Pápa és Vidéke, 23. évfolyam 1-54. sz. (1926)

1926-05-23 / 21. szám

PAPA ÉS VIDEKE 2 1926 ápr ilis II Uri divat. hmwwiwhhww1w ••••••••••«••»•«•••••amiBnwnMH*"" 1"" neübrüer ferenc PÁPA, KOSSUTH LRJOS UTCR 32. SZ. (A póstapalotával szemben.) mmmmmmm • •«•••••Maian • ••••21 22 •• ^3222222 •••••22222222 rtsi divat. riagy választék férfi- és női fehérnemüekben, harisnyákban, [ nyakkendőkben, keztyükben, kötött-, szövött- és rövid- ! árukban, valamint bőröndökben és bőrdfszmö árukban. i «»••••••••«•••«••••••»••«••••••••••••••»•••••hkîïïïîïïkïïîïïsmïïïïkîîïïïîsïïîîîîïïîïïïrf^ ellenében be kell fizetni. Az igazol­ványok kiosztásáról keliö időben gondoskodás történik. Minden egyéb felvilágosítással készséggel szolgálnak a jelentke­zésnél. A megyéspüspök engedélye foly­tán mindazok, akik ezen zarándok­laton, az ájtatosságokban is részt­vesznek, a triduumon való részvé­tellel az 1926. évre hirdetett jubileumi búcsú föltételeinek eleget tesznek: ha tehát ez alkalommal szentgyónást végeznek, szentáldozáshoz járúlnak és a Szentatya szándékára imádkoz­nak, jubileumi teljes búcsúban része­sülnék. A pápai lovasmérkőzések. A mult hét csütörtökétől kezdve szokatlanúl élénk volt Pápa város utcáinak élete. Egymást érték az autók s körünkben tisztelhettük az ország nagyszerű arisztokratáit és a közélet kiválóságait. Mindez jelezte, hogy városunknak ritkán kijutó, fő­városokban is eseményszámba menő szórakozásban lesz része. Folyó hó 15 én és 16 án tartotta meg a Veszprém és Győrvármegyei Agarász és Lovasegyesület az ezidei lovasmérkőzését, amely a lovassport híveinek tömeges részvétele mellett fényesen sikerülten zajlott le. Meg­jelent Pápán az ország kiváló lova­sainak szine-java és a nemzetközi mérkőzéseken is eredményesen sze­replő neves úrlovasaink mellett a vidéki lovasgárda legjobbjai vették fel a versenyt a nehéz feltételek mellett megtartott mérkőzéseken. Binder, Keresztes, Scholcz, stb. úr­lovasok, hg. Odescalchi Miklós, gróf Almássy Pál, grőf Zichy János fő­úri sportmanok, gróf Széchenyi Irma, gróf Almássy Pálné, báró Berg Miksáné, Scholcz Dezsőné, Pauly Hartmanné, Éber Amália, Bárczy Baby — az ország legkiválóbb lovas­női — jelentek meg itt a neves lovas­tisztek nagy számán kívül. A mérkőzések délelőtt a huszár­laktanyában kezdődtek meg a díj­lovaglásokkal és különféle elölovag­lásokkal. Délután 2 órakor indultak el a tereplovaglás részvevői, akik Borsosgyőr, Kisacsád, Felső- és Alsógörzsöny s Marcaltőn át lova­goltak a pálya legérdekesebb szaka­száig, a Rábán való átkeléshez, majd a Rábán visszausztatva, Ihászin át értek be a pápai vasuti sorompónál kitűzött célhoz. A nehéz és sok aka­dállyal változatossá tett 40 km.-es útvonalat eredményesen lovagolta be a verseny nagyszámú résztvevője, akik közül első Scholcz Dezső, má­sodik Binder Ottó, harmadik Szabad­hegyi István, negyedik Haidekker László s ötödik, holtversenyben Kintzig Endre és Imre Dénes lettek. Másnap, vasárnap kora reggeltől kezdve az Ihászi-i gyakorlótéren folytatódtak tovább a lovasmérkő­zések. A különböző díjugratások közepette a nagyszámban megjelent közönség élénk érdeklődését váltotta ki a pápai két cserkészcsapat által kiállított egy-egy lovas járőr. A ben­cés reálgimnázium hat főnyi s a ref. kollégium őt főből áiló lovas járőre nagyszerű képet nyújtottak daliás megjelenésükkel és a zsűri által reájuk bízott járőrfeladat megoldá­sára büszkén lovagoltak végig derék cserkészeink a pályán a közönség élénk tetszésnyilvánítása közepette. A közönség, amely a kellemetle­nül szeles időjárás dacára mind­végig érdeklődéssel kitartott, a város, a megye és a messzi környék elő­kelőségeit gyűjtötte soraiba. Ott lát­tuk gróf Esterházy Lászlót, az egye­sület elnökét, Lenz Albin nyug. tábornokot, az Országos Lovas­Szövetség elnökét, Magyar Károly főispánt, dr. Tenzlinger József pol­gármestert, dr. Jerfy József főszolga­bírót, Nemestóthy Szabó Béla huszár­ezredes ezredparancsnokot, Széchenyi Viktor, Esterházy Károly, Jankovich­Bésán Endre grófokat, Urbán Iván,^ Gáspár és Hatvany Endre bárókat, Békeffy István, Szabadhegyi Elemér, Weszely Tibor, Vécsey Tamás föld­birtokosokat, dr. Éber Antal, az Olasz Magyar Bank elnökét, Hunkár Bélát, Szunyogh Albertet, stb. Az egész napon át tartó mérkő­zéseket este 8 órakor a díjkiosztás zárta be, mikor is a győzteseknek Veszely Tiborné kiosztotta a nagy­értékű dijakat. A rendező egyesüle­ten kivűl a következők adtak tisztelet­díjakat : a földmivelésügyi- és a hon­védelmi miniszterek, a honvédség főparancsnoka, Pápa város közön­sége, gróf Esterházy László és Károly, gróf Jankovich-Bésán Endre, gróf Khuen-Héderváry Károly, báró Hat­vany Endre, Lenz Albin, Holitscher Károly, Mihály Sándor, Pápai Le­számitoló Bank, komáromi huszár­ezred. Díjat nyertek: Kern Lajos, Pistel Miksa, Scholcz Dezső, Binder Ottó, Keresztes Ákos, vitéz Udvar­noky Tihamér, Szabadhegyi István, Haidekker László, Grafi Frigyes Kintzig Endre, Imre Dénes, gróf Széchenyi Irma, Éber Amália, Scholcz Dezsőné, báró Berg Miksáné. A cserkészjárőrök közül az első dijat a Corvin-cserkészcsapat, a másodi­kat a grőf Tisza István cserkész­csapat vitle el. A fogat szépség­versenyeket Veszely Tibor, Nirnsee Pál és gróf Jankovich-Bésán Endre nyertek. Az altiszti díjugratás öt diját a pápai huszárszázad fiatal altisztjei vitték el. A verseny rendezésében nagysárosi Lenz Albin nyug. tábornok, Veszely Tibor földbirtokos, Harasztosi Leit­schaft Károly huszárőrnagy és Kint­zig Endre huszárfőhadnagy tevékeny­kedtek. A lovasmérkőzések résztvevői úgy szombaton, mint vasárnap este a Griff-szállóban kedélyes vacsorára jöttek össze. A nagy érdeklődéssel kisért lovas­mérkőzések arról győztek meg ben­nünket, hogy e sport terén sincs okunk szégyenkezni a többi nemze­tek előtt és derék lovastisztjeink szakképzettsége feltétlenül megüti a háború előtti nívót, sőt felül is haladja. Mozgalom a falusi lakásépítés sürgős megindításéra. A kormány mint ismeretes, négy éven keresztül évi 5 miliő arany­koronát állit be a költségvetésbe abból a célból, hogy a házhelyhez jutott kisemberek építkezését elő­segítse. A Faluszövetség a kormánynál lé­pést fog tenni a tekintetben, hogy csak azok részesítethetők kölcsön­ben ennek az akciónak során, akik már telekkönyvi tulajdonosai a ki­utalt házhelynek. Ez a kikötés ugyanis nagyon megnehezíti az épít­kezéseket, mert a házhelyhez jutot­tak 95 °/o nál a biróság egyelőre csupán évi haszonbér összeget álla­pított meg és a házhely megváltási árát meg sem határozta. Azt kérjük a kormánytői, hogy biztosíték szem­pontjából elegendő legyen az Orsz. Földbirtok Rendező Biróság kiutalása és a házhely birtokba vétele ahhoz, hogy a kivánt természetbeli anyago­kat az építkezéshez megkaphassák. Az építési akció műszaki részét a Kislakásépítő Szövetkezet bonyo­lítja le. Sajnálattal kell azonban meg­állapítanunk, hogy a Kislakásépitő Szövetkezet ezt a rábízott feladatot lassan végzi és még mindig késik a fatelepek felállítása. Kérjük a kor mányt, tegye lehetővé, hogy olyan helyeken, ahol helyi beszerzés alap ján a kivánt faanyag megfelelően be­szerezhető, a rendelkezésre álló alap ból a felmerülő költségek fedezhetők HOTEL FEHS10HE METROPOLE 9BB9Z19 legyenek és mellőzhető legyen a körzeti fatelepek felállítása. Számos olypn vidékről tudunk, ahol a téglagyárak munka nélkül állanak és a környékbeli szegény nép ettől a munkaalkalomtól elesik. Ha az építési hiteleket könnyebben ki­adhatják és a téglagyárak megren­deléshez jutnak, a munkanélküliek közül igen sok ember juthat kere­sethez. Az építkezések gyors lebonyo­lítása tehát sokkal inkább biztosított­nak tekinthető, ha lehetővé teszik a helyi beszerzést. Ezt úgy képzelem, hogy bizottságok eszközölnék egyes községekben a beszerzést hatósági ellenőrzés mellett. Meg vagyunk róla győződve, hogy a kormány nem fog elzárkózni a Faluszövetség kérése elöl, megvál­toztatja a gyakorlati életnek meg­felelően az eredeti tervet, és még a nyár folyamán nagyobb mértékben megindulhatnak az építkezések a falvakban. HÍREK. ••• Kedves olvasóinknak igen kellemes pünkösdi ünnepeket kívánunk. A sportpálya megnyitása. Pápa város Testnevelési Bizottsága által a Mészáros Károly-ligetben épült új sporttelepen május hó 24 én, pünkösd hétfőjén rendezendő nyilvá­nos pályaavató ünnepély mfisora: Délután Va3 órakor: A helyi közép­iskolák atlétikai mérkőzésének dön­tője. 1. 100 m. síkfutás, 2. 400 m. síkfutás. 3. 800 m. síkfutás. 4. 1500 m. síkfutás. 5. 4 szer 100 m, staféta­futás. 6. Távolugrás. 7. Magasugrás. 8. Hármasugrás. 9. Súlydobás. 10. Diszkoszvetés. 11. Gerelyvetés. Dél­után 4 órakor: 1. Magyar Hiszekegy. Énekli a Pápai Iparos Dalkör és a m. kir. honvéd altisztképzö tanfolyam egyesített énekkara. 2 Pályaavató be­széd. Tartja dr. Tenzlinger József polgármester, a Városi Testnevelesi Bizottság elnöke. Utána a Torna­induló ugyanezen énekkar előadá­sában, miközben Tenzlinger Éviké megindítja a pályán a futball-lab­dát. Megnyitó futballmérközés Pápa város válogatott és a Szombathelyi MÁV első csapata közölt. Helyárak : Páholy ülés 30000, korzóülés 30000, DÉM9N DÉM9N A Südstrand legszebb pontján , A fürdőhely centrumában — Erkélyes . ES BLUM 7 Táncte rt m' . ES BLUM , , .. , Kitűnő francia-magyar konyha. .... • tulajdonosok. Arak 35 «rátét. tolajdooosok. Felvilágosításokkal szolgál: itóROSi IRODA: Budapest, Fabanh, U., Nádor-utca Zl. sz. TELEFON

Next

/
Oldalképek
Tartalom