Pápai Néplap – III. évfolyam – 1947.

1947-08-10 / 32. szám

Mult héten beszámoltunk a PerutZ'gyárban uralkodó helyzet­ről. Rámutattunk arra, hogy a gyár 1700 dolgozójának legfőbb kérdése jelenleg a munkaruha, amelynek kiadása már hosszú idő óta húzódik. A helyi MKP üzemi csoport titkára, Nagy Erzsébet és Kulber Sándor üb. alelnök kezdeménye* zésére az üzemi csoport mozgal­mat kezdeményezett a munkaruha mielőbbi kiadása érdekében. Az elmúlt napokban írásban szögez­ték le a dolgozók követelését és megkezdték a beadványra az alá­írások gyűjtötését. A gyár dolgo­zói egyöntetűen, nagy lelkesedés­sel fogadták a mozgalmat és rövid idő alatt összegyűltek valamennyi üzemrészből az aláírások. Szerdán délelőtt küldöttség alakult, amelyben résztvet­tek a munkásság bizalmiai és minden üzemrész dolgo­zóinak képviselői, hogy elő­adják a munkásság követe­lését. Megjelentek a dolgozók támogatására Keres János polgármester és Moll Lajos városi MKP titkár is. A küldöttséget Széki István vezető-igazgató Vargha István üzembizoítsági elnök társaságá­ban ogadta. Nagy Erzsébet elő­adta a gyár dolgozóinak követe­lését, átnyújtotta az aláírásokat és határozott választ kért. Előadta, hogy ebben a kérdésben már hó­napok óta tart a huzavona. Ez azonban nem jelent megoldást, mert a dolgozók még most is saját, nehezen megszerzett ruhá­jukat kénytelenek a gép meU lett rongálni. A küldöttség tagjai helyesléssel kísérték a követelés ismertetését. Hosszabb vita alakult ki, mely­nek során Széki igazgató ismer­tette a műszaki és technikai ne­hézségeket, amelyek eddig aka­mennek, ígéretet már régóta és többször kaptak, most azonban végre a munkaru­hát szeretnék megkapni. Széki igazgató és Vargha Ist­ván hivatkoztak arra, hogy az anyagot Budapestre kell felküldeni és ott konfekcióban elkészíttetni. A munkások képíselői ezzel szem ben felvetették azt, hogy a mun* karuhát helyben szeretnék elké­szíttetni. Moll Lajos MKP titkár java­solta: foglalkozzék a gyár­vezetőség azzal a kérdéssel hogy a munkaruhát helyi kisiparosokkal iehessen el­készíttetni, mert ezzel a vá­ros sok dolgozójának jutna kenyér. Végül Kerekes János polgármester felkérte úgy Széki igazgatót, mint Varga Istvánt arra, tegyenék meg mindent a dolgozók jogos kérésének mielőbbi teljesítése érdeké­ben. Ezt kívánja a termelés és a munkásság nyugalma egyaránt. Vargha István üb. elnök ígére­tet tett arra, hogy igyekszik ilyen módon eljárni, Széki igazgató pedig kihangsúlyozta, hogy a vállalat felé szintén megtesz min­dent, hogy a dolgozók kérése minél előbb teljesüljön, A küldöttség, megnyugodva Kerekes János és Moll Lajos közbenjárásának eredményessé­gén, eltávozott. Reméljük, most már a sok huza-vona és ígéretek után rövidesen valósággá válik a munkások követelése és az Üzembizottság semmikép nem fogja hatáskörét a gyár­vezetőségnek alárendelni eb­ben az esetben sem! parasztság nem az ígéretek hanem a tettek szerint szavaz — Závory elvtárs Pápateszéren és Vaszaron Hétfő este vidám énekszóval indultak Vaszar községbe a MKP pápai szervezetének falujárói, hogy a fa n népének tolmáesoíják a vá­ros dolgozóinak üdvözletét, hogy megbeszéljék a mindennapi élet gondjait és nehézségeit és segítsenek ott, ahol lehet. A falu népe szeretettel fogadta a város dolgozóit, érezték, hogy céljuk tiszta; meg­találni e két hatalmas osztálynak egymás kezét, hogy az elkövetkező harcokban még sokkal egységesebben, még sokkal erélyesebben ve­gyék fel a reakció ellen a harcot, ami minden fondorlatával akarja lábuk alól kihúzni az ősi jogos tulajdont; a földet. Most, amikor a dolgozók megtalálják a közös útjukat, végkép inog a föld a reakció táborának lába alatt. Sok a panasz, sok a sérelem. Más a férfiak gendja, más az asszonyoké. Vaszaron például az asszonyok hiány©lják, hogy nincs védőnő a faluban. Nincs ©voda, csecsemőotthon. Az asszonyok a rá­juk háruló munkát nagy megfeszítéssel tudják esak elvégezni. Bíz­tatjuk, a 3 éves terv elhozza a faluba a védőnőt és lesz esecsemő­otthon, ovoda is. Az ifjúságnak mozi kell. A 3 éves terv keretében a községek kapnak keskenyfilmet és így a falu kultúrálódási lehetősége is megoldást fog nyerni. ZáVory Zoltán, a MKP helyi elnöke volt a népgyűlés előadója, kit nagy érdeklődéssel hallgattak. Vaszaron hétfőn este, vasárnap pe­dig Pápateszéren. Pápateszéren a hallgatóság mintegy 500 főből állt, Vaszaron pedig több mint kétszáz résztvevővel folyt le a nagygyűlés. Mindkét helyen egy órás beszédben isméi tette Závory elvtárs a pa­rasztságot érintő kéidéseket. A három éves terv keretében a MKP jómódú parasztságot és ... • , . ....... , virágzó mezőgazdaságot akar te­dályozták. a munkaruha Kiadását, i re mf eni a pa r & aszts ág önfeláldozó Csatlakozott ehhez a fejtegetéshez m Unkájával. Meg kell érteni a föld megművelnének is, hogy or­szágunk gazdaggá tétele nem 1 ép­zelhető el a parasztság szorgos munkája nélkül. Amint az értel­miség és a munkásság a maga területén teremti meg a jólét elő feltételét, úgy a parasztságnak a sa­Varglia István üb. elnök is. Utóbbi kihangsúlyozta, hegy a munkaruha kérdése egyébként is elvben el­intézést nyert, mert erről már írás van az üb. kezében. A dolgozók rámuíatíakarra, hogy írással még nem sokra Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Pápán Bástya-utca 24. szám alatt levő a mai naptól fogva Fő-utca 14. száiu alá helyeztem át. Kibővített raktárammal mindenkor állok a nagybecsű vásárló közönség szíves rendelkezésére. Raktáron tartok: háló, ebédlő, úriszo­bák, kombinált szobák, kárpitos áruk, konyha, előszobák és min­denféle festett bútorokat. Szíves pártfogást kér: FEIBL LAJOS bútorkereskedő Üzem: Bástya-utca 24. szám alatt. ját birtokán kell hogy gazdaggá és erőssé tegye a magyar mezőgaz< daságot, ami ma már nem a nyakukra ültetett földbirtokosság érdeke, hanem saját magáé, hisz jogos tulajdonát építi. Beszélt ezután Závery elvtárs a választási szövetségről. A vá­lasztási szövetség, ha mind a négy párt ragazkodik a megálla­podáshoz, elő fogja segíteni azt, hogy a reakció mindjobban ki­szoruljon a parlamentből és va­lóban a magyar nemzetgyűlés a népé legyen. Megemlékezett a reakció újabb aknamunkájáról, a nap nap után előforduló gyujtogatásokról, ami ellen a magyar dolgozóknak a legmesszebbmenőkig tiltakozni kell, hogy amit nehéz két éves munkával saját veiejíékükből ki­izzadtak, máról-holnapra tönkre tegyék a magyar nép árulói. Závory elvtárs a hadifogoly kérdésrőj szólva megemlékezett, hogy pártunk politikája minden erő el odahat, hogy a háború ál­dozatait amennyire lehet kárpó­tolja, melébfe rendes megélhe­téshez juttassa. Most már láthat­juk, hogy keletről állandóan jön­nek a hadifogoly szerelvények, most pedig oda kell hatni, hogy a nyugaton lévő foglyaink és a különböző gyarma­tokra eladott leventéink és hadifoglyaink mielőbb hazatérhessenek. 011 h o­n u k b a. Kérte a falu dolgozó népét, ha augusztus 31-én az urnákhoz já rul, jól fontolja meg, hogy kire adja szavazatát. Ne menjen újból a pa rasztság a tetszetős Ígé­retek után, hanem a tet­tek határozzák meg, hogy melyik pártra adják sza­vazatukat, fejezte be előadását Závory elv­társ. Pápateszéren nagy tánc követte a gyűlést. Vaszaron pedig lelke sedve hagyta el a hallgatóság a nagygyűlést, bízva a parasztság, a magyar dolgozók erejében és talán másnap hajnalban Vaszar dolgozói is másként fogtak hozzá a nehéz paraszti munka elvégzé­séhez. Látják, hogy munkájuk ugyan nehéz, de nem eiedmény­telsn. Látják azt, hogy munkájuk­ért a dolgozók hálásak és évről évre a 3 éves terv keretében te> szi jóvá a magyar demokrácia a parasztsággal szemben, amit az elmúlt évszázadok sebeket okoz­tak a magyar nép széles tömegé­nek, a parasztságnak. Talált pénztárca. Lélek Rezső elvtárs egy pénztárcát talált Kis Róbe t névre szóló iratokkal. Át vehető Vanyolán a MKP párt­titkárnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom