Pápai Néplap – I. évfolyam – 1945.

1945-09-23 / 22. szám

Yolt munkaszolgálatosok igazoltatása Tudvalévő, hogy a honvédelmi miniszter a honvéd kerületi parancsnokságok székhelyein — a Magyar Munkaszolgálatosok Szövetsége ké­résére — »Munkaszolgálatban töltött időt iga­zoló bizottságok« felállítását rendelte el. Ez a bizottság a 3. honvéd kerületi parancsnokság székhelyén, Szombathelyen is megalakult. Ha­táskörébe tartozik: Vas Zala, Sopron megye, valamint a pápai és devecseri járás területén állandó lakhellyel bíró volt munkaszolgálatosok igazolása. Az igazolás célj#: a volt munkaszol-i gálatosok munkaszolgálatban töltött idejének, valamint rendfokozatának hitelt érdemlő mó­don való megállapítása stb. Az igazolás kérése kizárólag; erre a célrci készült nyomtatványon történhetik; ez a kérdőív az említett megyék járási székhelyein működő bevonulási központokban igényelhető díjtalanul, A kérdőíveket közvetlen a bizottsághoz kell kül­deni (Szombathely, Erzsébet királyné-utca 23., I. e., folyosó végén). Szerelje fel a kérést a rendeletben meg-t kívánt iskolai bizonyítvánnyal, vagy annak hi­telesített másolatával, illetve a tisztivizsga és katonai rendfokozat igazolásához szükséges két leigazolt tiszt, ennek hiányában két egykori bajtárs által kiállított nyilatkozattal. A nyilat­kozattevők aláírásának valódiságát hatóságilag igazoltassa. Orvosok, ügyvédek, tanárok, mér­nökök stb. értelmiségiek iskolai bizonyítvány helyett elég, ha egyesületük, kamarájuk, illetve szabadszakszervezetük vezetőségétől igazolást mellékelnek, hogy az illető kamarájának, sza­badszakszervezetének stb. tagja. A tartalékos tiszti rendfokozat elbírálásához elég az is, ha az illető az annakidején kiállított fényképes emléklap birtokában van és ezt beküldi. írja be_a kérdőívbe a közérdekű munka­szolgíálatos zászlóalj (Kmsz, zjj.) számát is. Úgyszintén azon honvédségi alakulat számát, melynél ténylegesen szolgált. A bizottság nyomatékosan figyelmezteti a kérelmezőket, hogy e közlemény megjelenése után a szabálytalanul, illetve hiányosan felsze­relt kérelmeket figyelmen kívül hagyja, vagyis az igazolást ezektől megtagadja. A pockingi magyar gyűjtőtáborban tartózkodó veszprémmegyeiek név­sora: (veszprémiek kivételével). Veszprémmegyeiek: Győrös Lajosné, Gye­nese László, Iván Sándor, Bognár József, Bálint Imre, Horváth János Pápa, Bolla János, Mauer Gyula, Kisházi Ferenc levente, Pápateszér, Horváth Erzsébet Pápateszér, Horváth István levente, Beleki Jenő, Beleki Jenőné, Kelemen István Balatonfüzfő posta, Székely Gyula Ba­latonfőzfő, Réfi Oszkó Lajos földm., Devecser, Vásárhelyi-u. 40., Istenes Gáspár, Mányiszabó Károly kőmíves, Szíjgyártó László, Maróthy Károly levente, Hibácska Ferenc műszerész, Várpalota, Wunderlich Béla géplakatos, Wun­derlich Béláné Bakonyréde, Torma Antal levente, Torma József levente, Schwartz Mihály levente, Kovács Dávid Lajos levente, Tóth József le­vente, Fodor Miklós levente, Balogh Gyula levente, Bauer Imre levente, Szabó Ferenc le­vente, Horváth Károly levente, Herczeg Ferenc levente, Herczeg Tibor levente, Kovács György levente, Csornai Sándor levente, Benics József levente, Kádi Imre levente Bakonyszentlászló, Telekovics imre levente, Bakonyoszlop, Fő-u. 67. sz., Vadac József szabósegéd, Bakonypéterd, Árpási János levente, Bakonygyöpős, Hauser József levente, Bakonygyöpős, Nyul Lajos le­vente, Bakonybél, Pető István földm., Bakony­bánk, Kotyán Zoltán Bakonypéterd, Fölkér István, Frank István, Weisz József, Feit Ven­del, József András Városlöd, Krén András földm., Mayer András, Swéder Mihály, Mayer Imre Csehbánya, Peidl Vince levente, Cseh­bánya, Templomhegy 22., Angermann Lajos, Nagy József mülakatos, Tósokberénd, Hidegkúti Vendel Tótvázsony, Funcs József földmíves, Városlőd, Micskó Géza, Zbonerczky Károly, Vincze József, Kiss Imre, Fribitzen István Bár­sonyos, Szabó Imre Balatonkenese, Szőlőhegy, Nagy József Balatonkenese, Szabó László Ba­latonfőkajár, Burnbauer János Bakonybél, Né­meth Zoltán, Szeczina Mihály, Kolláth Béla levente, Spilk Sándor levente, Nagy Ferenc levente, Plesszinger József levente, Hoffer Béla levente, Lázi, Kovács Lajos Tüskevár, pálya­udvar, Torma Lőrinc Kolontár, Teleki Kornél Gichathalom, Szabó Ferenc Takácsi, Wisser István Zirc, dr. Földes Ferenc Csetény, Meix­berg András Lajoskomárom, Fehérvári Sándor Mezőszilas, Turi István, Tóth Imre Lepsény, Kökényesi József Lovászpatona, Beke Pál Ke­réktelek, Eckert László Herend, Reider József Berhida. Ez a névsor nem teljes, mert £ látogatás rövidre szabott időpontjában a leventék közül sokan a táboron kívül a mezőkön és erdőkben dolgoztak. A névsor rendelkezésünkre álló má­sodik csoportját legközelebbi számunkban kö­zöljük. Az első adományok a KommunistaPárt választási alapjára Nem az adott összeg számít, mert pénzben kifejezhetetlen összegeket ér az a lelkesedés, amellyel a Kommunista Párt tagjai és pártonkívüli hívei a választások elé néznek. Hogy ez a lelkesedés nemcsak lát­szólagos valami, arra bizonyítékok az erkölcsi támogatáson kívül a választási alapra felajánlott összegek. Kovács István 1000—, Kovács Ist­vánná 500 —, N. N. 1000—, Balogh János 1000 — P. Nem iörünte pálcáit senki felett sem ok nélkül, csak szeretnénk tisztán látni. Nem tudjuk, az Elhagyott Javak kormány­biztosának van-e tudomása arról, hogy itt Pá­pán az elmenekült nyilasok bútorait örökölni lehet?! ,A gestapo kém Karcaghy- (Krausz) család­ról van szó. Házukat még annakidején elkobozták, ami természetes, de nem természetes, ami a búto­raikkal történt. Azt ugyanis mostohaleányuk, dr. Nagyné örökölte... Hogy milyen jogcímen, azt nem tudjuk, mert ilyen rendelkezést nem ismerünk. Tudunk arról a meséről, amely szerint a kérdéses bútor dr. Nagyné hozománya lenne, de. annakidején mostohaapja nem adta ki azt, hanem megtartotta magának. Arra vonatkozó'­lag, hogy akkor hol a mostohaapa eredeti bú­tora, — az a magyarázat, hogy azt viszont el­adta, hogy ezt tehesse a helyébe ... A nagyságos asszonynak szerencséje volt, mert akadt egy valaki, aki ezt a mesét elhitte, de azt hisszük, nehéz lenne még egyet találni. Elfelejtette az illető hiszékeny úr azt a kérdést feltenni, hogy ha a nagyságos asszonnyal ilyen kegyetlenül bánt el a mostohaapja a bútor-ügy­ben, mért nem tett akkor ellene feljelentést?! Reméljük, hogy az Elhagyott Javak kor­mánybiztosa, — ^kinek figyelmébe ajánljuk ezt az ügyet, — nem lesz ilyen hiszékeny. Neki tudnia kell, hogy a pápai bombakárosultak kö­zül még van, aki üres szobában földrjeszórt szal­mán fekszik... — A pénzügyminiszter a közelmúltban figyelmeztette azokat, akik sör, cukor, gyufa, gyujtószerszám, tűzkő, szivarkahüvely, szivarka­papír, izzólámpa, ecetsav, mesterséges édesítő­szerek eladásával foglalkoznak, hogy súlyos pénzbüntetés elkerülése érdekében készleteiket a pápai pénzügyőri szakasznál megadózásra azonnal, a jövőben beszerzendő áruikat pedig 48 óra alatt jelentsék be. A megfelelő ipar­igazolvánnyal rendelkező kereskedőknek a be­szerzést adónemenként és tételenként elkülö­nítve a beszerzéssel egyidejűleg, az eladott té­teleket pedig az eladással egyidejűleg be kell jegyezniök egy erre a célra felfektetendő füzetbe, amelyet a kereskedőknek lapszámoznia és hite­lesítés végett a pápai pénzügyőri szakasznál be kell mutatni. Akinél olyan fogyasztási adó­köteles cikk találtatik, amely ebbe a hitelesített füzetbe bevezetve nincsen, vagy a bejegyzett tételeket a bejegyzéstől számított 48 óra alatt megadózásra bejelenteni elmulasztják, súlyos büntetésnek teszik ki magukat. Pénzügyőrség. HÍREK — A Kommunista Párt kéri a foglyok hozzátartozóit, hogy a foglyok pontos adatait juttassák el a pártba, mert így a Kommunista Párt a jelentkezők hozátartozóit elsőnek fogja haza segíteni. A pontos adatok mellé lehet még rövid levelet is írni, hogy a haza segítésükről értesített foglyok egyúttal hozzátartozóik levelét is megkapják. MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT Pápai szervezete, Fő-u. 2. — Kommunista Párt rohammunkája. A várostól messzeeső Bánóczi iskolát behozták az Urdombra, ahol megrongált Bacsi-féle házat a Kommunista Párt rohammunkájával rövid idő alatt teljesen rendbehozták úgy, hogy az 56 tanuló tisztalevegőjü, száraz iskolát kapott. — A Magyar Szovjet Művelődési Társaság f. hó 22-én d. u. 5 órakor a Füg­getlen Kisgazdapárt helyiségében választmányi ülést tart, melyre a választmány tagjait ez úton hívja meg az Elnökség. — 40 éves tanitói jubileum. Nevelés terén maradandó értéket hagyott hátra Bőhm J. Lajos oki. tanító, aki 40 évi ügybuzgó fá­radhatatlan munka után nyugalomba vonult. 1 A tanító 4 évtizeden keresztül nevelte, oktatta, tanította a magyar ifjúságot. — Érettségi vizsgálatok a kollégium­' ban. A szeptemberi éretiségi vizsgákat most tartották a ref. kollégiumban. Az életbe ki­kerülő diákok közül kitüntetéssel érett: Harcsa Gyula. Jól érett: Fülöp Lajos, Latorczai Klára, László András, Lébényi Pál. Egyszerűen érett: Gémes József, Kajel Sári, Márton András, Nagy Elemér, Teleki Csaba, Turcsányi László, Varga Sándor, Witz Iván. — A polgármester lemondása. Dr. Sulyok Dezső polgármestert a Nemzeti Főtanács a Pénzintézeti Központ elnökévé nevezte ki. Kinevezésével kapcsolatban a polgármester a szombati közgyűlésen lemondott állásáról. Új munkahelyét október hó 1-én foglalja el. — Talált kulcsok. A rendőrség értesíti a közönséget, hogy a kapitányságra bevittek hat darab talált kulcsot, melyeket igazolt tulaj­donosaik átvehetik. — Pápai rendőrség eredményes mun­kája. Héttagú társaság a napokban nagy ér­téket képviselő aranyékszert, zsebórákat, bril­liánsgyürüt, nyakláncot, aranyfülbevalót, arany­brostüt „talált". A rendőrségi nyomozás során a héttagú társaságból négyet előállítottak, há­rom ma is szökésben van, de kézrekerítésük minden pillanatban várható. A négy jómadár kihallgatása során előadta, hogy a Rákóczi­utcában találtak egy aranykazettát, melyben nagyértékű ékszerek voltak. Ebből ifj. Fodor András pápai lakos Budapesten, „tüzes" Kohnnak eladott többet. A kazettában volt 3 drb. dupla­fedelü aranyzsebóra, 1 drb. karperec brilliáns­kövekkel, 3 gyűrű, 1 drb. régidivatú arany brostüfej, 1 drb. brostü. Az aranykészlet, illetve az ékszerek további kutatása érdekében a rend­őrség széleskörű nyomozást índított, mert az a megállapítás, hogy a szökésben lévő, de rövi­desen kézrekerülő egyének majd beszámolnak arról' is, hogy esetleges többi ékszereket hova dugták. — Kártyarazzia. A rendőrség vidéki osztálya a napokban elhatározta, hogy a nyil­vános helyiségekben kártyarazziát tart. A szél­rózsa minden irányában indultak el detektívek és mindjárt az elején eredményre jutottak, mert a „Fehér ló w- vendéglőben egy díszes társaság nagy tételekben verte a bankot. Sok ezres és százas hevert az asztalon. A váratlanul meg­jelenő rendőrség emberei nyomban rátették kezüket a pénzre és azt lefoglalták. A hazárd­játékot űző Lakatos Béla „BEÁS", Patyi József, Kolompár Gyula, Bódai József, Lakatos András pápai kártyázókat a rendőrség lefülelte és elle­nük az eljárást megindította. — Textilmunkások megjutalmazása. A magyar iparügyi miniszter 100.000 pengőt bocsátott a Textilmunkások Szabad Szakszer­vezetének rendelkezésére, azoknak a munká­soknak megjutalmazására, akik a népruházati akció céljaira készülő textiliák gyártásában a legjobb teljesítményt nyújtották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom