Protestáns egyházi és iskolai lapok – 41. évfolyam – 1898.

1898-04-03 / 14. szám

A róm. kath. egyház január hóban, a két protestáns egyháztól fent jelzett hódításon kívül, a 265 nem ev. vagy ref., de más vallásával kötött vegyesházasságból meg­egyezés szerint vesztett egyet és részére 12 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása ; nyeresége tehát itt is: 11. Megegyezés nem létesült 252 esetben. Vesztesége a gör. keleti egyházzal szemben egy, nyeresége pedig a gör. keleti egyháztól 9, az izraelita hitfelekezettől 3. Róm. kath. és izraelita vallású felek között létesült 15 házasság. Keresztyén és izraelita között január hóban összesen 20 házasság köttetett. Keresztyén és felekezetnélküli között egy sem; izraelita és felekezetnélküli között egy. Egyéb és róm. kath. vallású között egy. E szerint a f. évi január hóban kötött vegyesházas­ságoknál az ág. hitv. ev. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben: 28, más hitfelekezetekkel szemben: 7, összes vesztesége január hóban: 35. Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben: 34, nyere­sége más hitfelekezetektől 5; összes vesztesége január hóban: 29. Kassa. Homola István. Az egyetemes konvent ülése. Második nap, március 25. Az elnöki széket Tisza Kálmán és Kun Bertalan elfoglalván, a tegnapi ülés jegyzőkönyve olvastatott fel és hitelesíttetett. Molnár Béla jegyző bejelentvén a közigazgatási, köz­jogi, iskolaügyi és missziói bizottság megalakulását, az elnökség az egyetemes tanügyi, a tőkesegélyosztó, az evan­gélikusokkal közösen érdeklő ügyek tárgyalására kikül­dendő bizottságok s a rendes és időközi biróság tagjainak megválasztását tűzte napirendre. A szavazatok beadatván, az egyet, tanügyi bizottság tagjaiul megválasztattak: a Dunamellékről: rendes tagokul Szász Károly és Baksay Sándor, konventen kivüli tagokul H. Kiss Kálmán és Molnár Sándor, póttagokul Adám Kálmán és dr. Vécsey Tamás; Dunántúlról: rendes tagokul Antal Gábor, Czike Lajos, konventen kivüli rendes tagokul Antal Géza és Szekeres Mihály, póttagokul Horváth József és Vida Károly; Tiszán­innenről: rendes tagokul Fejes István és Radácsy György, konventen kivüli rendes tagokul Ballagi Géza és Búza János, póttagokul Zsoldos Benő és dr. Kovács Gábor; Tiszántúlról: rendes tagokul György Endre és Sass Béla, konventen kivüli rendes tagokul Dóczv Imre és dr. Baczoni Lajos, póttagokul Futó Mihály és Borsos Benő; Erdélyből: rendes tagokul Szász Domokos és Parádi Kálmán, konven­ten kivüli tagokul Kenessey Béla és Váró Ferenc, pót­tagokul Dózsa Dénes és Bedőházy János. A tökesegély­osztó bizottság tagjaivá lettek: gr. Degenfeld József elnök, György Endre, előadó, Antal Gábor, Czike Lajos, Szász Károly, Szilády Aron, Karap Ferenc, Bernáth Elemér, Fejes István, Szász Domokos, Bartha Lajos, Szabó János, Széli Kálmán, Sass Béla. A közösen érdeklő ügyek tárgya­lására kiküldött bizottság tagjaink megválasztattak: Szász Károly, Szilágyi Dezső, Tisza Kálmán, Antal Gábor, Molnár Béla, Szász Domokos, báró Bánffy Dezső, Simó Lajos, gróf Degenfeld József, Kiss Aron, Szabó János, Széli Kálmán, Szeremley Sámuel, Kun Bertalan, Bernáth Elemér. A rendes biróság tagjaivá lettek: Antal Gábor, Szász Domokos. Fejes István. Szabó János, Karap Ferenc, gróf Degenfeld József, Szilassy Aladár; póttagok: Szász Károly, Bartha Lajos, Molnár Béla, Bernáth Elemér, Horthy István. A rendkívüli (időközi) biróság tagjai: Szász Károly, Szilády