Protestáns egyházi és iskolai lapok – 45. évfolyam – 1902.

1902-09-07 / 36. szám

ságos utánjárása, kérése, sürgetése, kopogtatása gyűjtötte össze a két évi építkezést igénylő 7600 koronát. Lelkészi értekezlet. A tornai ref. egyházmegye lelkészi kara aug. 21-én tartotta meg értekezletét. Ragályi Géza elnök emelkedett hangú megnyitó-beszédében ser­kentette folytonos éberségre a lelkipásztorokat. Az érte­kezlet határozatai közül kiemeljük a következőket. Az 1848-ik évi XX. törvényczikk megvalósításáért ismételten kitartással küzd a papi értekezlet, azt elaludni nem engedi. Míg kikötőjébe nem jut, sürgett. Zsinati képviselők választásánál a lajstromos sza­vazást teszi magáévá olyképen, hogy keresztülvitelénél minden egyházmegye érdeke igazságosan karoltassék fel. Saját emberével képviseltessék. A kanonikus vizitácziónak ránk, protestánsokra nézve azon keserűen, fájón sérelmes joga, hogy a kath. plébánosnak, kántornak és harangozónak prot. hívek is fizessenek, mint torzintézmény azonnal eltörültessék. Egy felmerült ügyből elvi kérdés tárgyát képezte, hogy az egyházi személyek család- és cseléd-tagjaik után megyróhatók-e IV. oszt. illetmények után községi pótadóval ? Ilyen még nálunk ekkoráig nem fordult elő, csupán csak a mult évtől kezdve a sziliczei lelkész részesült ilyen kedvezményben az adókirovó sziliczei bizottság részéről, bejegyezvén az adókönyvecskébe, hogy a „család- és cselédtagok adója nem pótadómentes." Vájjon nem ultramontán ízű magyarázat-e? Ebben a tárgyban felszólalás történt a pénzügyi igazgatósághoz. A szükséges lépés az onnan adott felvilágosítás után tétetik meg az illetékes fórum előtt. Ifjúsági egyletek. Minálunk, falusi gyülekezeteknél az énekkarok legyenek ezek az egyletek. Tanítóinkat kell buzdítani, hogy hazafias buzgalommal karolják fel az énekkarok felállítását. Papi egyenruha. Ez kaszt-rendszert teremt, külön­választja az embert az embertől. Legyen a kálvinista pap ruhája komolyságot felköltő, hosszú, térdenalóli fekete kabát, nadrág, felső rokk, kalap vagy sapka. Ünnepélyes alkalmaknál, szertartásoknál az igen egyszerű és mégis nagyon szép Józusi palást. Tanár, orvos, mérnök, ügyvédnek nincs egyenruhája, mégis tiszteletben, elismerésben részesül Idevonatkozólag a lelkészképzésre fektetendő a fősúly, Mi lelkiorvosok vagyunk, lelkibetegeket gyógyítunk, ennélfogva komoly, hivatásos hit és vallásbuzgó lelkipásztorokra van szük­ségünk. Gazdasági, orvosi, ügyvédi tudományokra meg­tanít kint az élet. Tudományos kiképzés, hivatásos buzgó­ság mellett, társadalmi műveltséget sajátíttassunk el pap­növendékeinkkel. Ez szerez tiszteletet és elismerést kint az életben. Ez az mi, a plébánosokat kiválóvá teszi, kiket már ott a szemináriumban az életnek képeznek, oktatnak, szubordinálnak. Papi és tanítói hiványok pénzzé értékesíttessenek. Szedessék az egyházi elöljáróság által. Templomszentelés Kutason. Belsősomogyi ev. ref. egyházmegye egyik legrégibb egyházában folyó aug. hava 14-ik napján ment végbe felavatása — vulgo: szentelése — az egészen új helyen, egészen újonnan épült templomnak. Igen réginek mondtam az egyházat, mert 1664-dik év óta lelkészeinek névsora is feljegyezve van ós 1640-ből van egy úrvacsorai pohár is az egyház birtokában — sőt az egyház történetének levezetésében az van mondva, hogy itt „ab ipsa reformatione" volt egyház. Egészen új helyen; mert az egyháznak a zordon időkben annyi se volt megengedve, hogy templomát, lelkészházát és iskoláját a községben építhesse fel, hanem távol a községtől, az erdőszélen. Most tehát bent a községben kellett fundust templom és paplak s iskola számára vásárolnia s ott építkeznie. Dicsőségesen keresztül vitte s negyedszer épített paplakot s iskolát majdnem saját erején, harminczkótezer koronára tehető összegen. Nemcsak, hanem díszes kedves hangú orgonát is állított be egyúttal templomába a gyülekezet. A felavatást nt. Nagy Lajos b.-somogyi esperes végezte gyönyörű, szivet-lelket mélyen megható, sokszor megrázó beszéddel, az egyház történetét, templomópítését elmondta Mezey Pál helybeli lelkész, úrvacsorát osztottak Dőczi József k.-bajomi, Balla Endre csetényi (Veszprémin.) lelkészek. A templomba be nem fért óriás közönségnek Cászár István gigei szomszédlelkész, tartott megható beszédet. Ezt követte a szokásos egyszerű, de minden izében magyaros ebéd a paplakon, melyet megtisztelt jelenlété­vel a megye főispánja is mélt. Tallián Gyula. A felköszön­tések sorából kiemelem az elsőben is főt. és mélt. Antal Gábor püspök, majd Tallián Gy. főispán, úgy Nagy Lajos esperes, s a helybeli lelkész s gyülekezetére mondottakat. Vívat, floreat, crescat, e kis, de lelkes gyülekezet! A nagy-szalánczi ev. ref. egyház templomszen­telési ünnepélye. Szép ünnepélye volt aug. 17-én a nagy-szalánczi ev. ref. egyháznak. Ekkor szentelte fel ugyanis megújított templomát, a melyet 1784. évben az akkori nemeslelkű földesúr, gróf Forgáeh Miklós, job­bágyainak saját költségén építtetett. Ezt a templomot újíttatta és nagyobbíttatta meg az egyház a f. évben s ez a mostani munkája abban is hasonlít a 118 év előttihez, hogy Szalánczvár jelenlegi ura: gróf Forgáeh István, valamint testvére László, gróf most is hozzájárultak a nagy és költséges építkezéshez szíves adományukkal. A szentelési szertartást Révész Kálmán kassai lelkész, esperes végezte. Alkalmi beszédet Oláh Péter böődi lelkész, egyházmegyei tanács biró tartotta; az úrvacsora osztást Szobonya István györkei lelkész végezte, melyben 1200 hivő vett részt. Fürjész Jenő petőszinyei lelkész három kisdedet keresztelt. Az ünnepélyen nagyon sokan voltak jelen a más vallásúak közül is, úgy helyből, mint vidékről. Az ünnepély után áldomás-ebéd volt 120 terítékkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom