248 találat (0,309 másodperc)

Találatok

1. IV. Tárca • Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K. (123. oldal)
Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján Irta lic [...] tanuljuk meg hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot [...]
2. 1876-09-24 / 39. szám (1241. oldal)
[...] egy egyház nem szavazott Vattai István zsolcai lelkész 11 Komjáti Ferenc [...] megye kellően legyen képviselve Vattai Istvánt felkérték hogy a főjegyzőnek segít­ségére [...] g lelkészek közé kebe­leztessék be Kérése nem teljesíttetett Bornemisza József jelentette [...] az igricii Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci Végh György Makiári [...]
3. 1913-09-21 / 38. szám (591. oldal)
[...] SZÖVETSEG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztő pálóczi Horváth Zoltán dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő Kováts István dr Sebestyén Jenő Tari Imre [...] Hogy mindnyájunk közös vágya szive kérése a nemzeti nagyság össze van [...] a mi népünkhöz hogy szívünk kérése nem­zeti életünk meggazdagodása a magyar [...]
4. 1901-04-28 / 17. szám (264. oldal)
[...] 000 korona kölcsön dolgát előterjesztett kérése tárgyában már elvileg és pedig [...] a melyben az ellenvéleménynek Fejes István és Antal Gábor voltak a [...] terjedése ellen világi hatósági véde­lem kérése a zsinattartás iránt való intézkedés [...] Tiszáninnenről Bernáth Elemér és Fejes István Tiszántúlról gróf Degenfeld József és [...]
5. VI. Könyvismertetés • Tavasz. Ism. Borsos István (411. oldal)
[...] megjelentek szeretete köszönete és szeretetteljes kérése hogy máskor is látogassam meg [...]
6. 1845-05-25 / 21. szám (497. oldal)
[...] kisérte jelenleg is a sasiak kérése tartalmát s követeik maguk vi­seletét [...] rendelettel mellyen alapíttatott a sasiak kérése megtagadása ha ugyan ezen fensöbb [...] hogy bicskei lelkész t Nagy István úr átalános többséggel a nevezett [...]
7. 1892-11-24 / 51. szám (779. oldal)
[...] beismerése Isten irgalmas volta ennek kérése hálaadás az áldásokért a gondviselés kérése továbbra is kétség a jövővel [...] ajánljuk e művet lelkésztársainknak Benkő István BELFÖLD Kiss Áron püspök Nagykállóban [...]
8. (_tart_03. oldal)
[...] Egyházunk és az intelligencia Bernáth István 218 Egy igazi nemeslevél Earagó [...] J 170 Egyházi élet Németh István 322 Egyházkerületi közgyűlés 340 Egy [...] hivatalnokok beteg­segélyező intézetét Dr Kovács István 409 417 Javaslat Patay Károly [...] Kovács József 261 A Diákszövetség kérése a lelkészekhez Rényi György O [...]
9. 1891-07-05 / 27. szám (877. oldal)
[...] egyház pres oytereibez van egy kérése és viszont egy fogadása melyet ünnepélyesen nyilvánosságra hoz Kérése az hogy az egyházi elöljárók [...] ref egyház küldöttsége tisztel­gett Baki István lelkészük vezetése alatt Azon egyházé [...]
10. 1907-04-21 / 16. szám (250. oldal)
[...] A kecs­keméti concursus Gyih ki István curator lemondása Darvas József megválasztása [...] Csáthi Dániel superintendenst Helmeczi Komoróczy István utódát Negyedfél évre 1 terjedő [...] Nem lévén éppen pásztornélküli nyáj kérése nem volt figyelembe vehető 5 [...] özvegyének jelenlétében történendő összeírásával Mócsi István nagy­kőrösi lelkész és Lossonczi István rector professor bízat­tak meg Az [...]
11. 1910-04-17 / 16. szám (241. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Könyvéből Könyörület és hatalom Balatoni István Vezérczikk Szükségleteink új felszámítása H [...] hisz felső ruháját is eldobta Kérése hogy lássak A te hited [...] könyörület és végetlen hatalom Balatoni István Szükségleteink új felszámítása Egyetemes konventünk [...]
12. 1911-06-11 / 24. szám (387. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Élet Könyvéből Teljes bátorság Balatoni István Vezérczikk A prot theol fakultás [...] jelentőséggel bír az apostolok e kérése Krisztii előtt a hatalom magának [...] ajándékát felette kevés 1 Balatoni István A prot theol fakultás körül [...]
13. 1866-07-22 / 29. szám (931. oldal)
[...] ez idei confirmánsok közöl Mózses István Törteli Mari Gráner Örzse Klenovszki [...] i n t é­zetére Fejős István Mózses János Dudok István és Árvái János tápió sz [...] a vételről számadásunkhoz kívántató nyugta kérése mellett igaz tisztelettel maradtam a [...] ref templom számára Nt Varjú István mint a dunántúli superint pénztárnoka [...]
14. 1879-05-25 / 21. szám (667. oldal)
[...] Farkas urnák 1 Debreceni Nagy István Hajdúböszörményi prédikátor jelesebb én ekszer­z [...] Majd a külföldet nev Grottingát keresé fel Itt érte őt a [...] hét egyh férfiút köztük Nagy Istvánt hogy írjanak a zsoltárok dallamaira [...] 36 Lengyelnek 37 darabja Nagy Istvánnak pedig 17 éneke van énekes [...]
15. 1888-05-06 / 19. szám (599. oldal)
[...] meg is hajol­tak a püspök kérése előtt így csupán a két [...] Dávidházy János Szőke János Csernák István Bencsik István Kiss Áron esperesek Bernath István Horthy István egyház­megyei gondnokok Szűcs István a debreceni egyház főgondnoka Balogh [...] egyházkerületi tanácsbirák Ferge József Kovács István Nagy Lajos Bíró Antal Fráter [...]
16. Lapszámok • 1922-03-19 / 12. szám (48. oldal)
[...] Elek József Enyedy Andor Farkas István Kovács István Szalócsy Pál Szentmártoni Dániel Zsinati [...] aljegyzők Márton János és Lengyel István Világi aljegyző dr Nagy Barna [...] egyházkerület első tisztikarát köztük Sulyok István püspököt és Domahidy Elemér főgondnokot [...] építeni Az országos gyűjtésre engedély kérése most van folyamatban A hivek [...]
17. 1898-04-03 / 14. szám (214. oldal)
[...] január hóban 29 Kassa Homola István Az egyetemes konvent ülése Második [...] Károly Tiszán­innenről rendes tagokul Fejes István és Radácsy György konventen kivüli [...] Karap Ferenc Bernáth Elemér Fejes István Szász Domokos Bartha Lajos Szabó [...] vonatkozó indítványa s az a kérése hogy a revíziót már a [...]
18. 1913-09-13 / 37. szám
[...] Rédői József adóhivali főnök azon kérése körül hogy a VIII fizetési [...] pénztárnok ellenőr s tisztek azon kérése körül hogy családi pótlékot kapjanak [...] s még soká tündököljön Szent István koronája Efemer e hát az [...] általános vita utolsó szónoka Barthalos István volt aki azt mondja hogy [...]
19. 1938-04-23 / 17. szám
[...] feladatairól Felszólalnak vitéz szentjánosi Szűcs István főispán Ujváry Ede szombathelyi polgármester [...] utakkal kapcsolatban panasza vagy kíván­sága kérése Egész Nyiigatmagyarország te­hát nagy érdeklődéssel [...] a régi kiváin­ sága és kérése hogy az állam és a [...]
20. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 1711–1935. Költségvetések elkészítése tbn. (194. oldal)
[...] verse alapján mely igehirdetésnek visszatérő ké­rése és követelése ez volt Az [...] presbiter kö­telessége családjával szemben Farkas István nemeskis­faludi lelkész tartotta Üvegház a [...] Váradi Krónikás í ének Bocskay Istvánról Melodráma Előadja Eötvös Ella I [...] a tanítónőképző intézeti énekkar Ritoók Ist­ván tan kép zenetanár vezetésével és [...]
21. 1902-05-18 / 20. szám (315. oldal)
[...] programul szerint átdolgozott zsoltárokról Benkö István Könyvismertetés A debreczeni lelkészi tár [...] Angol egyházi szemle B Pap István Irodalom Egyház Iskola Egyesület Gyászrovat [...] kérdést a konvent azonban Tisza István elfo­gadott módosítása által szerves kapcsolatba [...] helyesnek tartom hogy a dotáczió kérése nem ettől tétetett függővé A [...]
22. 1890-03-30 / 13. szám (405. oldal)
[...] gyűlést megnyítottnak nyilvánította Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését [...] Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi [...] tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István Német Zs és Dr Vida [...] Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri Kérése nem adatik meg azon okból [...]
23. 1907-10-27 / 43. szám (682. oldal)
[...] során a halasi gimnázium állam­segély kérése némely kikötések mellett helybenhagya­tott s [...] A Ráday könyvtár bizottságnak Hamar István által előterjesztett jelentéséből tudomásul vette [...] Biczó Zsigmond 200 V Molnár István 100 koronát II A Baldácsy [...] 300 Biczó Pál 250 Kuthy István 150 Tatay Lajos 400 Tóth [...]
24. 1891-05-03 / 18. szám (593. oldal)
[...] mikor lehet segéd papságra alkalmaztas­sék Kérése örömmel teljesíttetik biztosokul küldetnek ki [...] Simon Sámuel segédlelkész és Baksai István rimaszom­bati gimn igazgató tanár Ez [...] bizottság tagjai közül egyedül Baksai István rimaszombati fő­gimnáziumi tanár van életben [...] lefolyt lelkész­választás alkalmával közfelkiáltással Pap István morágyi helyettes lelkész Hogy menynyire [...]
25. 1932-02-20 / 8. szám
[...] hely bérét mérsékelték A munkások kérése A helybeli szakszervezetek a Munkás­Otthonnak [...] támogató szavai után vitéz Draskóczy István a maga részéről ki­jelentette hogy [...] tették át A városi kocsisok kérése A vármegye törölte a v [...]
26. 1911-05-07 / 19. szám (312. oldal)
[...] ezen lemondása mellett a bizottság kérése daczára megmaradt a bizottság megválasztotta [...] Kátay Endre esperes Dunaszentgyörgyről Szóm­bathy István lelkész és neje Mosnicáról Temes [...] Kálmán Petri Elek dr Bernát István és Gonda Béla alelnökök Nagy [...] Sz elnöke és Bilkei Pap István theol igazgató dr Pálóczi Horváth [...]
27. 1848-07-02 / 27. szám (859. oldal)
[...] helységébe Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay Mihály esperes és [...] lelkész egyházi rendböli tanácsbirák Berki István szatmári Nagy Lajos sályi Győri István ököritói és Lu­kács István kocsordi lelkészek világi rész­röli tanácsbirák [...]
28. VIII. Hivatalos rész • Mezőföldi egyhm. lelkészértekezlet elnöke: • Meghívó lelkészegyesületi gyűlésre (164. oldal)
[...] Géza és az aljegyzők Gombos István és dr Szász Gábor a [...] tanácsbirák Vörös Lajos főjegyző Gombos István aljegyző referálták Vitát az őriszentpéteri presbité­riumnak és lelkipásztorának azon kérése produkált csak melyben a hozzá [...] felekezetek közötti viszonyra Előadó Somogyi István csőszi ref lelkipásztor 3 Melyik [...]
29. 1900-12-30 / 52. szám (832. oldal)
[...] és Gergely Antal Csütörtökön Hamar István és Fleisclter Gyula Pénteken Csűrös István és Szabó Aladár Szombaton Forgács [...] hogy ha a magyar liturgia kérése csakugyan nem eretnekség akkor hol [...] szerkesztő Szőts Farkas Főmunkatárs Hamar István HORNYÁNSZKY VIKTOR CS ÉS KIR [...]
30. 1893-08-17 / 33. szám (517. oldal)
[...] melyben a püspöki szék Szent István király fundál­tatásától fogva fennáll és [...] a veszprémi püspöki szék Szent István király által alapíttatott e avagy [...] is ezen püspöki széknek Szent István király által való alapíttatása ez [...] ő alapítványa és a folya­modók kérése között semmi ellenkezőt nem lehet [...]
31. Lapszámok • 1918-10-06 / 40. szám (179. oldal)
[...] lettek 1919 21 évre Németh István püspök gróf Tisza István főgondnok póttagok Nagy Lajos Szabó [...] végett Csekey Dávid és Végh István a helyszínére kiküldet­tetek A szépen [...] adták A lévai lelkésznek ama kérése hogy segédlelkésze fenntartására kerületi alapból [...]
32. 1902-09-07 / 36. szám (582. oldal)
ságos utánjárása kérése sürgetése kopogtatása gyűjtötte össze a [...] nem fért óriás közönségnek Cászár István gigei szomszédlelkész tartott megható beszédet [...] Szalánczvár jelenlegi ura gróf Forgáeh István valamint testvére László gróf most [...] tartotta az úrvacsora osztást Szobonya István györkei lelkész végezte melyben 1200 [...]
33. (_3. oldal)
[...] Az a még egyszer Balatoni István 553 Az öröm Muraközy Gyula [...] 26 A jövő feladatai Bernát István 38 Szocziális munkák p 50 [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kérése gyülekeze­teink lelkipásztoraihoz 86 Lap s [...] és tanítóink betegsegélye­zése Dr Kováts István 182 A jobb jövő felé [...]
34. 1886-11-14 / 46. szám (1449. oldal)
[...] tori László a Benczédi Székely István a Beltai Gáspár a Melius [...] és egyházi pl Geleji Katona István Bornemissza Péter stb művei termékei [...] 1727 ben majd Szatmárnémeti Pap István és Török Ferenc 1771 ben [...] még csak az az egy ké­rése van hogy a papir csak [...]
35. 1947-08-10 / 32. szám
[...] titkár is A küldöttséget Széki István vezető igazgató Vargha István üzembizoítsági elnök társaságá­ban ogadta Nagy [...] megkapni Széki igazgató és Vargha Ist­ván hivatkoztak arra hogy az anyagot [...] úgy Széki igazgatót mint Varga Istvánt arra tegyenék meg mindent a [...] megtesz min­dent hogy a dolgozók kérése minél előbb teljesüljön A küldöttség [...]
36. 1860-12-10 / 49. szám (1619. oldal)
[...] Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak Miskolczy István föesperes úr 10 ft Riegel [...] s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett alólirt e közös [...]
37. 1910-05-01 / 18. szám (282. oldal)
[...] Bertalan alelnök tartott gr Tisza István legutóbbi konventi beszédét tette kritika tárgyává Sok tekintetben egyetértett Tisza Istvánnal Nagy elis­meréssel szólott az ő [...] a titkos szavazás 10 egyháztag kérése folytán mivel a szabály­rendelet nem [...] közgyűlését a melyet gr Tisza István főgondnok hosszabb beszéddel nyitott meg [...]
38. 1916-02-20 / 8. szám (85. oldal)
[...] SZÖVETSÉG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztők pálóczi Horváth Zoltán dr és Kováts István dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák­szövetség kérése gyülekezeteink lelkipásztoraihoz Nekrolog Simon Ferencz [...]
39. 1894-04-12 / 15. szám (239. oldal)
[...] Kossuth L haláláról és Gáspár István indítványára határozatba ment hogy az [...] án Kurdi Béla dolgozatát Gáspár István olvasta fel a felolvasás a [...] szintén április 8 án Hamar István tartotta Itt a tavasz a [...] átengedése mellett 15 500 államsegély kérése szintén elhatároztatott Az új Egyházi [...]
40. 1911-02-12 / 7. szám (99. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Urunknak nincs elegendő tanítása intése kérése ajánlása sőt fenyege­tése is abból [...]
41. 1903-09-20 / 38. szám (602. oldal)
[...] köszönetét fejezi ki Pálóczi Horváth István úrnak és nejének az anyá­sítandó [...] haladéktalanul behajtatni Egyházkerületi képviselőkül BenkŐ István és fóthi Molnár Albert egyházi [...] Ráday Gedeon és Pálóczi Horváth István világi tanácsbirák választattak A szám­vevő [...] jóváhagyatott A kispesti egyház azon kérése hogy az államsegélypénztárból felvett 10 [...]
42. 1927-01-30 / 5. szám
[...] atása tárgyában 8 A Szövétnek kérése 9 Jelentés az országos gyűjtések [...] aa KER SZOC HÍREK Szeift István arcképének le leplezése a Ker [...] óhajják leróni a halott Szeift István iránt ki 25 év előtt [...] és önzetlen vezére volt Szeift István neve nemcsak Pápán és Budapesten [...]
43. VI. Könyvismertetés • Vincze K.: Az Istennek angyalai (112. oldal)
[...] akaró lelkipásztorok lélekből fakadó reszkető kérése adj hogy adhassak Gy E [...] betöltő nagyszámú közönség jelenlété­ben Süvegh István lelkész palástosan köszönti Püspök­urat az [...] 1 versét énekeljük majd Süvegh István helyi lelkész imádkozik utána az [...] munkára A presbiteri gyűlést Süvegh István helybeli lelkész imája zárta be [...]
44. 1945-09-23 / 22. szám
[...] való megállapítása stb Az igazolás kérése kizárólag erre a célrci készült [...] Pápateszér Horváth Erzsébet Pápateszér Horváth István levente Beleki Jenő Beleki Jenőné [...] Bakony­bánk Kotyán Zoltán Bakonypéterd Fölkér István Frank István Weisz József Feit Ven­del József [...] választási alapra felajánlott összegek Kovács István 1000 Kovács Ist­vánná 500 N N 1000 Balogh [...]
45. 1906-10-14 / 42. szám (668. oldal)
[...] keltett a széplaki lelkész azon kérése hogy egy­szersmindenkorra mentessék fel a [...] a hajlott korú esperes­nek Nagy Istvánnak esperesi hivataláról való lemon­dását s [...] gyűlés tagjai Az istentiszteletet Csiki István kecsedi lelkész végezte Az istentisztelet [...] A tanítói gyámintézet pénztár­nokául Ritoók Istvánt választották meg A tátraaljai evang [...]
46. 1909-03-14
[...] Uj novellás könyv Longi A István kolozsvári hírlapu mik decemberre jelzett [...] tiszt­viselőinek E ek óta állandó kérése a rendezett tanácsit városok tisztviselőinek [...] hét ezer érdemes köztisztviselőnek mél­tányos kérése nyert teljesitést Postai ertesites A [...]
47. 1931-11-22 / 48. szám
[...] a nőnevelő intézet díszter­mében Szaíhmáry István a Petőfi társEság tagjának közreműködésével [...] Rómában Irta és felolvassa Rab István 2 Liszt XIV rapszódia Zongorán [...] Markó Ilus Maróihi Ferenc Menyhárth Ist­ván Bálint Géza Willmann József Pillér [...] fűszer­üzletekben kapható Az Országgyűlési Muzeum kérése a közönségtől Az utóbbi években [...]
48. II. Egyházi élet • Az O. R. L. E. választmányi ülése. 1908 ápr. 1. (225. oldal)
[...] Baltazár Dezső elnök dr Tüdős István és Kis József alelnökök dr [...] választmányi tag Jelen voltak Hamar István theol tanár és Kontra Aladár [...] karöltve együtt működésének védelmének támogatásának kérése mellett tudomásul vétel végett az [...]
49. 1926-02-27 / 9. szám
[...] Harter Mátvás Hochschorner Jenő Horváth István sertéshizlaló 100 100 000 K [...] Mihály fia Karlovitz Adolf Siposs István György Ádám Blum iífWbr Derzsó [...] Pfeifer Ignác N N Böröcz István Pulmann János Ruip Jenő Molnár István dr Niszler Teodoz bteiner Árpád [...] kérdés a nemzetk munkaügyi hivatal kérése a döntőbíráskodás leszerelés és bizton­ság [...]
50. 1880-04-25 / 17. szám (557. oldal)
[...] és egyhangúlag megválasztatott pénz­tárnokká Dobó István lett A magyarhoni ág h [...] Gusztáv Karsay Sándor és Cékus István püspökök Fabinyi Theofil és b [...] s nem követeltetik az engedély kérése
51. 1843-09-09 / 36. szám (434. oldal)
[...] superint és tek bizáki Puky István segédgondnok urak Erdekesb pontjai 1 [...] tudomány tanításával is bizassék meg Kérése megadatott fizetése 650 váltó ft [...] Tanácsos leend elnök tek Puky István ur által igen eszélyesen adott [...]
52. 1893-05-04 / 18. szám (281. oldal)
[...] egyház és derék tanára Márton István egy évtized alatt kifejtett iskolájának [...] ez idő szerinti tanárai Márton István Tóth F és Látzai részint [...] szuperintendenciának titkon pedig főleg Márton István a komáromi egyházzal szövetkezve egyen­gette [...] kivitte hogy a komáromi egyház kérése visszautasíttatott sőt követei mint a [...]
53. IX. Pályázatok • Gige kántortanítói állásra (24. oldal)
[...] tanítónőképző intézeti egyházkerületi képviselő Ritoókh István 420 szava­zattal polgári iskolai képviselő [...] tanulót 100 P és Rácz István VII o tanulót 100 P [...] részesítette A Magyar Aiíiansz Bizottság kérése Az egye­temes imahetet az Evangéliumi [...]
54. 1868-01-26 / 4. szám (125. oldal)
[...] Úr kegyelmének s áldásának buzgó kérése mel­lett egyházunkat hitrokoni munkás szeretetekbe [...] szeiit Iéítujiítivai rtaurm ieikész Domokos István 9 gondnok Hóné István előljáró Szegedi Mihály előljáró Zabán [...]
55. II. Egyházi élet. • A dunántúli egyházkerület közgyűlése. (543. oldal)
[...] r 28 29 v NÉMETH ISTVÁN EGYHÁZI ÉLET A dunántúli ev [...] komáromi egyházmegye két segédlelkészének azon kérése hogy a minősítésre vonatkozó püspöki [...] tanítókat soha ne alkalmazzanak Barthalos István a főiskola pénztárnoka és ügyésze [...]
56. 1895-04-04 / 14. szám (220. oldal)
[...] jó pásztor XXII Az anya kérése XXIII Az öregek tisztelése XXX [...] Bartha Lajos György Endre Fejes István Széli Kálmán bizott­sági tagok és [...] Irma Szász Károly dr Keeskeméthy István Limbacli baseli misszionárius Szabó Aladár Hamar István Biberauer Richárd Azután szeretet munkát [...]
57. 1843-05-06 / 18. szám (214. oldal)
[...] esetek nyomán a csáti egyház ké­rése megadatott A zsérczi egyház kit [...] kedvelt elnöklete alatt t Somosy István Jászai Mihály Szakái László esperes [...]
58. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-04-30 / 18. szám (137. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Az [...] szabadítás előtt megfáradt elgyötört lelkünk kérése volt s talán nincs bennük [...]
59. 1878-07-07 / 27. szám (865. oldal)
[...] folyamodása több tagjának b Kemény István főgondnok irányában tanúsított tiszteletlensége s [...] Kun Géza és gr Kun István választat ak meg úgy­szintén algondnokokká [...] nemkülön­ben az enyedi tanoda azon kérése is hogy két segéd­tanári állomása [...]
60. 1896-05-03 / 18. szám (282. oldal)
[...] a hiányt a kerületek Fejes István len­dületes beszédben kel ki mindenféle kárpótlás kérése ellen A jövedelem melytől a [...] nézetét Teljes mér­tékben helyesli Fejes István elvi kijelentését mert ő is [...] és egyházkerületi közigazgatási pénztárak Fejes István álláspontját teszi magáévá Tisza Kálmán [...]
61. 1903-05-10 / 19. szám (295. oldal)
[...] melyben Dányi Gábor gróf Tisza István Morvay Ferencz Papp Károly Hajós [...] Továbbá kívánta hogy a segély kérése ne bizassék a gyülekezetekre mert [...] a gyülekezetek életében Gróf Tisza István hosszabb beszédben kelt védelmére a [...] és a helyett gróf Tisza István javaslatát fogadta el A közalapot [...]
62. 1907-02-03 / 5. szám
[...] igazgató lett megbízva f Edvy István Ismét kevesebb a küz­dője a [...] nagyapa testvér és após Edvy István nyugal­mazott m kir honvéd százados [...] Beksits Alexandria Unokái Edvy Gyula István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke Győrött Széchenyi M [...] községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható De mikor oldják meg [...]
63. Lapszámok • 1895-09-15 / 37. szám (589. oldal)
[...] s miután Szappanos Péter is kérése Il ik fizetési osztályba helyeztetése [...] s a tanári karból Németh István dr Antal Géza Póttagok Eácz [...] nélkül elfogadtatott 13 L Márton István sírjának gondozásával a gazdasági tanács [...]
64. 1935-12-15 / 51. szám
[...] Miksa id Kumrner János Zakoís István Jelentősebb szavazatot kap­tak még mint [...] 31 póttagra történt Megválasztottak Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky [...] póttagra történt Megválasztottak vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal [...] zajában is Nem olyan a kérése hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk [...]
65. 1886-11-14 / 46. szám (1463. oldal)
[...] 8 án tartott sup consistoriumra kérése megadatott jegyzőkönyvi 9 sz a Czúnba candidatus Karászi István rendeltetetett r lelkésznek azonban illoeálva [...] Gergely 1800 1802 ig Pápai István 1802 18 n ig Hornyák [...] 3 28 1829 ig Bódizs István 1829 1838 ig Dávid András [...]
66. 1912-06-09 / 23. szám (365. oldal)
[...] pártfogással kíséri Az Udvarhelyvármegyei Tanítóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] s bővebb fel­világosítással szolgál Dallös István polg isk igazgató Budapest VIII [...] óragyárának hirdetését Felelős szerkesztő Hamar István NYILTTER E rovatban foglaltakért nem [...]
67. 1911-10-29 / 44. szám (723. oldal)
[...] is Petri meghajolt a közgyűlés kérése előtt A kinyomatott püspöki jelentést [...] választmány jelentése volt B Pap István theol igazgató előadásában A jelen­tés [...] is gondoskodva van B Pap István német dr Tari Imre franczia [...]
68. 1900-12-09 / 49. szám (782. oldal)
[...] szobrászat első nagy művelőjéül Ferenczy Istvánt tünteti föl A hatvanas évek [...] évre 1 korona Meg­rendelések Kecskeméthy István tanárhoz kolozsvár ref theologia intézendők [...] is zárkozott el az egyház kérése elől hanem ez alkalommal is [...]
69. 1901-04-28 / 17. szám (262. oldal)
[...] teljesíthetőnek A megindult vitában Fejes István Antal Gábor és Radácsy György [...] gróf Degenfeld József és Tisza István azonban a bizottság véleménye mellett [...] funkczió­ját Ha a tiszáninneni kerület kérése teljesíttetnék akkor minden kerület sőt [...]
70. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-08-12 / 32. szám (239. oldal)
[...] cimére küldendők Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] az elhanyagolt sokszor talán gáncsolt kérése add meg a mi mindennapi [...]
71. 1902-11-23 / 47. szám
[...] vőlegény fivére dr Hanauer rpád István lelki igazgató végezte ki az [...] osztatott ki Kedvezméuyes ára facsemeték ké­rése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] kir anyakönyvi kivonat Szülöttek Zakolcs István ruhatisztító és neje Szilvási Lidia [...] fia Imre rom kath Szabó István csizmadia és neje Rozs Mária [...]
72. 1897-07-04
[...] Ferenc gazdász Mihályi Kálmán Mihályi István Mihályi Sándor Mihályi Juliska Bélák István gyermekei Bélák Margit Bélák Loránd [...] Erzsike gyermekei Festliy Pál Festby István dr Bélák Sándor gyermekei Bélák [...] gyermeke Dobrovszky Kálmán Özv Nagy István és gyermekei ugy a maguk [...] az Isten áldásának reájuk való kérése után az ünne­pély véget ért [...]
73. 1922-04-29 / 17. szám
[...] város közönsége nevé­ben dr Tóth István főkapitány üdvözölte választékos szavakban Tormay [...] énekel Tánczos Béla szaval Bartha István Csótról Beethoven Op Ai hegedü [...] után felsőbbsége nem térhetett ki kérése teljesítése elől Kristóffy főfelügyelő azonban [...] 60 60 K ifj Keresztes István Czukros N N Bartli István Kiss János Nádasdyné Berta Testvérek [...]
74. 1895-09-26 / 39. szám (619. oldal)
[...] től számíttatik a két kérvényezőnek kérése teljesíttetik Az első lelkészképesítő vizsgát [...] közül Szentgyörgyi József csarnotai Torday István d pataji Kiss Károly mányi [...] László Szinay Gyula világiak Joó István gimná­ziumi felügyelő a kollégium igazgatói [...]
75. 1926-05-23 / 21. szám
[...] má­sodik Binder Ottó harmadik Szabad­hegyi István negyedik Haidekker László s ötödik [...] és Hatvany Endre bárókat Békeffy István Szabadhegyi Elemér Weszely Tibor Vécsey [...] Ákos vitéz Udvar­noky Tihamér Szabadhegyi István Haidekker László Grafi Frigyes Kintzig [...] nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl megvál­toztatja a gyakorlati életnek [...]
76. 1909-07-24 / 30. szám
[...] igazgató tanító Gubicza Lajos Szanyi István és Sörédy József mint biz [...] lezárják A posta köréből Mayer István posta­távirdai felügyelő postafőnök folyó hó [...] reményt zárt be örökre Mikszáth kérése Mikszáth Kálmán 40 éves irói [...] mi lesz télen Szerencsétlenség Horváth István marcaltői lakos cipészmesternek István nevű 5 éves fiacs­kája a [...]
77. 1940-07-06 / 27. szám
[...] véget ért A Stefánia Szövetség kérése a társadalomhoz Adjatok hogy adhassunk [...] kar megjelent tagjait mire Rab István tanár válaszolt az intézel nevében [...] József Máv üzlet­gyakornok Ajka Hubert István s lelkész Cell­dömölk Iván Zoltán [...] kir járásb díjnok Zirc Locskai István főhadnagy Érsekújvár dr Lajos Kálmán [...]
78. 1902-10-26 / 43. szám (696. oldal)
[...] szegénységére való tekin­tetből megengedtetett Old kérése a megyei és közalapi járulék [...] szutori Bogdáni József jablonczai Liikő István barlai Szabó István bósi Erdélyi János palágyi Séra [...]
79. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1917-01-28 / 4. szám (25. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József Előfizetési [...] ké­rést Bálák nem tud belenyugodni kérése el­utasításába Elkülde azért ismét több [...]
80. 1904-08-14 / 33. szám (525. oldal)
[...] Teleki József gondnok póttagokul Benkő István és dr Nagy Dezső választattak [...] egyházkerületi közgyűlésre egyházi részről Benkő István és Arany Gusz­táv világiakul gróf [...] gyöngyösi egyesült prot egyháznak azon kérése hogy a pesti egyházmegyébe óhajtja [...]
81. 1947-02-16 / 7. szám
[...] Sándor h pol­gármester dr Körmendy István járási főjegyző dr Katona Ist­ván iparhatósági biztos Bodolay Jenő iparostanonciskolai [...] ipar­testületi tagsága ItOK­hoz az iparosság kérése legközelebbi körzeti gyűlés Cápán tartassék [...] mérkőzésé n Vásárhelyi nyert Draskovits István ellen Szabó Zoltán nyert Schleisner [...]
82. 1910-11-27 / 48. szám (764. oldal)
[...] az egyházi vezető körök támogatásának kérése mellett akcziót indít új tagok [...] Szelényi Ödön evang B Pap István ref theol és S Szabó [...] orsz statisz­tikai hivatal igazgatója Czeglédi István cz hosszabb elbeszélő költeményéből olvasott [...]
83. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
84. 1939-09-10 / 38. szám
[...] gyermekek számára 9 Légoltalmi Liga kérése A Légoltalmi Liga helyi csoportja [...] P Bérczy László vitéz Draskóczy István Fischer E le­mér Dr Frimml [...] Miklós 3 3 P Dragovits Ist­ván 2 50 P Czuppon Károly Erdős István Karlovitz Adolf Mohapel Béla Dr [...]
85. IX. Vegyes közlemények • X. Üzleti hirdetések • Lapszámok • 1916-02-20 / 8. szám (57. oldal)
[...] küldendők a Belső munkatársak Borsos István Czegtédy Sándor Pongrácz József Az [...] főmunkatárs cimére küldendők A Diákszövetség kérése a lelkészekhez A Keresztyén Diákok [...]
86. 1902-06-01 / 22. szám (350. oldal)
[...] acclamatio és az ő megtartásá­nak kérése a mi pedig a darabnak [...] énekeskönyv megjelenését Rákos Palota Benkő István ref lelkész KÖNYVISMERTETÉS Skaricza Máté [...] Skaricza Máté a Szegedi Kis István reformátor élet­rajzának szerzője 1544 ben [...]
87. IV. évfolyam • 1948-01-11 / 2. szám
[...] fo­vagon az idei cukorrépatermés Csendes István békási gazdálkodó nyerte a járási [...] ügyei­nek arra hogy a veszpréra­megyeiek kérése meghallgatásra találjon A kultuszminisztérium eddig [...] pápai járási verseny győz­tese Csendes István békési­gazdálkodó aki 1000 négy­szögöl földön [...] as Ifjú­sági Bizottság szónoka Biró István népi kollégista záró­szavaiban az ifjúság [...]
88. 1900-05-06 / 18. szám (279. oldal)
[...] eljárni Az ülés végén Fejes István mutatta be az Egyetemes énekügyi [...] az egyházkerületeket felszólítja De Tisza István gróf erélyes felszólalásából és az [...] ki azonban az értekezlet kifejezett kérése előtt meghajolva lemondását visszavette Tárgysorozat [...]
89. 1945-12-30 / 39. szám
[...] tartják hogy a Francó kormány kérése is napirendre kerül a tanácskozásokon [...] tar­totta a kultúrház nagytermében Széki István igazgató beszólt az elmúlt nehéz [...] tagja ki­vette a részét Varga István a gyár üzembizottsága nevében Ka [...] a vezetőkkel való együttműkö­désről Kernya István nagyhatású fejreolvasása következett mely­ben humoros [...]
90. I. Vezető cikkek és értekezések • Hiveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán (37. oldal)
[...] vértanu halált halt gróf Tisza István egyházm gondnoki székfoglaló beszédéből 1902 [...] és a debreceni gróf Tisza István tudományegyetem hittudományi fakultásának tanárai február [...] Marton János 15 Szakáll János kérése doktori szigorlat engedélyezésére Előadó Marton [...]
91. 1904-03-27 / 13. szám (201. oldal)
[...] kormány képviseletében megjelent gróf Tisza István miniszterelnököt Berzeviczy Albert kultuszminisztert Cseh [...] főjegyző Czike Lajos esperes Németh István theologiai tanár Sárközy Aurél Kovács [...] Lélek erejének és kegyelmének segélyül kérése Az immár esküt tett püspök [...]
92. 1914-10-17 / 42. szám
[...] elintézi ami csak pár nap kér­ése akkor nálunk is végre életbe [...] Ferenc Horváth ániel cs Szabó István Kulcsitzky János soknyay Károly Rédei [...] amperth Ferenc Buráth József Kis István ömböl Ferenc Gyimóti Ferenc Kőszegi [...] Mórocz József Németh János Molnár István yenese János Gyenese Károly id [...]
93. 1919-11-01 / 37. szám
[...] gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé Felkéretnek a malom és [...] iparos Mika Tivadar kereskedő Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak A devecseri vértanuk [...] Devecser nagyközség hős fiait Baják István tart hadnagyot Bönyi Gyula földmivest [...]
94. III. Tanügy • Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő (599. oldal)
[...] Pártolólag felterjesztetik Szentkirályszabadja egyháznak azon kérése hogy 892 korona 10 éves [...] Kenessey Móric Demjén Márton Galamb István póttagok Szőke Ignác Jákóy Pál [...]
95. 1909-03-07 / 10. szám (146. oldal)
[...] részesíteni szíveskedje­nek A főmunkatársak segítségül kérése éppen nem jelenti azt hogy [...] márczius havában Atyafiságos szeretettel Hamar István felelős szerk Szoeziális irányú igehirdetés [...]
96. 1939-05-24 / Rendkívüli kiadás
[...] kötelességét ezt bizton Ígérheti Egy kérése van ha mandátummal megtisztelik benne [...] hanem az egyént dr Antal Istvánt mert a politikai áramlatok változhatnak [...] oszlott szét hogy dr Antal István a Szentlélek kitöltetésének második ünnepén [...] A pápai kerületben dr Antal István MÉP Molnár Benjámin nyilas párti [...]
97. 1848-05-07 / 19. szám (603. oldal)
[...] f gyarmathi egyházban n Gacsári Ist­ván halálával megüresedett hivatal betöltésére az [...] fizetésüket több pontokban megcsonkítani szándékozván kérése nem teljesítetett mivel a földek [...]
98. 1895-03-14 / 11. szám (174. oldal)
[...] meg is lesz Tanulmányút Joó István a tiszántúli ev ref gimnáziumok [...] magyar közokt kormány engedélyének távirati kérése és megnyerése után léphette át a bécsi gimnáziumok küszöbét Joó István a ki mint látszik hivatásától [...]
99. 1888-03-18 / 12. szám (381. oldal)
[...] gyermek istenitiszteleteknek Ugyanis B nke István sepsi­szentgyörgyi ev ref tanár átdolgozta [...] özvegynek hiába volt minden esdeklése kérése nem teljesíttetett E hálátlansághoz nem [...] egyház 50 kr lelkész Nagy István 1 frt s lelkész Kiss [...]
100. 1877-03-25 / 12. szám (373. oldal)
[...] egyhangú több izben sikertelenül megújított kérése után de akkor is mély [...] uj lelkészségét elfoglalná helyettesül Német István gym tanár úr alkal­maztatik ez [...]