Dunántúli Protestáns Lap – 17. évfolyam – 1906.

III. Tanügy - Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyülése. Kis Ernő

hogy a mérlegnek, lezárásnak, jóváhagyó határozatnak egy egész ív, úgy a természetbelieknek, magtárról való számadásnak is egész ív hely legyen. Cseh Sándor felsőörsi lelkész szőlőtelepítési szám­adása tudomásul vétetik és folyton nyilvántartatik. A mohai egyháznak 3450 korona költséggel tör­tént templom-javítása jóváhagyatik. A balatonudvari, balatonhenyei építkezés, úgy az alsóörsi szőlőföldvétel ügy jóváhagyatik. Szeness Imre lelkész mellé - - súlyos szembaja miatt — segédlelkész rendeltetik. Az építkező arácsi egyház 300 kor. kölcsön fel­vehetésére engedélyt nyert. Száz Kálmán közpénztárnok 1907. január 1-től, addig is mig a közig, segély folyósíttatnék, 100 korona évi fizetésben részesül. A mencshelyi tanítóíold 14 hold téves bejegyzés­ről 4 holdra helyesbittetik. A balatonfüredi egyház földeladása, úgy a vilonyai lelkész- és tanító föld bérszerződései jóváhagyatnak. Iskaszentgyörgynek az 1903—4-re lelkészi fizetési alapra befizetni rendelt 1000+ 1000^=2000 korona, építési célra kiadatik s az építkezési szerződés jóvá­hagyatik. Szentkirályszabadja egyháznak iskolája zsindelye­zésére 1600 kor. fölvételére engedély adatik. A szepezdi leány egyház adás-vevési szerződése jóváhagyatik. Patay Árpád beterjeszti missiói jelentését a kÖves­kállai körről, s kéri, hogy a missiói körben levő hivek gondozására szükséges útiköltségről ne a kongrua ke­retében, hanem külön megállapított összegben történjék gondoskodás, s neki, ki mint h.-lelkész kongruát nem élvezett s így hivatalos útra saját pénzét használta, valami díjazást kieszközölni szíveskedjék. Pártolólag felterjesztetik. Szentkirályszabadja egyháznak azon kérése, hogy 892 korona 10 éves kamatnélküli kölcsöne teljesen engedtessék el, — pártolólag terjesztetik a kerületre. Ezután az egyházmegyei bíróság rendes ülésében az időszaki tanácsot egy évre a következőképen alakí­totta meg: az egyházmegyei elnökség elnöklete alatt rendes tagok Kenessey Móric, Demjén Márton, Galamb István; póttagok: Szőke Ignác, Jákóy Pál, Gózon Gyula. Veszprém. DEMJÉN MÁRTON ehm. főjegyző. Az orsz. ref. tanáregyesület sárospataki közgyűlése. Nagy számban vonultunk be folyó hó 26-án ref. közép- és főiskoláink tanárai Sárospatakra, egyesületünk ötödik rendes közgyűlésére. A rendezőségnek valóban nagy gondot adhatott e kis városban ily népes köz­gyűlés elfogadása, amilyen a pataki volt. A tornaterem, hova ismerkedésre gyültünk egybe, már a közgyűlés előestéjén zsúfolásig megtelt a jelen voltakkal, s a lét­szám a közgyűlés megnyíltáig egyre növekedett. 27-én reggel 9 órakor istentiszteletre a sáros­pataki ref. egyház igen szép templomába vonultunk, hol a reggeli könyörgés megszokott rendjétől némileg eltérő módon folyt le istentiszteletünk. Ügy tudom, hogy együttlétünk alkalmára tartotta fenn a főiskola lelkész-tanára annak bemutatását, hogy miként lehetne változatosabbá tennünk istentiszteletünket. A sorrend nevezetesen ez volt: 1. Orgona. 2. Megható szép karéneket adtak elő az egyház fiatal nőtagjai. 3. Fohász, az urasztalánál rövid előimát mondott a lelkész. 4. Közének, szokott reggeli énekünk együttes el­mondása. 5. Bünbevallás, melyet a lelkész ismét az uraszta­talánál végzett. 6. Közének, a 37. dicséret első versét elénekeltük. 7. Imádság, a szószékről mondotta el szépen ki­dolgozott imáját a lelkész. 8. Közének, a 37. dicséretnek második versét énekeltük. 9. Intelem, ezt ismét az urasztalánál mondotta el a lelkész s ezt követte a Miatyánk és a megáldáe. 10. Ismét a női kar adott elő egy nagyon szép megható éneket. 11. Közének a 37. dicséret 3. verse, s ezzel az istenitisztelet véget ért. Ugy vettem észre, hogy reggeli könyörgésünk e szokatlan módja élénk megbeszélés tárgya volt és az imádkozásnak céljából való négy izbeni felállást és az énekléshez ismét leülést egyesek sokallották. Nem vagyok szakértő, erről nem vitatkozhatom, hanem annyi bizo­nyos, hogy egész istentiszteletünk mindenegyes része nagyon megható volt. Istentisztelet után a közgyűlésre a főiskola ima­termében vonultunk. Itt csakhamar Dóozinak elnöki megnyitóját kisérte nagy figyelemmel a társaság. Rákóczi földjén vagyunk — így szólt — a bécsi béke három­százados évfordulóján, minden felemelő hatással van munkálkodásunkra. Sajnálattal érinti, hogy Bocskay emlékét ez évfordulón leginkább csak a prot. iskolák és egyházak ünnepelték, pedig ő századokra megjelölte szabadságharcával nemzetünk politikai irányát. Igy állván a dolog, annál inkább feladatunk, hogy a prot. iskolák őt honunk legnagyobb alakjai közé állítsák. Azután a jelen tanügyi viszonyokra tért át, a társada­lomnak a középiskola ellen folyó harcát említi fel. Majd a kormány tanügyi intézkedései közül említi fel ama bennünket igen lekicsinylő eljárást, hogy gyakorló tanárjelöltek részére ref. iskoláink közül egyetlenegy sincs kijelölve vezető tanárul, tanáraink közül egyetlen­egy sem találtatott erre méltónak a magyar kormány szemében. Ezek után a tiszáninneni ref. egyházkerület, a vármegye, az orsz. tanáregyesület küldötteinek és

Next

/
Oldalképek
Tartalom