Pápa és Vidéke, 24. évfolyam 1-52. sz. (1927)

1927-01-30 / 5. szám

1927 január 30 3 PAPA E8 VIDEKE [52 ít, Ét. IEP utca t és >san írt iZS A Teleki utcai 5 drb. ikerház építési ügye. Pápa város polgár­mestere közhírré teszi, hogy Veszprém vármegye törv. hat. bizottsága a Teleki utcai 5 drb. ikerház építési ügyét és a vállalkozókkal kötött szerződést jóváhagyta. Körözött szélhámost fogtak el Pápán a múlt pénteken. Egy vidéki asszonyt csapott be a vasúton, hogy majd szerez fiának soffőr bizonyít­ványt és helyet. Ezért 250000 koro­nát kért a gyanútlan falusi asszony­kától, ki boldog volt, hogy ilyen jó „pártfogója" akadt. Valahogyan Judomást szerzett erről a rendőrség és hamarosan fülöncsipte a szél hámost, akiről csak akkor derült ki, hogy különféle törvényszékek által körözött, rovottmullú csalö. A rend­őrség természetesen örült a jó fogás­nak és elszálHiotta a lépre került csalót Veszprémbe, ahonnan már értesülésünk szerint Kecskemétre vit­ték, s majd ott ad számot sorozatos csalásairól. A ref. presbitérium e hó 27 én d. u. 3 órakor gyüiést tartott a követ­kező tárgysorozattal: 1. A számadás­vizsgálatról jelentés. 2. A gazdasági bizottság jelentései. 3. Adófelszólam ­lások. 4 A hitelszövetkezeti helyiség bérbeadása 5. Az 1925—26. évi adó­hátralékosok jegyzéke. 6. Az adó­hátralékok kamatának megállapítása. 7. Püspöki körlevél a tanítói fizeté­sek kiszolgál atása tárgyában. 8. A „Szövétnek" kérése. 9. Jelentés az országos gyűjtések eredményéről. Hányan haltak meg a mult évben? 1926. évben meghalt 294 egyén, tehát a lakosságnak 11 száza­léka, született 424 új polgár (19%) és házasságot kötöttek 153 esetben, a lélszám 6*9 százaléka. Ezek az arányszámok az 1925. évihez képest minden tekintetben hanyatlást mutat­nak. Minden kevesebb, a halálozás, a születés és a házasságkötések száma is. A ref. gimn. ifjúsága a kará­csonyi vakációban az építendő ref. templomra 1078 pengő 41 fillért gyűjtött. Találtatott egy kutya, gyűrű és egy női fejkendő. Igazolt tulajdono­saik a rendőrségen átvehetik. Táncmulatság. A Pápai Felső­városi Róm. Kath. Olvasókör 1927. évi február hó 6-án, vasárnap este 8 órai kezdettel tartja a Griff szálló nagytermében farsangi táncmulat­ságát. Belépő-díj: személyenként 1-20 pengő. Torzsalkodások a rabbi vá­lasztás miatt. Már a rabbi válasz­tásról írt cikkünkben kiemeltük, hogy erős küzdelem után győzött csak Gotllieb tofcsvai rabbi pártja. Akkor azt hittük, hogy az izgalmak el fog­nak ülni, amit felkavart a válasz­tási harc, de tévedtünk. Az ellen­felek még most sem tették le a fegyvert és különféle érvekkel akar­ják a megtörténtet, meg nem tör­téntté tenni. Felhozzák, hogy a vá­lasztás nem volt érvényes, mert visszaélések történtek, hogy Pápán orthodoxok vannak, tehát egy haladó párti rabbi nem ülhet a papi szék­ben. Igazán kár ezen érvek hangoz­tatása. Gotllieb I. minden tekintetben hasznára fog válni a híveinek és reméljük, városunknak is. Ó nem ijed meg az utóhangoktól, mert mint értesültünk,, már átvette az oklevelet, amit remekelve készítettek neki és hamarosan megérkezik beiktatására. Veszettgyanus eb garázdál­kodása. Folyó hó 20 án este Ugod községhez tartozó Vadkert-pusztán egy kóbor veszettgyanus eb az ottani kutyákkal összemarakodott, közben egy embert is megmart és ismeret­len irányba elszaladt, miért is Ugod, Hornokbödöge, Béb, Csót, Nagy­gyimót, Szűcs, Bakonykoppány és Iharkút községekben 90 napi eb­zárlat lett elrendelve, mely idő alatt valamennyi kutya megkötve tartandó, vagy biztos szájkosárral ellátva, pó­rázon vezetendő. A Képes Krónika legújabb 5 ik száma dús tartalommal és pompás illusztratív anyaggal jelent meg. Cik­kei közül kiemelkedik egy természet­tudományi leírás a halak életéről, aztán Florio Banfi közöl tanulmányt Tasso pihenőhelyéről, Teöreökné Arányi Mária Lagerlöf Zelmáról. A Képes Krónika új száma is kap ható mindenütt. elzálogkölcsönt :: aa SS • • aa • • aa • • • • • • • B SS hosszabb, vagy rövidebb időre igen előnyös feltételek mellett eszközlünk ki. Sürgős esetekben kieszközlunk betáblázás mellett egy-két évre olcsó vál tókölcsön t is! Hiteles telekkönyvi kivonat, kataszteri birtokívmásolat és az Országos Földbirtokrendező Bíróság eljárás alóli mentességet igazoló köz­ségi bizonyítvány nélkül nem tudunk érdemleges választ adni. Orsz. Gazdakör Tagjainak Áruforgalmi Szfigetbezete Budapest, V., Nádor-utca 12. 387 •a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa SS •a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa • a • a aa aa aa aa KER.-SZOC. HÍREK. ••• Szeift István arcképének le leplezése a Ker. Munkásegyesü­letben. A pápai ker.-szoc. szerve­zetek régóta érzett hálájukat és kegyeletüket óhajják leróni a halott Szeift István iránt, ki 25 év előtt Pápán a keresztényszociálista szer­vezkedést megindította, s annak mind halálig lelkes és önzetlen vezére volt. Szeift István neve nemcsak Pápán és Budapesten, de Nagy Magyaror­szág összes keresztényszociáiistái előtt is ismert és megbecsült volt. Szegény iparos ember volt Szeift István, de gazdag lelke volt, amely neki az élet küzdelmében sok boldog­ságot nyújtott. Az ő nevéhez fűző­dik Pápán a keresztény gondolat életrekeltése, szövetkezeti mozgalom megindítása, a keresztény sajtó létesí­tése, kerísitény önsegélyző és a keresztényszociálista szakszervezeti mozgalom megalapítása. Valóságos apostola volt az eszmének, ki ön­magát, s mindenét feláldozta a ker. szociálizmusért. Akkor sokan nem értették meg, ma áldólag emlegetik nevét. A pápai ker.-szoc. szerveze tek február hó 20 1 án nagy ünnep­ség keretében emlékeznek meg Szeift István érdemeiről, amikor életnagy­sága arcképét a keresztényszociális ­tál: otthonában leleplezik. Akaratos Tamás f. A pápai ker.-szoc. mozgalomnak egy régi, kiváló, derék harcosa dölt sírba Akaratos Tamás személyében. 24 év előtt, smikor Magyarországon a ker.­szoc. eszme testet öltött és elindúlt hódító útjára, mindjárt az első apos­tolok között ott találjuk ezt a derék, akkor még jiavakorbeli munkás fér­fiút, ki keresztényszociálizmust hir det. Ünnep, vasárnap o't van az Úr oltára eőtt és alázatos szívvel imád­kozik, mindenütt bátor hitvallást tesz hitéről és ker.-szoc. politikai meg győződéséről. És ebben a hitében* meggyőződésében soha egy percre sem ingott meg, sőt mindig kemé­nyebben vallotta meg azt. Szegény munkásember volt Akaratos Tamás, de tiszteletreméltó gazdag lelke volt, amely neki az élet nehéz küzdel­mében, viharában sok boldogságot nyújtott. Munkás társai szerették, a ker.-szoc. mozgalom vezetői pedig mindig nagy tiszteieltel övezték esz­méink jó öreg zászlótartóját. Teme­tése 24-én volt, amelyen a Ksr. Munkásegyesület és a pártszervezet testületileg vett részt. Nyugodjék békében. A Ker. Munkásegyesület csü­törtöki kulturestélye is áItalános }nagy érdeklődés mellett volt megtartva, mely alkalommal Németh József plé­bános, elnök „Lehet e keresztény katholikus ember szociáldemokrata ?* címen tartott mély gondolatokban bővelkedő előadást. — Február 3 án este 7 órakor dr. Niszler Teodóz bencés igazgató „A társadalmi fejlő dés és a munkásság* címen tart előadást. Dohánygyári munkások szak­szervezetének válaszmánya folyó hó 31-én d. u. 5 órakor az Otthonban ülést tart. Kéményseprők szombaton, 29 én este 7 órakor tartjak értekezletüket a Ker.-szoc. Otthonban. Munkaközvetítés. Állást keres 1 molnár, 1 géplakatos, 3 szövő munkás, 2 házvezetőnő, 1 háziszolga és 2 könyvelőnő Á'lást kaphat 1 hírlapkézbesítő. Érdeklődni lehet Fő­tér 12. BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR 1927 ápr. 30-tól máj. 9-íg. Rendezi a Budapesti tasfc. és Iparftamapa. Vámszabadraktár. Bel- és külföldi szállítási és utezásií kedvezmények. Vízumkedvezmény. Kiállítóknak és látogatóknak felvilágosítást nyújt; Budapesten:; a VASÁRIRODA, V , Alkotmány-utca 8. 44 SZÍNHÁZ. A Leányvásár c. romantikus ope­rettet adja elő jan. 31-én és febr. 1 én este 8 órakor Pápa Városi Mű­kedvelő és Közművelődési Egyesület a Jókai Színházban Felvonulnak benne a mult szezónban előnyösen ismert szerep'őt: Horváti István, Kummer Mici, Metzger Ödön, Har síinyi József stb. A zenekart Lengyel Gyula vezeti. SPORT. A pápai bencés reálgimnázium folyó hó 22 én tartotta házi ping­pong ve rsenyét nagy érdeklődés mellett Az eeyes versenyben 18-an, a párosban 6 pár indult. Az ered­mények a következők: Férfi egyesben : 1. Pollák Miklós VI, 2 Lambert István VI., 3. Kneisz Ferenc VII. Férfi párosban: 1. Kneisz F. VII­Sándor L. VII., 2. Lambert I. VI.­Pollák M. VI. 3, Németh j, VI. Szelecky J. VI. Állami anyakönyvi kivonat. SzQlettnle: Jan. 24. Friedman Géza szabó és neje Rosenfeld Margit, fia: Zoltán, izr. — Jakab Antal cipész és ne> Meiser Rozália, fia: Zoltán, rk. — Szalai Imre földmives és neje Horváth Mária, fia: István, rk. Győri lfizgyógyintézet Apáca-utca 28. szám. Telefon: 4?0. szám Byúgytényezői: iszapmedence, pöstyéni iszap, pakolás, szénsavas fürdők, vizgyógy­kezelés, az összes elektromos gyógy­módok, diathermia, quarz, stb. Byőqyiapaslatoh: neurasthenia, idegbajok, bénulások, szívmegbetegedesek. elhízás, stb. A gyógyintézet vezető orvosa : Dr. Singer Károly. 315 i-én lesz a Griff-szállö nagytermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom