Pápai Hírlap – XXIX. évfolyam – 1932.

1932-01-02 / 1. szám

MEGJELENIK MINDÉIN SZOMBATON Szerkesztőség : Liget-utca 6. szám. ESSGzetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 20 fillér. Telefon 131. issám. Laptulajdonos főszerkesztő: DR. KŐRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Szilveszter-este, Magyarország trianoni nyomorúságának tizenharmadik (Tizenharmadik!) esztendeje te­lik le a mai nappal. Ha a babonás emberek által szerencsétlennek tartatott ez a szám, a mi szempontunkból fatális módon igazolni lát­szott hírnevét, a babona hitelét a józan ész fel­világosító erején kívül megcáfolja az a tény is, hogy a lefolyt esztendőt az iegész világ szo­morú esztendejének könyvelheti el, hisz meg­próbáltatásai súlyát érezték az összes nemze­tek, közöttük tehát azok is, amelyeknek semmi közük sincsen a mi trianoni évszámításunkhoz. Avagy úgy volna csakugyan, hogy ama nagy és világvégezetéig emlékezetes összeomlás nemcsak reánk nézve jelentene valami végze­tes fordulatot, hanem delejes erővel vonzaná közel és távol fekvő minden népet közös bal­sorsba, közös nyomorúságba? Bármiként álljon is a dolog, egészen bi­zonyos, hogy az az esztendő, amely a mi ret­tenetes gazdasági válságunk mellett, másról nem szólva, a világ legnagyobb hatalmának, a brit világbirodalomnak presztízsét is képes volt megtépázni, ,az az esztendő, mely annyi népszövetségi tanácskozás és végtelenségbe húzódó leszerelési konferenciák sorozata után egy lege artis folyó véres és nagy háború bor­zalmas színjátékát hozta meg újból az embe­riségnek, szerencsésnek igazán nem volt mond­ható. Legsúlyosabban a trianoni adottságnak megfelelőleg természetesen mi éreztünk meg minden bajt és szenvedést, ami az egész vilá­got sújtotta, viszont az a körülmény, hogy a szenvedés általánossá vált, kezdte megérlelni a helyzet tarthatatlanságát s kezdte ébreszt­getni az egész világ lelkiismeretét az orvoslás keresésének elkerülhetetlen voltára. így hát bármily bánatos érzéssel tekin­tünk vissza a lefolyt esztendőre, mint ahogy a régi klasszikus ige szerint solamen est mi­seris socios babuisse malorum, vigasza a sze­rencsétleneknek, hogy bajaikban társaik is vol­tak, úgy valóban ,a jelenben a szenvedések ál­talánossága nyújthat némi reményt a kedvező változás tekintetében. A Szilvesztert közvetlenül megelőző han­gok elég biztatóak voltak s ha olyan naiv nem lesz senki közülünk, hogy közvetlen szomszé­dainknál irántunk tizenhárom esztendő után bizonyos divináció útján felébredt jóindulatot feltételezzen, saját érdekeik helyes felismeré­sét annyi idő után mégis el lehet képzelnünk s így felfogva az északról és keletről megnyil­vánult közeledési kísérleteket, várhatunk bizo­nyos üdvös változást: földterményeink, álla­taink elfogadhatóbb értékesítését, ami apo­diktikus biztonsággal hozná magával egész gazdasági életünknek e sivár tespedésből le­endő kimozdulását. Nehéz megpróbáltatásokkal teli esztendő lepergése után, szorongó érzések és e mellett mégis az isteni gondviselésbe vetett rendíthe­tetlen bizalommal új esztendő küszöbére érr kezve, vájjon miben kereshetjük a jövendőre nézve boldogulásunknak titkát? Nem könnyű a kérdésre feleletet adni s mégis ezer éves mult s ebben talán a leg­tanulságosabb módon a közelmúlt tapaszta­latai alapján meg lehet éppen próbálkozni a felelet megadásával: Mindenek előtt és min­denek felett a társadalmi rend sértetlen fenn­maradását minden erővel biztosítani kell. Biz­tosítani nemcsak olyaténképen, hogy minden arra hivatott éberen őrködjék felette, hanem igen is akkép is, hogy a legteljesebb szociális megértést kell tettekben megbizonyítani. Lássa és érezze mindenki azt, hogy a törvénynek nemcsak erős keze, de megértő lelke is van s hogy ez a megértés a terheknek az azokat mé­gis csak jobban elhordozni bíró gazdagok vál­laira való rakásában s a szegények terheinek csökkentésében nyilatkozik meg. Lássa és érezze mindenki, hogy igen is meg van a ko­moly, eredményeket elérni tudó törekvés arra, hogy senki ne álljon munka és kenyér nélkül, hogy addig is, mig amaz epedve várt radikális orvosság, első sorban egy józan középeurópai gazdasági koncentráció útján bekövetkezik, addig is a lehetőség határain belül városon és falun egyaránt csillapítani akarják és fogják a nyomort, mely aszott kezével kopogtat az aj­tókon. És látnia kell, éreznie kell mást is min­denkinek. Azt, hogy az annyiszor hangsúlyo­zott takarékosság mellett egyúttal a legszigo­rúbb puritánság szelleme is érvényesüljön egész közéletünkben és a bürokrácia minden életnyilvánulásában. Nagy közületek sorsát csak a legteljesebb jeliemi szeplőtelenség mel­lett lehet megnyugtatólag irányítani, vezetni és jobbra fordítani. Csak így marad meg a tömegben az a bizalom, mely nélkül sikert semmikor és semmi téren elérni nem lehetw Vájjon a holnap beköszöntő újesztendő meghozná az egyetértést, a megértést és meg-* tisztulás jegyében boldogabb magyar jövendő kezdetét! — or— PAPAI HITELBANK RESZVENYTARSASAG SZERZŐDÉSES VISZONYBAN A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANKKAL. ff?Í a tf ™ Táviratcím: Hitelbank. Üzlethelyiség 29. Alapíttatott: 1878-ban. Távbeszélő: { HIRDETMÉNY. A Pápai Hitelbunk II é h z vé ny társ a §ág 1932. évi január hó 1-én megalakította X. évtárüiilati GÉLYZÖ-EGYLETÉT három és öt évi időtartammal, részletenként és hetenként egy pengő befizetéssel. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad felvilágosítást Pápa, 1931 december 23. a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. 1 Á Á y Á \ Á i i i A i Á Á y á i á i á i Á i á ARADEKVASAR BALOG JENŐ divatáru üzleíében K^sstuíS^. I^afos u- 17. Az elmúlt évben férfi és női gyapjú szövetekből, selymek, parisettek, delének, voalok, zefirek, flanelek, barchendekből felgyülemlett maradéko­kat minden elfogadható olcsó aron árusíttatom

Next

/
Oldalképek
Tartalom