Pest Megyei Hirlap, 1958. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI I TANÁCS LAPJA II. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA 50 FILLER 1958. FEBRUAR 1. SZOMBAT A kereskedelem helyzete, feladatai és idei tervei Tausa János belkereskedelmi miniszter tájékoztatója a megyei tanácsnál Tegnap délelőtt a megyei tanács székhazában Tausz Já­nos belkereskedelmi minisz­ter Pest megye kereskedelmi szakemberei előtt ismertette ez ország és a megye kereske­delmi helyzetéit, terveit. A miniszter elmondotta, hogy 1957-ben az elmúlt évekhez Viszonyítva országosan 10,7 százalékkal nőtt a keresfeede- dem forgalma. Különösen a Vegyesipari cikkek iránt mu­tatkozott nagy érdeklődés. A megye kereskedelmi szervei 102,9 százalékra teljesítették 1957-es tervü­ket. A kiskereskedelmi vállalatok nyeresége 28,8 százalékkal volt több. mint 1954-ben, a Vendéglátóipari vállalatok pe­dig _ amíg 1954-ben 640 ezer forint veszteséggel dol­goztak - a múlt évben több­milliós nyereségre tettek szert Ez főleg a takarékosabb gaz­dálkodásnak és a költségek csökkentéseinek kö­szönhetőd ........ .. . Az elmúlt évben 558 új bolt nyílt a megyében, azonban ezek közül 242 magánüzlet s ez az arány nem biztosítja a szocialista kereskedelem kí­vánatos fejlődését Az idei tervekről szólva, a miniszter bejelentette, hogy a kereskedelem for­galmát a* egész ország­ban 6,5 százalékkal akar­ják növelni. Ä kereslet felmérése alapján becslések szerint az élelmi­szerforgalom az 1957-es szín­vonalon marad, a ruhafélesé­gek forgalma 10 százalékkal, a vegyesipari cikkek forgalma pedig 14 százalékkal nő majd. Az igényeknek megfelelően több mosógépet, MOPED ke­rékpárt, televíziós készüléket stb. juttatnak az üzletekbe, mint az elmúlt évben. Mosó­gépekből például 58 százalék­kal több kapható majdi, mint 1957-ben. Fésűsszövetekből, nylonharisnyákból és pamut- áruikból is kielégítik az idén a szükségleteket. Hiány lesz azonban még ebben az évben is egyes olyan árukból, ame­lyek sók import nyersanyagot igényelnek. Tausz elvtárs itt példaként említette a gyapjú kötöttárukat, a ballonkabáto­kat és a jó télikabát-szöve- ieket. Az igények jobb kielégí­tése érdekében jó piacku­tatással meg kell javí­tani az áruk elosztását. Előfordult olyan eset, hogy Maglódon csak egy rádió volt az üzletben, amikor Gyomron 50 darab feküdt raktáron. A Váci Vendéglátóipari Válla­latnál négy mázsa dióbél van raktáron és már avasodik, máshol pedig nem lehet ele­gendő mennyiségihez hozzá­jutni. A bolthálózat fejlesztésével kapcsolatban Tausz elvtárs el­mondta, hogy elsősorban sza­kosítani kell az üzleteiket, mért így jobb és kultúrál- tabb kiszolgálást tudnak biz­tosítani. A megye egyes üzleteiben is be kell vezetni az ön- kiszolgálást és a gyors- kiszolgálás módszerét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a földművesszövetke­zetek előszeretettel terjesz­kednek a városokban és a já­rási székhelyeken, ugyanakkor elhanyagolják a falvak bolt­hálózatának fejlesztését. Ezt az állapotot meg kell szüntet­ni. Egyes magánkiskereskedők spekulációra használják fel lehetőségeiket. A nép, a be­csületes kereskedők érdeké­ben el kell járni azok ellen, akik emelik az árakat, sefcel- nek, vagy lopott anyagból dol­goznak. Helytelen lenne azon­ban, ha általában minden ma- gáhkiiskereskedőt zaklatná­nak az ellenőrző, szervek t— mondotta a miniszter. A fogyasztók érdekében fo­kozottabban vigyázni kell a minőségre, a nem megfelelő árut nem szabad átvenni az ipartól. Szigorúan ellenőrizni fog­ják az árdrágítást, a mi­nőségrontást, és a súly­csonkítást. A közönség ér­dekében minden csalást kíméletlenül megtorolnak. — A kereskedelmi dolgozók nagt többsége nagyszerű, jó munkát végzett az elmúlt év­ben. Példamutatóan szervez­ték meg a nagy ünnepi vásár­lások lebonyolítását. Remél­jük, az idén sem maradnak a múlt évi eredmények mögött — fejezte be beszámolóját Tausz János elvtárs. VIDÁM ELET A JEGES BALATONON A tartós hideg meghozta a Balaton téli örömeit. A jég vastagsága eléri a negyven centimétert, amelyen már biz­tonságosan lehet korcsolyázni, fakutyázni, jégvitorlázni. A Szaktanács balatonleüei üdülőjében százhúsz vendég tölti szabadságát sok kellemes téli szórakozással. Legnagyobb sikere azonban a befagyott Ba­latonnak van, A lottó e heti nyerőszámai: 13,41,47,80,87 A lottó ötödik heti sorsolását pénteken délelőtt tartották • nagykőrösi Kinizsi Sportkör székhazában. A héten 3127 064 szelvényt küldtek be a fogadók. A beküldött szelvények alap­ján egy nyerőosztályra 1172 649 forint jut. A nyerőszámok a fentiek. Az e heti sorsoláson azt is eldöntötték, hogy a jövő heti tárgynyereménysorsolásban a januári első heti szelvények vesznek részt. 12000—13 000 lakást épít as idén as építóipar Sajtótájékoztató az Építésügyi Minisztériumban Az építőipar múlt évi ered­ményeiről és legfontosabb idei feladatairól tájékoztatta teg­nap a sajtó képviselőit Traut- manin Rezső építésügyi mi­niszter. —• Az elmúlt esztendőt az építőipar is rendkívül súlyos körülmények között kezdte — mondotta. — Az év végére a Békevonat Moszkvába, kiállítások, A Csepel Autógyár MSZBT-körének terveiből Az ellenforradalmi esemé­nyek után — öntevékenyen — a Csepel Autógyárban szerve­ződött újjá elsőnek megyénk­ben a Magyar—Szovjet Baráti Társaság. Az elmúlt esztendő­ben, bár számos nehézséggel kellett megküzdeniük, igen szép eredményeket értek el. így például nagysikerű hajó- kirándulást szerveztek, amely­re 150 szovjet katonát is meg­hívtak. Ezen a rendezvényen kívül is számos lehetőséget terem­tettek arra, hogy a gyár dolgozói minél gyakrab­Az „egri“ MOPED ban találkozzanak a szov­jet emberekkel, megismerjék őket, s közben baráti, kulturális és sportkap­csolatok alakuljanak ki közöt-- tűk. A Csepel Autógyár Magyar —Szovjet Baráti Társaságá­nak ez évi munkaterve ennek a sikeresnek indult munká­nak a további helyes, egészsé­ges fejlődését tűzi ki célul, így például februárban ma­gyar és szovjet asszonyok, márciusban pedig kiszisták és komszomolisták baráti ta­lálkozását tervezik a gyárban. Az április 4-i ünnepségek ke­retében szovjet katonákat hív­na^ majd meg baráti beszél- I sütésre és ismerkedésre a ; Csepel Autógyárba. Júniusban pedig békevo­natot akarnak indítani Moszkvába és Leningrád- ba, amelynek keretében találko­zót terveznek az ellenforrada­lom idején Tökölön hősi ha­lált halt 24 szovjet harcos hozzátartozójával. A tervek között szerepel négy képkiállítás bemutatása is a gyár területén. Ezek a november 7-i moszkvai ün­nepségekkel, a szovjet dél­sarki expedíció útjával és munkásságával, a Szovjetunió 40 esztendejének történetével és hazánk elmúlt 13 esztende­jének eseményeivel foglalkoz­nak majd. Reméljük, a tervek nem csupán tervek maradnak, s a Csepel Autógyár Magyar —Szovjet Baráti Társasága ebben az esztendőben a tava­lyihoz hasonló, sőt még jobb munkát végez majd. Az Egri Finommechanikai Vállalatnál elkészült az első széria MOPED kismotor. Rövidesen a vásárlók rendelke­zésére áll. Képünkön a könnyűipari kiállításon látható MOPED kerékpár (Szurok János felvétele) felemelt tervet mintegy 8 szá­zalékkal teljesítette túl az iparág. Programszerű fel­adatait is megfelelően teljesí­tette. Tavaly 15 000 lakást kellett felépíteni. Más ipari tárcák saját erőből is építettek laká­sokat így 19 000 új lakást adott át az építőipar. A saját erőből épült és az irodákból átalakított laká­sokkal együtt országosan 50 000-reI gyarapodott az elmúlt évben a lakások száma. Ha minden lakásra négy sze­mélyt számítunk, ez 200 000 ember elhelyezését tette lehe­tővé. Soha olyan mérvű tatarozó munka nem folyt Budapesten és más városokban, mint az elmúlt évben. Ennek egyéb­ként látható jelei vannak. — Az eredmények eléréséhez nagy mértékben hozzásegített bennünket a baráti országok, elsősorban a Szovjetunió anya­gi támogatása — mondotta Trautmann elvtárs. Közölte, hogy készül az új, korszerű épí­tésügyi törvény és ennek végrehajtási utasítása. Lehetséges, hogy még ebben az évben megjelenik az új, nagy- jelentőségű törvény, amely az építőipar enciklopédiája lesz. Elmondta, hogy a lakosság mindenütt nagy megelégedés­sel fogadta a műemlékvédelem érdekében kifejtett munkát, valamint a város- és község­rendezési, illetve fejlesztési tervek megvalósítását. Az idei tervre vonatkozóan a követke­zőket mondotta: — Ez a terv megközelítően sem olyan könnyű, minit a ta­valyi. Csak derekas munkával lehet teljesíteni. Az építőiparon belül is vannak olyan lehetőségek, amelyek megragadásával túlteljesíthető az idei terv is, Ezt látják a minisztériumban és jelentős intézkedéseket fo­ganatosítanak a lopások meg­szüntetése, az anyaggal való takarékos gazdálkodás érdeké, ben és más területeken is. A szigorú intézkedések mellett olyan rendszert dolgoznak ki, amely az igazgatótól a segéd­munkásig mindenkit anyagilag tesz érdekeltté a munka ered­ményesebbé tételében, A lakásépítés bizonyos fokig csökken a tavalyihoz viszo­nyítva, mivel a múlt évi arány nem tartható fenn, mert más iparágak látnák ennek kárát. De anyagi erőnkhöz képest to­vábbra is előtérben marad a lakásépítés. Az építőipar mintegy 12 000—13 000 új lakást épít az idén. Ezenkívül kö­rülbelül 20 000—22 000 csa­ládi ház építéséhez biztosí­tanak állami hitelt, Fokozzák a tanteremépítést. Az elkövetkezendő három év. ben mintegy 3500 új tantermet építenek. Rakétamotor ■■ műanyagból A tokiói egyetem technikai kutatóintézetének professzo­ra: Itogana, olyan rakétát konstruált, amelynek hajtó­műve műanyagból van. A ra­kétát sikeresen kipróbálták az Észak-Japánban fekvő Chila rakéta-kísérleti telepen. Felavatták a Dunai Vasmű két új vegyiüzemét Űjabb jelentős lépéssel ha­ladt előre a gazdaságos ter­melés területén a Dunai Vas­mű. Pénteken felavatták két új üzemét: a benzolkiválasztót és a kénkinyerőt. A benzolki­választó a kokszolómű utolsó, Február 6-ig az előfizetéses A lottózók nagy érdeklődés­sel fogadták a februárban elő­ször játékba kerülő előfizeté­ses lottószelvényeket Mint is­meretes, ezeket csak egyszer kell kitölteni és beküldeni és a tárgyhónap minden játék­hetén, valamint a jutalomsor­soláson részt vesznek. Az előfizetéses lottószelvé­nyek 13,20 forintért február 6-ig válthatók, s ezeket úgy kell beküldeni, hogy február 6-án, déli 12 óráig beérkezze­nek a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz, Ettől az idő­vásárolhatók lottószelvények ponttól már a következő havi, a márciusi előfizetéses szel­vényeket árusítják. a kénkinyerő pedig a vegyi­művek első nagy egysége. A két fontos vegyi üzemet kö­rülbelül 53 millió forintos költséggel építették fel. Tíz hatalmas vastorony, rengeteg szivattyú, gépi berendezés és tartály,, összesen 11 kilomé­ter hosszú csőhálózat épült a két üzemben. Az avatóünnep­ségen a kokszoló és vegyimű­vek tágas éttermében több száz építő-és szerelőmunkás, tervező, beruházó és üzemel­tető gyűlt össze. Megjelent az avatáson Földes László, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagié is. Kétszáz mezőgazdasági szakcsoport megyénkben Tizenöt alakult az év első hónapjában Tizenöit mezőgazdasági szak­csoport alakult az év első hó­napjában Pest megye terüle­tén, a híres szarvasmarha- tenyésztő vidéken Püspökhat­vanban állattenyésztésre tár_ S"Uak a gazdák. Aszódon a megye első kertimagtermelő szakcsoportja alakult meg, öt hold földjüket a gépállomással szántatják, közösen művelik meg a gazdák. Az idén alakul­takkal együtt kereken kétszáz­ra emelkedett a Pest megyei szakcsoportok száma. Híradás a Dunamenti Hőerőműről < (5. oldalon) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom