Pest Megyei Hirlap, 1960. október (4. évfolyam, 232-245. szám)

1960-10-01 / 232. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f f AZ MSZMP PEST IV. ÉVFOLYAM Restaurálják a visegrádi Sál amon-tornyot Az Országos Műemléki Felügyelőség hazánk számos m 2 emlék és műemlék jellegű épületéi restauráltál ja. Visegrádo % az úgynevezett Salamon-tornyot betonvázzal látják el és ere- '/ deli középkori alakjában állítják helyre. Az újjáépült torony ^ alsó helyiségeiben múzeum, felső emeletén eszpresszó és tető- j terasz várja majd a kirándulókat. MEGYE/ TANÁCS LAPJA 1960. OKTÓBER 1. SZOMBAT A Hruscsov-Macmillan találkozó A szovjet miniszterelnök beszélgetése újságírókkal — Nemzetközi sajtókörökben csalódást keltett Macmillan beszéde Csütörtök este Macmillan angol miniszterelnök látogatást tett Hruscsov szovjet minisz­terelnöknél a Szovjetunió ENSZ-misszi ójának székhe­lyén. A megbeszélés több mint két óra hosszat tartott. Az an­gol külügyminiszter elkísérte a megbeszélésre a miniszterel­nököt. A megbeszélés után kö­rülbelül fél órával az angol küldöttség szóvivője sajtóérte­kezletet tartott, amelyen el­mondotta, hogy » két kormányfő kicserél­te véleményét több kérdés­ről, így a leszerelésről, a berlini kérdésről és az ENSZ helyzetéről. A tanácskozás célja csak véle­ménycsere volt és elhatároz­ták, hogy ezt a. véleménycserét folytatni fogják. Szovjet rész­ről semmiféle hivatalos közle­ményt a megbeszélésekről nem adtak ki. Az angol delegáció köréből származó értesülés sze­rint úgy tudják, hogy a szovjet miniszterelnök valószínűleg a jövő hét elején viszontlátoga- tást tesz Macmillan-nél és ak­kor folytatják a megbeszélést. Mielőtt Macmillan megérke­zett volna a szovjet ENSZ- misszió Park Avenue 680; szám alatti házába, FIruscsov minisz­terelnök a székház kapujában beszélgetést folytatott az ott várakozó mintegy 25 újságíró­val. A beszélgetés során kije­lentette, hogy. nem akar be­avatkozni az Egyesült Államok belügyei'oe, de az a véleménye, hogy a jelenlegi elnök már nem hozhat komoly döntése­ket. Hozzátette, hogy az új el­nök nyilván sokkal jobb hely­zetben lesz. Erősen remélem, hogy az új elnök hivatalba lé­pése után országaink viszonya határozottan javulni fog — mondotta Hruszsov, majd han­goztatta: biztos benne, hogy az új elnök jobban meg fogja ér­teni azokat a problémákat, amelyeket az U—2 repülő­gép ügye vetett fel, s job­ban meg fogja érteni a pá­rizsi csúcsértekezlet elma­radásának okait, az abból származó következménye­ket. Ezután azt mondotta, hogy Eisenhower és Macmillan ki­jelentéseiben, amelyeket a le­szerelésről tettek, nem lát túl­ságosan sok biztatót. Mind a kettő az ellenőrzést helyezi előtérbe. — Mi azonban nem akarjuk ezt, amit mi akarunk, az a le­szerelés. Mit érünk az el’enőr- zéssel, ha még mindig vannak rakéták és az egyik a másik országba küldheti ezeket a ra­kétákat. Ezután megkérdezték Hrus- csovot, ha borúlátó, akkor mi­ért folytatja mégis tárgyalá­sait a különböző államférfiak­kal, Nem él benne végső soron a remény? Erre Hruscsov azt válaszolta: — Reménykedni akarok. Egy régi orosz közmondás szerint egy csepp víz is követ mozdít­hat. Macmillan csütörtök délelőt­ti beszédéről azt mondta, hogy ezt a beszédet nem találta na­gyon konstruktívnak. — Macmillan beszéde és magatartása általában emlé­keztet engem Chamberleinre. Ezután arról beszélt Hrus­csov. hogy az idősebb gene­rációhoz tartozik és nagyon jól emlékszik rá, hogyan tárgyalt a régi Népszövetség a leszere­lésről, miközben Hitler fegyverkezett és előkészí­tette a második világhá­borút. Hruscsov visszatért a beszél­getés során a párizsi csúcsér­tekezletre és az U—2 kéflnre- pülőgép ügyére. Azt mondot­ta, hogy az megalázó volt a Szovjetunióra nézve. Mikor megkérdezték, hogy elikészült- e az Eisenhowerrel való ta­lálkozásra. azt válaszolta, „ha azt mondanám, hogy igen, ak­kor ez úgy hangzana, mintha könyörögnék ilyen találkozó­ért. De hiszen New Yorkban vagyunk és nem Moszkvában" — tette hozzá. A szovjet kor­mányfő ezután kijelentette, hogy amikor az Egyesült Ál­lamok az U—2 repülőgépet a Szovjetunió fölé küldte, a re­pülőgépet lelőtték. Ugyanez történt az RB—47 repülőgép­pel és ha egy harmadik gé­pet küldenének, azt. is ugyan­így lelőnék. Hruscsovot ekkor emlékez­tették arra, hogy a Szovjet­uniónak is vannak hírszerzői. — A kémkedés is más do­log — mondta Hruscsov — s a repülőgépeknek más orszá­gok légiterébe való küldése is más dolog. Önök küldenek egy repülőgépet mi hozzánk, mi válaszolunk, s ez háborút okozhat. Mi nem akarunk há­borút. A szovjet kormányfő azt mondta, hogy amikor vissza­tért az Egyesült Államokban tett tavalyi látogatásáról, sem­miféle barátságtalan kijelen­tést nem tett Eisenhower el­nökről, vagy az amerikai nép­ről. Azt mondta, reméli, hogy a két ország viszonya javulni fog. S önök hogyan reagáltak erre? A Szovjetunió fölé küld­ték az U—2-t. Mi pedig becsületes tárgyalásokat akartunk folytatni az Egyesült Államok elnöké­vel. A szovjet kormányfő végül \ azt mondotta, reméli, hogy az •; amerikai nép jobban meg fog- ^ ja érteni a szovjet álláspontot ^ a nemzetközi kérdésekben. í Nyugati sajtóvélemények Macmillan beszédéről Firieda Kantorowicz, az | ADN New York-i különtudó- | sítója írja: I Nemzetközi sajtókörökben csalódást okozott Macmillan í; angol miniszterelnöknek csü- "j (Folytatás a 2. oldalon) Favázzal veszik körül a torony északnyugati frontját (MTI-foto, Fényes í'elv.) 'kv^X\NXXVSX>XXSX>XX>X\XXVVO^VS>XXX\>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXX Jelentős eredmények, bíztató tervek az Ifjúsági és a kulturális munkában illést tartott a megnjoi pártbi&ottság Pénteken délelőtt kilenc órakor a Pest megyei Tanács dísztermében ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága. Az elnökségben helyet foglalt Horváth András elvtárs. a me­gyei pártbizottság első titkára. Király László elvtárs , a párt­bizottság másodtitkára, Keleti Ferenc elvtárs, a megyei tanács vb-elnöke, Somodi Gyula elvtárs. a Pest megyei KlSZ-ínzott- ság titkára és Palotás Károly elvtárs. a Szakszervezetek Megyei Tanácsa titkára. A pártbizottsági ülés napirendjén Horváth András elvtárs megnyitója után két jelentés megtárgyalása szerepéit. Az első napirendi pont, amelynek előadója Somodi Gyula elvtárs, a KISZ megyei titkára volt, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Pest megyei Szervezetének munkájával foglalkozott. A párt- bizottsági ülés második napirendi pontjának előadója Marosi Jenő elvtárs, a megyei pártbizottság ágit.-prop. osztályának vezetője volt. Az informatív jelentés a megyei pártbizottság hároméves művelődési programja végrehajtásának első évi eredményeit és tapasztalatait összegezte. Fiataljaink büszkék eredményeikre, s biztató tervek valóraváltáséval teszik még szebbé holnapunkat Somodi Gyula elvtárs, a me­gyei pártbizottság tagja, a KISZ megyei bizottságának titkára terjesztette elő a Ma­gyar Kommunista If júsági Szö­vetség Pest megyei Bizottsága jelentését az ifjúsági munká­ról. Somodi Gyula elvtárs be­vezetőben tájékoztatta a párt­A Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülése A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa Kállai Gyulának, a népfront elnökének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának elnökletével pénte­ken ülést tartott a népfront székházában. Az ülésen ott voltak az elnökség és az or­szágos tanács tagjai. Az elnökségben foglalt he­lyet dr. Münnich Ferenc, a kormány elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára, Szakasits Ár­pád, az Országos Béketanács elnöke, Bognár Rezső, Harrer Ferenc és Z. Nagy Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnökei. Kállai Gyula, elnöki meg­nyitójában többek között meg­emlékezett a közvélemény ér­deklődésének homlokterében álló ENSZ-közgyűlésről, ame­lyen a Magyar Népköztársa­ság delegációja Kádár János vezetésével vesz részt. Beszé­dét ezekkel a szavakkal fe­jezte be: — Egész népünk nagy bi­zalommal tekint a magyar delegáció munkájára. Kádár János elvtárs egész népünk nevében szólal majd fel a közgyűlésen, hogy mint a ma­gyar nép illetékes és hivatott képviselője, kifejtse a magyar álláspontot a napirenden levő kérdésekben, köztük az úgy­nevezett magyar kérdéssel kapcsolatban is. Az országos tanács ezután nyilatkozatot fogadott el, amelyben a jelenlegi ENSZ- közgyűlésen szereplő legfőbb kérdésekben foglalt állást. Az elnöki megnyitó után dr. Ortutay Gyula főtitkár mond­ta el beszámolóját az iskola- reformról. A pártbizottsági ülés elnöksége bizottságot a KlSZ-alapszerve- zetek vezetőségválasztó mun­kájáról. Többek között a kö­vetkezőket mondotta — A választások megkez­dése óta eltelt 17 nap alátt 276 alapszervezet tartotta meg a taggyűlését. A KISZ megyei bizottságának vezetői és tagjai több mint száz tag­gyűlésen vettek részt és szó­laltak fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alap­szervezetek túlnyomó többsé­gében megjavult a politikai és a szervező munka. — A KISZ vezetőségválasz­tó taggyűlések — tapasztala­taiénak a megyében, ahol a párt és a tanács vezetői nem segítettek a kiszeseknek a kongresszus előkészületeiben, s a vezetőségválasztó taggyű­lés megszervezésében, leveze­tésében. Azért annyira kirívó ez az igazán eltörpülő három eset, mert mind a járási párt- bizottságok, mind az üzemi, községi párt-alapszervezetek nagy gonddal egyengették a fiatalok útját. — Különösen jól. sikerült a taggyűlés a Szobi Kőbánya, a tápiószelei Béke Tsz alap­szervezeténél, ' Albertirsán és még nagyon sok üzemben, hanem munkájával, lendületé­vel magával ragadja a KISZ- en kívüli fiatalok tömegét is. Oktatási munka Ennek egyik feltétele az if­júság eszmei-politikai nevelé­se, a szervezett oktatás. Míg az 1958—59-ben mindössze 107 ta­nulókörben 3868 fiatal tanult rendszeresen, addig az 1959— 60-as évben már 358 csoport­ban 12 215 fiatal, ebből 3015 KISZ-en kívüli vett részt. Az elmúlt esztendőben a KISZ-tagság 53 százaléka politikai oktatásban és több mint 15 százaléka ál­lami és egyéb szakmai is­kolákon vett részt. Különösen nagy kedvvel fog­lalkoztak a fiatalok a VII. pártkongresszus anyagával. A középiskolákban a Kilián Gyöngy-próbákon 927. az ifjú kommunista próbákon pedig 341 fiatal vett részt. Természetesen nagy hatással vannak fiataljainkra a megyé­ben szinte már hagyományos­sá vált ifjúsági találkozók. Tíz- tizenötezer fiatal találkozik ilyenkor a járási székhelyeken, a munkásmozgalom veterán­jaival, a szovjet katonákkal és a munkásokkal. Ebben az aszódi, a dabasi és a monori járás ért el szép eredménye­ket. Az ifjúság munkához való viszonya Megyénk ipari munkásainak 32 százaléka ifjúmunkás, s így (Folytatás a 3. oldalon) taink szerint — társadalmi üggyé váltak. Ezt az is bizo­nyítja, hogy a párt-, a tanács-, a gazdasági és a tömegszerve­zetek vezetői mindenütt se­gítettek az előkészítésben és a taggyűléseken is. A KISZ megyei végrehajtó bizottságá­nak munkatársai eddig mind­össze három olyan községet községben. Ezeket az össze­jöveteleket az jellemezte, hogy a tagság teljes létszámban — ünneplő ruhában — megje­lent és a felénél több részi vett a vitában. Több alap­szervezet taggyűlésén megtör­tént, hogy 30 vagy 50 kiszes- ből 28, illetve 40 szólt hozzá A beszámolók általában jól tükrözték egy-egy KlSZ-alap- szervezet életét, munkáját. A hozzászólások, a vita hangjá­nak tárgyilagossága és őszinte­sége a KISZ-jiatalok öntuda­tának fejlődését mutatja. Hiba volt azonban, hogy a beszá­molók és a határozatok alig foglalkoztak a KISZ Központi Bizottsága által kibocsátott irányelvekkel, amelyek az if­júság további ' nevelésének, fejlődésének útját mutatják. Örvendetes tény, hogy a vezetőségválasztó taggyűlése­ken a lányok is nagy számban hallatták hangjukat, és az új vezetőségekbe is szép számmal választották be őket. Szent­endrén például a tíz alap­szervezetben a vezetőségi ta­gok negyven százalékát a lá­nyok közül választották. Ez előrelépést jelent az ifjúsági munka hatókörének széleseb­bé tételében. A KISZ zászlóbontása óta a fiatalok túlnyomó többsége el­ismeri és becsüli a hároméves kemény munkával elért ered­ményeket és e munka aktív ré­szesének tekinti magát. Az elért eredményeket azon­ban növelni csak úgy lehet, ha a KISZ-alapszervezetek olyan közösséget alakíta­nak ki, amely nemcsak ön­magával törődik«

Next

/
Oldalképek
Tartalom