Protestáns egyházi és iskolai lapok – 19. évfolyam – 1876.

1876-09-24 / 39. szám

a szavazatok erre a jövő tavaszi gyűlés alkalmával lesz­nek beadandók. Az első aljegyzői hivatal betöltésére bejött 47 sza­vazat, egy egyház nem szavazott. Vattai István zsolcai lelkész 11, Komjáti Ferenc tiszanánai 8, Szalóci Berta­lan geszti 6 szavazatot kapott. Többen szavazatot kaptak. — Uj szavazás rendeltetett a három elsőre. Esperes úr íolemlitette, hogy legközeleb az e.-ke­rületi gyűlésen az e -megye részéről egyedül jelent meg ; kéri azért, hogy a kiküldöttek vagy menjenek el, vagy előre jelentsék ki, hogy nem mehetnek, hogy az e.-megye kellően legyen képviselve. Vattai Istvánt felkérték, hogy a főjegyzőnek segít­ségére legyen ezen ülésen. — Helyét elfoglalta. Az esperes úr előadta, hogy ő a lelkészi értekezlet alapszabályait valahára életbe léptetni óhajtaná. Okait nem látja szükségesnek előadni, elég az is, hogy az már majd minden .egyházi megyében életbe lépett. Az alap­szabályok már 3 év óta készen vannak, szükséges volna tehát az alakuló gyűlést megtartani. Az esperes megbízatott, hogy mikor jónak látja, hívja össze a lelkészeket az értekezlet megtartására. A tanitók vizsgáját illetőleg jelentette az esperes, hogy erre ketten jelentkeztek, s kívánja, hogy az kellő szigorral hajtassék végre. Szűcs Sándor, mint a vizsgáló küldöttség tagja, kijelentette, hogy már ő gondolkozott arról, hogy ezen vizsga rendeztessék; ennek szükségéről győzte meg a nemesbikki vizsga is. Indítványa az, hogy most ne legyen vizsga, hanem a jövő tavaszszal; most jelöltessenek ki a tantárgyak, azok osztassanak fel a vizsgálók közt és a vizsgálandókk'al közöltessenek. Indítványa elfogadtatott. K u n B. felemlítette, hogy midőn ő a minisztérium rendeletét az esperesekkel közölte, egyszersmind intéz­kedett arról is, hogy a tantárgyak megállapittassanak, most tehát csak az szükséges, hogy azokat a vizsgálók maguk közt feloszszák. Vattai Sándor alkalmat vesz magának kijelen­teni, hogy nem csak Sajó-Keresztúr, hanem más egyház is járt már úgy, hogy díj levele Patakon a főiskolánál ott hevert, s tanítót utoljára is az állami képezdéből kaptak. Mentessenek fel, hogy dijlevelöket oda küldjék s ha al­kalmas tanitót találnak, a három éves tanitó tartásától is mentessenek fel, s állandóvá tehessék a tanitó hivata­lát, mert a jelen körülmények közt már volt rá eset, hogy fél évig sem volt tanitójok. Nézete helyeseltetett. Az esperes előterjesztette, hogy a népiskolai tan­könyvek célszerűbb elárúsitása tekintetéből az e.-kerület elhatározta, hogy az e.-megyék egyes központokon bízza­nak meg valakit ezen könyvek eladásával; megbízattak tehát Csáton Pósa, Keresztesen Paksi Dániel, Miskolcon Vas Endre. Pap Mihály a hevesi egyház lelkészévé választat­ván, megerősíttetett. — Madarasi Károly, poroszlói segéd tanitó, bizonyítványait beadván, bekebeleztetett; egyúttal aranyosi tanítóvá választatván, megerősíttetett. — Sztan­kovits Lajos folyamodott, hogy a g.-lelkészek közé kebe­leztessék be. Kérése nem teljesíttetett. Bornemisza József jelentette, hogy a vattai egyház­ban, mint kiküldött, megjelent. Ott az iskolát bővíteni akarják negyedfélszáz forintjok van e célra s az elég is lesz. Az ügy rendben van; vezetését Hosszúfalusi Dezső főgondnok vállalta magára. A régebben bekebelezett tanitók és s.-lelkészek kö­zül némelyek a bekebelezési díjt még nem fizették be, ezek már figyelmeztetve is vannak. Határoztatott, hogy ha nem fizetnek, kikebeleztetnek. A pesti biztosító intézet azon kérése, hogy a lel­készek magán vagyonukat is nála biztosítsák, tudomásúl vétetett. A hevesi egyház részére a Zsoldos-féle hagyomány (azon esetre, ha örököse magtalanul halna el) biztosít­tatni fog. A tisza-oszlári és Berényi poroszlói tanitó ellen beadott panasz ügyében vizsgáló bizottság küldetett ki. A zsérciek, míg helyettes tanítójukat ki nem fizetik s alkalmas lakot nem építenek, rendes tanitót nem kapnak. Az egyházak látogatásával megbízatnak Prágai La­jos, Csengeri Józseffel az igricii, Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci, Végh György Makiári Károlylyal a csáti, Futó Sámuel a keresztesi járásban. Az esperes úr felhívta az e.-megyét, hogy a sáros­pataki tápintézetet, melynek célja oly nemes, tehetségűk szerint segélyezzék ; különösen azon egyházak, melyekben magtár van, a kamatból évenként legalább egy véka éle­tet szánjanak ezen szent célra. Aggodalmát fejezte ki az esperes úr a fölött, hogy a tavaszi gyűlésen a főtisztelendő úr jelentéséből annak jutott tudomására, hogy Patakon a tanárok nyugdíjazá­sára alap nincs. Szükségesnek látja tehát, hogy az egy­ház megye indítványozza, hogy az e.-kerület jövőre a nyugdíjazást vagy szüntesse meg, vagy kellő alapról gon­doskodjék. Az öreg tanár mellé állítsanak egy fiatal végzett egyént, osszák meg a terhet s húzza egyik is a fél fize­tést a másik is. Indítványa elfogadtatott. Végű! a jövő tavaszi gyűlés helyéül Átány tűze­tett ki. A tanácskozás bevégzése után mulatság és ebéd következett, melyre hagyó aiányos szokás szerint az első . poharat Tóth Dániel e.-m. főjegyző emelte fel. Most, midőn a muhamedán török és keresztyén szerb elkesere­dett harcot vívnak egymás ellen, kihez emelte volna máshoz poharát, mint a szabadság harcban annyi diadalt nyert honvédhez, Futó Sámuelhez. Felemlítette, hogy a harc napjainkban nem csak az archimandriták és dervi­sek közt toly, hanem a prot. egyház kebelében is erősen küzdenek egymás ellen az orthodoxok és modernek. Ezen küzdelmek között a mi főpásztorunk, ki jelenlétével e.­78*

Next

/
Oldalképek
Tartalom