Áron, Szilágyi Dezső, Karap Ferenc, Szilassy Ala­dár, Antal Gábor, Molnár Béla, dr. Darányi Ignác, Szász Domonkos, Bartha Lajos, Dézsy Gyula, báró Bánffy Dezső, Simó Lajos, Fejes István, Vay Béla báró, Bernáth Elemér, Kiss Aron, Szabó János, Széli Kálmán, Sass Béla, gr. De­genfeld József, Horthy István, György Endre. A választás ez eredményének kihirdetése után Széli Kálmán, Sass Béla, Horthy István és Dézsy Gyula, most első ízben megválasztott birák tették le az esküt; Szilassy Aladár felesketése, miután a konvent jelen ülésein nem nem vehetett részt, a jövő konventre halasztatott. Következett a testvér prot. egyházak közös bizottsá­gának f. év február 16-án tartott üléséről szóló jelentés s ezzel kapcsolatban a kongrua javaslat felől való véle­ménynyilvánítás Ez ügyekben a konvent tagjai március 24-én délután bizalmas értekezletet tartván, a megálla­podások tulajdonképen már ott megtörténtek s a konvent ma, lehet mondani csak kihirdette a plenumban a hatá­rozatot. Tisza Kálmán elnök terjesztette elő e nagyfontos­ságú megállapodásokat, mint határozati javaslatot, s a konvent, minden vita nélkül, egyhangúlag határozati erőre emelte azokat. E határozatokat lapunk mult számában közöltük ugyan, a március 26-ki ülés azonban a határozat utolsó részének más, precisebb szövegezését rendelte el. A határozatot lapunk más helyén szóról szóra közöljük. Ugyanezen ügygyei kapcsolatban előterjesztetett a dunántúli rendkívüli egyházkerületnek a lelkészi jövedel­mekről szóló jelentő íveknek, egységes alapelvek mellett leendő revíziójára vonatkozó indítványa s az a kérése, hogy a revíziót már a jelen konvent rendelje el. A kon­vent a közalapi végrehajtó bizottságot bízta meg, hogy a kongrua javaslatnak törvénynyé létele után a revíziót eszközölje, de csakis annyiban, hogy a javaslat által le­számíthatóknak jelzett jövedelmeket üsse le s így álla­pítsa meg a kiegészítendő jövedelmet. A tárgyalás következő pontja gróf Degenfeld József azon indítványa volt, hogy a tökesegélyezésre jutó 6855 frt csak felében fordíttassék tőkesegélyezésre, a másik fele pedig tartassék fen arra, hogy oly egyházaknak adassék segélyül, a melyekben az egyházi és iskolai terhek leszál­lítása szükséges. A konvent Antal Gábor, Tisza István és Degenfeld József felszólalásai után elhatározta, hogy a rendelkezésre álló 6855 frtból 4855 frt osztassék ki most tőkesegélyül, 2000 frt pedig tartassék fenn jövőre oly gyülekezetek tőkesegélyezésére, a melyekben az egyházi, de különösen a felekezeti iskolai terhek könnyítése szük­séges. Elvi jelentőségű határozatképen pedig kimondta a konvent, hogy a tőkesegélyezés felhasználható az egyházi adóterhek könnyítésére is. A tőkesegélyezés irányelvéül pedig azt mondta ki a konvent, hogy a segélyezés ne az egyházak folyamodására, hanem az egyházmegyék és ke­rületek előterjesztésére történjék. Ezután a közalapi végrehajtó bizottságnak a rend­kívüli államsegély szétosztására s a közalapi egyszerrnin­denkori segélyezésekre vonatkozó előterjesztését hallgatta meg a konvent s azt minden részében el is fogadta, utasítván a végrehajtó bizottságot, hogy a segélyeket a kerületek püspöki hivatalaihoz, a kézbesítés eszközlése végett küldje meg. Lapunk más helyén részletesen kö­zölvén e segélyezéseket, itt csak a főbb pontokról emlé­kezünk meg. A 60,000 frt rendkívüli államsegélyből a Dunamel­léken 42 lelkész kapott 3710, Dunántúl 50 lelkész 4050,

Next

/
Oldalképek
Tartalom