Pápai Hírlap – XXXV. évfolyam – 1938.

1938-01-01 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON REGGEL. Szerkesztőség: Vitéz Gömbös Gyula (Liget) utca 6. szám. Előfizetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szem ára 20 fillér. Telefonszámok: Szerkesztőség 171. - Kiadóhivatal 131. Laptulajdonos főszerkesztő : dr. körős endre Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, Főiskolai nyomda. Hirdetések — tarifa szerint — felvétetnek a kiadó­hivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Magunkról ritkán szoktunk irni, s ha mégis, akkor csak minél kevesebbet. Ettől a talán nem is helytelen szokásunktól most sem akarunk eltérni, amikor Isten segítségével egy új esztendőbe fordulunk belie s nem még akkor sem, ha ez az új esztendő a Pápai Hír­lap fennállásának XXXV. esztendejét jelenti számunkra. Talán a mi hűséges olvasótábo­runkat sem érinti egészen közömbösen, hogy immár egy teljes emberöltő tellett el azóta, amikor ennek a szerény lapinak első száma napvilágot látott. Azok közül, akik akkor a lap bölcsőjénél álltak, akik mint belső munka­társak működtek közre egy elgondolásunk sze­rinti, irodalmi Színvonalon álló helyi orgánum megteremtésén, sokan már eltávoztak a min­den élők útján. Kegyeletünk keresi fel e hely­ről dr. Antal Géza, Borsos István, dr. Réthei Prikkel Marián közelben és távolban nyugvó sírjait. És hálával gondolunk azokra, akik e lapot hosszú évtizedek folyamán szellemük erejével támogatták. Ezek a szellemi erők természetesen sem a múltban, sem a jelen­ben nem lehettek egy közös forrásból eredők. A nézetek szabad nyilvánításának mindig készséggel helyt adtunk, anélkül, hogy minden itt elhangzott nézettel vagy felfogással magun­kat azonosítottuk volna. De a cél, mely felé é különböző forrásokból előtörő erők töre­kedtek, mindig egy volt s mai napig is egy és ugyanaz maradt: a magyarság szolgálata,, a magyarság egyetemes kulturális és ainyagii érdekeinek előmozdítása, a magyar nép erköl­csének megnermesítése, s lennek az ősi magyar városnak a virágzás útján való előbbreviteíe., Ezért a célokért kívánunk dolgozni a jövőben is, mindaddig, amig »erőnk s inaink vihetnek«. ; "ÍT ¥ ^ "ö bőrdíszmű a leg­U vJ "" Ms • K. MZ/ sz ebb ajándék ; mi­előtt vásárol, tekintse meg kirakatomat. Győri Szakképzett Bőrdíszműves Pápa, Kossuth Lajos utca 22. A miniszterelnök karácsonyi nyilatkozaté. (m) Vezető államférfiak sosem mulaszt­ják el az alkalmat, hogy a legnagyobb ünnep­inek, a karácsonynak a hangulatát fel ne hasz­nálják s azt politikájuk számára ne kamatoz­tassák. Ilyenkor túl fogékonyak a lelkek s még a legmegrögzöttebb sötétbenlátás is haj­lamos készpénznek elfogadni a biztatást és a reménykedést. Darányi Kálmán egy pilla­natra sem jött kísértésbe, hogy miképpen le­hetne ezt a jó alkalmat politikai tőkévé ková­csolni. Megelégedett hát azzal a lehetőséggel, hogy a magyar társadalmat a maga szokott; módján — tárgyilagossággal — mindama je­lenségekről és kérdésekről felvilágosítsa, me­lyek ma időszerűségüknél és fontosságuknál fogva joggal tarthatnak számot az érdeklő­désre. Karácsonyi nyilatkozata éppen tárgyila­gosságánál fogva joggal tarthatnak számot az érdeklődésre. Karácsonyi nyilatkozata éppen tárgyila­gosságánál fogva talál hitelre, nem lévén benne egyetlen szó sem, amit ne az a szándék diktált volna tollba, hogy minden szónoki fogást kerülve, csak annyit mondjon, arneny­nyit az igazság megenged. S éppen ez adja meg az idei karácsonyi miniszterelnöki nyilat­kozat jelentőségét, hogy minden szavából ki­cseng az a nemes szándék, hogy a magyar ember tisztán láthasson mind belpolitikai, mind külpolitikai vonatkozásban, s ne legye­nek olyan hiányok, melyek miatt hazája sor­sát illetőleg nyugtalankodnia keltene. Nem ok nélkül mondja Darányi Kálmán nyilatkozata: — Magyarország a válságokkal és ve­szedelmekkel terhes elmúlt esztendőre nyu­godt lelkiismerettel tekinthet vissza. Soha, •egyetlen pillanatra sem tértünk le a béke po­litikájának arról az ösvényéről, melyet szá­munkra hagyományaink és érdekeink kijelöl­nek. S éppen ezért, mert hagyományainkhoz PÁPAI HITELSZÖVETKEZET mint az O. K. H. tagja. Pápa, Széchenyi-tér 8. Telefon: 15. A FUTÜRA r.-t. főbizományosa, A Gazdák Biztosító Szövetkezetének főképviselete. A Pápai Hitelszövetkezet, mint az 0. K. H. tagja 1938 január 1-én meginduló hetibetét csoportot alakít három évi időtartammal, hetenként 50 fillér befizetéssel. A hetibetét csoportban bárki résztvehet. Hetibetét az 50 fillér tetszésszerinti többszöröse is lehet és több hétre szóló részlet előre egy-összegben is befizethető. Az a hetibetétes, akinek a Szövetkezetnél tartozása van, könnyen, észrevétlenül szabadul tartozásától, mert a három év alatt összegyűlt betétjét tartozása törlesztésére fordítjuk. Akinek pedig tartozása nincs, az ugyanilyen észrevétlenül tőkét gyűjt magának, melyet a három év leteltével kamatokkal együtt kifizetünk. Mindenki részére itt a lehetőség, hogy okos takarékossággal segítsen anyagi helyzetén. Hetibetétek után a Szövetkezet mindenkori legmagasabb betétkamatát téríti. Heti­betéttel biztosított kölcsönök kamata pedig 7 3%-kal kisebb a folyó kölcsönkamatnál. Minden irányú felvilágosítást készséggel nyújt a PÁPAI HITELSZÖVETKEZET mint az O. K. H, tagja. hűen ragaszkodni akarunk, mint ahogy a múlt­ban, akként a jövőben is hazánk nemzeti ala­pon keresztény és európai akar maradni. Az európaiság kötelez bennünket. Első­sorban arra, hogy régi és évszázadok vesze­delmében kipróbált alkotmányunkhoz s a par­lamenti formához ragaszkodjunk, még akkor is, mikor más országok más viszonyai a par­lamenti rendszer kikapcsolását s másféle rend­szerek alkalmazását teszik szükségessé és in­dokolttá. Jogos büszkeséggel állapítja meg Da­rányi Kálmán: — A parlamentárizmus ismert európai válságában a magyar törvényhozás minden te­kintetben megállta a helyét. Rendkívül fontos közjogi és gazdasági törvények egész sorát intézte el mélyenszántó, komoly és a magyar parlamenti hagyományokhoz méltó viták utánj A miniszterelnök nyugodt lelkiismerettel teheti kijelentéséhez, hogy mindezt a munkát az ellenzék legteljesebb megértése, sőt bizo­nyos mértékű helyeslése és támogatása mel­lett végezhette el a magyar parlament, ami lehetővé tette, hogy a hozott törvények nem­csak a többség, hanem úgyszólván az egész nemzet egyetemes akaratának a célkitűzését testesítsék meg. És ez csak még jobban ki­emeli az úgynevezett »alkotmányjogi« tör­vények jelentőségét, mert ezek létrehozása az ellenzéki pártokkal való legteljesebb egyet­értés alapján történt. Ez mind csak arra mutat, hogy Darányi! Kálmán nem elégszik meg ezzel a kényelem­mel, amit számára a »többségi« elv biztosí­tana a parlamentárizmus szelleméhez hiven. O még ennél is tovább ment s azt akarta, hogy az olyan történelmi jelentőségű törvé­nyek, mint a kormányzói jogkör kiszélesítése, a felsőházi törvény s a választói jog ne csak a többségi párt felfogását tükrözze, hanem az egész törvényhozás felfogását juttassa ér­vényre. r Uj utakat keresünk. Irta: dr. Ónody Dezső. Alig két évtizede, hogy 1914-ben eldör­dültek az ágyuk és összeomlott egy olyan világ, amely feltámadni soha nem fog. De az összeomlott világ romjain az új még ma sem alakult ki. Napjainkban is a kinos várakozá­sok, gyötrődéseek és készülődések idejét él­jük, melyből az új világnak a körvonalai sem igen bontakoznak ki. Arról beszélni sem le­het, hogy az élet folytonosságát ott tudnánk helyreállítani, ahol az 1914-ben megszakadt.' A népek |é,s nemzetek túlnyomó többségének az a meggyőződése — és ebben az egyén is osztozik —, hogy új utakra, új értékelésekre és új életviszonyokra van szükségünk és ke­ressük azt az utat, mely a jelenlegi zűrzavar ros, alaktalan viszonyokból a jobb, szociáli­sabb és új világ felé vezet. Az összeomlott világ, a letűnt korszak ve­zető eszméje volt az ész, a ráció; gazdasági alapja a kapitalizmus; a társadalom megnyil­vánulási formája pedig a polgár. Mindezek abban a korban jónak és helyesnek látszottak, legszebb öltöny, felöltő és télikabát-újdonságok nél Dús választékú szövetraktár. Pápa, Deák Ferenc utca 1. Arany éremmel kitüntetve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom