Pápai Hírlap – XXIII. évfolyam – 1926.

1926-02-27 / 9. szám

légivel íst sek. íivatalban. 1 BANAN-BEHOZAML ÉRETT NYUGATIM DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK | BP.TELEF0N:I82­D fAROS EPÉN s mellék­1 álló la­al kiadó. ivatalban. > «,*£ y ház léikül) elő nál Pápa, utca 14. • í*v «*v francia iákat divat lesóbban »s meg­re készít Sári a 20. sz. irházával n. )sztra kat ok. i 42. sz. kás. x Felüifizetések. A posta-altiszti bálon felül­fizetni szivesek voltak a kővetkezők: Neubauer Ferenc, Leípnik és társa, Hitelbank, Ötvös Sándor, Harter Mátvás, Hochschorner Jenő, Horváth István sertéshizlaló 100 — 100.000 K-t; Kaiser Vilmos70.000 K-t; Kohn és Steiner 60.000 K-t; Fillinger János, Singer Mihály fia, Karlovitz Adolf, Siposs István, György Ádám, Blum iífWbr, Derzsó János, Guttmann Miksa, Pfeifer Ignác, N. N., Böröcz István, Pulmann János, Ruip Jenő, Molnár István, dr. Niszler Teodoz bteiner Árpád, Ref. Nőnev, Int. tanári kar, Spitz Márk, H. A. gyógyszerész, dr Friml Jenő, Rapoch Vilmos, Beck Mihály, Közel Ignác, Lloyd tár­sulat, özv. Besenbach Károlyné, Freiszberger Gvuláné, Mikovényi Ödön, özv. Adamovics Lázárné, özv. Mészá­ros Jánosné, Skublics Viktor, Papp Sándor és Társa, Mayer István, Kristóffy Gyula, dr. Glück Sándor, Weszely Tibor, Varga József ptfl., Straub Mihály, Steiner Zsig­mond, Piatsek Gyula, dr. Molnár Imre, Pápai Takarék­pénztár, Pápai Takarékp. tisztviselői, dr Kende és dr. Sulyok, Weisz Vilmos. Gáty Zoltán, Kozla Antal ptt, dr. Buda István, Nagymihályi Szilveszter, Breuer Lázár, Németh Jó;sef, Tóth Kálmán, Baán Jenő, Faragó János, Perutz Testvérek, Fleischer Géza, Saudek Miksa. Strausz Kornél, dr. Guth Emil, Tocsik és Mika, Bangha Ernő 50—50.000 K-t; Wallenstein Dániel fia, Horváth Lajos, Fejes János ptt., Horváth Elek 40 - 40.000 K-t; Ley Sándor 35 000 K-t; Füstös János. Cser Béla ptfl, dr. Kóródi Simon, id. Szakács Imre, Knapp Imre, Nemcsics Elek tanár, Nagy József vendéglős, Bajtay Erzsébet, Czirfusz lózsef, Hunka Anna, Halász Jenő szabó, Thurn Mária, Csillag István 30—30 000 K-t; Szigeti János, Bloch Berthold, Oeiling Gyula, Sipiczky János, Fóris Sándor, Kalmár Ödön, Szűcs Gyula, László Dezső ptfl., Kelemen Zsigmond, Klenner József, Bodolay Jenő, Varga Ignác, Neumann Antal ptfl, özv Hermann Jónásné, Deutsch Hermann és Társa, Adria biztosító, Boscovicz Sámuel, Kolbe Nándor ig., Kiss István ig., Fischer Gyula 25 - 25.000 K-t. (Folytatjuk.) 6803 D=öl szántóföld a koidus-teiekben szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítás nyerhető a kiadóhivatalban. s a Szombattól ­)i, szombatig. zott a álattal lő szá­ki a dó. italban. !ENC irdője órától y rák: férfiak. férfiak. nöb. férfiak. nők. férfiak. férfiak. férfiak. nők. p nyitva részére. A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén kez­dették meg a frankbizottság jelentésének tár­gyalását. Ugy az egységespárt, mint az ellenzék nagy apparátussal vonult fel a vitára, amelyet Rubinek István előadó nagy beszéde vezetett be. Szó volt arról is, hogy valamely modus vivendit találnak, hogy a vita túlságosan el ne húzódjék és el ne mérgesedjék, de e tekintet­ben még semmi pozitívum nem történt. Fontos állami érdek volna pedig, hogy mire a Nép­szövetség ülése megkezdődik Genfben, akkorra a frankügy nyugvópontra jusson Bud János pénzügyminiszter ma, szombaton, Bethlen gróf miniszterelnök pedig március 6 án utazik ki Genfbe a Népszövetség ülésére. A frankbizottság befejezte működését és a nemzetgyűlés szerdai ülése elé terjesztette jelentését. A bizottság többsége felmentést ad a kormánynak, ellenben Vázsonyi Vilmos, Rassai Károly és Farkas Tibor a kisebbség részéről előterjesztett kisebbségi, illetőleg különvélemé­nyeikben többé-kevésbbé mulasztással vádolják meg a kormányt az egész világ sajíóját foglal­koztató frankhamisítási ügy körül. Az OFB munkájáról tájékozódást sze­rezhetünk abból a beszédből, amelyet Tóth János elnök az Országos Földbirtokrendező Bíróság e hó 22-én tartott ülésén mondott. E szerint az OFB több mint ezer községben ren­dezte a házhelykérdést, mi által 215 000 ház­hely keletkezett 10.000 kat. hold területen. Saj­nos azonban e házhelyek legnagyobb része még beépítetlen. Az ország 3744 községéből 3600 községben a biróság megindította a meg­váltási eljárást, s 2800 községben már kimondta a megváltást 800.000 kat. hold területre. Ebből alakítottak 700 közös legelőt, 326.000 törpe- és kisbirtokot és 176.000 házhelyet. A földbirtok­rendezés szociális jelentősége főleg abban nyilvánul meg, hogy a földbirtokosok száma 230.000-rel szaporodott. A Népszövetség március hó 8-án ül össze Genfben. Napirendjén Irak és Török­ország határügye, a Saarvidékre vonatkozó né­hány kérdés, a nemzetk. munkaügyi hivatal kérése, a döntőbíráskodás, leszerelés és bizton­ság, továbbá Ausztria és Magyarország pénz­ügyi helyreállítását figyelemmel kisérő pénz­ügyi bizottság jelentése szerepel. A franciák körében újabb izgalmat oko­zott, hogy a napokban a délfranciaországi Hyéresben letartóztattak egy Szamuely Adolf nevü (nomen est omen!) magyar diákot, aki hamis francia ezerfrankosokat hozott forga­lomba. Szamuely kijelentette, hogy egy magyar bizottságtól kapott megbízást a hamisítványok értékesítésére. E hó 12-én érkezett Francia­országba 100 db. ezressel, melyek közül 80 hamis volt. Szamuelyt átadták a touloni ügyészségnek. Községi választások Romániában. Az e hó 22-én végbement román községi választá­sokon az egyesült ellenzék, amelyhez a ma­gyarság is tartozik, annyira előtérbe nyomulta kormánypárti úgynevezett liberális párttal szem­ben, hogy a kormány aiig tudta a többséget megszerezni Különösen a nagyobb városokban aratott az ellenzék igen szép győzelmet. A kor­mány körében a választások eredménye kelle metlen benyomásokat keltett, különösen a kolozs­vári bukást fájlalták nagyon. Elhisszük. S V 0 R T. A Pápai Testvériség Sportegyesület folyó hó 14-én tartotta rendkívüli közgyűlését. Tárgya volt az ideiglenes vezetőség beszámolója az egyesület eddigi működéséről. Ismertette a m. kir. belügyminiszter által jóváhagyott alap­szabályokat és megállapította az egyesület ház­szabályait. Az ideiglenes vezetőség állásáról le­mondván, az új vezetőség — egyhangú válasz­tással — a következőleg alakult meg: Elnök: Rátz Ottó, alelnök: dr. Budimatz Mihály, titkár: Magyari János, II. titkár és háznagy: Papp Ernő, pénztáros: Lakics Rezső, számvizsgáló bizottság: Sághy Mihály, Szabó István, Szigethy János, footballintéző: Csordós Géza. orvos: dr. Sugár Jenő, jegyző: Virág József, tréner: Kalmár Imre. — Itt említjük meg, hogy az egyesület társadalmi osztályt létesített. Célja: műkedvelői előadások tartása, szavalás, zene stb. Tudatja a működni szándékozókkal, hogy az egyesület titkáránál minden hét szerdáján este 9—10 óra között az egyesület helyiségé­ben jelentkezhetnek. — Az egyesület kerékpár­osztáiya folyó hó 27-én este 8 órakor az egye­sület helyiségében fontos ügyben megbeszélést tart. Felkéretnek az osztály tagjai és az esetleg belépni szándékozók, hogy a jelzett időben le­hetőleg teljes számban jelenjenek meg. Vasárnap, február hó 28 án d. u. fél 3 órakor a Kinizsi és PFC csapatai bajnoki mér­kőzést tartanak a vásártéri pályán. Állami anyakönyvi kivonat Születtek. Febr. 20 Simon József napszámos és neje Mé­száros Juliánná fia: Károly, rk. — Lunczer János fu­varos és neje Sztrapon Juliánná, leánya: Margit, rk. — Vincze Lajos cipész és neje Csépi Alojzia, fia: J^ajos, rk. Febr. 22. Nagy Katalin dohánygyári munkásnő, fia: Kálmán, rk — Németh Imre molnarsegéd és neje Horváth Mária, fia: József, rk. — Horváth Károly nép­zenész és neje Sárközi Vilma, fia: Károly, rk. Febr. 23. Krikker István asztalos és neje Fóris Mária, fia: István, rk. — Grosz Miksa edénykereskedő és neje Present Cecília, fia: Ernő, izr. Febr. 24. Megyeri Lajos földmívelő és neje Tálos Ida, fia: Lajos, ref. Meghaltak: Febr. 23. Babics Bálint földmívelő, rk., 22 éves, merevgörcs. Febr. 24. Csizmadia Ferenc takács, rk., 91 éves, elaggulás. Febr. 25. Szabó Karolina, ref., 16 éves, tüdő­vész. — Arany János cipész, rk., 55 éves, öngyilkosság Házasságot kötöttek Febr. 20. Varga Imre földmívelő, rk. és Tömből Terézia gyárimunkásnő, rk. — Kis Géza ácssegéd, rk. Keszei Hona, ref. A kiadóhivatal vezetője: Nánik Pál. Pápa, 1926. Főiskolai könyvnyomda. — Felelős vezető: Nánik Pál Zürichi jegyzés február 25-én. Korona: 0.007260 A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Dollár . . 77225-71525 Lira . . . .2857-2877 Szokol . . .2110—2119 Osztr. schill. 10036-I0J70 Dinár . . . 1251 — 1258 Svájci frank 13725-13780 Lei 304—312 | Francia írank 2607- 2637 Pápai terménypiac február 26-án. Ny il t-t ér. (E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.) Egy ügyfelem meg- és átveszi Mátz Ká­roly pápai lakosnak Pápa, Kisfaludy-utca 16. ö. i. szám alatt fekvő házban levő vegyeskeres­kedési üzletét. Felhívom nevezett átadó hite­lezőit, hogy követeléseiket — különbeni mellő­zés terhével — velem 5 napon belül közöljék. Dr. Scheiber Jenő ügyvéd, Pápa. * Felhívom mindazokat, akiknek Kaputsy Dénes pápai lakosnak a Jókai Mór utca 6. sz. a. fekvő füszerkereskedésével szemben követe­lése van, hogy követeléseiket a törvényes jog­hátrányok terhe mellett 8 napon belül jelentsék be dr. Vathy Gábor pápai ügyvéd irodájában. Akar Ön ideálisan szép, egészséges és formás lenni! ? A művelt világ egyik legelső úttörő és a testformálás terén ma is vezető intézete a Dr. Reich-féle Zander-intézet, IV., Semmelweis-utca 2. Telefon: J. 4-12. Egy nap alatt is csodálatos eredmények. Ugyanitt Diathermia, Quarz, vízkezelések, szénsavas fürdők, Ischiás, Rheuma, gyó­gyítása, testegyenesítés, ludtalpgyógyítás. Levelekre válaszolunk. Prospektus. Meghívó. Á Pápai Szabóiparosok Szövetkezete 1926. évi március hó 7-én délelőtt 10 órakor saját üzlethelyiségében tartja VI. évi rendes közgyűlését, amelyre a tagokat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése 2 Az 1925. évről szóló zárszámadások tárgya­lása, a mérleg megállapítása és a felmentvény megadása. 3. Határozat a nyereség hovafordítása iránt. 4. Igazgatóság és felügyelő-bizottság választása. 5. Indítványok. Az eredeti számadások a közgyűlést megelőző nyolc napon át az üzlethelyiségben megtekinthetők. Buza . . 370000 -375000 Rozs . . 210000—215000 Árpa . . 250000 -260000 Zab 23C000 - 235000 Kukorica 180000—185 00 Burgonya 00000— 00000 Ha olcsón akar építeni, vásároljon GRÜNVALD TESTVÉREK fatelepén Árok-utca 9. — Telefon 35. Férfiruhákat bármily néven nevezendőt, legújabb divat ^ ^ szerint, legszebben és legolcsóbban ^ ^ készítek. Készítési díj heti vagy havi ^ részletekben is fizethető. Tisztelettel: | | Stef ánkovits Ignác szabó. É ? Kitűnő szabás. Elsőrendű munka. í É Lakáshiány miatt Rohonczy-kert 1. szám. É * •-mm*- -sgss- ^m- -mmM Sürgönyeim : Derrate — Telefon J. 34-83. Savignano déligyümölcs nagykereskedése Budapest IX., Gönczy Pá! utca 1. Narancs, citrom, maróni, füge, datolya, arachid, carobbe, car­fiol, citromalma, korai főzelékek és friss gyümölcs közvetlen behozatala! Vidéki rendelések 24 órán belül a mindenkori legolcsóbb napi árakon eszközöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom