Dunántúli Protestáns Lap – 46. évfolyam – 1935.

VIII. Hivatalos rész - A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: - 1711–1935. Költségvetések elkészítése tbn.

dult a konferenciát megnyitó istentiszteletre. Itt Táncos Dezső somogyvisontai lelkész hirdette az Igét I. János IV. 10 verse alapján, mely igehirdetésnek visszatérő ké­rése és követelése ez volt: „Az Isten szeretett minket, szeressük mi is Őt és övéit, mert ha eddig nem tettük is, jobb későn, mint soha." A konferenciát Németh Károly keszthelyi lelkipásztor a konferencia elnöke nyi­totta meg; a konferencia jegyzője Beck Gergely kutasi lelkész lett. Matán Géza ötvöskónyi ifjú adta elő a „Szeretsz-é" c. Ábrányi verset, majd Darab Ferenc Albin, nemesdédi lelkész tartott előadást: „A presbiter kötelessége önmagával szemben" címmel. Az előadás után hozzászólások voltak, majd kis megszakítással folytatódott a program: közénekként a XVIII. zsoltárt énekelte a gyülekezet, az ötvöskónyi énekkar a „Kire nézzünk" kezdetű énekkari számot adta elő Süvegh Zoltán ö.-kónyi tanító betanításában. Szalai Sándor ötvöskónyi ifjú a „Lelkedbe nézz" c. költeményt sza­valta. A konferencia második előadását „A presbiter kö­telessége családjával szemben" Farkas István nemeskis­faludi lelkész tartotta. „Üvegház a családi élet mondotta, melybe mindenki belelát, hogy Ítéljen és tanuljon belőle" Emez előadáshoz is többen hozzászólottak. Szalai Jó­zsef szólót énekelt, Kulcsár Gyula somogyszobi ig. ta­nító orgona és Kisgyura János alsósegesdi tanító he­gedű kísérete mellett. A harmadik előadást Csonka Jenő alsoki lelkész tartotta: „A presbiter kötelessége a gyü­lekezettel szemben" címen hangsúlyozván, hogy jó pél­dával kell előljárnia a templomlátogatásban, az Úr­vacsoravételben, szegények gondozásában, ifjúság ve­zérlésében, egyháza iránti hithűségben, békességben és az adakozásban. Hozzászólások utan Németh Károly konferenciai elnök foglalta össze a hallottakat, majd Halka Sándor esperes felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a magvetés fontos, hanem az is, hogy az jó talajba kerüljön, sok áldott gyümölcsöt hozzon, pres­biterek, pásztorok kicsiny és nagy gyülekezetek szivei­ben. S hogy ez így legyen buzgó imában kérte az Egek Urát s ezért a konferencián résztvevő minden egyes lélek alázatosan vele könyörgött. — Október 31. A ref. theologusok Tóth Ferenc Köre folyó hó 31-én este 6 órai kezdettel reformációi emlékünnepélyt rendez a ref. templomban. Az ünne­pély műsora: 1. Közének: CV. zsoltár: Adjatok hálát az Istennek... 2. Fohászt mond: Rásky László IV. é. teol. 3. Megnyitó, tartja Török István dr. tanár-elnök. 4. Csükei István bibliai éneke Illés próféta és Acháb királyról (1542); Balassi Bálint éneke: Bocsásd meg Úristen. Énekli Zámbó István III. é., orgonán kiséri Gáti Samu IV. é. teol. 5. Szenei Molnár Albert zsol­tárfordításából a III. zsoltárt elmondja Pécsvárady Béla II. é. teol. 6. Kálvin és a halál címen előadást tart Márkus Jenő teol. m. tanár. 7. Vikár Sándor: Motetta. (XVIII. zsoltár.) Énekli a Főiskolai Ének­kar, Tóth Lajos énektanár vezetésével. 8. János evan­géliuma 6. rész, 48. és 51. verset magyarázza és imádkozik Kiss Sándor IV. é. teol. 9. Közének. CXXXVIII. zsoltár: Dicsér téged teljes szívem... — Önkéntes adományokat a Tóth Ferenc köri pálya­munkák jutalmazására fordítják. A pápai ref. nőnevelő-intézet 1935 október 31-én d. e. fél 12 órakor az intézet dísztermében reformációi emlékünnepélyt rendez a következő műsorral: 1. Erős várunk. Közének. 2. Reményik Sándor: Az óriás. Sza­valja Kiss Jolán IV. k. o. n. 3. Gounod: Gondolatok Bach I. práludiuma felett. Zongorázza Kovács Erzsébet IV. k. o. n. 4. Kálvin Institutiójáról. Előadás, tartja Varga Gyula tan kép. tanár. 5. Sas—Váradi: Krónikás í ének Bocskay Istvánról. Melodráma. Előadja Eötvös Ella I IV. k. o. n. Zongorán kiséri Ritoók István tan. kép. zenetanár. 6. Mendelssohn F. B. III. Motetta. Négy tétel­ben. Énekli a tanítónőképző-intézeti énekkar Ritoók Ist­ván tan. kép. zenetanár vezetésével és Ritoók Katalin tanítónő harmónium kíséretével. A kvartettet éneklik: Adorján Alice, Barkász Erzsébet, F. Kovács Klára, K. Kovács Klára, a duettet Barkász Erzsébet, K. Kovács Klára, az alt szólót Adorján Alice V. k. o. n. 7. Per Lásson: Crescendo. ^Zongorázza Adorján Alice V. k. o. n. 8. Tebenned bíztunk. Közének. Belépődíj nincs, adományokat a Segítő-Egyesület javára hálás köszönet­tel fogadnak. !=jj HIVATALOS RÉSZ !j=f 2 »«M«»eM«M •••••«>•••«•• «••»•••••••« MMtMMMM Í A dunántúli ref. egyházker. püspöki hivatalától. 3008/1935. szám. Értesítés. Tisztelettel értesítem a Nagytiszteletű Iskola­széki Elnök és Tekintetes Tanító Urakat, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 53.393/935. V. 2. ü. o. szám alatt kelt rendeletével az 1896. évi XXVII. tc. 3. §-ában nyert felhatalmazás alapján a gazdasági irányú továbbképző népiskolák tanfelügyelői iskolalátogatói teendőinek ellátásával az 1935/36. tan­évre terjedő hatállyal a következőket bizta meg: Fejér vármegye területére Tuboly Jenő székes­fehérvári gazdasági népiskolai igazgatót; Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye te­rületére Rátz Frigyes Ottó mosoni gazd. népiskolai igazgatót; Komárom és Esztergom k. e. e. vármegye terü­letére Siha József tóvároji gazdasági népiskolai igaz­gatót; Somogy vármegye területére Mezey Imre nagy­bajomi gazdasági népiskolai igazgatót; Tolna vármegye simontornyai járásának terüle­tére Kápolnay József dunaföldvári gazdasági nép­iskolai igazgatót; Nógrád és Hont k. e. e., Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére Géher Lajos gazdasági nép­iskolai országos szakfelügyelőt. Pápa, 1935. évi október hó 25-én. 3015/1935. szám. Ajánlás. A Magyar Cserkészszövetség (Budapest, V., Nagy Sándor utca 6.) kiadásában megjelent 1935. évi Gyer­meknaptárt, mint erkölcsnemesítő és hazafias kiadványt melegen ajánlom összes iskoláink figyelmébe. Pápa, 1935. évi október hó 25-én. Medgyasszay Vince ______ püspök. A belsősomogyi egyházmegye esperesétől. 1711/1935. szám Felhívás. A veszprémi egyházmegye nagytiszt, esperesének e lap 42. számában közzé tett felhívásaiban foglaltakat a nagyt. lelkész, tek. tanító urak s a t. presbitériumok figyelmébe kérem s az ott jelzett intézkedések megtéte­lére felhívom. Az egységes, kerület által bevezetni ren­delt egyházi és iskolai költségvetési űrlapokat az espe­resi hivatal fogja megküldeni minden egyházba. Erdőcsokonya, 1935 október 23. Halka Sándor esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom