Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-07-01 / 26. szám

11923 j&ilius 1 3 Pa^M ES V*üEilE Műkedvelői szinelőadás. A pápai Keresztény Munkásegyesület ifjúsága julius 9. és 10 én este 8 órai kezdettel a városi színházban műkedvelői szinelőadást rendez. Szinre kerül a „Gyurkovics leányok" Herczeg Ferenc örökbecsű vígjátéka, négy felvonásban. A sikeresnek ígér­kező színdarab iránt már is nagy érdeklődés mutatkozik, melyre a közönség figyelmét felhívjuk. Kiállítás A Kath. Nővédő Egye­sület vezetése alatt álló felsőruha­varró tanfolyam junius 29., 30. és julius 1-én kiállítást rendez az áll. polg. leányiskola rajztermében. A kiállítás mind a három napon d. u. 8—6 ig tekinthető meg belépti-dij nélkül. Szives érdeklődést kér a ve­zetőség. A pápai Hadviselt Iparosok Egyesülete f. évi julius hó 8 án, kedvezőtlen idő esetén 15 én a Kath. Kör kerthelyiségében csaladias jel­legű teaestélyt tart tánccal egybekötve belépődíj nélkül. Tekeverseny kezdete d. u, 2 órakor; a tánc kezdete 8 órakor, vége éjjel 2 órakor. A ren­dezőség. Vezérlőbizottsági ülés. A pápai ker. szoc. szakszervezetek vezérlő­bizottsága julius 3-án, kedden este fél 8 órakor a szokott helyen rend­kívüli fontos ügyben értekezletet tart, melyre az összes csoportvezetők pon­tos megjelenését kéri az elnökség. Munkásgyülés. A pápai dohány­gyári alkalmazottak ker. szoc. szak­szervezete julius hó 2-án délután fél 4 órakor a vasúti vendéglő nagy­termében, nyilvános nagygyűlést tart, amelyen az egyre nehezedő gazda­sági helyzettel foglalkoznak. Előadó lesz: Székely János nyug. államtit­kár, a ker. szoc. szakszervezetek orsz. szövetségének elnöke Buda­destről. Textilmunkások O/szágos Ker. Szoc. Szakszervezete memorandum­mal fordult a munkaadók testületé­hez, melyben az ugrásszerű drágu­lásra és az egyre nehezedő gazda­sági helyzetre való tekiníettel 40% os béremelés folyósítását kért i. A mun­kaadók szövetsége és a szakszervezet vezetősége közölt az erre vonatkozó tárgyalások megindultak és előre­láthatólag a békés megegyezés siker­rel fog járni. — A győri íextilgyár ker. szoc. munkásai munkabérük ki­küzdése miatt sztrájkba állottak. Hirdetmény. A mezőgazdasági munkások ingyenes jogsegélyének ellátására a m. kir. földmivelésügyi miniszter folyó évi március 1 én kelt 10 815. számú rendeletével Pápa város és a pápai járás területére jogvédővé dr. Csoknyay János váro?i tiszti főügyészt nevezte ki. Az ügyész feladata, hogy a hozzá forduió gazda­sági földmunkásokat és gazdasági cselédeket a munkaszerződésekből felmerülő vitás ügyekben az ingyenes jogi tanácsadásban részesítse. Más­részt feladata a vagyontalan és szegénysorsu mezőgazdasági mun­kások és Cselédek részére az ingye­nes jogi képviselet ellátása azokban a központi iroda által az ügyészek­hez utalt peres ügyekben, amelyek munkaszerződésből kifolyólag merül­tek fel, de amelyeknek elbírálására közigazgatósági hatóságok hatás* köre nem terjed ki és az általános magánjogi szabályok alkalmazásával a rendes bíróságok előtt kerülnek tárgyalás alá. A dohánygyári munkások újabb bérmozgalma. A keresz­tényszociálista dohánygyári munká­sok országos szövetsége a nap-nap ulán emelkedő drágaság elviselhetet­lensége miatt újabb bérmozgalmat indított. A szakszervezet vezelősége a központi igazgatósághoz beterjesz tett memorandumában 30%-os bér emelést és a nyári tüzelőanyag ki­utalását kérte. Ismét drágább lesz a cukcr. A pénzügyminisztérium hozzájárult a cukorárak ujabb emeléséhez. Az emelés kilónként 300 korona többle­tet jelent, kicsinyben a köveikező árakon fogják a cukrot árusítani: Kristálycukor 2150 K kilógramon­ként, kockacukor 2220 K, süvegcu­kor (egész) 2220 K, süvegcukor ki­méivé 2210 K kilógramonként. Ez­zel az ellátásban tapasztalt zavarok is egyidejűleg megszűnnek. Megdrágul a pósta. Junius 25-én csekély 100 százalékkal emelték az államvasutak tarifáját, mi sem termé szelesebb tehát, minthogy a m. kir. posta sem várathat tovább magára. Ma, julius í-én a posta, távíró és telefon 100—150 százalékkal drágulf. Főbb tételei a kővetkezők: Levél helyben 40 korona, vidékre 80 ko­rona (az eredetileg tervezett 50, ille­tőleg 100 korona helyett), Ausztriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, Németországba, Oroszországba, és Romániába 175 korona, egyéb kül­földi államokba 250 korona. A le­velezőlap 20, 40, 110 és 150 korona. Az ajánlás dija helyben 50 korona, vi­dékre 100 korona, külföldre 250 koro­na. Postautalvány dija belföldre 10.000 koronáig 100 korona. A küldhető összeg maximuma 500.000 korona. A csomagdijszabás mérsékelten emel­tetett. A távirat szó dija belföldre 25 korona, Ausztriába, Csehországba, Jugoszláviába és Romániába 75 ko rona, Németországba és Lengyelor­szágba 100 korona. A többi külföldi díjtétel átlag 25 százalékkal emel­kedik. Elveszett junius 22 én egy no­tesz, melyben szám'ák, iratok, élel­mezési cédula és néhány száz K volt. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a ker. szoc. pártirodában (Fő tér 12) adja át. Adományok. A pápai ipartestü­let által a folyó hó 17-én rendezett iparostanonc-munka kiállításon részt­vevő tanoncok jutalmazására rendel­kezésre állott összeghez kegyes ado mányukkal szívesek voltak hozzá­járulni: Pápa r. t. város 2000 K, Keresztény Fogy. Szöv. 1500 K, Pápai Takarékpénztár, Pápai Cipész­iparosok Szövetkezete, Pápai Szabó­iparosok Szövetkezete, ifj. Fa Mihály 1000-1000 K, Kecskés Testvérek, Hochschorner Jenő, Hütter Vi'mos, Pápai Leszámítoló Bank R. T. 500— 500 K, Szabó István II., Vágó Dezső, Grábics Vendel 300—300 K, Háríer Mátyás, Puhinger József, Szűcs Lajos, Schneider Ferenc, Berki József, Böröczky Testvérek 200—200 K, Pápai Imre, N. N. 150-150 K, CSEPLESI BENZIN gépolaj és gépzsir a legolcsóbb áron szerezhető be a Pápa és Vidéke „Hangya' 1 Keresztény Fogyasztó Ternwlü és Értékesítő Szövetkezetnél. 551 MEGHÍVÁS. a „Hangya" lMő-ÉrtMtS és Fogyasztási SzövetKezet. a Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja feöteléfiébe tartozó Pápa és íidíhe „Hangya" Hemztény Fogyasztó Termelő és ÉrtéhBSIfS SzaD&ttat I9i2. évi Julius hé 1-én, d. u. >1 órakor a belvárosi Kath. Hör nagytermében 1922. évi rendes közgyűlést tirt, melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a értelmében meghivatnak. Ha a közgyűlés a megjelenő tagok csekély száma miatt határozatképtelen lenne, úgy a közgyűlés 1923. évi julius hó 8-án fog megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok számára, határozatképes lesz. NAPIREND : 1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6. Felügyelő-bizottság választása. 7. Netáni indítványok. 8. A malom ügy tárgyalása. 1922. évi december 31-én a tagok száma 690, üzletrészeiknek száma pedig 22.539 volt; az év folyamán belépett 121 tag 4523 üzlet résszel; kilépett 5 tag 169 üzletrésszel. A felügyelő bizottság által megvizsgált évi mérleg a bolthelyiségben kifüggesztetett és mindenki által megtekinthető. Kelt Pápa, 1923. évi junius hó 1 én. ^ ^ 550. AZ IGAZGATÓSáG. Pápa Városi és Vdéki Takarék­pénztár, Hajnóczky Béla, Mészáros Eiek, Bangha Ernő, Kis Tivadar, Hangya (Jókai u), Pfers Pongrác, Hockhold Ferenc, Ötvös Sándor, Fischcr Vilmos, Berki Ferenc, Pados Ferenc, Popovics J ínos, Polgár István, Czifra Józsefné, Kocsis Pál, Szabó István I. 100-100 K, Krausz Gábor 50 K. Az ipartestület elnöksége az ipar fellendítése érdekében tett nagy­lelkű adományokért a leghálásabb köszönetéi fejezi ki. Állami anyakönpi kivonat. Születtek: Jun. 23. Gecse János napszámos és neje Pongrácz Cecília, fia: Ferenc, rk. — Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália, fia : István, rk, jun. 26. Szabó Lajos rendőr és neje Farkas Juliánná, leánya : Magdolna, rk. Jun. 27. Lóskay Béla borbély és neje Erdős Anna, leánya: Erzsébet, rk. — Kállay József cipész es neje Sabján Rozália, leánya : Irén, rk. — Stern Zsigmond gé­pész és neje Grünfeld Hermina, fia: László, izr. — Füstös János kistőzsdés és neje Pauló Judit, fia: János, rk. — Má­gocsi László kocsifényező-segéd és neje Ulrich Margit, fia : Ferenc, rk. Meghaltak: Jun. 21. Scwarcz Sándor szatócs, izr., 81 éves, elaggulás. — Németh Karolina, ev., 14 napos, éretlenség. Jun. 23. Szabó Rózsa,rk., 1 éves, bélhurat. Jun. 26. Török Miklós, rk., 1 éves, vérhas. Jun. 27. Özv. Bors Jánosné Gyurátz Zsuzsánna vasúti altiszt nyugdíjai? özvegye, ev., 34 éves, tüdővész. — Nagy Károly, rk., 9 hónapos, hökhurut. Házasságot kötöttek : Jun. 23. Mórocz Gyula szövetkezeti üz­letvezető, ref. és Megyeri Mária, ref. — Megyeri Lajos földinivelő, ref. és Tálos Ida ref. Jun. 25. Weiszkrón Vilmos fényező, izr. és Koritshoner Erzsébet, izr. Jun. 28. Mesterházy Károly kőmives, rk, és Hencsel Mária elárusítónő, rk. Főszerkesztő: Kiss Szerafln Lspiulajdonoi és kladö a pápai Kath. Kör. Ny. a Ker. Nemzeti Nyomda Rt, Pápa. A pápai Kerületi Munkásbiztósítő Pénztártól. 1550/1923. sz. Hirdetmény. A m. kir. minisztérium 4650/923 M. E. sz. rendelete és a m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter­nek 59000/1923. sz. rendelete 1923. évi junius hó 18-tól a segélyeket és tagdijakat felemelte. Fenti rendeletek alapján a munkaadók kötelesek leg­később 1923. évi julius hó 7-ig mindazon alkalmazottaikat a pápai kerületi munkásbiztontó pénztárhoz bejelenteni, akik náluk 1923. évi ju­nius hó 18 án alkalmazásban állot­tak, tekintet nélkül arra, hogy ezen alkalmazottak megelőzőleg be vol­tak-e jelentve vagy sem. A tisztvi­selők, művezetők, kereskedő segédek és általában hasonló állásban levők is bejelentendők, ha napi kerese tük 4000 korona, illetőleg évi kere­setük az 1,200 000 koronát meg nem haladja. Ezen általános bejelentésnél a pénztár által ingyen rendelkezésre bocsátott „Áítalános bejelentőlap 4* minden egyes rovata, valóságnak megfelelően a törvényes következ­mények terhe mellett pontosan töl­tendő ki. Minden alkalmazottról külön-külön bejelentőlap állítandó ki. Bejelentési nyomtatványok a hivatalos órák alatt, a pénztár hiva­talos helyiségében vehetők át; vi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom