Protestáns egyházi és iskolai lapok – 33. évfolyam – 1890.

1890-03-30 / 13. szám

kiket egy szerencsétlen nemzetiségi ábránd képtelenné tesz arra, hogy a protestántismus szellemét, mely élet­erős, teljes valójában megértsék. Magyar prot. egyhá­zunk ezen veszedelmes ellenségei ellenében mint Sio­nunk hű őre követte az Apostol tanácsát (Ephes. 6, 13. és köv.) : «Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellene állhassatok e veszedel­mes időben. Álljatok annak okáért, a ti derekatokat beövedzvén igazmondással és felöltözvén igazságnak mellvasába. A hitnek paizsát felvevén, hogy ama gonosz­nak minden tüzes nyilait megolthassátok)) stb. Miután az ünnepi szónok az emlékezet varázs­vesszejével lelki szemeink elé állttá a főpásztor képét, kinél az évek súlya nem lankasztotta a cselekvés erélyét, Szabó Lajos VIII. oszt. tanuló szavalta el Zvarinyi Sándor tanárnak Czékus emlékét dicsőítő költeményét. Végül ima, s az ifjúsági dalkör éneke zárta be a kegyeletes ünnepélyt. Votisky Károly. A belső-somogyi egyházmegye közgyűlésé Kaposváron. 1890. márc. 25-én d. e. reggeli istenitisztelet végez­tével egyházmegyénk gondnoka Sárközy Dénes úr szívé­lyesen üdvözölvén a Somogyvármegye kis termében szép számmal egybegyűlt gyűlési tagokat, a gyűlést megnyítottnak nyilvánította. Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését, az általánosságban tudomásúl vétetik, határozatot igénylő pontjaira a tárgya­lás elrendeltetvén, a következő határozatok hozattak: 1. Esperes úr jelenti, hogy a s. lelkészeknek és s. tanítóknak dolgozatot adott; de közülök többen az egyházmegye határozatának nem tevén eleget: az ille­tők esperesileg megintendők. 2. A lelkész körök felállításának létesítésére espe­res urat felkéri a közgyűlés. 3. Esperes úr indítványozza, hogy pályázók hiá­nyában az üres lelkészi állásra az első segédlelkész hiva­talból való berendelése akként módosíttassák, hogy a segédlelkészek sorrendben felszólítandók a lelkészi állo­más elfogadására. Ez indítvány szótöbbséggel a kerületi gyűlésre felküldendőnek határoztatik. 4. A brekinszkai misszió iskolába, helybenhagyat­ván a magyar tannyelvű iskola megnyíthatása, a ref. vallású tordincei tanító választatott meg. Esperes úr jelentése örvendetes tudomásul vétetik. 5. Kegyelettel emlékezik meg esperes úr Szűcs M. lelkész, tan. biró és gyámbizott. tag; Vikár János lel­kész és Varga Dániel m.-egresi tanító haláláról. A tan. bíró állás betöltésére esperes úr utasíttatik. 6. A közpapok lapja memoranduma Szabó János szennai és Cseke Bálint hencsei lelkészeknek kiadatik, véleményes jelentésük az augusztusi gyűlésre elváratik. — A csurgói főgymnasium igazgatójává 3 évre ismét Dr. Vida Károly választatott. 7. A gyámválasztmányba Szűcs M. halálával meg­üresült hel} ?re Barla K. segesdi lelkész választatott. 8. Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi lelkész urak kiküldet­tek, jelentésök esperes hivatalhoz minél előbb beváratik. 9. A geresdi egyezség átvizsgálása tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István, Német Zs. és Dr. Vida K. urak, jelenlésük jövő gyűlésre elváratván. 10. Püspök úr a ker. gyűlés tartását — mit a lévai ker. gyűlés Székesfehérvárra tűzött ki — Révkomáromba indítványozza: a közgyűlés alkotmányjogi aggodalmai­nál fogva sajnálattal bár, de nem járul a ker. határozat megváltoztathatásához. 11. A gigei, lábodi, böhönyei, ns.-kisfaludi, viszlói, és zádori lelkész választások niegerősíttettek. 12. Dömötör Lajos és Ecsi Pál az egyházmegyébe segédlelkészeküi bekebeleztettek. 13. Moór Péter daruvári misszió h. lelkész káp­Iáni sorrendje megállapíttatik. A káplánok következőleg lettek elhelyezve esperes úr által. 1. Mezey Pál Böhö­nye. 2. Peti Sándor Csokonya. 3. Szigeti Sándor Kutas. 4. Kis József, csurgói helyettes vallástanár. 5. Kovács József Kisasszond. 6. Matolczy Gyula istvándi, esperesi segéd. 7. Csire István Viszló. 8. Mátyás Mihály Hedra­liely, 9. Matolcsi István Kálmáncsa. 10 Beke József Nagykorpád. 11. Kovács Bertalan Nemes-Déd. 12. Varga Dezső M.-Egres. 13. Máté Lajos Darány, 14. Moór Péter Daruvár. 15. Écsi Pál Hatvan. 16. Dömötör Lajos Beleg. 17. Csúzi Sándor Aszaló. 18. Moór Jakab Bre­kinszka. 14. A kutasi gyülekezet administratiot kér 10 évig, hogy templomát, paplakát, a falu végéről be vihesse a községbe, 3 tagú bizottság küldetett ki e tárgyban, jelentése jövő gyűlésre váratik. 15. A nagykanizsai misszió ref. egyház Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri. Kérése nem adatik meg, azon okból, mert a nagykanizsai h. lelkész nem mehetne sátoros ünnepeken, karácson, húsvét és pünköstben Lepoglavára úrvacsorát osztani, holott a csurgói ref. gymnas. helyettes vallás tanára — ki eddig is meg volt bízva — fennakadás nélkül végezheti a rabok vallásos oktatását és úrvacsorával ellátását. 16. A Szondy-Kenessey alapítvány, mint segély a kaposvári ref. egyháznak kiadatni határoztátott a köz­gyűlés által. 17. Tanügyi bizottsági elnökre vonatkozó indít­ványa Peti L. bürüsi ref. lelkész úrnak akként fogad­tatott el, hogy ennek teendői esperes úrra bízatnak. Több apróbb és jelentéktelen ügy letárgyalása után a közgyűlés véget ért. Somogyi rendes levelező. NECROLOG. Edelénvi Herczegh Ferencz volt ómoraviczai ref. J O lelkész született 1806. április 8-án Úszódon Pest­megyében. Atyja Herczegh Sámuel uszódi lelkész, anyja Zablonczai Pethes Zsófia dunaszentgyörgyi és somogymegyei földbirtokossarj voltak. Az elemi iskola tantárgyaiban édes atyjától nyert gondos oktatást és nevelést. Gymnasiumi tanulmányait megkezdette 1814. Pápán, folytatta s bevégezte a theologiát Sárospatakon. 1832. Kecskeméten letette a papi vizsgát, mely után Ságvárra lett rendelve adminisztrátornak, néhai Csicsvai Vasas András özvegye, született Kecskeméthy Zsuzsánna mellé; innét Dömsödre, majd Szabadszállásra rendelte­tett káplánul. A nagy erélyű alsó-baranya-bácsi néhai segédgond­nok Ramocsai Markos Pál óhajára Bajára rendeltetett a finom modorú ifjú, mint rendes lelkész. Egy évet 2Ó*

Next

/
Oldalképek
Tartalom