Pápa és Vidéke, 14. évfolyam 1-46. sz. (1919)

1919-11-01 / 37. szám

4. papa és vidéke. 1919 november 1. amikor a keresztény magyar nép úgy fog elbánni velük, ahogy hazaárulókkal bánni szoktak. Sz. L. Szakgyülések. A borbély- és fodrászmunkások szakszerve­zete csütörtökön este fél 8 órakor a Rozmán­féle kávéház helyiségében .népes összejöve­telt tartott, melyen a szervezettel összefüggő fontos kérdést tárgyaltak le. Különösen a mindenszenteki zárási idő képezte a meg­beszélésük tárgyát, mit annak idején maguk a főnökök is aláirtak, hogy f. hó 1-én d. u. I óráig tartják nyitva üzleteiket, viszont a munkások pénteken este 9 óráig fognak dolgozni, hogy a szombati rövidített munka­időt kipótolják. Magunk részéről is csak helyeselni tudjuk ezen megállapodást, hogy a nevezetes keresztény ünnepeken, mikor minden ipari szakma szünetel, a borbély­munkások is leróhatják kegyeletüket azokkal szemben, kiket szeretünk, tisztelünk haló­porukban is. Ha a zsidó nép minden ünne­pét meg tudja tartani, hozzá még a vasár­napot is, akkor mi sem megyünk tönkre és a vendég is megmarad, ha közös elhatáro­zással egy és ugyanazon időben bezárunk. Hisszük, hogy a főnök urak is megértik ezt és nem fognak akadályokat gördfteni a mun­kások ezen jogos kérése elé. * Felkéretnek a malom- és molnármunkások, hogy nov. hó 2-án, vasárnap d. e. 10 óra­kor az Ébredő Magyarok Egyesülelében (Lloyd-épület) tartandó értekezletre meg­jelenni sziveskedjenek. Nőgyülés. A ker. szoc. nők pártszervezete f. hó 30-án este 6 órakor jól sikerült gyűlést tartott a városháza dísztermében, mely alkalommal dr. Kocsis Lénárd igazgató „vallás és poli­tika" ciinrnel igen figyelemre méltó előadást tartott arról a liberalizmusról, mely az er­kölcsöket meglazította és az állam életéből a vallást eliminálta s ezzel megingatta azt az erkölcsi alapot, mely nemzeti létünknek erős alapja volt. Dr. Kocsisnak ezen mélyre­haló beszédét a közönség lelkes tetszés­nyilvánítással honorálta. Majd Szalay titkár a jövő csütörtöki gyűlésre hivta fel a jelen­voltak figyelmét, melyre a férfiakat is hív­ják el, hogy a csütörtöki pártnapok annál is impozánsabbak legyenek. Felhívjuk tehát párttagjaink figyelmét, hogy nov. 6-án este fél 6 órakor a városháza dísztermében tar­tandó közös pártnapra minél nagyobb szám­ban jelenjenek meg. Felhívás. Felkéretnek mindazok, kiknél pártgyüjtő­ivek vannak, hogy azokat a párt titkárságá­hoz beszolgáltatni sziveskedjenek. Értesítjük pártunk tagjait, hogy a legutóbbi gyűlések alkalmával egy női és egy férfi esernyőt a gyűlés színhelyén otthagytak, amit a párt­iroda helyiségében átvehetnek a tulajdono­sok, ha a pontos minőséget és formát iga­zolni tudják. Egyházi élet. Plidn ké t szőllőprés, LjdUU egy nagy és egy kisebb. • Cim megtudható a kiadóhivatalban. November 1-én, mindenszentek napján a plébánia-templomban csendes szent misék: d. e. fél 9 és fél 12 órakor. 10 órakor szent ) beszéd, énekes szent mise. Délután 5 órakor szent beszéd (Halottak estélye), utána az utolsó szent olvasó-ájtatosság a meghaltakért. November 2-án minden úgy, mint elsején. November 3-án tartják meg a halottak­napi szent miséket. A kálváriái temetőben reggel 8 órakor, a szent Anna kápolnában d. e. 9 órakor, a plebánia-templomban d. e. 10 órakor lesz szent mise. A szent Anna kápolnában nov. l-én és 2-án mint rendesen, d. e. 9 órakor lesz szent mise és szent beszéd. Déhjtán 4 órakor litánia. Oitáregyleti értekezlet, (jz.) Október 26-án d. u. 3 órakor tartották meg a szt. Anna kápolnában az oltáregylet megszerve­zése céljából az értekezletet. A templom meg­telt hallgatósággal. Meisel József adminisztrá­tor megrajzolván az oltáregylet keretét, be­mutatta annak célját, rendeltetését, hivatását és munkakörét. Azután áttért az eucharisz­tikus életre, melynek az egyesületben folynia kell, nehogy papiros-egyesületté sülyedjen, mint ez sok helyen lenni szokott. Tekintettel arra, hogy az oltáregylet, az oltár körül csoportosul, az oltárt akarja szolgálni, min­denki lehet tagja, aki dolgozni, imádkozni, gyónni és áldozni szeret (még akkor is, ha látják). Disztagokra és statisztákra az oltár­egylet nem szorult, annak fényét, diszét a tagok maguk emelik azzal, hogy a templom, oltár, az egyházi ruhák tisztántartásával és javításával, nemkülönben beszerzésével közre­működnek. Minden hónapban egyszer gyón­nak és közösen áldoznak, úgyszintén közö­sen végzik az imádási -órát is. Az előadás végén, mely lebilincselte a hallgatóságot, a hallgatóság hangos „akarunk"-kal fejezte ki az oltáregylet megszervezését. December hóban kezdik meg a működést a tagok. Addig folyik a taggyüjtés. Aki erre a mun­kára és kötelezettségre vállalkozik és éven­ként 2 K tagsági díjjal hozzájárul, jelent­kezzék a plébániahivatalban, hogy feljegyezve nevét, az egyesület névkönyvébe kerüljön, mert a bucsuk elnyerésére ez fontos. Adományok. Lengyel Imréné az oltár­egyletnek 10 drb. kehely törlőt ajándékozott. N. N. a főtemplom körüli tér parkírozása céljaira 300 K-t adományozott. Ez úton is hálás köszönetet mond a plébánia. Jvlebovits Béla rózműveH Pápa, Árok-utca 11. és 22. szám Elvállalja mindennemű vörösréz edények : üstök, fazekak, főzőedények készítését és javitását jutányos áron. Szeszfőzdéi berendezések készítése és javítása. Vasedények s egyéb fémek elné­zését pontosan eszközli. »-2 Kéri a n. é. közönség szives pártfogását. Ugyanitt egy tanonc felvétetik. laaaaaaaaaaaaaaari HÍREK. — Bartos kerületi kormánybiztos kör­útja. Barlos János kerületi kormánybiztos vasárnap Pápáról kiindulva, több községet meglátogatott, hol mindenütt nagy lelkese­déssel fogadták. Pápateszéren a plébánia előtt diszkapu állott, előtte a község s környéke lakossága óriási éljenzéssel s a pápateszéri fúvószenekar hangjai mellett fogadta a kor­máriybiztost, ki titkára s Harsányi L. győri lapszerkesztő és Bélák főszolgabíró társasá­gában autón érkezett meg. A plébánia ud­varán Gerstner esperes fogadta a vendégeket fehérbe öltözött iskolás leánykákkal, kik szép virágcsokrot nyújtottak át a kormánybiztos­nak, majd Gerstner esperes-plébános lélek­emelő szavakkal adott kifejezést az általános örömnek, hogy a kormánybiztos a közsé­gükbe jött. Utána Bartos kormánybiztos fej­tette ki a kormány programmját, majd Harsányi szerkesztő szólt a néphez s Gerstner esperes előterjesztette azon indítványát, hogy az ugodi kerület képviselőjelöltségére Bartos kormány­biztost ajánlja, melyhez az egész lakosság óriási lelkesedéssel hozzájárult. A lelkes gyű­lés a Hymnus éneklésével ért véget. Utána a községi képviselőtestület Tétényi János jegyző vezetésével tisztelgett a plébánián a kormánybiztosnál. Georg Clark-hoz menesz­tendő küldöttségbe kijelölték Szabó Miklóst, Nikodém Mihályt, Nagl Gyulát és Takács Mihályt. Ezekután a kormánybiztos s kísé­rete autóba ült s a lakosság éljenzése és a fúvószenekar hangjai mellett eltávozott a köz­ségből. — Veszprémvarsányba d. u. 3 óra tájban érkezett, hova Lázi, Sikátor, Péterd, Románd, Gicz, Gyirót és Bakonyszenllászló népe sereglett össze. Itt a községi képviselő­testület élén Rónai Géza körjegyző üdvözölte. Utána az iskola udvarán népgyűlés volt, melyet Rónai Zoltán nyitott meg, utána Barlos kormánybiztos s Wohlmut József plébános beszéltek. A gyűlés lelkes hangulatban a Hym­nus eléneklésével ért véget. — Küldöttség ment hétfőn reggel váro­sunkból is Georg Clark úrhoz, az ántánt teljhatalmú megbízottjához, hogy városunk keresztény lakossága nevében azon óhajukat hangoztassák, hogy mi egyedül a keresztény nemzeti alapon álló Friedrich-kormányt tá­mogatjuk s más kormányt nem vagyunk hajlandó támogatni. A feliratot az idő rövid­sége miatt is több, mint ezren irták alá. A küldöttséget Boksay Endre tanár vezette, tagjai Trauner Lipót iparos, Mika Tivadar kereskedő, Szabó István és Polgár Sándor kisgazdák és Kónya István kertész voltak. — A devecseri vértanuk temetése. Devecser nagyközség hős fiait: Baják István tart. hadnagyot, Bönyi Gyula földmivest, Krassovszky Gyula tanítót, Ferenczi Lajos és Somogyi János földmiveseket, kik folyó év május havában a hit, haza és becsület ellen feltámadt önfeláldozó küzdelemben vértanú halált szenvedtek s kiknek tetemei a viszo­nyok kényszere folytán eddig megáldatlanul pihentek az anyaföldben, folyó évi novem­ber hó 2-án délelőtt 11 órakor fognak a devecseri temetőben a róm. kath. egyház szertartásai szerint örök nyugvó helyükre tétetni. A szertartás d. e. 9 órakor szent­misével kezdődik, melyet, valamint a teme-

Next

/
Oldalképek
Tartalom