Protestáns egyházi és iskolai lapok – 4. évfolyam – 1845.

1845-05-25 / 21. szám

kisebbé is kedvezőleg hathasson, fölvilágosíttat­ván, 's nekiek az egész e.vidékbeli lelkészek kö­zöl szabad választhatási jog engedtetvén, több érdemes régibb, ujabb, 's ifjú rendes- és segéd­lelkészek, jelenlegi káplánukat, kihez olly állha­tatosan ragaszkodnak, érdemmel és tudománynyal meghaladók ajánltattak. De midőn minden ajánlás, felvilágosítás, kérés, intés után is a' sasiak hajt­hatatlanok lennének, mivel — mint mondák — otthon ngy eresztettek el bennünket: az e.v.gyü­lés, ezeknek kérelme ellenében, szabad, törvény­szerű rendelkezési jogával élvén, B. J. hajdan 3 évig ez e.vidék gymnasialis iskolája volt fötaní­tóját, most 2 év óta esperesi segéd-lelkészt, Sasra rendes lelkészül adatni határozta. Ki midőn ezt illy körülmények között el nem vállalta, söt rajta kivül még két megkínált ifjú lelkész, Sz. L. és S.L., is hasonló szellemben nyi­latkoznék: az ügy-mindkét részről a' f. t. egyh., kerületi gyűlésre felebb-vitetett. Hogy ez ifjú lelkészek, — kik iskolatanítósá­guk végeztével, külföldön is megfordulva, min­denütt szelídséget, szerénységet, kíméletet, em­berséges bánást láttak, tanultak, élveztek; a' kö­telességet teljesítni, az erényt tisztelni megsze­rették; 's tudják, miként kell illetni az emberi gyengéd érzéseket — illy környülmények között, a' sasi egyházbani lelkészkedésre magokat nem ajánlották, legkevésbé sem csudálkozom, — söt féltem, nehogy valamellyik elhatározásában gon­dolatlan legyen. Mert szerény, fiatal pappal csak egy első fölléptekor illetlenül éreztethető méltat­lanság is hivatalát, mellyre élte virágát olly maga­megtagadással áldozá fel, egész éltére nézve meg­untathatja. Erre pedig neveletlen néptömeg közt — hol, még a' hozsánná-val fogadoltra nézve is, felette sokszor, olly ingadozó a' bundás kegy; hol nemcsak másnemű, de még a' papi állomások betöltésekor is alattomoskodik a' haszonvágy és nepolismusi ármány — bár ki is, a' kedvencz el­mellözésével rendelt más egyén pedig mindenkor, ártatlanul számolhat. Egyébiránt a' sasi ügyet tekintve: ha valaki az e.v. gyűlésein történni szokott változási eseményeket csak középszerű figyelemmel szokta is kisérni, kisérte jelenleg is a' sasiak kérése tartalmát,'s követeik maguk vi­seletét, annyival inkább ismeri e.vidékünk- 's a' sassi egyház jellemét, körülményeit: az eddigiek­ből is átláthatja, hogy M.-Sason jóeleve meg­tartották a' helyosztó gyűlést, már mi befolyás, vagy elnöklet alatt, még most hivatalos tudomá­sunk nem birja, — az e.v. gyűlésre hozott kére­lem már határozat vala, — szoros, mellytöl a' levelet hozó embereknek nem vala szabad elálla­niok. Most e' határozat felsöbbi megerősítés vé­gett utazik Debreczenbe hasonló utilevéllel ellát­va, ugyanazon pártfogás alatt, vagy után. Többet róla, ha visszaérkezik. — /S) A'b.-sebesi egyház­ba Sz. L. ifjú lelkész, eddig ugyancsak ott ideig­lenesen szolgált egyén, rendeltetett; melly hatá­rozat ellenkeznék azon e.ker. rendelettel, mellyen alapíttatott a* sasiak kérése megtagadása, ha ugyan ezen fensöbb határozat e" kedvező enged­ménye: „hacsak valaki ott helyben magának kitűnő érdemeket nem szerzett" az említett egyén­re , a 1 legszélesebb értelemben, ki nem terjedt volna, ideiglenes ottani szolgálatának fölszámit­hatatlan haszonnal vitt folytatásában. Szép jegy­zést érdemel a' b.-sebesiekre nézve, hogy ök az eddigi papfizetést, de csak azon esetre, ha Sz. L. rendeltetik hozzájok, 300 fttal szaporítani ígérik, ezt idővel örökítendök. *) — 7) A' m.-homorogi ekklábani üresség ifjuS L. lelkész úrral töltetett be. — Végre a" b.-újlakiak 37 éves öreg lelké— szöket, némi fizetési egyenetlenség, és a' miatt, hogy szavát már nem hallják, elmozdíttatni 's he­lyébe mást rendeltetni kérnek. A' fizetési aka­dály elintéztetvén, az ép, erőteljes, hatályos szavú öreg lelkész hivatalában meghagyatott, 's az öt élte estvéjén méltatlanul háborgatni merész békét­lenek szigorúan megdorgáltaltak, — mint halljuk, ök is ügyöket felebb viendik. — Geszt, april 10. 1845. Szabó József. A' vértesaljai ref. egyházmegye rendes közgyűlése* Folyó évi tavaszhó 15-és 16-ik napjain tar­latolt Sár-Bogárdon, esperes n. t. Maller Ferencz és tekintetes Sárközy Kázmér urak elnöklete alatt, a' világi részről két, és az egyháziak részéről három tanácsbirák, egy-két ügyes-bajos közrendű papok 's számos egyházi küldöttek jelenlétében. Tisztelt esperes úr, hivatalát — mellyre mult év­ben választaték — Istenhez nyújtott rövid, de buzgó fohásza után, azzal kezdé meg, hogy szék­foglaló beszédet tartott a' jelenvoltakhoz, kik a' szinte 40 évek alatti hivataloskodásban megőszült tisztes atyának, a' reá nézve csak névvel új, de tettben már több éves fő esperesi hivatal-viselésre új kedvet's erőt szivök mélíyéböl, 's egyesült han­gokon soká éljent kívántak. Majd a' n. m. m. k. helytartó tanács intéző levelei- 'stöbb illető egy­házkerületi végzéseknek mult évben nyomatott k. jegyző-könyvből lett fölolvastatása,'saz ezekre tett jegyzések 's határozatok után az egyházi részről pátkai lelkész t. Hollósi Filep Ádám úrnak az e.m.tanácsbirák sorábóli kiléplével megürült tanácsnokságot illető egyházi szavaza­tok fölbontatván, az eredmény lön: hogy bicskei lelkész t. Nagy István úr átalános többséggel a' nevezett hivatalra kineveztetett. Most a' lelkész nélkül levő tinnyei és k.-nyéki egyházak ügye vétetett föl. Amannak két jámbor követei, a' ki­jelölt három paptársak közöl, csabdi lelkész t. Kerek György urat pár pillanat alatt megválaszt­*) Ez egykissé másnemű áldozat a' sasinál. Sz. J. 21*

Next

/
Oldalképek
Tartalom