Protestáns egyházi és iskolai lapok – 53. évfolyam – 1910.

1910-05-01 / 18. szám

kedő czégnek, avagy a 80, esetleg 100 ezer koronát igérő Erdélyi Múzeum-Egyletnek adják-e el a kelyhet? A kérdés szenvedélyes hírlapi harczot idézett elő. Ezért vitte az egyházközség az ügyet az egyházmegye elé. Az egyházmegye a Fekete Nagy Béla indítványára hozott határozatával nem kívánja az egyházközség cselekvési szabadságát korlátozni. — A magunk részéről annak a reménységünknek adunk kifejezést, hogy a kolozsvári egyház a külföldi, anyagilag ugyan jóval előnyösebb ajánlattal szemben is magyar kezekbe adja a drága és kegyeletes emlékű műkincset — ha már egyáltalán el­adja. Rákóczi György és neje ugyan — a mi véle­ményünk szerint — aligha azért adták a kolozsvári egy­háznak ezt a drága kelyhet, hogy valamikor eladják ! A felsözempléni ref. egyházmegye április 13-án tartotta tavaszi közgyűlését Sátoraljaújhelyen, az egyház tanácstermében, Hutka József esperes és Dókus Ernő egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. Meleg ováczióban részesítették mindjárt napirend előtt Dókus Gyula leg­idősebb tanácsbírót, ki már H0 esztendeje tanácsbirája a f.-zemplémi egyházmegyének. Elhatározták, hogy ér­demeit — Péter Mihály főjegyző üdvözlő beszédével együtt — jegyzőkönyvileg megörökítik, Ezután az espe­resi jelentés következett. Az esperes pontos visszapillantást vetett a letűnt esztendőre. Az elég hosszú tárgysorozatot negyedfélóra alatt letárgyalták. Tárgyalták többek közt azon egyházak jelentését, a melyekben magyarul és tó­tul folyik az istentisztelet. Az egyházmegye fontosnak tartja, hogy egyfelől a hit se fogyatkozzék meg a magyarul nem értő, ezer veszélynek és csábításnak kitett híveink között, de a magyar nyelv ügyének fontosságát is folyton szem előtt kívánja Tartani. A felsöborsodi lelkészértekezletet április 15-én tar­tották Sajószentpéteren, a ref. iskola egyik tantermében Az elnöki megnyitó — melyet a hetek óta betegeskedő elnök helyett Demeter Bertalan alelnök tartott, gr. Tisza István legutóbbi konventi beszédét tette kritika tárgyává. Sok tekintetben egyetértett Tisza Istvánnal. Nagy elis­meréssel szólott az ő egyháztársadalmi lelkes agitálásáról, egyházunk jövőjéért aggódó nagy szeretetéről. A lelkész­képzésre vonatkozó irányelveit is elismeréssel honorálta. Azt az egyet azonban kétségbe vonta, mintha a nemzet­gazdaságtan tanítása jövendő lelkészképzésünkre valami átalakító, üdvös hatást gyakorolhatna! Aztán Szuhay Benedek egyházmegyei főjegyző tartott szép emlékbe­szédet néhai Szabó József szalonnai lelkész fölött. Szuhay Benedeknek a lelkészek mellékfoglalkozásairól szóló pá­lyamunkáját a lelkészértekezlet jutalomban részesítette. Végül pedig - méltó befejezésként — 100 koronát aján­lottak meg a Kálvineumra. A pozsonymegyei esperesség rendkívüli egyház­megyei közgyűlést tartott április 20-án Pozsonyban, a theol. otthon tanácstermében Hollerung Károly főes­peres és Lenliard Károly esp. feliigvelő elnöklete alatt. E közgyűlésnek egyedüli tárgya a 71. §-ból álló s az egyházak által már letárgyalt „Dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete" volt. A 19. §-t, a mely a kerületi elnökségnek a 18. §-ban emlí­tett törvényes okokon kívül — ha „az lelkiismeretében indíttatva érzi magát" bizonyos jelöltek kizárására jogot ad, egyhangúlag elvetetlek. Elhatározták, hogy a titkos szavazás 10 egyháztag kérése folytán, mivel a szabály­rendelet nem intézkedik, mint új § bevétessék. A Zoványi-ítéletet még mindig nem adta ki írás­ban a konvent bírósága. Zoványi Jenő a lapok útján nyílt kérdést intéz ebben a tárgyban az őt elítelő kon­venti bírákhoz. Azt írja: „Önök . . . eretneknek nyilvání­tottak engem s elmozdítottak ennek folytán állásomtól. Ez még április 6-án történt. Akkor sem indokolták igazság­talan és törvénytelen ítéletöket egy félszóval sem, máig se kaptam meg sem az ítéletet, sem az indokolását. Egy­általában remélhetem-e, hogy okát tudják adni annak az ítéletnek, a mellyel elszakították a magyar ref. egyházat a protestantizmus szellemétől s kivégezték benne a hala­dásra és felvilágosodottságra való törekvést? És ha tud­ják okát adni, hány hónap múlva fogom ntegkapni írás­ban?" Egyházmegyei közgyűlések. Az alsózempléni ref. egyházmegye május 3-án fogja megtartani Sárospatakon tavaszi közgyűlését. — A dési ref. egyházmegye köz­gyűlése május hó 4-én délelőtt lesz Désen a városháza tanácstermében. A genfi reformácziói emlékműre legnagyobb egy­házkerületünk, a tiszántúli 5847 K 92 fill.-t adott. Kívüle a dunamelléki, dunántúli és tiszáninneni kerületek ösz­szesen 34,000 K-t gyűjtöttek erre a czélra. Ehhez az összeghez a dunántúli egyházkerület egymaga 23,141 K 27 fillérrel járult. A dunántúli ref. egyházkerület április 26-án kezdte meg közgyűlését, a melyet gr. Tisza István főgondnok hosszabb beszéddel nyitott meg. A megnyitó beszéd tel­jes szövegét még nem kapván meg, csak a jövő heti számunkban szólhatunk róla érdemlegesen. Ugyancsak a jövő héten számolhatunk be a gyűlés fontosabb mozza­natairól is. A debreczeni Kálvin-emlékmű végrehajtó-bizottsá­gának elnöksége április hó 22-én több fontos ügyben intézkedett. A gyűjtés eddigi eredménye számbavétetvén, kitűnt, hogy az emlékmű czéljaira eddig 8916 K 74 fill­gyűlt be, mihez járul a debreczeni ref. egyház presbi­tériuma által megajánlott 3500 korona, valamint még a folyó évben ugyancsak a presbitérium által eszközlendő gyűjtés. Megkeresi e mellett az elnökség Debreczen sz. kir. várost, valamint Hajdúvármegyét, hogy az emlékmű czéljaira lehetőleg nagyobb összeget adományozzanak. Az emlékmű megvalósításával kapcsolatban a Debreczeni Prot. Lap 1901. évfolyamában Komlóssy Artúr által is­mertetett és fény képmásolatban is közzétett állítólagos Méliusz-féle arczkép ügyét is tisztázni kívánja, olyan­formán, hogy ebben az ügyben országos nevű szakértők véleményét kéri ki. E mellett azzal a kéréssel fordul a nagyközönséghez, hogy a mennyiben Méliusz igazi arcz­képének feltalálásához segédkezet tudnak nyújtani, erről a Kálvin emlékmű végrehajtó-bizottságát (Debreczen, fő­iskola) értesíteni szíveskedjenek. (B. J) Egyházközségi közgyűlés. A pesti ág. h. magyar egyházközség ápr. 25-én dr. Wagner Géza egyházfel­ügyelő és Raffay Sándor lelkész elnöklésével közgyűlést tartott. Raffay Sándor imája után dr. Wagner Géza fel­ügyelő megnyitó beszédében rámutatott azokra a fon­tosabb kérdésekre, a melyeket az egyháznak a közel jövőben meg kell oldania. E kérdések között legfon­tosabb a fővárosi egyházak egyesítése, a Deák-téri tem­plom építése és a kőbányai lelkészi kör szervezése. Ez­után a presbitérium jelentését tárgyalták és jóváhagyták. Elfogadták a mult évi pénztári zárszámadást és az 1910. évi költségvetést is. Kőbányán új lelkészi kör szerve­zését határozták el. A vallástanítók kérelmét némi módo­sítással szintén elfogadták. Tiszteletbeli akadémikusaink. A M. T. Akadémia a mult héten tartott nagygyűlésén dr. Baksay Sándor duna­melléki ref. püspököt és gr. Tisza István dunántúli ref. főgondnokot tiszteletbeli tagjaivá választotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom