afrikai Köztársaság nemzeti ünne­pe alkalmából táviratban fe­jezte ki jókívánságait Da­vid Dacko-nak, a Közép-Af­rikai Köztársaság elnökének. (MTF) Kitüntetés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Hatvani Lajos írónaii 80. születésnapja alkalmából a haladó magyar irodalom szervezése és támogatása terén végzett több mint fél évszáza­dos tevékenysége, valamint irodalomtörténeti kutató mun­kája elismeréséül a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. i’jjubb provokáció a népi Kína ellen Egy amerikai felség jelzést viselő katonai repülőgép szer­dán Kaungtong tartomány fe­lett megsértette a Kínai Nép- köztársaság légi terét. A kínai külügyminisztérium szóvivőiét felhatalmazták, hogy erélyesen tiltakozzék az újabb amerikai provokáció miatt. Szentendrén tartotta ülését a megyei tanács végrehajtó bizottsága Napirenden a járási és a városi tanács végrehajtó bizottságának irányító és tömegkapcsolati munkája szerepelt Szerdán, november 30-án Szentendrén tartotta ülését a megyei tanács végrehajtó bizottsága, miután a napiren­den két helyű vonatkozású kérdés szerepelt: a városi, valamint a járási tanács vég­rehajtó bizottságának irányító és tömegkapcsolati munkája. Az ülést ■— amelyen jelen voltak a két tanács vezetői, valamint a járási és a városi pártbizottság titkára is — reggel 9 órakor nyitotta meg Keleti Ferenc elvtárs. Elöljá­róban beszámolt a lejárt ha­táridejű vb-határozatok vég­rehajtásáról, majd a végre­hajtó bizottság áttért a két fő napirendi pont tárgyalá­sára. A szentendrei járási, illető­leg városi tanács végrehajtó bizottságának jelentése elemezte a tanács és a végrehajtó bizottság mű­ködését, tömegkapcsolati tevékenységét, a r. b. végrehajfó-intézkedő mun­káját, j valamint a lakosság szükség­leteinek kielégítése érdekében végzett gazdasági-szervező és kuituiális-nevelőtevékenysé- gét. Részletesen beszámoltak a tanácsülések és a végre­hajtó bizottsági ülések előké­szítéséről. munkájáról, a ta­nácstagok és az állandó bi­zottságok tevékenységéről, a végrehajtó bizottságnak a ] közigazgatási szerveket, a ta- ' nácsi vállalatokat irányító ! munkájáról, valamint a ta­nács alá nem rendelt vállala­tokkal és szervekkel való kapcsolatáról. A megyei tanács végrehaj­tó bizottságának titkársága a nemrég végzett vizsgálatok, valamint a korábbi ellenőr­zések tapasztalatai alapján írásban tette meg és csa­tolta észrevételeit mindkét jelentéshez. Ezek részben olyan kérdésekkel kapcsola­tosak, amelyek a jelentések­ben nem szerepeltek, rész­ben pedig módosították a je­lentések megállapodásait, így hozzájárultak áhhoz. hogy a végrehajtó bizottság tagjai valóban megfelelő tájékoz­tatást kapjanak. Eredményes évet zár a megye első termelőszövetkezeti járása Az aszódi járás szorgalmas és igyekvő parasztsága elsőnek értette meg megyénkben az el­múlt télen, hogy a mezőgazda­ságban csak úgy léphetünk előbbre, ha minél hamarabb kialakítjuk a szocialista nagy­üzemeket, mezőgazdasági fejlő­désünk zálogát. A korábbi termelőszövetkezetek mellé új szövetkezetek, szövetkezeti községek zárkóztak fel- Ma a járás 15 községében 20 termelőszövetkezet mű­ködik. közel 40 ezer hold földön mintegy 5100 pa­rasztcsalád dolgozik. Az új közös gazdaságok zö­ménél az első esztendő küzdel­mes volt. Meg kellett szokni az új körülményeket az embe­reknek, s meg kellett teremte­ni a fejlődő, gyarapodó közös gazdaságok alapját. Száz ^ és száz jószág közös elhelyezésé­ről kellett gondoskodni szinte máról-holnapra, gépeket, fel­szereléseket kellett venni és ez a sok beruházás nem egyszerre és nem. azonnal gyümölcsözik. Ráadásul az idei esztendő nem mondható jónak. A téli száraz fagyok után esőtlen tavasz és nyár. majd túlon-túl csapadé­kos ősz következett. Ezért a járás néhány termelőszövetke­zetében ezekben a hetekben némi pénzhiány van. Az indu­lás nehéz esztendeje után azon­ban minden reményük meg­van egy bőségesebb időszakra, hiszen szorgalmukkal, fárad­hatatlan munkájukkal az idén ez.t alapozták meg. Jellemző a járás arculatá­nak gyors átalakulására, hogy azelőtt 20 év alatt sem építet­tek annyi állatférőhelyet, mint most egv esztendő alatt. A járás közös gazdaságai három és félmillió forint közép-, és hosszúlejáratú építési kölcsönt kaptak, amihez még ad iák a ma­guk 650 ezer forintos hoz­zájárulását is. A járás termelőszövetkeze­tei, hogy állataik közös tartá­sához már az első esztendő­ben biztosítsák a szükséges is­tállókat és ólakat, még teljes mértékben saját erő­forrásaikra támaszkodva, állami hitel nélkül is je­lentős építkezési progra­mot valósítottak meg. Ezek a saját erejű és zömmel saját kivitelezésű építkezések a legszerényebb számításokkal is több, mint kétmillió forint értékűre becsülhetők. így épült többek között istálló 150 nö­vendékmarhának és 90 lónak. Ugyancsak így készült 160 fé- rőhelynyi fiaztató, 270 férő- helynyi hizlalda is. Helyet biztosítottak még háromezer baromfinak és 300 birkának is. Szintén saját erőből létesítet­tek még 30 vagon kukorica befogadására alkalmas górét is. Az építkezés méreteihez hasonló arányokban vásárol­tak traktorokat és munka­gépeket a szövetkezeti gaz­daságok, átlagban 33 száza­lékos sajáterő hozzájárulás­sal. A tervezettnél 50 szá­zalékkal több, csaknem 30 erőgépet vettek meg, 17 pót­kocsival és munkagépekkel. Három termelőszövetkezet te­herautót is vásárolt. A járás területén a terme­lőszövetkezeti gazdálkodás térhódításával is megmarad­tak az eddigi termelési ha­gyományok. Az állattenyésztő községek — Ácsa, Püspök­hatvan, Galgagyörk, Ga-lga- mácsa, Váckisújfalu — az idén is megtartották állat- tenyésztő jellegüket. Más helyeken pedig a már kialakult kertész­kedést folytatták, mint például Túrán, Galga- hévizen, Hévízgyörkön, Bagón. Az idei esztendőben nagyobb tért hódított néhány köz­ségben a zöldségtermelés. Ver- segen például azelőtt csak borsóval és dinnyével fog­lalkoztak az egyéni gazdák, az idén pedig nagy területe­ken termeltek paprikát, para­dicsomot, káposztaféléket és vegyes zöldséget. Fokozódott a baromfite­nyésztés is, Jelenleg a közös gazda­ságokban közel 10 ezer tojótyúk és több ezer pecsenyekacsa van. Sokat el is adtak év közben. Tervek, szerint a jövő év­ben tovább fokozódik a ba­romfitenyésztés, illetve ba­romfinevelés. Igen jelentős változás, hogy bár a búza- és rozs­termő területek nem nőttek, nagyobbak voltak a termés- eredmények. A korábbi évek mennyiségénél jóval több, összesen mintegy 280 va­gon kenyérigabonát adtak az államnak a járás szövetke­zetei. Jövőre pedig még töb­bet, mert idén ősszel ezer hold nagyhozamú külföldi búzát vetettek. Ezekben a hetekben készül­nek a jövő évi tervek. T. M. A végrehajtó bizottság mindezek alapján a be­ható és részletes vita után megállapította, hogy mindkét tanács, illetve végrehajtó bizottság már személyi összetételénél fogva alkalmas az ál­lamhatalmi és államigaz­gatási funkciók gyakor­lására. Munkájukban jelentős a fej­lődés, de az eredmények mel­lett. fogyatékosságok, hibák is tapasztalhatók. A felszóla­lásokban hangsúlyozottan ka­pott teret az a tény, hogy a járás és a város szinte pá­ratlan idegenforgalmi adott­ságokkal rendelkezik, rend­kívül gazdag természeti kin­csekben, műemlékekben és történelmi emlékekben, amit az eddigieknél sokkal jobban ki kell használni. Mindkét végrehajtó bi­zottság sokat tett már ennek érdekében, de még többre van szükség, s ehhez elengedhetetlen az illetékes felsőbb szervek segítsége. A vita után a végrehajtó bizottság a jelentésekkel kap­csolatban megfelelő határo­zatokat hozott a munka to­vábbi javítása és még ered­ményesebbé tétele érdeké­ben. Befejezésül folyó ügyeket tárgyalt a végrehajtó bizott­ság. Többek .között elfogad­ta a pénzügyi osztálynak az iskolai takarékbélyeg-gyűj- tési mozgalommal kapcsola­tos előterjesztését és har­mincezer forintot szavazott meg a takarékoskodásban az idén legjobb eredményt el­érő iskolák jutalmazására. Az ülés a délutáni . órák­ban ért véget. Sasihegyi Antal tanárjelölt az őszi vetés módszereiről be­szélget Vörös Zsuzsanna technikumi hallgatóval a Váci Mezőgazdasági Technikum tangazdaságában. Nagy József egyetemi docens a baromrifajták tanításáról ij tart előadást a tanárjelölteknek az Agrártudományi Egye- £ tem továbbképző intézetének tanárképző tagozatán. | (MTI foto: Bereth felv.) í, Hazaérkezett a Szovjetunióban járt magyar szakszervezeti küldöttség Kubai szakszervezeti delegáció érkezett Budapestre Brutyó János, a SZOT főtit­kára — aki a Szovjet Szak- szervezetek Központi Tanácsá­nak meghívására látogatást tett Moszkvában — szerdán visszaérkezett Budapestre. Ugyancsak hazaérkezett Varga Györgynek, a SZOT titkárának vezetésével a Szovjetunióban járt magyar szakszervezeti küldöttség is. A magyar szakszervezeti ve­zetőkkel együtt hazánkba ér­kezett a kubai szakszervezetek tizenöt tagú küldöttsége, Ra­mon Mcnteagudo Ruis. a Ku­bai Munkás Szövetség titkárá­nak vezetésével, A vendégek magyarországi • tartózkodásuk alatt a rriagyar szakszerveze­tek munkáját tanulmányozzák. Meglátogatnak ipari és mező- gazdasági üzemeket, termelő­szövetkezeteket; s eszmecserét folytatnak magyar szakszerve­zeti :■ vezetőkkel. Speciális gépkocsik készülnek a Csepel Autógyárban Elkészült a 16 000 literes üzemanyag-szállító kocsi mintapéldánya Az utolsó simításokat végzik a nagy cementszállitó és a 12 500 literes tejesgépkocsi mintapéldányán A Csepel Autógyár dolgo­zói a különleges teherszállító gépkocsik vásárlása iránt 10000 HEKTÓ — Tápiószelei Állami Pin­cészet? — Igen, itt Németh László felvásárló beszél. — Tudnak-e valami jó hírt közölni a bort szerető embereknek? Közeledik ugyanis a karácsony és az újév, no meg maholnap el­érkezik a disznótorok ideje, lesz-e elegendő innivaló? — Ez rajtunk nem múlik. Örömmel közölhetem, hogy 1960. IV. negyedévi felvásár­lási tervünket november 29- én teljesítettük. — Hány hektoliter bort je­lent ez? — Néhány hektó híján pon­tosan 10 000 hektolitert. Igaz,■ az idén eléggé alacsony volt a mustok cukorfoka, azonban az évjáratnak megfelelő, ki­emelkedő borunk több is van. A legismertebb és a legkere­settebb ezek közül a hársle­velű, amelynek utolérhetet­len zamata, aromája és ereje van. — Mikor ihatunk az új bo­rokból? — Már sok ezer hektolitert szállítottunk a Budafoki Bor­pincészetbe és a MÓNIMPEX ceglédi pincéjébe. A mi pin­cénk itt, Tá.piószelén, több mint 12 000 hektó befogadó- képességű. A boroknak több mint felét már le is fej­tettük és azok el is jutottak azóta a kereskedelmi szervek­hez, üzletekhez, ahol bősége­sen lehet ezekből vásárolni. (csá) megnyilvánuló nemzetközi igényeket figyelembe véve, nagyobb űrtartalmú tartály- kocsikat terveztek. A meglevő kisebb üzem­anyagszállító kocsik fejleszté­sére elkészítették ennek na­gyobbik változatát, a D—705 N. típusú nyergesvontatóhoz kapcsolható 16 000 literes tartálykocsi mintapéldányát. Szerkezetileg csupán any- nyi a változtatás, hogy a tartályok átmérője na­gyobb és így csaknem két­szer annyi üzemanyagot szállíthat az új kocsi, mint a korábbi típusú. Az utolsó simítások vannak hátra még két új gyártmány mintapéldányán is. Decem­ber első napjaiban fejezik be a. nyerges kivitelű cement­szállító kocsi mintapéldányá­nak összeállítását; amelyre a régebbi kettő helyett há­rom nagy tartályt szerel­tek, s ezzel hétről tizenöt tonnára növelték a jármű szállítási teljesítményét. Rövidesen elkészül a vállalat első tejszállító kocsijának mintadarabja. A D—705 N. típusú vontatóhoz kapcsolha­tó pótkocsi öt tartályában ösz­szesen 12 500 liter tejet szá líthatnak. A tervezők ötletes megol­dásokkal biztosították a tejszállítás egészségügyi előírásainak megtartását. A kifolyószelepet példái úgy szerkesztették meg, hog néhány mozdulattal szétszec hető és könnyen megtisztíthí tó. A gyár dolgozói megkezdté az új gépkocsik sorozatgyár ti sának előkészítését is. Elfogadták a Hazafias Népfront megyei elnökségének jövő évi munkatervét Szerdán délelőtt ülést tar­tott a Hazafias Népfront Pest megyei elnöksége. Csala László országgyűlési képviselőnek, a Hazafias Népfront megyei el­nökének megnyitó szavai után Török György megyei titkár smertette a mezőgazdasággal kapcsolatos időszerű feladato­kat. Második napirendi pont­ként beterjesztette az 1961. évi munkaterv javaslatot. Az el­nökség tagjai megvitatták és módosításokkal elfogadták a Hazafias Népfront jövő évi munkatervét. | Íiíven agrármérnök tanul |az Agrártudományi Egyetem továbbképző intézetében I A tanárképző tagozaton azok az warmer,n°™c \ akik egyetemi tanulmányuk befejezése, óta keléves Makor lati | időt töltöttek az ország valamelyik gazdagagaban A tovább I képző tanfolyam befejezése után a hallgatok ,j­I let kapnak. A végzett tanárokat a Fö/Hr.r»1 ^ \ lödésűgyi Minisztérium mezSgazdasagt technikumokba es í szakiskolákba helyezi í , , ■ * m kí

Next

/
Oldalképek
Tartalom