Dunántúli Protestáns Lap – 40. évfolyam – 1929.

VI. Könyvismertetés - Vincze K.: Az Istennek angyalai

olvassuk, a maga belmissziói munkaprogrammját, melyből már öt kis füzet jelent meg, öt évre nyújtva anyagot. Ismerjük ezeket a füzeteket, mi is valami ilyent óhajtanánk; teljesen gyakorlati, elmélet úgy­szólván nincs egyikben sem, de annál több a lendítő erő és a feldolgozásra alkalmas anyag. Örömmel állapítjuk meg a 40/1929. számú kon­venti határozatból, hogy a fentebb kifejezett óhajnak és gyakorlati szükségességnek fog' megfelelni a Bel­missziói Útmutató harmadik kötete. Erre következte­tünk abból, hogy lesz benne szó az iratterjesztés megszervezéséről, presbitériumok és belmissziói bi­zottságok működéséről, bibliai körök vezetéséről, fog nyújtani vasárnapi iskolai vezérfonalat, középiskolai munkatervet ifjúsági istenitiszteletekre, programmot a vallásos estékre, Útmutatást az új agendás könyv bevezetésére, sőt vázlatokat is missziói textusokról stb. A célkitűzés nagyon jó, csak azután legyen a váltóbeállítás is helyes, hogy a vonat véletlenül hely­telen váltóállítás folytán ne valami más állomásra fusson be, mint ahova meg akarunk érkezni. Vagyis ne ezeknek a munkáknak a fontossága, az egyházi életben való helye és szerepe bizonyíttassék be az Útmutatóban, hanem kapjon minden lelkész valamit abból és ahhoz a munkához, aminek végzését tőle várja az egyház és a konventi belmissziói bizottság. Ha így, ennek a szempontnak is figyelemre méltatásával készül el a harmadik kötet, amellett, hogy mondhatatlanul megkönnyíti a munkát és nagy lendületet ad neki az egész vonalon, más nagy áldás is fakad belőle egyházi életünkre: a munka egyöntetű­ségének, az egységnek biztosítása. De lesz második és harmadik áldása is, mikre fölöslegesnek tartjuk kitérni. Ez a néhány igénytelen megjegyzés nem bírá­lat, nem is kioktatás, hanem kérés, dolgozni akaró lelkipásztorok lélekből fakadó, reszkető kérése: adj, hogy adhassak. Gy. E. Püspöki egyházlátogatás a tatai egyházmegyében. Délután fél háromkor iskolás gyermekek, magyar ruhás leányok, tűzoltók s leventék sorfala között indult tovább Püspök úr, a menet élén lovasbandé­rium s kerékpáros leventék haladtak Kocs határáig, hol a vezetést a kocsi református ifjúsági egyesület rendkivül népes lovasbandériuma s a levente egye­sület kerékpáros csapata vette át. A község szélén diszkapu alatt a községi ellőjáróság élén Giczey Sándor főjegyző üdvözölte Püspök urat. Harangok zúgása közben érkezünk a lelkészlakhoz, mely előtt másik hatalmas diszkapu áll, hol a presbitérium élén a széles utcát betöltő nagyszámú közönség jelenlété­ben Süvegh István lelkész palástosan köszönti Püspök­urat, az iskolás gyermekek nevében pedig György íduska I. osztályú tanuló kedves kis vers elmondása közben virágcsokrot nyújt át a Főpásztornak. Csak­hamar beharangoznak s bemegyünk a hatalmas temp­lomba, melynek falán ott látjuk Kocsi Csergő Bálint emléktábláját. Felálló éneknek a 7. dics. 1. versét, főéneknek a XC. zsoltár 1. versét énekeljük, majd Süvegh István helyi lelkész imádkozik, utána az ének­kar Vincze Imre kántortanító vezetésével »A néma légben« kezdetű éneket énekli el. Püspök úr a Zsi­dókhoz irt levél XIII. r. 7—8. versei alapján szól a hithősökről, a gyülekezet nagynevű volt pásztorairól, az előttünk járókról s az egyházhoz való ragaszko­dásra és hithűségre buzdítja lendületes beszédben a gyülekezetet. Beszéd után Lőke Károly esperes egy kis fiút s egy kis leánykát keresztelt, majd az énekkar az »Áldások Istene« kezdetű éneket énekelte el s a XC. zsoltár 9. versének hangja mellett hagytuk el a templomot. Istenitisztelet után presbiteri gyűlés volt az iskolában, melyet Lőke Károly esperes imádsága vezetett be. Előbb a kocsi lelkész gondozása alatt álló szendi egyház presbitériumával, majd a kocsi presbitériummal folytatott Püspök úr beható meg­beszélést az egyház ügyeiről s buzdította presbitériu­mot a további lelkes munkára. A presbiteri gyűlést Süvegh István helybeli lelkész imája zárta be. Gyű­lés után ugyancsak az iskolában volt a küldöttségek fogadása. K. Tóth Miklós presbiter az egyház pres­bitériuma, Pethő Nándor plébános a róm. kath. egy­ház, László Vince községi biró a községi elöljáróság, Bátky László adóügyi jegyző a Hangya és Hitelszö­vetkezet, Asóth Miklós énekkari tag a ref. énekkar, Molnár Imre elnök az iparoskör, Bakocs Mária ref. tanítónő a ref. ifjúsági egyesület és Vincze Imre főoktató a levente-egyesület nevében üdvözölték Püspök urat, ki minden egyes küldöttségnek külön beszédben köszönte meg a tisztelgést. A küldöttségek fogadása után Püspök úr látogatásokat tett, majd este 8 órakor a református énekkar gyönyörű szere­náddal lepte meg Püspök urat a lelkészlak előtt s Vincze Imre kántortanító meleg szavakban tolmá­csolta az énekkar üdvözletét, melyre Püspök úr min­denkit lebilincselő, a szivek mélyéig ható beszéd­ben válaszolt. Az iskola hatalmas termében volt az ünnepi vacsora, mely után Püspök úr és kísérete részben a lelkészlakon, részben vendégszerető úri há­zaknál volt éjjeli szállásra elhelyezve. Itt említjük meg, hogy Fazekas Mihály püspöki titkár Kocsról az esti vonattal visszautazott Pápára. fP - - ^ t* KONYVISMERTETES A Vincze Károly: Az Istennek Angyalai. Bibliai tanulmány. Perth Amboy, N. J., 1928. 128 1. 8-r. Ára 75 c. Szerző amerikai magyar református pap, aki ta­nulmányait Sárospatakon végezte, majd Amerikában Princetonban töltött még egy évet theológiai tanul­mányokkal. Jelen munkáját nem a theológusok részére, ha­nem a theológiai tudományokban nem jártas nagy közönség számára irta. Nehéz feladat, amit úgy pró­bált megoldani, hogy az angclologia modern problé­máival egyáltalán nem foglalkozik. Ismerve szerző jeles képességeit, ez lett volna hozzá igazán méltó feladat. Reméljük, hogy ezt is meg fogja irni, a mai tudomány teljes fegyverzetével felvértezve. A mű tartalma: I. Vannak angyalok, II. Az angyalok elnevezései, III. Az angyalok osztályozása és egyes nevezetesebb angyalok, IV. Az angyalok te­remtése, V. Szakadás az angyalok táborában, VI. Mi­lyenek az angyalok? VII. Az angyalok és az istenség, VIII. Az angyalok sokféle tevékenysége az emberek irányában, IX. Minő tisztelettel tartozunk az angya­loknak? X. Az angyalokról szóló tanítással való fog­lalkozás nyereségei. A Függelékben az angyalok jel­képes ábrázolásáról szól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom