Protestáns egyházi és iskolai lapok – 3. évfolyam – 1860.

1860-12-10 / 49. szám

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: Miskolczy István föesperes úr 10 ft, Riegel Ferenc úr 10 ft, r. palotai hivek Bálint József lelkész úr által 41 ft 12 krt. Közli Török Pál. A bukuresti nyelv és hitrokonok gyámolitására Bálint József r. palotai lelkész úr gyűjtött 9 ft 20 krt. Tiszt. id. Szánthó János bugyi lelkész a moldvai missiora adakozott 1 frtot., a pesti prot. árvaintézetre szinte 1 ftot. Összesen 2 ftot. Szerk. A nagy-berényi (Somogyban) ref. egyház fölsegélé­a tiszántúli e. kerületben gyűlt 12 ft. A kiknek „Protestáns Naptárakat" küldtünk, ezennel fölkéretnek, hogy a példányokért járó pénzeket a lapra küldendő' előfizetési pénzekkel együtt beküldeni szíveskedjenek. Szerk. Segédszerkesztők : Dr. Székács J, és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. SmDBTÍISSK. Méltánylás, elismerés és ajánlás. Miután Cegléden lakó s több jeles kászitményü orgona-müveiről sokak előtt ismeretes Bakos Károly hazánk­fia, a török-sz.-miklósi helv. hitv. közönség templomában, egy 12 változatú orgonát, mind belső szerkezetére, mind külső alakjára nézve, nemcsak az összes gyülekezet közmegelégedése szerint ugy. elkészített, hogy számos egyes hívek­től az alkudott ár megadásán feljül is különösebben megjutalmaztatott; hanem több ahlioz értök bírálatainál fogva minden hiba nélkül tökéletesen, s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett; — alólirt e közös méltánylást és elismerést, szeretett hivei részéről oly szives bizodalommal kéri hírlapok utján köztudomásra juttatni, hogy egyszersmind a nevezett orgonaművész urat, mint tapasztalt ügyességüt mindenki méltó figyelmébe ajánlja. Szondy Lajos helv. hitv. lelkész. Pályázat óvói állomásra A szatmár-németi városi óvodában. — Fizetés: kényelmes lakon, tágas házi kerten kivül 420 ft o. é. és 8 öl fa, melyből a tanszoba is fűtendő. A minden szükségesekkel ellátott folyamodvány küldessék az 1861. év január 5-kéig tek. Kovács Ágoston egyleti elnök úrhoz Szatmártt. (1—2) Csődhirdetés. Az újvidéki ág. hitv. gyülekezetben az elemi iskolatanitói s kántori állomás, melylyel 315 o. é. ft. fizetés, három öl kemény tűzi fa, 52 ft. 50 kr. o. é. szállásdíj s egyéb tandíj van összekötve, betöltendő. Megkívántató a német és tót, s óhajtandó a magyar nyelv tudása. Vállalkozók az ő folyamodványaikat tanitói képességük s erkölcsi feddhetlenségükről szóló bizonyítványaikkal együtt az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekezet elöljáróságához bérmentve 1860. december 20-káig benyújthatják. Újvidék, nov. 1. 1860. Az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekzet elöljárósága nevében (3—3) Jciusz János Frigyes, gondnok. Pest, 1860. Nyomatott Enget és Mandetlonál, (Egyetem utca) 2. sz. Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: „Kerti Gazdaság" hetilap előfizetési felhívása Hutirai Lukácsy Sándortól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom