Protestáns egyházi és iskolai lapok – 9. évfolyam – 1866.

1866-07-22 / 29. szám

Az ev. gyámintézetre a tápió-sz.-mártoni ez idei confirmánsok közöl Mózses István, Törteli Mari, Gráner Örzse, Klenovszki Pál, ifj. Farsang Mari, Czervan János, Aszódi Mihály, Magyar Illés, id. Farsang Mari, Kovács Bor­bála egyenként 10 krt, összesen 1 frtot adtak. A pestmegyei ev. esperesség ö z v e g y-á r v a-i n t é­zetére Fejős István, Mózses János, Dudok István és Árvái János tápió-sz.-mártoni földesgazdák adtak 8 frtot; tek. Quirinyi Miklós ügyvéd úr Kecskeméten 5 frtot. A felügyeletem alatt végbement iskolai vizsgák alkal­mával tekintetes Földváry Gábor, kecskeméti felügyelő úr, a kecskeméti ev. iskolának természetrajzi atlasz be­szerzésére 10 frtot, Mayerfy úr pedig szintén e célra 6 fo­rintot adományozni kegyeskedtek. Szolgáljanak ezen szerény adományok amaz intésnek felfrissitéseül, hogy viszontagságos időben is „a szentek szükségére adakozók legyetek." Láng Adolf, a kecskeméti ev. iskolajárás körlelkésze. hogy t. Czelder Márton az Úrban atyánkfia — a missio­ügy vezetésétől elmozditatott, vagy működésében felfüg­gesztetett: mint a magyarorsz. dunántúli reform, egy­házkerület pénztárnoka — folyó évi egyházkerületi gyü­lésünk alkalmán a közpénztárhoz e szent célra beadott 55 frt 71 kr. o. é. összeget — a törvényes közegek ál­tal — mikép iratik — e szent ügy vezetésével felruházott t. c. bizottmányhoz bizodalmasan küldöm ki a vételről — számadásunkhoz kívántató nyugta kérése mellett igaz tisztelettel maradtam a reform, ker. míssiobizottmánynak O-Szőnyött — Komárom mellett, jun. 15. 1866. kész szolgája Varjú I s t v á n s. k., ref. rendes lelkész egyhk. pénztárnok. A galaci magyar egyházra: t. Kovács L. háznagy úr a képviselőházban gyűjtött 30 frtot. (Adako­zók nevei: Szentiványi Károly 10 frt. Miske Imre báró 10 frt. Kovách László 5 frt. Bernáth Zsigmond 1 frt. Ghycy Kálmán 1 frt. Szontágh Pál 1 frt. B. Kemény Grábor 2 frt. Összesen 30 frt o. é. azaz 30 forint o. é.) Kovács Pál, képviselő háznagy.*) A szükölködö bukovinaiaknak: egy ta­nulókör Pesten 1 frt 52 kr. (Lapunk 26-ik számában ki­tett adakozás Margitáról nem 3 frt 50 kr hanem 7 frt 50 kr) ; tiszt. Járai Péter szavai ref. leik. úr 1 frt. Szer k. *) E pénzt t. Czelder Márton úr által kiállított íven és az ő felszólí­tására gyűjtetett, de nekem azon világos meghagyással adatott át, hogy azt a törvényes hatóság kezébe juttassam. B. M. A sz.-endrei szükölködö egyháznak: tek. Kármán Lajos szolgabíró 3 frt. Abukuresti ref. templom számára: Nt. Varjú István mint a dunántúli superint. pénztárnoka a kerület egyházaiban gyűlt 10 frt 10 krt, — t. Votisky Károly gymn. tanár Aszódon 1 frt. A moldva-oláhországi missio számára: Mélyen tisztelt missiobizottmány! Alólirt a pesti „Pro­testáns Egyházi és Isk. Lap" 19. számából megértvén, HIRDETÉS. A felsö-lövöi evangelikus nyilvános tanintézetben, Vasmegyében, a jovö tanév f. e\ sept. l-jén veendi kezdetét. Ezen intézet néptanító képezde t e's alreál­gymnasiumot foglal magában, melylyel tápnövelde (Pensionat)áll kapcsolatban 6—12 éves fiuk szá­mára. Ez utóbbiban a növendékeknek, szakavatott tanitók folytonos apai gondos felügyelete s vezetése alatt, 215 frt o. é. igen mérsékelt évi díj mellett, mely összegben az iró — s rajzeszközök is foglaltatnak, nevelés, alreálgymna­siumi oktatás, lakás, tápszolgálat, mosás, fűtés és világítás nyujtatik. A növendékek a felvétel alkalmával keresztle­veleiket, himlőoltási jegyeiket és azon oktatási bizonyítványaikat tartoznak felmutatni, melyek eddigi tanításukra vonatkoznak. Szintúgy ellátandók a szükséges ágyneművel, fehérruhával és ruházattal. Ének, testgyakorlás és fran­cianyelv kötelező tantárgyak. Az előadási nyelv a német, mely mellett azonban a honi nyelvre különös gond fordittatik. Felsö-Lövőn, augusztus l-jén 1866. 3—1 Linberger István, igazgató. TARTALOM : A pesti királyi egyetem és a felekezetesség kérdése. — Nézetek a vallás-tanitás fontosságáról és ennek megfelelő berendezé­séről. — Iskolaügy: A tanügy képviselete a magyar ref. egyházban. — Könyvismertetés: Görögnyelvtan I. rész Alaktan. Irta V. Horváth Zsigmond gymnasiumi rendes taDár. — Belföld: A soproni alsó ág. hitv. ev. egyházmegye f. é. julius hó 4-én Szent-Andráson tartá meg ez évi közgyűlését. — Sárospatak, jul. 8. A sárospataki főiskolán mult hó 15-ke óta gyász-lobogó leng. — Tárca: A „Religio" t. szerkesztőjéhez. — Missióügyek. Bukurest. — Értesítő szózat a slavoniai ev. protestáns missio ügyében. — Könyvészet. — Adakozások. Felelős szerkesztő s kiadó Dr. Ballagi Mór. Pest. Mandello és Leitner gyorssajtói nyomása. (Váci-út 9. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom