Dunántúli Protestáns Lap – 54. évfolyam – 1943.

VIII. Hivatalos rész - Mezőföldi egyhm. lelkészértekezlet elnöke: - Meghívó lelkészegyesületi gyűlésre

fuvarokat bocsát az egyházközség rendelkezésére. Kö­szönet érte. Tanítóink közül Muzsnayné Kovács Mária, Gaál M.ária nyugdíjba mentek, Barsiné Fülöp Erzsébetet és Vendel Margitot az állam vette át, Szikszav Edit új tanítónő az -esküt a -gyűlés előtt letette. A mult év őszén megtartott általános tisztújítás során a régi munkaerők a lemondott Jezemiezky Jenő egyházi és dr. Fekete Imre v. tanácsbírák kivételével mind helyükön maradtak. A tanácsbírák száma felemel­tetett és kát egyházmegyei aljegyzői tisztség is szer­vieztetett. Az új tanácsbírák: Kovács Elek, /l Dataky László, vitéz gróf Teleki Béla, Posoni Szent-Martoni Géza és az aljegyzők: Gombos István és dr. Szász Gábor a gyűlés előtt az esküt letették. A becsvölgyi (barabásszegi) egyházközség megújí­totta kérését a gyülekezetben Csonkahegyhát szék-i hellyel egy segédlelkészi állás szervezése tárgyában. Mult évben ;is már féltő szeretettel ajánlotta a gyűlés ennek a segédlelkészi állásnak megszervezését felsőbb egyhfázi hatóságaink pártoló szeretetébe, az Egyete­mes Konvent azonban nem engedélyezte. Azóta egy év telt el, de az ügy még sürgősebbé és égetőbbé vált. A nagykiterjedésű és az egész Göcsejt magába fog­laló becsvölgyei gyülekezetben a lelkészi é.s hitokta­tói teendőket egy lelkipásztor összeroppanás nélkül ellátni nem tudja. A gyűlés egyes tátgysorozati pontjait Kovács Elek, Pataky László, Pethő Antal, dr. Tornyos György tanácsbirák, Vörös Lajos főjegyző, Gombos István aljegyző referálták. Vitát az őriszentpéteri presbité­riumnak és lelkipásztorának azon kérése produkált csak, melyben a hozzá, sohasem tartozott, de a mult gyűlés által hozzácsatolt és tőle 40 km.-re levő Mura­szombat és vidékének elcsatolását kérte, mert a munkát olyan távolságra, tekintettel arra, hcigy M.uraszombai ban 3 középiskolában most már 35 tanuló hitoktatásá­ról is gondoskodni kell. ellátni nem tudja. A gyűlés a kérést nem teljesítette. A hosszúra nyúló gyűlést délután fél 2 órakor Fejes Gábor imádsággal zárta be. ®® s®®®® s®® ®® ®®® @s®®®®® ®s® ®«®®®® s ®® SS s © s I VEGYESEK f ® ® g®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^®®®®®®®®®®®® — Kazinczy Gábort siratja el a Sárospataki Református Lapok júl. 31-jki számában dr. Marton János. Kazinczy Gábor »a halhatatlan Kazinczy Fe­renc-féle lélek csodálatos hordozója %>lt«. A Pataki Diákok Országos Szövetségének elnöke volt, »a leg­drágább és leglelkesebb pataki „diákok egyike, a pataki diákok pazar kezű, jótékony patrónusa, minden pataki gondolat izzó lelkű f elkaroló ja«. 86 évet "élt, Szépha­lomra vitték a Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellé. — László Dezső orsz. gyűlési képviselőt, a Kiáltó Szó szerkesztőjét választották meg a kolozsvári egyházmegye új esperesévé. — Lelkészválasztás. A vágfarkasdi gyülekezet egy­hangú meghívással Besse Zoltán somogytúri lelki­pásztort, a külső somogyi egyházmegye főjegyzőjét! választotta meg lelkipásztorának. — Kántorválasztás. A csilizpatasi presbitérium Farkas János eddigi csilizpatasi tanítót egyhangúlag ig. kántortanítóvá választotta meg. — Pápai nőnevelőintézetünkben a VKM. részé­ről az idénre engedélyezett építkezést az Építkezési Bizottság a mult héten tartott ülésében kiadta Kunt testvérek pápai cégnek. A cég az építkezést még aznap megkezdte, hogy mielőbb készen lehessen vele. — Az Országos Magyar Sajtókamara 1943. évi Évkönyve megjelent. Egyházi és hitbuzgalmi lap van hazánkban 160, ebből római katolikus 77, görög katolikus 5, református 54, evangélikus 15, unitárius 2, methodista 1, zsidói 3. Meghívó A mezőföldi ref. egyházmegye lelkészegyesülete 1943 augusztus 12-én délután 4 órakor tartja évi köz­gyűlését Székesfehérváron a református egyház rendel­kezésre bocsátandó helyiségében, a következő program­mal : 1. Elnöki megnyitó. Tartja Mészáros János b.-sza­badi-i ref. lelkipásztor. 2. A magyar nemzet lelki egysége, különös tekin­tettel a felekezetek közötti viszonyra. Előadó Somogyi István csőszi ref. lelkipásztor. 3. Melyik rendszer előnyösebb lelkészi nyugdíj­intézetünknél, a tőkegyűjtéses, vagy pedig a járulékos. Előadó Pécsvárady Béla mezőkomáromi ref. lelkipásztor 4. A magyar református egyház egységének külső jegyei és eszközei közül: az új énekeskönyv elkészíté­séről és bevezetéséről értekezik Mihályka János nádasd­ladányi ref. lelkipásztor. 5. Jelentések és indítványok. E lelkészegyesületi közgyűlésre a mezőföldi ref. egyházmegye minden rendes-, helyettes-, segéd- és nyugdíjas lelkészét szeretettel meghívom. Mészáros János egyhm.-i lelkészegyesületi elnök. A komáromi ref. egyházmegye missziói bizottságától. l^elhívás. Teljes tisztelettel kérem a komáromi egyházmegye azon lelkészeit, akik a missziói jelentésüket még nem küldötték be, azt postafordultával, haladéktalanul küld­jék az alábbi lelkészi hivatalhoz. Hetény, 1943 aug. 2. testvéri köszöntéssel: Zsemlye Lajos lelkész, a missziói bizottság előadója. A tatai egyházmegyei lelkészértekezlet köz­gyűlésének határozata értelmében felhívom az érte­kezlet tagjait, e közlemény megjelenésétől számított egy héten belül szíveskedjenek az értekezlet könyvtá­rosát értesíteni, igényt tartanak-ie a könyvtár Vállal megrendelt egyházi lapok megküldéséhez? A jövő­ben csak oda küldjük a lapokat, ahonnan e felhívásra a megadott időre válasz érkezik. Tata, 1943 aug. 3. Dr. Márkus Jenő könyvtáros.

Next

/
Oldalképek
Tartalom