Dunántúli Protestáns Lap – 33. évfolyam – 1922.

Lapszámok - 1922-03-19 / 12. szám

— Adomány. A budapesti ref. főgimnázium szegény tanulóinak könyvekkel való ellátására özv. Geszty Rezsőné, a szilasbalhási születésű dr. Zsinka Ferenc múzeumi könyvtárőr útján, 80.000 K-t adomá­nyozott. — A tiszáninneni ref. egyházkerületben lefolyt választások szerint zsinati lelkészi pótképviselők lettek Bartha József, Elek József, Enyedy Andor, Farkas István, Kovács István, Szalócsy Pál, Szentmártoni Dániel. Zsinati világi pótképviselők: br. Ragályi­Balassa Ferenc, Bernáth Aladár, Bárczay Gábor. A sárospataki főiskola képviselője: Nagy Béla. Egyház­kerületi lelkészi aljegyzők: Márton János és Lengyel István. Világi aljegyző: dr. Nagy Barna. — Az Egyházi Értesítő laptársunk szerkesz­tését az Orcziba távozott h. szerkesztő után főiskolánk • volt kiváló növendéke és szeniora: Szabó Imre bpesti lelkész vette át, mig a lap szerkesztője: Takaró Géza Amerikából hazaérkezik. — A királyhágómelléki ref. egyházkerület közgyűlése február 23-án iktatta be hivatalába az egyházkerület első tisztikarát, köztük Sulyok István püspököt és Domahidy Elemér főgondnokot. Egyúttal egy öt tagból álló bizottságot választottak, amely az erdélyi egyházkerület hasonló bizottságával egyet­értésben tervet dolgozzon ki a román területen élő ref. egyházak konventje és zsinata számára. — Komáromújvárosban a ref. hivek templomot akarnak építeni. Az országos gyűjtésre engedély kérése most van folyamatban. A hivek maguk eddig 22.000 K-t adakoztak a templomalapra. Győré Lajos és Győré Gergely buzgó egyháztagok 300 négyszögöl telket ajánlottak fel a templom számára. — Kaposszentbenedeken a Biblia-Kör téli munkáinak záradékául márc. 5-én tartotta meg a gyüle­kezet a templom 100 éves fennállásának ünnepét és ugyanekkor avatták fel nyilvános ünnep keretei között Cser János és neje közel 50.000 K értékű harangját. A gyülekezet lélekszáma megkétszereződött a kettős ünnep alkalmából. A lombkoszorukkal kivül-belül fel­ékesített 100 éves templom, melynek tovább renová­lására az egyházközség a f. évre ismét 100.000 K-t szavazott meg, nem tudta ódon falai közé befogadni a szomszédos gyülekezetek érdeklődőit, akik lelkipász­toraik vezetése mellett sereglettek össze az ünneplő gyülekezetbe. A templomból kiszorult közönség részére Farkas István szennai s.-lelkész tartott a templom­udvaron istenitiszteletet. Bent a templomban Somogyi György szomajomi, H. Nagy Sándor kisasszondi és Kovács József helybeli lelkész végeztek szolgálatot, Uri szent-vacsorát is osztván a bűnbánó lelkeknek. A lelkipásztorok beszédei után felváltva a gyülekezet zengett alkalmas hálaadó zsoltárokat és dicséreteket, vagy az ifjúság adott elő a karzaton az Uj-énekekből megható énekszámokat. Ebéd után a műkedvelő gárda gyönyörködtette az iskolába gyülekezett közönséget a „Piros bugyelláris" előadásával. A bevétel közel 7000 korona volt. Minden belépő a jegy ára fejében egy kis emlékfüzetet is kapott, amelyet a gyülekezet lel­késze irt „Kies Folyóvíz" címmel e napra, hogy ezzel is feledhetetlenné tegye az ünneplőkre a napnak be­nyomásait. Az uj harang a régivel kettesben csekély megszakítással szólt a gyülekezet 17 hősi halottjának emlékezetére, akik a világháború pusztító vérzivatará­ban életüket áldozták a hazáért. Kovács József. — Harangszentelés. Bensőséges ünnep volt f. hó 5-én a nórápi kicsi leányegyházban, melynek tagjai sok nagy egyházat megelőzve új harangot állítottak az elrekvirált helyett. A templom előtti téren jelen volt a falu és környéke, mikor Kis József esperes megáldotta és átadta rendeltetésének az új harangot. A templom­ban délelőtt és este is szép ünnepély volt. D. e. Kis József esperes, este dr. Vass Vince theol. tanár hir­dették az igét, Tánczos Béla papnövendék énekszá­mokkal, Tóth Kálmán papnövendék pedig zeneszámok­kal szerepelt; volt ezenkívül több kedves szavalat is. A Horváth Lajos lelkész által felolvasott jelentésből megtudtuk, milyen nagy erőfeszítéssel és áldozattal állították be a hivek az új harangot. Délben társas ebéd volt, amelyen több lelkes felköszöntő hangzott el. — Bethesda címen újból megindult Bieberauer Richál'a diakonissza lelkész kipróbált szerkesztésében a Filadelfia-egylet havilapja, mely a diakonia (beteg­ápolás, szegénygondozás, stb.), városi és vidéki evan­gelizáció (misszió) érdekeit óhajtja szolgálni. Előfize­tési ára: egész évre 80 K, félévre 40 K, negyedévre 20 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Hermina-út 39. sz. Melegen ajánljuk olvasóink fi­gyelmébe. HIVATALOS RÉSZ. Pályázat. A dunaalmási ref. egyház kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Fizetés: 1. 18 kat. hold szántó. 2. 12 hl. buza. 3. 5 hl. rozs. 4. 16 m* tűzifa. 5. 240 korona készpénz. 6. 505 korona állami fizetéskiegészítés. 7. Természetbeni lakás. Az egyház súlyos anyagi helyzete miatt a 2. p. a. 600 kg. búzára, a 3. p. a. törlésére, a 4. p. a. 12 m 8 tűzi­fára leszállítására s a csökkenésnek államsegéllyel pót­lására az intézkedések folyamatban vannak. A kommunizmus alatti korrekt magaviselet iga­zolandó. A pályázók mellékeljenek annyi postabélyeget, hogy okmányaik ajánlva visszaküldhetők legyenek. Kellően felszerelt kérvények ref. esperesi hivatal­hoz, Győr, április 5-ig beküldendők. Állás azonnal elfoglalandó. Czeglédy Sándor esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom