Protestáns egyházi és iskolai lapok – 54. évfolyam – 1911.

1911-06-11 / 24. szám

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal : IX. ker., Kálvin-tér 7. sz.. a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: HAMAR ISTVÁN. Főmunkatársak: Dr. Kováts István. — Veress Jenő. Előfizetési ára: Egész cvre: 18 kor., fé'évre: 9 korona, negyedévre : 4 kur. 50 fillér Hirdetési díjak : Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Teljes bátorság. Balatoni István. — Vezérczikk: A prot. theol. fakultás körül. V. J. — Krónika. — Iskolaügy: Az új egyetem s a prot. jogakadémiák. Dr. Kováts Andor. — Belföld : Egy pár őszinte szó. Parragh Béla. — A kultuszvita a képviselőházban. — Külföld: Svájcz, Olasz-, Franczia- és Oroszország. Dr. T. 1. — Irodalom. — Egyház. — Iskola, — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenet. — Külön félék. — Pályázat. — Hirdetések. Az Elet Könyvéből. Teljes bátorság. Adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szól­ják a te beszédedet. Ap. Csel. 4. S! i. A tanítványok oly erővel léptek fel a Jézus nevé­vel és a halottak feltámadásának igazságával, hogy az eredmény méltán felkölthette a zsidó hatalom féltékeny­ségét, „Hogy tovább ne terjedjen a nép között — gon­dolák maguH — fenyegetéssel fenyegessük meg, hogy többé ne ^.„anaK! 1 Világtörténelmi jelentőséggel bír az apostolok e kérése. Krisztii, előtt a hatalom magának követelte az igazságot mert hatalom volt. Hogy ő hajoljon meg valami előtt, igazság, eszme előtt, nem volt rá eset! Minek ? mikor ő volt annak is az ura! Nabukodonozor magát mint Istent imádtatá. Heródes vérfürdőjét is ez ren­dezte. Előttük mindennek meg kell hajolni. Nagy Sán­dornak kevés volt a föld, még többet szeretett volna meghódítani. A római birodalom urainak hatalma minden­hová kiterjedt. Ugyan mi előtt hajoltak volna meg ezek? És ki merészelt volna ezeknek új igazságot, az ő véleményük­kel szemben mást véleményt mondani ? Egy intésükre porba omlott minden bátorság, szétfoszlott minden remény­ség, hogy csak meghallgattatnának is ! S íme! Szegény tanulatlan halászok, vámszedők, iskolai végzettség, világi hatalom nélkül — szembehelyez­kednek az évezredes szokással. Nem hajolnak meg földi tekintély előtt. „Inkább kell engednünk Istennek, mint az embereknek!" És teljes bátorságot kérnék. Salamon királlyá levén, bölcseséget kórt az Úrtól. Az ő koronájának ez volt az ékköve. A tanítványoknak bátorságra volt szükségük. Hogy is ne! Hiszen még lelkében él Péternek ama sötét tagadása, midőn nem volt bátorsága egy cseléd­leány szavára vallást tenni Róla. Hát akkor a papi fejedelmek előtt, népek fejei, királyai és császárai előtt hogy mernek szólani ? Pedig nékiek meg leéli mondani ezt a tudományt, mert Isten beszéde, és az náluk tétetett le! Azzal, hogy e föld minden ékességgel felruházza az elsőket, magában véve csak arra való, hogy elvakítsa az emberek szemét, hogy ne lássák a mögötte rejlő töméntelen ön­zést, bűnt és zsarnokságot. Ezeknek oda kiáltani: Térje­tek meg, ezeknek hirdetni, hogy az Isten megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint: — ehhez nagy bátor­ság kell! A bátorság teljessége szükséges ide! Hajlongó korunk, tekints ezekre a szegény apos­tolokra, kik megnyerték e teljes bátorságot — és csele­kedjél hasonlóképen ! Sok igazság elnémul a hatalom mosolya előtt ma is, mintha az Úr karja megrövidült volna és nem volna elég gazdag arra, hogy e bátorsággal övezze fel a lelkeket! Nem rövidült meg az Úrnak karja, csak az, a ki elfogadja az Úrnak ezt az ajándékát — felette kevés 1 Balatoni István. A prot. theol. fakultás körül. A protestáns theológiai fakultás kérdése a leg­utóbbi időkben az érdeklődés előterébe jutott. Az új egyetemek, illetőleg a harmadik egyetem tervével kap­csolatosan újólag felvetődött a magyar protestantizmus­nak az a több mint három évszázados kívánsága, hogy az eddigi vagy az ezután felállítandó tudományegyetemeken az egyenlőjoguság elvének megfelelőleg a prot. keresz­tyén vallástudomány számára theológiai kart szervez­zenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom