Dunántúli Protestáns Lap – 21. évfolyam – 1910.

IV. Tárca - Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K.

Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján* Irta: lic. Rácz Kálmán, a pápai református főgimnázium vallástanára. Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a Te nevednek, Felséges Isten! ím most is Téged dicsérni, a Te nevednek hálát rebegni gyülekezetünk egybe- s összedobban szivünk a Te imádásodban. Hiszen minden áldás Tőled száll alá a magasságos mennyből, egyedül Téged illet a hála és magasztalás, mindenható szerető Atyánk ! Hadd hirdessük ma is a Te csodás szerete­tedet, amellyel körül veszed földi gyermekeidet s amelyet óh mily sokszor megmutattál édes magyar hazánk és nemzetünk iránt. Egy nemzet borul le ma szent trónod zsámolyára, milliók lelkéből tör elő a hála, mikor az emlékezés szelíd fénye megvilágítja azt a fenséges gyászt, amelybe 50 évvel ezelőtt ölelkezett egybe a Te magyar néped a „legnagyobb magyar" koporsója mellett. Ma nem a fájdalom tépi lelkünket, hogy elvetted tőlünk a nemzeti újra­éledésnek ama fénylő tüzoszlopát, hanem a hála érzelmei ömlenek ajkunkra, hogy adtad öt nekünk. Ma is az ö nevét, a nagy Széchenyiét hordozza szárnyain a tavasz szellője, de nem bánatos zokogás, szivtépö panasz-szó felel a hazán átnyilallott röpke szóra, hanem a Te dicsőítésedre zeng nyelvünk halleiuját, gond­viselő Atyánk, jó Istenünk ! Méltó vagy Uram, hogy végy fölünk dicséretet, tisztességet és magasztalást. Mert amikor sok­sok százados küzdelmünkben kimerülve és el­fásultan lemondtunk nemzeti jövendőnkről, fel­adtuk hitünket s reményünket egy jobb jövő felől, amikor csak névben élt a magyar, sem élni nem birva, sem meghalni nem tudva: Te megszántál minket, bele ültetéd e holt­tetembe érző szív gyanánt a Te választottadat, aki szent elhatározásra gerjedt s a lelki­ismeret csendes óráiban erős esküvéssel meg­esküdött, hogy hitet támaszt bennünk s ha ö maga belépusztul is, új életet teremt régi dicsőségünk szomorú romjain. És Te, magyarok Istene, megsegítetted öt. Rendületlen hite vissza­adta a magyarnak önbizalmát, kisarjadt a reménység bimbója életünknek fáján, elhittük a mi prófétánknak jós-igéit : Magyarország nem volt, hanem lesz. Óh légy áldott, Istenünk ! ezért a hitért! Méltó vagy Uram, hogy végy tőlünk dicséretet, tisztességet és magasztalást! Mert adtál ama választottadnak bölcseséget, hogy megtalálja és nekünk is megmutassa a jobb jövő felé vezető utat. Ö monda, hogy ne sopánkodjunk, hanem dolgozzunk, ne pazaroljuk céltalanul vérünket és erőnket, hanem a munkában keressük nemzeti boldogulásunk biztos eszközét. Mikor szinte jobb érzelmeit mámorba fullasztva rohant a magyar végromlása felé, ö ragadta meg hatalmas karjával s rántotta vissza sirja szélé­ről. Munkára hivott és maga járt legelői. Óh mi jó Istenünk ! Te irányítád az ö elméjét, hogy mint író, szónok és államférfiú hatalmas alkotásokban adjon példát arra, hogy miként kell élni a hazáért, miként lehet kincseket varázsolni elő ebből az áldott magyar földből s miként kell a közművelődés nemes munkájá­val megszereznünk a müveit Nyugat becsülését. Óh légy áldott Istenünk ! ezért a példaadó munkáért. Méltó vagy Uram, hogy végy tőlünk dicséretet, tisztességet és magasztalást! Mert példát állítot­tál elénk Széchenyinkben az áldozatkészségre is. Tőle, az ő példájából tanuljuk meg, hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot sem kell sajnálnunk attól a drága hazától, amely nekünk mindent adott. Jó Atyánk, Istenünk ! Nagy és magasztos erényeknek hosszú láncolatára vet ma fényt az emlékezet világa, óh ! nyisd meg szivünket, hogy felölelhessük ama nemes erényeket mi is. Add, hogy szeressük a mi fajunkat oly csodás szeretettel, ahogy ama dicső szerette ; add, hogy az ö bölcs megfontolása, lelkese­désünk célszerű irányítása legyenek vezér­elvei hazafiúi munkáinknak; add, hogy lég­várak építése, álomképek kergetése helyett valóban hasznos munka végzésén fáradozzunk ; add, hogy a csendes, derült napokban hangya­szorgalmunkkal és önzetlenségünk filléreivel ifj. Stern Lipót Pápa, Kossuth-Lajos-utca 25. sz. Mindennemű kézimunka-, himzési előnyomda-, rövidárú-, csipke-, szalag- és divat­cikkek raktára. — Elvállal mindentéle templomi arany-, ezüst- s selyem díszmunkát, valamint íehér hímzéseket és kelengyék elkészítését. -— Lelkiismeretes kiszolgálás!

Next

/
Oldalképek
Tartalom