Pápa és Vidéke, 32. évfolyam 1-53. sz. (1935)

1935-12-15 / 51. szám

POLITIKAI HETILAP. - MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. S? , cTkesztŐ8ég: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefonszám: 199. Kiadóhivatal: Csáky- ítca 21. Telefonszám: 157. Lap­tulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: DR. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­miliméter a hirdetések között 4 fül., a szöveg között 5 fill. Választások után. A községi választások ismét több gondolatot érleltek meg a távolról szemlélőben és ebből egy pár tanul­ságot kívánunk leszűrni. Nem akar­juk a választások eredményét kritika 4árgyává tenni, a döntés a nép ré­széről megtörtént, ezt tudomásul vesszük. Általában a választásokat a fejet­lenség jellemezte, sehol nem láttunk egységes erőt fellépni, inkább a sze­mélyek küzdelme volt az egész vá­lasztás. Az egyes kerületekben köz­kézen forgó tengernyi lista, a nevek­nek különböző variálása azt engedte sejteni, hogy itt nem elvek, nem egyes pártok exponensei küzdenek egymás­sal, hanem a féktelen egyéni ambí­ció keres magának kielégülést. Egy-két kivételtől eltekintve telje­sen űj nevek alkották a jelöltek több­ségét. Nem lehet kifogás tárgyává tenni azt sem, ha eddig nem szere­pelt egyének akarnak a képviselőtes­tületnek tagjai lenni, ha egyébként egyéniségük erre őket alkalmassá te­szi, de pusztán annyi, hogy barátai­nak, rokonainak és ismerőseinek köre elég nagy, még senkit sem predesz­tinál a városi képviselőségre. Nem lehet egyéneket csak úgy minden nél­kül békés hajlékukból a porondra ki­rángatni pusztán azért, mert még egy névre szükség van. Komolytalan az olyan eljárás és azt a tudatot érlel­teti meg, hogy az egész dolog csak játék. A városi képviselőtestületi tagság nem annyira felelőtlen pozíció, mint egyesek gondolják. Végeredményben a város ezen parlamentje az egész város lakosságát közelről érinti és talán létérdekeit befolyásolható kér­désekben van hivatva esetenként dön­teni. Tehát mégis meg van a jelen­tősége és nem szabad a képviselő­teslületi tagságot lekicsinyelni és az oda valóságot úgy elbírálni, hogy ha ez ott van, akkor én is miért ne le­hetnék ott. Nem lehet a városatyaság hiúsági kérdés kielégítője, sem az öncélok megvalósításának terepe. A köz érdeke lehet a egyedüli szem­pont, ami ezen tisztségre érdeme­síthet. Nem lehet az egyes kilengésekért senkit felelőssé tenni, mégis azon in­téző köröknek, kik eddig jól, vagy rosszul, vagy vonatkozásokban az ilyen kérdésekkel foglalkoztak, most A városi képviselő választások eredménye. A városi képviselő választások de­cember 8-án folytak le. Az érdeklődés áitalában csekély volt, nem szava­zott le a választóknak még 50 szá­zaléka sem. Ezen választást általá­ban az jellemezte, hogy a jelöltek részéről nagy volt az érdeklődés, mert volt kerület, hol a listák száma 20-on felül volt, csúpán az I. kerü­letben futott két lista, a többiben igen sok volt forgalomban. A választási gépezet a sok lista ellenére is za­vartalanul működött. A központi bizottság Karlovitz Adolf válasz­tási elnök vezetése alatt, valamint az egyes körzetek bizottságainak munkája tökéletes volt. i* kerület. Az I. keiületben összesen 1170 szavazó van, ebből leszavazott 781, itt 23 rendes és 26 póttagra esett szavazat. Megválasztottak: Dr. Hoffner Sándor 513 Wittman Ignác 468 Fischer Gyula 462 Oie Sándor 442 szavazattal. Póítagok: Kardos Henrik, Braun Miksa, id. Kumrner János, Zakoís István. Jelentősebb szavazatot kap­tak még, mint rendes tagok: dr. Friml Jenő 279, Steiner József 249, dr. Kende Vidor 178 és Schwarcz Vilmos 135. II. kerület* A szavazók száma 907, ebből le­szavazott 489 A szavazás 37 rendes es 31 póttagra történt. Megválasztottak: Szalay István 319 Ruip Jenő 281 Böröczky Lajos 244 Dr. Csarmasz Ferenc 193 szavazattal. Póttagok: Nikodém Pál, Fejes László, Megyessy Antal és Nyárs Gyula. Jelentősebb szavazatot kaptak : Keresztes Gyula 170, dr. Bilitz Ala­dár 124, Varga János 118. III. kerület. A szavazatok száma 864, ebből le­szavazott 462. A szavzás 13 rendes és 21 póttagra történt. Megválasztottak: vitéz Draskóczy István 169 Szalay Lalos 168 szavazattal. Póttagok: Tóth István és Bányász Ferenc. Jelentősebb szavazatot kaptak: Pados Ferenc 155, Nánik Pál 147, Kunt János 142 IV. kerület. A szavazatok száma 1223, lesza­vaztak 550-en. A szavazás 21 ren­des és 27 póttagra történt. Megválasztottak: Szűcs Dezső 278 vitéz Hevessy József 241 Szakács Dániel 236 szavazattal. Póttagok: Antal Gyula, Balogh Ernő és Tömböl Miklós. Jelentősebb szavazatot kaptak : Varga László 134. ifj. Laluk Pál 121, Pados Ferenc 89. V. kerület. A szavazatok száma 780, ebből leszavaztak 512-en. A szavazás 23 rendes és 45 póttagra történt. Megválasztottak : Faa László 138 Böröczky Lajos 125 szavazattal: Póttagok: Dekovics József és Teke József. Jelentősebb szavazatott kaplak : Varga József 98, Balía Kálmán 73, Keresztes Gyula 63. sem lett volna szabad az egész kér­dést szabadjára hagyni. Nem arra gondoltunk, hogy az egyéneket szo­rítsuk háttérbe, mert egy szervezett fellépés keretein belül még mindig elég lehetősége van az egyének érvé­nyesülésének. A szervezettlenség, a különféle érdekek össze nem egyez­tetése volt a legfőbb hiba s ez tette lehetővé, hogy egy kerületben 30— 40 tagra történt a szavazás. Ne hagyjuk ezt a kérdést a jövőben úgy szabadjára, szeretettel és hozzáértés­sel foglalkozzunk vele, mert ha ez a mostani állapot állandósul, akkor a kedélyek felszabadulnak és nem le­het tudni, hogy végeredményben hová ! fog ez vezetni. A város érdeke is megkívánja, hogy ügyeivel komolyan foglalkozzunk és ne engedjük, hogy egyesek ilyen választást csak nevük reklamirozására használhassanak fel. Rmirői nem szabad megfeledkeznünk. (m. f. dr.) Nem is lehet róla meg­feledkeznünk. Nem olyan vendég, kit szépszerével el lehetne tessékelnünk küszöbünkről. Nem olyan a kopog­tatása, hogy meg ne hallanók a min­dennapi élet legnagyobb zajában is. Nem olyan a kérése, hogy azt visz­sza lehetne utasítanunk. A telet értem. A telet, mely itt van, kopogtat, szól, kér, követel, int és fenyeget. A telet, melyre annyi em­ber nem tud kellőképpen felkészülni. A telet, mely valamikor annyi ember­nek pihenést, erőgyűjtést jelentett, ma azonban csak növeli azt a két­ségbeesést, melyet az eddigi gondo­kat, szenvedéseket és nélkülözéseket újakkal tetéző hideg jelent. A tél az a vendég, melyet, bár nem jön váratlanul, sokan nem lát­nak szívesen és csak szívszorongva fogadnak. E sokaknak szorongó érzésén azoknak kell segíteniük, akiknek nincs okuk félni a téltől: egyeseknek, a hatóságoknak, a társadalomnak. Nem külön, hanem összefogva az erő­forrásokat okosan és gazdaságosan duzzasztva, kiméivé, tárolva, hogy jusson is, meg maradjon is. Jusson azoknak, akik igazán rá vannak szo­rulva, és maradjon váratlan és előre nem látható nehéz napokra. Pápa városa, tudjuk és szívesen elismerjük, nem tekint ölbetetett kéz­zel a közeledő tél elé, hanem meg­kísérel mindent, amivel nyomorban sínylődő lakosainak téli gondjait enyhíteni tudja. Az u. n. egri norma fölvetett eszmélye is, melyről lapunk is nemrégen ejtett szót, ezt a nemes célt szolgálja. De ezzel kapcsolatban fölvetődött egy másik kérdés is, melynek gya­korlati jelentősége elől nem lehet ki­térni : az t. i., hogy ha behozzák az egri normát, mely elsősorban és leg­főképpen a társadalmi jótékonyságra s annak adományaira támaszkodik, nem lesz-e ez az adakozó kéz szű­kebb marku, mint ha az inségadót egyszerűen kivetik és hozzácsapják az adófizető polgárnak többi adójához? Erről csakugyan lehet beszélni. Ezt meg lehet és meg kell fontolni. Önként kínálkozó megoldás volna,, hogy a város maga csak szedje to­vább az inségadót s a befolyt ösz­szeget — a megfelelő és másutt is

Next

/
Oldalképek
Tartalom