Protestáns egyházi és iskolai lapok – 53. évfolyam – 1910.

1910-04-17 / 16. szám

Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal : IX. ker., Kálvin-tér 7. sz., a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : HAMAR ISTVÁN. Főmunkatársak : Dr. Kováts István. — Veress Jenő. Előfizetési ára : Egész évre: 18 kor., félévre. 9 korona, negyedévre : 4 kor. 50 fillér Hirdetési díjak : Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Könyörület és hatalom. Balatoni István. — Vezérczikk: Szükségleteink új felszámítása. H. I. — Belföld: A ref. egyetemes konvent ülései. — Adócsökkentési és tandíj kárpótlási segélyek. — Külföld: Dr. Szlnvik Mátyás. — Nekrológ: Kalicza Ferencz emlékezete. Öry Lajos. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Adakozás. — Különfélék. — Pályázat. — Hirdetések. Az Élet Könyvéből. Könyörület és hatalom. „A vakok szemeik világát ve­szik ..Luk. 7. 2 2 „A vakok szemeik világát veszik." Fenséges izenet Keresztelő Jánoshoz. Fenséges izenet az egész világnak! Reménységet támaszt a szomorú­ságban levőkben, hogy a ki jő, ő hozzájuk is le­hajol, könyörül rajtuk. A jerikói útszélen Bartimeus, a vak koldus ül. Sok ember halad el mellette, a nélkül, hogy könyörületre gerjedne. „Fáj néki, hogy a sovány adomány mögött oly kevés a könyörület, holott épen erre alapítja életét." Magas személyiség: Dávidnak fia halad el mellette. Az ő könyörületéről már hallott. Szíve teljes reménységével kiált tehát: „Jézus, Dávid­nak fia, könyörülj rajtam!" Úgy érezte, joga van a kiáltásra, hisz az igéret néki is szólt: „a vakok szemeik világát veszik". . De sokan megfeddik! Szinte hallani véljük: mit tolakodol ? Mit háborgatod a Mestert ? Egész­ségesek veszik körül, nincs szüksége a te magasz­talásodra. A sokaságban tehát kiáltása ellenére sem nyílnak meg a szívek. De a csitítás nem né­mítja el, a pisszegés nem hallgattatja el, a fed­dés nem riasztja meg! Ez mind a könyörtelenség munkája. Érzi. 0 könyőrületért kiált, újra, még erősebben. Jézus megáll. Ez a könyörület. Parancsol, hívják a vakot. „Bízzál, kelj föl, téged hívat!" Tehát mégis van könyörület, ha a sokaságban nincs is, de egyben mégis. íme megállt. Nem siet el mellette, nem nézi le. Eldobott felső ruhája, fényes bizonysága örö­mének. Elveti azt, a mi akadályozza a Jézushoz való gyors menetelben. Ezt a reményteljes örömöt nem hagyja megszégyenülni. „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?" Nem: mit adjak? mit kérsz, mit óhajtasz? — Neki aranya, ezüstje nincs, de van: hatalma. Mi kell a vaknak? Ruhát nem kér, hisz felső ruháját is eldobta. Kérése: „hogy lássak". — „A te hited megtartott!" — Es megjőve szeme világa. Ez az Isten hatalma. Nem olvassuk sehol, hogy eldobott ruhá­jáért visszament volna; sőt „követi őt azon az úton". Korunk nyomorúságában, a lelki vakságban sínylődök jajjaira a sokaság ma is csak pissze­géssel, fenyegetéssel felel. A Bartimeusok légiója pedig csak könyörületért kiáltson Ahhoz, kinek teljes hatalma vagyon! Könyörülete buzdítson lelkünk régi, sötétsé­get takaró öltönyének elvetésére, a régi élet el­hagyására. Azt a hatalmat kapjuk érte cserébe, a melyet megdicsőít rajtunk a Messiás, ki meghallja kiáltásunkat a mélységből. Siessünk hozzá, mint Bartimeus, de úgy, hogy vissza ne menjünk tőle, mert az elhagyott hely az elért dicső helynek még az árnyékához sem méltó, — inert az csupa könyörület és végetlen hatalom. Balatoni István. Szükségleteink új felszámítása. Egyetemes konventünk, legközelebb tartott ülései alatt ismét foglalkozott egyházi és iskolai szükségleteink új felszámításának kérdésével, azokkal a kérdő-ívekkel kapcsolatban, a melyeket a tavalyi konvent utasítása folytán dr. Baksa Lajos előadó elkészített és kinyomatva bemutatott. A konvent a kérdőívek rovatainak felülvizs-

Next

/
Oldalképek
Tartalom